Amsterdam,
12
maart
2010
|
09:29
Europe/Amsterdam

Beperkte margedaling ondanks recessie

De economische crisis heeft een grote impact gehad op de omzet van TMG. Dankzij een vroeg ingezet kostenreductieprogramma en een scherpe sturing op de uitvoering daarvan is het uiteindelijke bedrijfsresultaat relatief goed op peil gebleven.

De opbrengsten daalden ten opzichte van 2008 met € 69,1 miljoen, waarvan € 54,4 miljoen lagere advertentieopbrengsten, naar een niveau van ruim € 611 miljoen in 2009.
Inclusief € 46,9 miljoen lagere reorganisatielasten daalden de bedrijfslasten met € 104,5 miljoen. Per saldo verbeterde het bedrijfsresultaat (EBIT) met € 34,4 miljoen van negatief € 37,3 miljoen tot negatief € 2,9 miljoen.

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat vóór amortisatielasten (genormaliseerd EBITA) daalde met € 12,4 miljoen, van € 62,0 miljoen over 2008 tot € 49,6 miljoen over 2009. De bijbehorende EBITA-marge daalde van 9,1% over 2008 naar 8,1% over 2009.
Het nettoresultaat bedroeg € 69,3 miljoen, waarin begrepen een opwaardering van het belang in ProSiebenSat.1 Media AG van € 56 miljoen naast een aandeel in het resultaat van deze deelneming van € 8,6 miljoen.

In het op 7 januari jl. uitgebrachte persbericht naar aanleiding van de nieuwjaarsrede werd een genormaliseerd bedrijfsresultaat geïndiceerd van circa € 45 miljoen bij een omzet van ruim € 600 miljoen (marge: 7,5%). Dankzij een hogere omzet in de tweede helft van december en grotere kostenreducties zijn zowel de omzet (€ 611 miljoen) als het genormaliseerde bedrijfsresultaat (€ 49,6 miljoen) hoger uitgekomen (marge 8,1%).

-----------------------------------------------------------------

De jaarcijfers 2009 en 2008 zijn opgesteld volgens de IFRS-richtlijnen die van toepassing waren in het jaar 2009. Het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten is gepresenteerd op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten.

In de tweede helft van 2008 heeft TMG besloten minder renderende activiteiten en niet-kernactiviteiten te verkopen dan wel te stoppen. Het resultaat uit reeds beëindigde of voor beëindiging bestemde bedrijfsactiviteiten is separaat gepresenteerd voor zowel 2009 als 2008. Het betreft de uitgeverijen in Zweden en Oekraïne en in Nederland enkele tijdschriftentitels van de Telegraaf Tijdschriften Groep, de narrowcasting-activiteiten van Media Librium en de printactiviteiten van Carp.

Eind 2009 heeft TMG besloten Keesing Reference Systems, aanbieder van oplossingen voor de verificatie van onder meer identiteitsbewijzen, te verkopen. Begin 2010 is deze verkoop geëffectueerd en daarmee valt het resultaat van deze activiteit ook onder de separaat gepresenteerde resultaten van beëindigde activiteiten.

-----------------------------------------------------------------

Rendement

Halverwege 2008 werd aangegeven dat de genormaliseerde EBITA-marge van TMG in de eerste drie jaren jaarlijks duidelijk moest toenemen van een niveau van iets meer dan 7% over 2007 naar - op termijn - een niveau van 15%. Een rendementsverbetering die moest worden gerealiseerd door kostenreducties, het stoppen of verkopen van niet of onvoldoende renderende activiteiten en het uitbesteden van niet-kernactiviteiten. Daarnaast werd uitgegaan van normale economische omstandigheden, behoud en uitbouw van de marktleidersposities en gelijktijdige realisatie van meer efficiency en synergie bij bestaande activiteiten. Vooral op het digitale vlak werd groei verwacht, zowel autonoom als door middel van acquisities.


Inmiddels is het portfolio aangepast, zijn meerdere Nederlandse tijdschriften en de narrowcastingactiviteiten verkocht, evenals de activiteiten in Zweden en Oekraïne, en is een aantal distributiecentra gesloten. Er hebben ingrijpende reorganisaties plaatsgevonden door processen te veranderen, activiteiten samen te voegen en een aantal niet-kernactiviteiten uit te besteden.

Het aantal voltijdbanen is als gevolg hiervan gedaald van 3.678 (peildatum eind juni 2008) naar 2.808 eind december 2009.

