Amsterdam,
11
maart
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Aanzienlijke margestijging in 2010

Jaarresultaat 2010 van de voortgezette activiteiten op hoofdlijnen (t.o.v. 2009): Genormaliseerd EBITA-resultaat stijgt met 30% naar bijna € 65 miljoen. Genormaliseerde EBITA-marge stijgt van 8,1% naar 10,9%. Opbrengsten dalen met 3% naar € 592 miljoen. Bedrijfslasten dalen met 8% naar € 570 miljoen. Nettoresultaat stijgt met 37% naar bijna € 81 miljoen. Dividendvoorstel per aandeel € 0,45 (2009: € 0,35).

Het genormaliseerde EBITA-resultaat is, dankzij hogere omzet en lagere kosten, hoger uitgekomen dan werd geïndiceerd in het persbericht van 6 januari jl. naar aanleiding van de nieuwjaarstoespraak.


De jaarcijfers 2010 en 2009 zijn opgesteld volgens de IFRS-richtlijnen die van toepassing waren in het jaar 2010. Het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten is gepresenteerd op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten. In 2009 zijn resultaten uit reeds beëindigde en voor beëindiging bestemde activiteiten separaat gepresenteerd. Het betreft hier de activiteiten in Zweden en Oekraïne, de verkochte activiteiten van Telegraaf Tijdschriften Groep in Nederland, Media Librium en DataWire Sport. Keesing Reference Systems is in januari 2010 verkocht. De beëindigde activiteiten in 2010 zijn niet significant en derhalve niet afzonderlijk gepresenteerd.


Resultaten

TMG heeft het jaar 2010 succesvol afgesloten met een margegroei van 8,1% naar 10,9% ondanks een dalende advertentiemarkt. De groei van de online-omzet zette zich onverminderd voort met een stijging van 22% naar ruim € 51,2 miljoen. Daarin is de omzet van Hyves vanaf 1 november 2010 begrepen (€ 5 miljoen). De kosten zijn aanzienlijk gereduceerd dankzij de effecten van de reorganisatie, het beëindigen van De Telegraaf op zondag en de lagere papierprijs.

Ook TMG’s aandeel in het nettoresultaat van ProSiebenSat.1 Media AG is fors gestegen van € 8,7 miljoen naar € 18,8 miljoen. Inclusief de teruggenomen impairment ad € 43,8 miljoen is over 2010 een resultaat uit de deelneming verantwoord van € 62,6 miljoen.

BEDRIJFSONDERDELEN
Bij de bedrijfsonderdelen zijn in 2010 aantoonbare vorderingen gemaakt op het gebied van samenwerking en synergie.

Bij Telegraaf Media Nederland daalden de opbrengsten gering door lagere opbrengsten uit zowel oplage als advertenties. De opbrengsten uit digitale activiteiten zijn gestegen. In het afgelopen jaar heeft dit bedrijfsonderdeel zich onder meer actief beziggehouden met de verdere ontwikkeling van de digitale markt met een focus op lokale markten en e-commerce en met de realisatie van een eigen videomedia unit.

Omdat vooral de advertentiemarkten werden getroffen, heeft Keesing Media Group bij de traditionele puzzels maar beperkt last gehad van de economische onzekerheden.

Bij Sky Radio Group was sprake van een beter resultaat bij licht gedaalde opbrengsten.

In november 2010 is sociaal netwerk Hyves geacquireerd en onderdeel geworden van TMG. Hyves neemt de nummer één positie in op het Nederlandse internet: meer dan 9,1 miljoen Nederlanders hebben een Hyves-account, 5,2 miljoen hiervan zijn als actieve gebruikers te bestempelen. TMG heeft hoge verwachtingen van Hyves, zowel vanuit het bedrijf zelf, als in de samenwerking met andere TMG-media.

Mobillion heeft in 2010 haar strategie gewijzigd en specialiseert zich nu op dienstverlening in de markt van marketing en communicatie via sociale media.

Bij de productiebedrijven drukkerij, distributie en ICT, en ook bij het Shared Service Center, is zowel in kwaliteit als in kostenbeheersing wederom voortgang geboekt.

OPBRENGSTEN
In 2010 daalden de opbrengsten per saldo met € 19,5 miljoen naar € 592,3 miljoen.

