Amsterdam,
12
maart
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Daling in opbrengsten TMG gecompenseerd door verdere kostenbesparingen

Eenmalige boekwinst leidt tot uitzonderlijk hoog nettoresultaat in moeilijke markt

Ontwikkelingen in hoofdlijnen:

  • Genormaliseerd EBITDA-resultaat gestegen van € 49,3 miljoen naar € 60,1 miljoen dankzij kosteningrepen. Operationele marge toegenomen van 8,9% naar 11,1%.
  • Additionele reorganisatielasten van € 37 miljoen drukken bedrijfsresultaat (EBIT): daling van € 16,2 miljoen positief over 2012 naar € 10,3 miljoen negatief over 2013.
  • Lagere opbrengsten: van € 555,8 miljoen naar € 542,2 miljoen door daling inkomsten uit advertenties en oplage. Opbrengsten uit digitale en radioactiviteiten en omzet uit distributie voor derden lieten (sterke) stijging zien, met name dankzij e-commerce en Dichtbij.nl.
  • Gedurende 2013 zijn verschillende bedrijfsactiviteiten beëindigd, of is beslissing genomen deze te verkopen; omzet en genormaliseerd EBITDA-resultaat bedroegen respectievelijk € 12 miljoen (2012: € 21,3 miljoen) en € 4 miljoen negatief (2012: € 8,8 miljoen negatief).
  • Kostenbesparingsprogramma 2012-2016 met € 50 miljoen opgevoerd tot totaal van € 120 miljoen. Ultimo 2013 is hiervan reeds € 68 miljoen gerealiseerd.
  • Boekwinst op verkoop belang ProSiebenSat.1 Media AG van € 218,3 miljoen leidt tot uitzonderlijk hoog nettoresultaat van € 177,9 miljoen.
  • Na uitkering interim-dividend in augustus (€ 0,50 per aandeel) en november (€ 6,00 per aandeel) wordt voorgesteld het slotdividend te passeren. Bij Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal nieuw dividendbeleid worden voorgesteld waarbij koppeling wordt gemaakt met operationele kasstroom.
  • Nieuwe samenstelling Raad van Commissarissen.

De jaarcijfers zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen. De geconsolideerde winst- en verliesrekening is op basis van voortgezette activiteiten. Het resultaat van beëindigde activiteiten dan wel aangehouden voor verkoop is afzonderlijk gepresenteerd in 2013. Het betreft de activiteiten van Keesing Games, Mobillion, Relatieplanet, Hyves social Network, Moviebites en Nobiles (segment online activiteiten niet printgerelateerd). De vergelijkende cijfers 2012 zijn hiervoor aangepast. De vergelijkende cijfers zijn eveneens aangepast voor IAS 19R, verdere toelichting is te vinden in de geconsolideerde jaarrekening.

Cees van Steijn, CEO ad interim van Telegraaf Media Groep: “Het medialandschap is structureel veranderd. Dit betekent dat wij onszelf opnieuw moeten uitvinden. In het afgelopen jaar zijn hiervoor belangrijke stappen gezet. Onze kosten zijn structureel verlaagd en de organisatie is sterk vereenvoudigd. We maken duidelijke keuzes in onze activiteiten en richten ons op onze sterke merken en journalistieke relevantie. Binnen deze ontwikkelingen zien wij dat de opbrengsten uit digitale en uit radioactiviteiten een positieve trend laten zien. Alhoewel de komende periode ook nog in het teken zal staan van de reeds aangekondigde reorganisaties, kunnen we ons nu ook heel nadrukkelijk richten op mogelijkheden voor nieuwe groei. Zo zullen wij verder investeren in digitale initiatieven en een budget vrijmaken voor een oplage impuls van de landelijke en regionale dagbladen. Op deze manier blijven wij onze positionering als leidend mediabedrijf waarmaken.”

Ontwikkelingen 2013

Over 2013 heeft Telegraaf Media Groep het resultaat verbeterd. Alhoewel de omzet gedurende het jaar met € 13,6 miljoen is gedaald naar € 542,2 miljoen mede door het negatieve effect van de economische omstandigheden op de advertentie- en oplage-inkomsten, is met name door de kostenbesparingsprogramma’s een substantiële stijging van de genormaliseerde EBITDA van € 49,3 miljoen in 2012 naar € 60,1 miljoen in 2013 behaald. Door de boekwinst van € 218,3 miljoen die gemaakt werd op de verkoop van het belang in ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1), was het nettoresultaat uitzonderlijk hoog en bedroeg € 177,9 miljoen.