Alles samengenomen zijn de kosten substantieel structureel verlaagd en ligt TMG vóór op het schema van het kostenverlagingsprogramma, maar door grote dalingen in vooral de advertentieopbrengsten is de voorgenomen procentuele groei in de EBITA-marge in 2009 niet gerealiseerd en uitgekomen op 8,1%. De ambitie om 15% marge te behalen staat onveranderd overeind. Daarvoor is, naast verdere groei in digitale activiteiten, economisch herstel een belangrijke voorwaarde.

 

Het jaar 2009

Vooral de advertentieopbrengsten van printmedia en radio hebben grote dalingen laten zien. Daarin was TMG niet uniek. Alle mediabedrijven in Nederland laten wat dat betreft een zelfde beeld zien. Een uitzondering is de advertentiemarkt van digitale producten, daar valt een kleine plus te noteren. Dat laatste geldt overigens ook voor de inkomsten uit de oplagemarkt.

De marktaandelen van TMG’s mediabedrijven Telegraaf Media Nederland, Sky Radio Group en Keesing Media Group zijn op hoofdlijnen gelijk gebleven, en in een aantal gevallen gestegen. Daarbij moet gedacht worden aan een breed palet van marktaandelen zoals advertentievolume, losse verkoop, luistercijfers en betaalde oplage, hetgeen de diversiteit en daarmee dus ook de kracht van het portfolio laat zien.

Door de scherpe focus op kostenbesparingen, behoud en uitbouw van marktaandelen van bestaande producten, en de aandacht op samenwerking en het behalen van synergie, hebben in 2009 geen acquisities van enige omvang in de digitale wereld plaatsgevonden. Autonoom werd wel groei gerealiseerd, bijvoorbeeld op (mobiel) internet en bij gaming.

Vooruitgang is er ook geboekt bij de opzet van een segmentstrategie voor de markten auto, vrouw, reizen, financieel en de arbeidsmarkt.

Omdat de omzetdaling groter is geweest dan de kostenreductie zijn eind 2009 al aanvullende maatregelen genomen zoals het stoppen van de zondagkrant van De Telegraaf en de aanpak van bovenmatige salarissen.

Een belangrijk voordeel valt nog te behalen uit gezamenlijke distributie van dagbladen met collega-uitgevers in Nederland. Een project dat, gezien het belang van de thuisbezorging in Nederland, alle aandacht krijgt die het verdient, maar niet eenvoudig blijkt in de uitwerking.

 

TMG’s mediabedrijven

Bij Telegraaf Media Nederland zijn majeure veranderingen doorgevoerd in processen en werkzaamheden, met als gevolg meer samenwerking, eenwording en synergie. Ook aan de opbrengstenkant wordt synergie gerealiseerd en wordt door de verschillende uitgeverijen gewerkt aan crossmediale proposities en multimediale bereikspakketten. De resultaten van Keesing Media Group zijn in 2009 opvallend stabiel en goed gebleven. Dat bewijst dat advertentiemarkten harder werden geraakt dan de consumentenmarkten. Sky Radio Group had te maken met marktconforme dalingen in de reclame-inkomsten. Voor de positie van de radiogroep op langere termijn is het politieke besluit om de FM-licenties onder voorwaarden met zes jaar te verlengen van belang. Dat geeft de zekerheid dat met vertrouwen kan worden gewerkt aan de (digitale) toekomst van radio.

Het bereik en de positie van de internetsites hebben zich op de consumentenmarkt onverminderd positief ontwikkeld. Aan de advertentiekant werd ondanks de economische omstandigheden lichte groei gerealiseerd.

De operationele bedrijven realiseerden kostenverlagingen met behoud van kwaliteit.

 

Financieel

De kostenbesparingen waren niet voldoende om de daling in opbrengsten te compenseren. Het bedrijfsresultaat was in 2009 negatief € 2,9 miljoen, maar verbeterde ten opzichte van 2008 (€ 37,3 miljoen negatief) met € 34,4 miljoen, vooral dankzij lagere reorganisatielasten.

Over 2009 werd een nettowinst gerealiseerd van € 69,3 miljoen, tegenover een nettoverlies van € 360,8 miljoen in 2008. In het nettoresultaat van 2009 is begrepen een opwaardering van het belang in ProSiebenSat.1 Media AG ten bedrage van € 56 miljoen. In het verlies van 2008 zijn de bijzondere waardeverminderingen op de deelnemingen ProSiebenSat.1 Media AG en Expomedia begrepen van in totaal € 324 miljoen; ook werd een reorganisatievoorziening getroffen van ruim € 52 miljoen.