De advertentie-inkomsten vertoonden in 2010 een grillig verloop, zowel over de verschillende mediumtypen heen als over de maanden van het jaar. Dit geldt zowel voor TMG als voor de mediabranche in het algemeen. Verschillende factoren liggen hieraan ten grondslag: veranderingen in het medialandschap, scherpe concurrentie, evenementen en zeker ook economische omstandigheden in Nederland. De advertentie-inkomsten daalden per saldo met € 12,0 miljoen (4,3%), ondanks evenementen zoals WK voetbal, Olympische Spelen en SAIL 2010.

De opbrengsten van de betaalde oplage daalden fractioneel met € 5,3 miljoen, als gevolg van het stoppen van de zondageditie van De Telegraaf en een fractioneel lagere omzet van de puzzelbladen in Nederland. De transitie van de weekendabonnementen van De Telegraaf naar driedaagse abonnementen is goed verlopen en de opbrengstendaling als gevolg van de beëindiging van de zondagkrant is beperkt gebleken.

De opbrengsten uit distributieactiviteiten voor derden daalden in 2010 met € 2,6 miljoen als gevolg van beëindiging per december van de nog resterende eigen transportactiviteiten en beëindiging van minder renderende distributiecontracten.

Van de totale opbrengsten werd in 2010 € 36,5 miljoen in het buitenland gerealiseerd. In 2009 bedroegen de buitenlandse opbrengsten € 36,8 miljoen. De opbrengsten buiten Nederland betreffen voornamelijk oplageactiviteiten van dagblad De Telegraaf in (Zuid-) Europa en losse verkoop van puzzelbladen in Frankrijk, België, Denemarken en Zweden.

De internetopbrengsten stegen met € 9,3 miljoen, naar € 51,2 miljoen. De stijging is voornamelijk te danken aan de groeiende e-commerce activiteiten (o.a. webshop), de acquisitie van Hyves en de hogere opbrengsten uit display-advertenties op nieuwsgerelateerde websites.

De overige bedrijfsopbrengsten daalden met € 2,5 miljoen, voornamelijk vanwege de lagere boekwinst uit de verkoop van panden.

BEDRIJFSLASTEN
In december 2009 werd gestopt met de zondageditie van De Telegraaf. Dit heeft geleid tot een belangrijke verlaging van de bedrijfslasten, vooral op distributiegebied. De transitie van weekendabonnementen naar driedaagse abonnementen is goed verlopen. Een lagere papierprijs, in combinatie met een gering lager volume, zorgde voor een daling van de papierkosten met € 8,4 miljoen.

De personeelskosten namen af met € 12,4 miljoen ten opzichte van 2009, ondanks ruim € 3 miljoen lasten in het kader van de personeelswinstdelingsregeling en IFRS-lasten voor personeelsbeloningen. Aan tijdelijke krachten werd bijna € 3,4 miljoen minder uitgegeven. Het aantal werknemers bij de voortgezette activiteiten steeg van 2.808 fte ultimo 2009 naar 2.851 fte ultimo 2010, vooral door de acquisitie van Hyves in november 2010. Gemiddeld over het jaar bedroeg het aantal fte 2.806, een daling van 182 fte ten opzichte van het jaar ervoor.

De gemiddelde toegevoegde waarde per werknemer steeg van € 103.000 in 2009 naar € 111.000 in 2010.

De overige bedrijfskosten waren € 15,9 miljoen lager dan in 2009. De distributiekosten waren in 2010 belangrijk lager, voornamelijk vanwege het stoppen van de zondageditie van De Telegraaf, het optimaliseren van distributieactiviteiten en het per december 2010 uitbesteden van de transportactiviteiten. De kosten voor uitbesteed werk zijn gedaald door het stoppen met de zondageditie van De Telegraaf en lagere externe drukkosten.

De afschrijvingen daalden met € 2,3 miljoen, voornamelijk vanwege de verkoop van panden en het volledig afschrijven van persen bij Drukkerij Noordholland.

Over het jaar 2010 is een bedrag van € 37,7 miljoen (2009: € 37,6 miljoen) aan amortisatielasten verantwoord. In 2010 heeft de acquisitie van Hyves plaatsgevonden. De amortisatie hiervan heeft een fractioneel effect op de totale amortisatielasten. In 2009 waren mede vanwege de economische situatie bijzondere waardeverminderingverliezen verwerkt van in totaal € 8,6 miljoen, waardoor het totale bedrag van amortisatie en bijzondere waardeverminderingverliezen € 46,2 miljoen bedroeg.