Gedurende het jaar heeft Telegraaf Media Groep belangrijke stappen gezet om zich klaar te maken voor de toekomst. De organisatie opereerde in een onverminderd uitdagende markt, waarbij de economie bleef krimpen en de veranderingen in de mediawereld elkaar in snel tempo opvolgden. Terwijl de advertentie- en oplage-inkomsten verder onder druk kwamen, is stevig ingezet op de vereenvoudiging van de organisatiestructuur. Dit draagt bij aan de wendbaarheid en flexibiliteit van de onderneming, die nodig is om maximaal ruimte te bieden aan ondernemerschap. De toekomst zal gebouwd zijn rondom de kracht van de merken, die zonder uitzondering een prominente positie innemen in het Nederlandse medialandschap.

In 2012 werd het kostenbesparingsprogramma 2012 - 2016 ingezet, waarmee uiteindelijk op jaarbasis zo’n € 70 miljoen moet worden bespaard. In augustus 2013 werd een additioneel programma gestart ter grootte van ongeveer € 50 miljoen. Terwijl het eerste programma duidelijk vóór loopt op schema en inmiddels heeft geleid tot een kostenbesparing van € 68 miljoen, zullen de effecten van het nieuwe programma voor een groot deel in 2014 in de resultaten doorwerken. In totaal zal het personeelsbestand door deze besparingen met 700 FTE worden gereduceerd, waarvan inmiddels al een groot deel gerealiseerd is (410 FTE). De lopende reorganisaties zullen naar verwachting in 2014 afgerond zijn, en de volledige effecten ervan zullen in 2015 in het resultaat tot uiting komen.Begin 2013 werd het besluit genomen ons te concentreren op het kernbedrijf. De marktomstandigheden waren fundamenteel gewijzigd en als gevolg hiervan moest de organisatiegereed gemaakt worden voor de toekomst. Begin 2014 is de ingezette vereenvoudiging van de organisatiestructuur op hoofdlijnen afgerond. De merken zijn centraal gezet om maximaal ruimte te bieden aan ondernemerschap. Waar mogelijk is de organisatie versimpeld en verkleind. Hierbij zijn geen concessies gedaan aan de journalistieke kwaliteit. De krimp vond met name plaats op andere plekken in de organisatie. Binnen de nieuwe structuur wordt nu gewerkt aan de verdere uitbouw van de merken, de transformatie naar online-activiteiten en initiatieven gericht op groei.

Financiële toelichting per bedrijfsonderdeel

De verschillende bedrijfsonderdelen van TMG lieten in 2013 wisselende resultaten zien. Vooral bij de dag- en huis-aan-huisbladen deden zich omzetdalingen voor in zowel de oplage- als advertentieopbrengsten, al valt bij de advertentieomzet van de huis-aan-huisbladen in de laatste maanden van 2013 een broos herstel te constateren. De omzetdaling van de dagbladen werd gedeeltelijk gecompenseerd door ruim € 7 miljoen hogere inkomsten uit digitale activiteiten en € 4,5 miljoen hogere opbrengsten uit de radiomarkt. Dit laatste doordat Sky Radio Group erin is geslaagd de gestegen luistercijfers om te zetten in hogere opbrengsten.

Voor wat betreft Keesing Media Groep (Keesing) is in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de strategische opties van deze activiteit, waarna het besluit is genomen Keesing binnen de groep te behouden. Keesing past met sterke merken als Denksport in Nederland en Sport Cérébral/Megastar in België en Frankrijk binnen de merkportefeuille van Telegraaf Media Groep en het is een gezond en zeer winstgevend bedrijfsonderdeel.