De opbrengsten daalden per saldo met € 69,1 miljoen naar € 611,8 miljoen (2008: € 680,9 miljoen). Alle inkomstenstromen stonden zwaar onder druk, behalve de oplage-opbrengsten die met € 4,8 miljoen stegen, voornamelijk als gevolg van hogere opbrengsten bij Keesing Media Group en hogere prijzen voor abonnementen en losse verkoop van de dagbladen. Het oplagevolume was voor de meeste printtitels gering lager dan in 2008.

De advertentie-inkomsten stonden zowel bij de categorieën nationale merken en diensten en personeel als bij rubrieksadvertenties onder druk vanwege de economische omstandigheden en door prijsdruk in een scherp concurrerende mediamarkt. Per saldo is sprake van een daling met € 54,4 miljoen (16,4%). De opbrengsten uit druk- en distributieactiviteiten voor derden daalden in 2009 met € 17,9 miljoen, als gevolg van het beëindigen van minder renderende opdrachten.

Bij Telegraaf Media Nederland en Sky Radio Group daalden de opbrengsten met respectievelijk 8,0% en 18,2%, vooral als gevolg van lagere advertentieopbrengsten. Daarentegen stegen de opbrengsten bij Keesing Media Group met € 2,2 miljoen, voornamelijk dankzij effectievere distributie van de puzzelactiviteiten in Frankrijk. De overige opbrengsten daalden met € 1,6 miljoen (4,5%), onder meer door lagere sms-inkomsten. De inkomsten uit digitale activiteiten stegen met 0,6% naar € 36,3 miljoen.

In 2008 is een belangrijk kostenbesparingsprogramma ingezet. Hierdoor zijn de bedrijfslasten in 2009 met € 104,5 miljoen verminderd. De kosten van grond- en hulpstoffen daalden met € 4,3 miljoen door minder papierverbruik.

De personeelskosten namen af met € 76,5 miljoen ten opzichte van 2008. In 2009 werd € 46,9 miljoen minder aan reorganisatielasten verantwoord dan in 2008. Het fte-reductieprogramma had in 2009 deels al zijn effect, waardoor € 29,6 miljoen minder werd uitgegeven aan eigen en ingehuurd personeel. De lagere personeelskosten als gevolg van personeelsreducties werden deels teniet gedaan door CAO-verhogingen (gemiddeld 2,75% per 1 juli 2009). Overleg met de vakbonden over uitstel of afstel van deze verhoging vanwege de economische malaise heeft niet tot resultaat geleid.

De afschrijvingen daalden met € 5,4 miljoen, voornamelijk vanwege een ‘sale and lease back’-transactie van het personenwagenpark en het niet meer afschrijven op enkele bedrijfsgebouwen die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop.

De amortisatie bedroeg in 2009 € 37,6 miljoen (2008: € 38,5 miljoen). In 2009 hebben geen acquisities plaatsgevonden. Wel zijn nabetalingen gedaan op acquisities uit voorgaande jaren. Verder zijn als gevolg van de economische situatie bijzondere waardeverminderingsverliezen verwerkt van in totaal € 8,6 miljoen met betrekking tot de goodwill op activiteiten van Weekbladen Groep Midden Nederland B.V., Nobiles B.V., 402EVENTS.COM B.V. en Bohil Media B.V. (2008: € 10,3 miljoen).

De overige bedrijfskosten zijn € 15,7 miljoen lager dan in 2008 met name vanwege lagere distributiekosten in verband met het beëindigen van de transportactiviteiten in Heerlen en Horst en het verder centraliseren van de overige transportactiviteiten.


Het resultaat op geassocieerde deelnemingen bedroeg in 2009 € 63,8 miljoen, en bestaat vooral uit de opwaardering van het belang in ProSiebenSat.1 van € 56 miljoen vanwege structurele verbetering in verwachte toekomstige kasstromen, en vanwege het resultaat over 2009 van € 8,7 miljoen (2008 € 10,2 miljoen negatief) van het 6%-belang in ProSiebenSat.1. In 2008 was nog sprake van een bijzondere waardevermindering op het belang in ProSiebenSat.1 van € 99,8 miljoen en een afboeking van de investering in Expomedia Group Plc. van € 18,7 miljoen.


De financiële baten zijn gedaald van € 15,6 miljoen in 2008 naar € 0,7 miljoen in 2009. De ontvangen gelden van de verkoop van SBS in 2007 waren tot aan de aankoop het belang in ProSiebenSat.1 (september 2008) belegd op een termijndeposito en leverden ruim € 13,3 miljoen op.

