Amsterdam,
18
december
2001
|
16:00
Europe/Amsterdam

De Telegraaf treft voorzieningen ten laste van het resultaat 2001

In het persbericht van 29 oktober 2001 is melding gemaakt van een sterke terugval van het advertentievolume na 11 september jl., zowel voor De Telegraaf als de regionale dagbladen, met als gevolg dat het resultaat over geheel 2001 ongewis was geworden. Naar het zich thans laat aanzien wordt, afgezien van de invloed van de hierna te noemen maatregelen, over het tweede halfjaar van 2001 verlies geleden, resulterend in een nettowinst in de orde van grootte van f 28 miljoen (€ 12,7 miljoen) over geheel 2001. Over geheel 2000 bedroeg de nettowinst f 106,7 miljoen (€ 48,5 miljoen).

De versnelling van de aangekondigde reductie van arbeidsplaatsen leidt tot het treffen van een reorganisatievoorziening in de orde van f 70 miljoen (€ 31,8 miljoen). Deze voorziening heeft betrekking op:

  • De uitvoering van een Sociaal Plan bij de Amsterdamse bedrijven in 2002 en 2003.
  • De noodzakelijke reorganisatie bij de Biegelaar Groep, afgezien van de invloed van de voorgenomen fusie met de Brouwer Groep.
  • De voorgenomen verdere integratie van de beide Limburgse dagbladbedrijven. Hierover zal met de Nederlandse Mededingingsautoriteit worden overlegd.

Over deze plannen wordt overleg gepleegd met de ondernemingsraden en de betrokken vakbonden.

Tevens is vanwege de structurele vermindering van de oplage en de teruglopende advertentieomzet besloten tot het toepassen van een extra afschrijving goodwill van f 60 miljoen (€ 27,2 miljoen) van de in 1997 overgenomen De Gooi- en Eemlander. Ten gunste van het resultaat over 2001 zal vrijvallen de in voorgaande jaren getroffen voorziening voor de Pemba ter grootte van circa f 11 miljoen (€ 5 miljoen). Na aftrek van de vennootschapsbelasting over de reorganisatievoorziening en de vrijval Pemba resteert in totaal een nettolast van circa f 100 miljoen (€ 45,4 miljoen). Na aftrek van deze eenmalige last zal het jaar 2001 worden afgesloten met een nettoverlies van ten minste f 70 miljoen (€ 31,8 miljoen).

Voor het eerste halfjaar van 2002 wordt nog geen opleving van de advertentieconjunctuur verwacht, desalniettemin wordt een forse verbetering van het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening verwacht door het effect van de genomen bezuinigingsmaatregelen, een verwachte substantiële papierprijsdaling, minder kosten voor internet en de effecten van de beoogde integratie van de Biegelaar Groep met de Brouwer Groep. In deze combinatie zal een minderheidsbelang worden gehouden. Een verdere resultaatverbetering wordt verwacht in 2003 door het effect van de beoogde reorganisatie in Amsterdam en Limburg. De basis van het concern, gevormd door de sterke positie op de verschillende markten, het eigen vermogen en innovaties zoals Sp!ts, geeft, in combinatie met de bovengenoemde maatregelen, een sterke uitgangspositie voor het resultaat van de komende jaren.

In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 25 april 2002 zal over 2001 een dividend worden voorgesteld gerelateerd aan het nettoresultaat exclusief de bijzondere invloeden. Deze uitkering zal ten laste van de vrije reserves worden gebracht.