Het resultaat van de geassocieerde deelnemingen bedroeg in 2010 € 65,1 miljoen (2009: € 63,8 miljoen). Naast het resultaat van het 6%-belang in ProSiebenSat.1 van € 18,8 miljoen (2009: € 8,7 miljoen) werd een opwaardering verantwoord van € 43,8 miljoen (2009: € 56 miljoen) vanwege de structureel verbeterde verwachting met betrekking tot de toekomstige kasstromen. De afwaardering op de geassocieerde deelneming ProSiebenSat.1 van € 99,8 miljoen ultimo 2008 is daarmee eind 2010 weer volledig teruggenomen.

De financiële baten en lasten zijn inclusief het resultaat op de geassocieerde deelnemingen, waarin voornamelijk de effecten op de deelneming ProSiebenSat.1 zijn begrepen, en de resultaten op de verkoop van Keesing Reference Systems, de sms-activiteiten van Mobillion en de activiteiten van 402Events. Daarnaast zijn opgenomen onder de financiële baten en lasten de interest effecten van de liquiditeitspositie gedurende 2010.

ProSiebenSat.1 Media AG, het internationale TV- en radiobedrijf waarin TMG een 6% strategisch belang (13.127.832 aandelen met stemrecht) heeft én een commissariszetel, heeft ook door de positieve ontwikkeling van de Duitse economie sterke resultaten laten zien. De opbrengsten stegen in 2010 met 8,7% naar € 3,0 miljard en het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en amortisatie (recurring EBITDA) steeg met 30% naar ruim € 900 miljoen. De beurskoers van de preferente aandelen volgde die ontwikkeling en steeg van € 8,06 ultimo 2009 naar € 22,50 ultimo 2010. De boekwaarde van de gewone aandelen met stemrecht bedroeg per 31 december 2010 € 15,18 per aandeel.

De belastinglast bedroeg in 2010 € 6,2 miljoen (2009: € 0,9 miljoen). De effectieve belastingdruk bedroeg in 2010 7,1% tegenover 1,5 % in 2009.

De nettokasstroom was over 2010 € 18,7 miljoen negatief, vooral door de acquisitie van Hyves (2009: € 22,2 miljoen positief). De nettokasstroom uit operationele activiteiten is met € 10,3 miljoen verbeterd naar € 59,6 miljoen, dankzij een beter resultaat en minder afvloeiingsuitkeringen. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 49,2 miljoen negatief, voornamelijk vanwege acquisities waaronder Hyves. De financieringsactiviteiten leverden een negatieve kasstroom van € 29,2 miljoen vanwege betaald dividend van € 16,7 miljoen en aflossing van de langlopende verplichtingen, waaronder de jaarlijkse FM-licentiebetalingen van Sky Radio Group. In de loop van 2011 zal duidelijk worden op welke wijze verlenging van de FM-licenties gaat plaatsvinden.


EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen, toe te rekenen aan de aandeelhouders van TMG, is ultimo 2010 gestegen naar € 531,1 miljoen ten opzichte van € 466,0 miljoen ultimo 2009. Het totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, toe te rekenen aan aandeelhouders van TMG, bedraagt over 2010 € 81,8 miljoen, terwijl aan dividend over 2009 € 16,7 miljoen werd uitgekeerd. Het eigen vermogen per aandeel bedroeg ultimo 2010 € 11,12 ten opzichte van € 9,76 ultimo 2009. In het eigen vermogen per 31 december 2010 is nog geen rekening gehouden met uit te keren dividend over 2010.


AANDELEN
Er zijn 47.750.000 gewone aandelen en 960 prioriteitsaandelen van € 0,25 nominaal in omloop. Van de gewone aandelen zijn 29.176.077 stuks gecertificeerd per 31 december 2010, oftewel 61,1% (ultimo 2009: 60,9%).


INVESTERINGEN
Het nettobedrag aan investeringen bedroeg in 2010 € 49,2 miljoen (2009: desinvestering van € 2,6 miljoen). In 2010 betreft dit voornamelijk de acquisitie van Hyves en investeringen in software. In 2009 werd het bedrag aan desinvesteringen vooral veroorzaakt door de verkoop van auto’s bij uitbesteding van het personenwagenpark. In 2010 is besloten ongeveer € 20 miljoen te investeren in uitbreiding van de kleurencapaciteit van de drukkerij in Amsterdam. Hiermee wordt onder meer een flexibilisering van de drukmogelijkheden in kleur gerealiseerd. De investering is noodzakelijk gezien de marktontwikkelingen en de ambitie om marktleider te blijven.