In 2008 was verder onder de financiële lasten een waardevermindering op de putoptie van ProSiebenSat.1 opgenomen van € 195,0 miljoen tot aan 25 september 2008.


TMG’s veruit belangrijkste deelneming is het 6%-belang in ProSiebenSat.1 Media AG (12% van de gewone aandelen met stemrecht). In 2009 is ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) internationaal uitstekend overeind gebleven op de kijkers- en adverteerdersmarkt. Mede dankzij een structurele substantiële verlaging van de kosten is het bedrijfsresultaat (recurring EBITDA) toegenomen. Als gevolg daarvan is door TMG de verwachting voor wat betreft de toekomstige ontwikkeling van de kasstromen van ProSiebenSat.1 naar boven bijgesteld met als gevolg een opwaardering van het belang naar een waarde van ruim € 10 per gewoon aandeel met stemrecht. De beurskoers van het preferente aandeel in ProSiebenSat.1 daalde in maart 2009 tot onder de € 1, maar beweegt zich inmiddels boven de € 11.

De belastinglast op voortgezette activiteiten bedroeg in 2009 € 0,9 miljoen, terwijl in 2008 nog sprake was van een belastingbate op voortgezette activiteiten van € 10,3 miljoen.
De effectieve belastingdruk in 2009 bedroeg 1,5%, tegenover 2,9% in 2008.

De nettokasstroom over 2009 bedroeg € 22,2 miljoen positief. De nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten bedroeg € 49,3 miljoen positief. Tegenover het positieve resultaat vóór afschrijvingen, amortisaties en (vrijval van) bijzondere waardeverminderingen werd € 25,8 miljoen uitgegeven aan afvloeiingsuitkeringen vanwege het fte-reductieprogramma en andere niet-reguliere personeelsbeloningen. De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg € 29,7 miljoen vanwege betaald dividend van € 16,7 miljoen en aflossing van langlopende verplichtingen waaronder de jaarlijkse FM-licentiebetalingen van Sky Radio Group. In 2008 werd de nettokasstroom negatief beïnvloed door de investering van € 377,1 miljoen in de geassocieerde deelneming ProSiebenSat.1.

 

Eigen vermogen

Het eigen vermogen, toe te rekenen aan aandeelhouders van TMG, is ultimo 2009 gestegen naar € 466,0 miljoen ten opzichte van € 411,6 miljoen ultimo 2008. Het totaal van gerealiseerde en niet gerealiseerde nettoresultaten, toe te rekenen aan aandeelhouders van TMG, bedraagt over 2009 € 71,1 miljoen terwijl aan dividend over 2008 € 16,7 miljoen werd uitgekeerd. Het eigen vermogen per aandeel bedroeg ultimo 2009 € 9,76 ten opzichte van € 8,62 ultimo 2008. In het eigen vermogen per 31 december 2009 is nog geen rekening gehouden met uit te keren dividend over 2009.

 

Aandelen

In 2007 en 2008 heeft TMG 2.250.000 (certificaten van) aandelen ingekocht voor een bedrag van € 53,2 miljoen. In 2009 zijn deze aandelen ingetrokken, waarna het nominale deel van € 0,6 miljoen in mindering is gebracht op het aandelenkapitaal en het restant van € 52,6 miljoen ten laste is gebracht van de ingehouden winst.

Er zijn 47.750.000 gewone aandelen en 960 prioriteitsaandelen van € 0,25 nominaal in omloop. Van de gewone aandelen zijn 29.056.337 stuks gecertificeerd per 31 december 2009, ofwel 60,9% (ultimo 2008: 63,4%).

 

Investeringen

Het nettobedrag aan investeringen bedroeg in 2008 € 417,8 miljoen, terwijl in 2009 per saldo sprake was van een desinvestering van € 2,6 miljoen; dit betreft zowel investeringen in materiële als immateriële activa, inclusief € 3,1 miljoen nabetalingen op acquisities uit voorgaande boekjaren. In totaal werd € 2,0 miljoen ontvangen inzake verkochte bedrijfsactiviteiten. Desinvesteringen, zoals onder meer de verkoop van het personenwagenpark leverden een bedrag op van € 14,8 miljoen. In 2008 bestond het bedrag aan investeringen voornamelijk uit € 377,1 miljoen aankoop van het belang in de geassocieerde deelneming ProSiebenSat.1 Media AG. Tevens werd in 2008 voor € 39 miljoen geïnvesteerd in de verwerving van nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Met het oog op de marktontwikkelingen en de ambitie om marktleider te blijven gaat TMG een onderzoek doen met de intentie om vanaf medio 2010, in de orde van grootte van € 15 miljoen, te investeren in de persconfiguratie van de drukkerij in Amsterdam. Het betreft een uitbreiding van de kleurencapaciteit waarmee een grotere flexibilisering van de drukmogelijkheden in kleur wordt gerealiseerd.

