Amsterdam,
15
mei
2000
|
00:00
Europe/Amsterdam

De Telegraaf verwerft definitief De Limburger

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vergunning verkregen om Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. te Maastricht te verwerven. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden. Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. maakt deel uit van de VNU Dagbladengroep B.V., die eerder dit jaar door Wegener N.V. is gekocht.

De Limburger B.V. bestaat uit het in de gehele provincie Limburg verschijnende Dagblad De Limburger (oplage 177.000) de huis-aan-huisbladen van de Limburger Weekbladpers, de kabelkrant TV Gazet, een 45%-deelneming in het regionale tv-station Limburg1 en een 40%-deelneming in het regionale familiemagazine NR1. De Limburger-groep behaalde in 1999 een omzet van fl. 163,2 miljoen en een bedrijfsresultaat voor amortisatie van fl. 23,5 miljoen. De groep biedt werk aan in totaal 570 fte's.

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf bezit sinds 1972 B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Limburgs Dagblad, waartoe behoren het in midden-Limburg en de mijnstreek verschijnende Limburgs Dagblad (oplage 75.000), de huis-aan-huisbladorganisatie Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V. en Reclameverspreidbureau Spiral B.V. Deze groep maakte in totaal zowel in 1998 als in 1999 verlies. Bij het Limburgs Dagblad-concern werken in totaal 487 fte's.

De Limburger-groep en het Limburgs Dagblad-concern zullen worden samengebracht in de subholding de Media Groep Limburg B.V., volledige dochter van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf. De Media Groep Limburg zal worden gevestigd in Heerlen. De directie van deze groep zal worden gevoerd door de heer H.C. Straat en de heer mr. F.A.M. van Hellemondt.

Doelstelling van de Media Groep Limburg zal zijn het op een economisch verantwoorde wijze in stand houden van de beide Limburgse regionale dagbladen. N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf garandeert door deze vennootschappelijke combinatie de redactionele onafhankelijkheid van de bladen zowel ten opzichte van elkaar als van andere bladen. Deze onafhankelijkheid zal naast de bestaande redactiestatuten worden gewaarborgd door het onderbrengen van beide dagbladen in aparte vennootschappen met een eigen directie en raad van commissarissen. De statutaire directie van het Limburgs Dagblad B.V. zal bestaan uit de hoofdredacteur/uitgever, de heer H. Goessens, en van Dagblad De Limburger B.V. zal de statutaire directie worden gevoerd door de hoofdredacteur/uitgever, de heer G. Vogelaar. De hoofdredacteuren/uitgevers zullen voor hun eigen krant verantwoordelijk zijn zowel voor het redactionele beleid als het oplagebeleid. Zij zullen hiervoor over de noodzakelijke middelen en bevoegdheden beschikken.

De overige functies van beide bedrijven zullen worden samengevoegd in de Media Groep Limburg, teneinde de gewenste schaalvoordelen te kunnen realiseren met behoud van de redactionele onafhankelijkheid. Het advertentiebedrijf voor beide bedrijven zal worden ondergebracht in een aparte besloten vennootschap, evenals de drukkerijen. Directeur van het advertentiebedrijf zal worden de heer R. Holterman en van de drukkerijen de heer H. Eykenboom.

De Media Groep Limburg B.V. zal de aandelen houden van het Limburgs Dagblad B.V., Dagblad De Limburger B.V., B.V. Advertentiebedrijf Limburgse Dagbladen en B.V. Limburgse Drukkerijen.

De door de NMa aan het verlenen van de vergunning verbonden voorwaarden behelzen voorts in hoofdzaak:

  1. Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V. mag geen deel uitmaken van de Media Groep Limburg, maar zal direct of indirect dochter worden van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf;
  2. de Limburger Weekbladpers zal binnen zes maanden, eventueel te verlengen met zes maanden, moeten worden doorverkocht. De Limburger Weekbladpers heeft een wekelijkse oplage van 0,5 miljoen exemplaren, in 1999 bedroeg de omzet fl. 25 miljoen. Bij de Limburger Weekbladpers werken 94 fte's.

De Telegraaf bestudeert de mogelijkheden om tegen de aan de vergunning gestelde voorwaarden in beroep te gaan.

Eerder was reeds besloten dat Reclameverspreidbureau Spiral B.V. deel zal uitmaken van de Logistiek B.V. i.o., waarin te zijner tijd alle logistieke activiteiten van De Telegraaf, van aanvoer papier tot bezorging in de brievenbus bij de abonnees, zullen worden samengebracht.

De kabelkrant TV Gazet van Dagblad De Limburger was in 1999 verlieslatend. De Telegraaf zal nogmaals de mogelijke toekomstige rentabiliteit van TV Gazet onderzoeken. Afhankelijk van dit onderzoek zal over deze activiteit worden beslist, waarbij nadrukkelijk alle mogelijkheden worden opengehouden.

Sociaal beleid
Ten gevolge van deze fusie zullen geen gedwongen ontslagen vallen, evenwel, de bij het Limburgs Dagblad nog lopende reorganisatie, waarover met de vakbonden en de ondernemingsraden overeenstemming is, zal volledig worden uitgevoerd. Op langere termijn zal ten gevolge van de integratie van het '' back office'' van beide ondernemingen het aantal arbeidsplaatsen dalen, hetgeen zonder gedwongen ontslagen zal worden bewerkstelligd.

Vakbonden, ondernemingsraden en redactieraden zijn over de plannen geïnformeerd en om advies gevraagd.

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf behaalde over 1999 een omzet van fl. 1,59 miljard, een bedrijfsresultaat voor amortisatie van de goodwill van fl. 228,1 miljoen en een nettowinst van fl. 142,8 miljoen. De koopsom is uit eigen middelen voldaan, voor verdere toekomstige investeringsverplichtingen is een kredietfaciliteit aangegaan. De bij deze aankoop betaalde goodwill zal in twintig jaar ten laste van het resultaat worden gebracht.