Amsterdam,
19
april
2007
|
00:00
Europe/Amsterdam

Aandeelhouders vergadering Telegraaf Media Groep

Over 2006 werd een netto resultaat behaald van € 49,6 miljoen, in 2005 bedroeg het netto resultaat € 65,4 miljoen.

De opbrengsten stegen ten opzichte van 2005 met € 47,8 miljoen tot € 784,5 miljoen in 2006. Het bedrijfsresultaat daalde van € 53,2 miljoen in 2005 tot negatief € 16,8 miljoen in 2006. Genormaliseerd voor bijzondere invloeden en amortisaties steeg het bedrijfsresultaat echter van € 39,2 miljoen over 2005 tot € 50,0 miljoen in 2006. Een lichte stijging van de advertentieopbrengsten, kostenreducties en een andere samenstelling van de portfolio waren hierop van invloed.

De stijging van het genormaliseerde bedrijfsresultaat wordt door de Raad van Bestuur gezien ‘als verheugend en hoopvol maar een bedrijfsresultaat van zo’n 6% van de opbrengsten is nog steeds een veel te laag percentage. Het feit dat TMG in 2006 nauwelijks heeft geprofiteerd van de aantrekkende economische groei benadrukt nog eens hoe belangrijk het is dat het ingezette beleid verscherpt en versneld wordt doorgezet.’

 

Focus in beleid

Het beleid van TMG is gebaseerd op de hoofdlijnen: kosten besparen, investeren in bestaande printproducten en merken, benutten van synergiemogelijkheden, verbreden van de portfolio door te investeren in multimedia en niet-printproducten en exploiteren van kennis buiten Nederland. Op al deze punten is in 2006 flinke terreinwinst geboekt.

Doelstelling van de Groep is het bereiken van een gemiddeld nettorendement op eigen vermogen van tenminste 12% (2006: 9%) met exploitatie van mediaproducten.

Voor de Nederlandse activiteiten geldt als algemene doelstelling het behalen van een marktaandeel van 15% in de totale reclamebestedingen in Nederland in 2009 (aandeel 2005: 12%; inclusief pro rata advertentie-inkomsten van deelnemingen in Wegener en SBS). Print activiteiten  en digitale activiteiten moeten daarbij respectievelijk een ROS (Return On Sales; EBITA/Sales) behalen van 15% en 30%.

In het buitenland wil TMG in 2009 circa 10% van de omzet realiseren.

De Raad van Bestuur heeft aangegeven ‘dat de doelstellingen ambitieus zijn. Maar haalbaar gegeven de marktpositie, merken, middelen en mensen van TMG.’

Realisatie zal geschieden door een aangepast kostenniveau (effecten van eerdere reorganisaties, centrale Inkoop, outsourcing), verdere procesoptimalisering, verdere kostenverlagingen, maximaliseren van synergie, printinitiatieven, autonome groei plus acquisities bij digitale media en een organisatiewijziging in de Nederlandse organisatie. Dit laatste proces is reeds ingezet onder de naam Focus, waarbij print activiteiten en digitale activiteiten worden gescheiden en tegelijkertijd gebundeld. In dat kader zijn de volgende projectbenoemingen bekend gemaakt: Rob Eijkelenkamp - Algemeen Directeur, Frank Volmer – Directeur Print en Marianne Zwagerman – Directeur Digitaal.

Over de bestemming van de inkomsten n.a.v. de verkoop van de aandelen Wegener werden als mogelijkheden aangegeven (in een en/of relatie): schulden aflossen, acquisities, SBS, inkoop eigen aandelen en dividenduitkering.

Ten aanzien van het belang van TMG in SBS Broadcasting S.à.r.l. wordt deze zomer duidelijkheid verwacht. 

Het dividendvoorstel van € 0,50 per certificaat van aandelen werd door de aandeelhouders goedgekeurd.

 

Vooruitzichten

TMG is optimistisch over de huidige en toekomstige positie in de veranderende mediawereld.

Van invloed op de ontwikkeling van het resultaat van TMG in 2007 zijn onder meer: de ontwikkeling van de advertentie-, en internetinkomsten, het effect van gewijzigde samenstelling portefeuille, de effecten van reorganisatiemaatregelen en outsourcing, centralisatie van de inkoop, verkoop deelneming in Wegener, aanloopverliezen nieuwe projecten, fors hogere amortisatielasten, (normale) investeringen van circa € 25 miljoen en desinvesteringen van circa € 14 miljoen (onroerend goed en outsourcing activiteiten).

De Raad van Bestuur acht het nog te vroeg voor het doen van concrete uitspraken over het resultaat van 2007; wel verwacht TMG een beter bedrijfsresultaat vóór amortisatie te realiseren dan in 2006.

Een vergelijking van het 1ste kwartaal 2007 met de eerste 12 weken van 2006 laat een duidelijk hogere omzet en een belangrijk hoger genormaliseerd EBITA-resultaat (exclusief de boekwinst op de verkoop aandelen Wegener) zien.