 

Vooruitzichten

Zoals al bij de nieuwjaarsboodschap aangekondigd, wordt in 2010 een verdere daling van de advertentieopbrengsten verwacht bij zowel print- als radioactiviteiten. Over de eerste twee maanden van 2010 werd deze verwachting bevestigd: de advertentieomzet daalde met ruim 8% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2009, ondanks de extra advertentieomzet ter gelegenheid van de Olympische Winterspelen. Dankzij het doorwerken van de in 2009 genomen bezuinigingsmaatregelen verbeterde het bedrijfsresultaat (EBITA).

Voor het resultaat over geheel 2010 wordt geen voorspelling gedaan. Met name de voortdurende onduidelijkheid over de economische ontwikkeling - die door de val van het kabinet verder is toegenomen - ligt daaraan ten grondslag.


De volgende factoren zullen het bedrijfsresultaat van 2010 beïnvloeden:

Van positieve invloed:

  • doorwerking van de in 2009 genomen kostenmaatregelen;
  • uitbesteding van activiteiten;
  • beëindiging van de zondagkrant van De Telegraaf;
  • verwachte groei van opbrengsten uit oplage en digitale activiteiten;
  • verwachte daling van de papierprijs onder invloed van de ontwikkelingen op de papiermarkt.

Van negatieve invloed:

  • verwachte verdere daling van opbrengsten uit advertenties; dit ondanks het positieve effect van de Olympische Winterspelen en het wereldkampioenschap voetbal;
  • doorwerken van inflatie en CAO-verhogingen.

Van invloed op het nettoresultaat in 2010 is verder vooral ook de ontwikkeling van het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG en een belastingbate ingevolge de verwachte liquidatie van Expomedia Group Plc.

 

Tot slot

TMG is nagenoeg schuldenvrij en heeft leidende posities met grote merken in meerdere relevante markten. TMG houdt ook in de komende tijd focus op realisatie van synergie, schaalgrootte, digitalisering en versterking van marktaandelen van bestaande producten en blijft daarnaast uiteraard alert op mogelijke acquisities die de positie verder kunnen verstevigen.

TMG is op vele manieren met het veranderende medialandschap en de toekomst bezig. Dat loopt van de exploitatie van content op e-readers tot de mogelijkheden van nieuwe advertentieafrekenmodellen in print en digitaal. Daarnaast is er volop aandacht voor de voor het resultaat nog altijd zeer belangrijke printproducten. Ook daarin wordt geïnvesteerd en vindt, naast optimalisering, vernieuwing en verbetering plaats. TMG kan met de printproducten nog vele jaren uitstekende rendementen behalen. Want in een krimpende markt geldt dat juist een grote uitgeverij als TMG gezonde marges en een stijgend marktaandeel kan realiseren.

Dit alles betekent investeren en tegelijkertijd intern ook minder populaire maatregelen nemen. In het juiste evenwicht is dat de beste garantie aan alle belanghebbenden op een succesvolle toekomst van TMG. De grootste uitdaging zit in de stap naar digitaal, zonder de winstgevendheid van print uit het oog te verliezen.

Voor de langere termijn is schaalvergroting van belang in een consoliderende printsector en ook migratie naar meer omzet en resultaat uit digitale activiteiten. Belangrijke belemmeringen daarbij zijn de nog altijd bestaande, beperkende regelgeving in Nederland en publieke omroepen die met overheidsgeld oneigenlijk mogen concurreren, vooral op digitale platformen.


Dividendbeleid

Het dividend wordt normaliter vastgesteld binnen een bandbreedte van 15% tot 30% van de kasstroom, waarvan de kasstroom is gedefinieerd als de optelsom van nettoresultaat en afschrijvingen, gecorrigeerd voor de in het nettoresultaat begrepen effecten van herwaarderingen en bijzondere waardeverminderingen.

Ondanks het licht negatieve bedrijfsresultaat (EBIT), maar gelet op de positieve operationele kasstroom en de schuldenvrije positie van TMG, wordt een dividend voorgesteld van € 0,35 per aandeel in contanten, gelijk aan het dividend in 2008. Op het totaal van 47.750.000 uitstaande (certificaten van) aandelen zou dit een uit te keren dividend betekenen van € 16,7 miljoen.