Realisatie aandeelhouderswaarde

Terwijl gewerkt is aan de interne organisatie, is in 2013 een substantieel deel van de aandeelhouderswaarde die binnen Telegraaf Media Groep aanwezig is, gerealiseerd. In augustuswerd een interim-dividend van € 0,50 per aandeel aan de aandeelhouders uitgekeerd, en na de verkoop van het 6%-belang in ProSiebenSat.1 Media AG, waarmee een netto-opbrengst werd gerealiseerd van ruim € 390 miljoen, is in november een additioneel interim-dividend van € 6,00 per aandeel uitgekeerd. Naast de dividenduitkeringen, werd de opbrengst van het belang in ProSiebenSat.1 ook aangewend voor aflossing van de bankschulden, waarmee de balans is versterkt. Daarnaast worden de lopende reorganisaties hiermee gefinancierd.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Mevrouw M. Tiemstra en de heer J.G. Drechsel hebben besloten als commissaris af te treden in de Algemene vergadering van 2014. Daarnaast treedt de heer D.H.H.D. Ropers af volgens rooster. De heer Ropers heeft aangegeven niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. De Raad is mevrouw Tiemstra en de heren Drechsel en Ropers bijzonder erkentelijk voor hun bijdrage en enorme inzet gedurende de tijd dat zij als commissaris aan Telegraaf Media Groep verbonden waren. Als nieuwe leden van de Raad zullen in de Algemene Vergadering van 24 april 2014 worden voorgedragen mevrouw S.G. Brummelhuis en mevrouw A. van den Belt. Mevrouw Brummelhuis wordt voorgedragen vanwege haar bestuurlijke kwaliteiten, kennis van en ervaring in digitale media en mergers & acquisitions. Mevrouw Van den Belt wordt voorgedragen vanwege haar bestuurlijke kwaliteiten en kennis van en ervaring in digitale media en de uitgeverswereld.

Dividendbeleid en -voorstel

In de afgelopen jaren heeft het bedrijfsresultaat onder druk gestaan als gevolg van lagere advertentieen oplageopbrengsten en hoge reorganisatielasten. Het uitgekeerde dividend werd vooral bepaald door de relatief stabiele inkomsten uit de puzzelactiviteiten en het ontvangen netto-dividend van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1). Het belang in ProSiebenSat.1 is in september 2013 verkocht, waardoor het huidige dividendbeleid aanpassing behoeft. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 24 april, zal derhalve aan de aandeelhouders worden voorgesteld om het dividend vanaf het boekjaar 2014 afhankelijk te maken van de genormaliseerde operationele kasstroom, zijnde de genormaliseerde EBITDA van de totale activiteiten (voortgezette en in dat jaar beëindigde activiteiten) onder aftrek van de verschuldigde licentielasten van Sky Radio Group (cashout), belastingen, rente en vervangingsinvesteringen.

Uitgangspunt zal zijn een uitkering ter grootte van 30% - 40% van deze netto operationele kasstroom. Wanneer dit dividendbeleid over het afgelopen jaar toegepast zou zijn, zou de reguliere dividenduitkering over 2013 circa € 0,30 zijn geweest (exclusief resultaat ProSiebenSat.1). Gezien het feit dat enerzijds in 2013 reeds € 6,50 aan interim-dividend is uitgekeerd in relatie tot de verkoop van de deelneming in ProSiebenSat.1 per september 2013 en het ontvangen dividend uit deze deelneming en anderzijds de hoge reorganisatie-uitkeringen komend boekjaar, wordt voorgesteld om over 2013 het slotdividend te passeren.

Vooruitzichten

Voor het jaar 2014 wordt een verdere daling van de oplage- en advertentie-inkomsten verwacht ten opzichte van 2013, zowel bij de landelijke als de regionale dagbladen door de structureel gewijzigde markt waarin mediabedrijven opereren. De inkomsten uit radioactiviteiten zullen naar verwachting stabiel blijven. De inkomsten uit digitale activiteiten zullen hun groei voortzetten. Bij de puzzelactiviteiten wordt een geringe daling van de omzet verwacht.Om nieuwe groeimogelijkheden aan te boren zal over 2014 circa € 5 miljoen worden geïnvesteerd in digitale initiatieven en zal een extra budget worden vrijgemaakt voor een oplage-impuls van de landelijke en regionale dagbladen. Tegenover de naar verwachting lagere omzet staan forse kostenbesparingen als gevolg van het kostenreductieplan van € 120 miljoen, waarvan nog € 52 miljoen wordt gerealiseerd in 2014/2015.