UITDAGINGEN
De Nederlandse economie kent tijden van groei en van neergang. Vele factoren zijn hierop van invloed, waaronder ook de stimulerings- en bezuinigingsmaatregelen van de overheid. TMG is vanwege de aard van haar activiteiten een conjunctuurgevoelig bedrijf. Vooral advertentiemarkten bewegen mee met de op- en neergang van de Nederlandse economie. Zoals bleek in 2010 geldt dat overigens niet voor alle mediumtypen in gelijke mate of op hetzelfde moment. Televisie heeft in Nederland vooral aan de adverteerderkant in het afgelopen jaar een duidelijke groei doorgemaakt. Ook consumptie en bestedingen op het gebied van digitale media groeien flink. Optimaal inspelen van TMG op die ontwikkelingen is – naast het behalen van verder gaande synergie tussen de bedrijfsonderdelen - TMG’s grootste uitdaging, groter dan die van de politieke en economische ontwikkelingen.


VOORUITZICHTEN
TMG verwacht stabiele oplage-inkomsten in 2011. Een belangrijke vraag is of de advertentie-inkomsten zich zullen herstellen van de daling in de afgelopen jaren. Bij de nieuwjaarsrede werd nog uitgegaan van een verwachte geringe daling in de krantenadvertenties en een lichte stijging van de radioreclame. Over de eerste twee maanden van dit jaar zijn de advertentie-inkomsten uit print en radio echter duidelijk gedaald ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2010. De inkomsten uit digitale activiteiten lieten conform verwachting een verdere groei zien, zowel autonoom als door de overname van Hyves. In totaal was er sprake van een geringe daling van de concernomzet over de eerste twee maanden van dit jaar. Dankzij reorganisatiemaatregelen, de uitrol van de samenwerking op het gebied van krantenbezorging en de lagere papierprijs was er sprake van een daling van de kosten. Per saldo was er sprake van een fractionele verbetering van het (genormaliseerde) bedrijfsresultaat.

Zoals gezegd verwacht TMG voor 2011 stabiele oplage-inkomsten. In hoeverre de advertentieontwikkeling in print en radio over de eerste twee maanden van 2011 representatief zal zijn voor de rest van het jaar, is niet te voorspellen. De omzet uit digitale activiteiten zal, mede gezien het voljaarseffect van de overname van Hyves, sterk groeien. Aan de kostenkant krijgt TMG, afgezien van inflatie, te maken met (het doorwerken van) CAO-verhogingen, hogere papierprijzen, effectief over het tweede halfjaar van 2011, en hogere pensioenlasten. Daartegenover staan verdere kostenreducties waaronder die van de samenwerking met Wegener en NDC bij de dagbladdistributie.

Indien de druk op de advertentieomzet in de eerste twee maanden van 2011 zich ook zal voortzetten in de rest van het jaar moet rekening gehouden worden met een lichte daling van de marge. Eerder werd nog uitgegaan van een verbetering van de marge bij een gering hogere omzet.

Begin maart annonceerde ProSiebenSat.1 Media AG het voornemen om - vanwege het succesvolle jaar 2010 - aan de aandeelhouders in de vergadering van 1 juli a.s. een dividendvoorstel ter goedkeuring te zullen voorleggen van € 1,14 per preferent aandeel en € 1,12 per gewoon aandeel met stemrecht. TMG bezit 13.127.832 gewone aandelen.

DIVIDENDBELEID
Het dividend wordt normaliter vastgesteld binnen een bandbreedte van 15% tot 30% van de kasstroom, waar de kasstroom is gedefinieerd als de optelsom van nettoresultaat en afschrijvingen. Voorgesteld wordt een dividenduitkering van € 0,45 per aandeel in contanten. Op het totaal van 47.750.000 uitstaande (certificaten van) aandelen zou dit een uit te keren dividend betekenen van € 21,5 miljoen. Over 2009 bedroeg het dividend € 0,35 per aandeel.


BIJLAGEN:

1. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over 2010.

2. Geconsolideerd overzicht van de financiële positie per 31 december 2010.

3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2010.

4. Genormaliseerd EBITA 2010.

5. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het vierde kwartaal van 2010.

6. Genormaliseerd EBITA vierde kwartaal 2010.


De financiële cijfers zoals opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 3 van dit persbericht, zijn afkomstig uit de jaarrekening 2010. De jaarrekening is geautoriseerd om te publiceren. De jaarrekening is nog niet gepubliceerd en dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In overeenstemming met sectie 2:393 BW, heeft Deloitte Accountants B.V. een goedkeurende controleverklaring afgegeven op de jaarrekening die zal worden gepubliceerd op 14 maart 2011.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 28 april aanstaande te Amsterdam.