Amsterdam,
14
maart
2012
|
08:30
Europe/Amsterdam

Eenmalige lasten drukken zwaar op resultaat

Jaarresultaat 2011 van de activiteiten op hoofdlijnen (t.o.v. 2010):

  • Recurring EBITDA daalt met € 15,8 miljoen naar € 62,5 miljoen.
  • Recurring EBITDA-marge daalt van 13,2% naar 10,8%.
  • Internetopbrengsten stijgen met 36,1% naar bijna € 70 miljoen. Advertentieopbrengsten van print dalen met 13%; radio daalt met 8,3%.
  • Aandeel in resultaat ProSiebenSat.1 Media AG bedraagt € 38,3 miljoen, inclusief boekwinst op de verkoop van de Belgische en Nederlandse activiteiten.
  • Resultaten worden negatief beïnvloed door eenmalige lasten: afwaardering goodwill en reorganisatielasten.
  • Dividendvoorstel per aandeel € 0,47 (2010: € 0,45).

De jaarcijfers 2011 en 2010 zijn opgesteld volgens de IFRS-richtlijnen van toepassing voor het jaar 2011.

 

Hoofdlijnen resultaten
Het jaar 2011 was een bewogen jaar voor TMG. Het verwachte herstel van de economie bleef uit en sloeg zelfs om in een recessie aan het eind van 2011. Daarnaast was er sprake van een verder veranderend medialandschap met een toenemend tempo van de migratie van print naar digitaal. Beide ontwikkelingen hebben een negatieve impact gehad op zowel de advertentie- als de oplage-inkomsten van de dagbladen en huis-aan-huisbladen. De groei van digitale activiteiten plus de kostenreducties door reorganisatiemaat- regelen en dankzij de samenwerking met Wegener en NDC bij dagbladdistributie, waren onvoldoende om de omzetdaling in print op te vangen.

Ook de inkomsten uit radio hebben last gehad van de recessie en van een (tijdelijk) teruglopend luisteraandeel van de zenders. Positief was de verlaging van de FM-frequentielasten van Sky Radio en Veronica met ruim 20% vanaf september 2011.

De omzet en het resultaat uit de traditionele puzzelactiviteiten van Keesing Media Group waren stabiel. Met de acquisitie van Megastar in Frankrijk, die is afgerond in december 2011, is een belangrijke stap gezet in de verdere uitbouw van omzet en resultaat. Keesing verwacht, naast synergievoordelen, met deze acquisitie ook in het Spaanse en in iets mindere mate het Duitse taalgebied een goede startpositie te verwerven. De investeringen die Keesing heeft gedaan op het digitale vlak kunnen ook ingezet worden bij Megastar.

Goed nieuws is ook het tempo waarin de digitale opbrengsten zich in 2011 wisten te ontwikkelen: een groei van 36% ten opzichte van 2010, dankzij autonome groei en de aankoop van Hyves in november 2010. Uit de metingen van internetgedrag door STIR blijkt dat TMG inmiddels een van de partijen is met het hoogste internetbereik in Nederland. In 2011 bedroeg de internetomzet 12,1% van de TMG-omzet tegen 8,7% in 2010.

Bovenstaande ontwikkelingen resulteerden per saldo in een daling van de opbrengsten met € 15,1 miljoen en een daling van het normale bedrijfsresultaat (recurring EBITDA) met € 15,8 miljoen ten opzichte van 2010. De genormaliseerde EBITDA-marge in 2011 kwam daarmee uit op 10,8% van de opbrengsten. Het bedrijfsresultaat na amortisatie en afschrijvingen (EBIT) daalde van € 22,4 miljoen positief in 2010 tot negatief € 82,5 miljoen in 2011.

De inkomsten uit het belang in ProSiebenSat.1 Media AG verdubbelden in 2011 dankzij een toename van het gewone nettoresultaat en het aandeel in de boekwinst op de verkoop van activiteiten van SBS.

Als gevolg van dalende resultaten van Sky Radio Group, beëindiging van een aantal relatief kleine activiteiten en een waardedaling op een pand, aangehouden voor verkoop, is in totaal € 52,1 miljoen aan bijzondere waardeverminderingen verantwoord in het resultaat over 2011. De afwaardering op Sky Radio Group van
€ 44,0 miljoen is het effect van dalende resultaten door een sterke concurrentie op de radiomarkt.

Door deze afwaardering van goodwill en de reorganisatielasten moest het jaar 2011 met een nettoverlies van € 32,6 miljoen worden afgesloten.

In december 2011 heeft TMG de strategische koers voor de komende jaren gepresenteerd. In de strategische initiatieven is tevens een kostenbesparingsprogramma opgenomen van € 70 miljoen, inclusief een fte-reductie van circa 350 medewerkers. Ultimo 2011 is ten behoeve van deze reorganisatie een reorganisatievoorziening gevormd van bijna € 44 miljoen.

 

Financiele toelichting
De daling van de opbrengsten met 2,5% naar € 577,2 miljoen (2010: € 592,3 miljoen) was voornamelijk het gevolg van een gedaalde advertentieomzet. De advertentie-inkomsten uit print daalden met 13% en die uit radio met 8,3%. Daarentegen stegen online advertenties met 35,8%, in absolute getallen was dit echter onvoldoende om de dalingen bij print en radio te compenseren. In de vergelijkende cijfers over 2010 was overigens wel sprake van een positief effect in de opbrengsten door het WK voetbal in Zuid-Afrika en de Olympische Winterspelen in Vancouver. De oplageopbrengsten daalden ten opzichte van 2010 met € 3,8 miljoen (1,4%). Dit werd veroorzaakt door minder vaste abonnementen bij De Telegraaf, minder proefabonnementen (in 2010 Olympische Winterspelen en WK voetbal) en minder actiematige losse verkoop.

De totale internetinkomsten (inclusief Hyves en e-commerce), verantwoord onder de advertentieop- brengsten en overige opbrengsten, stegen met 36,1% naar bijna € 70 miljoen. TMG-sites bereiken ruim 9 miljoen personen per maand. Steeds meer Nederlanders hebben een smartphone en/of tablet. TMG speelt hierop in door apps ter beschikking te stellen. Video en videoproductie wordt ook op digitaal terrein steeds belangrijker.

De opbrengsten uit distributieactiviteiten daalden ten opzichte van 2010 met € 3,4 miljoen vanwege de beëindigde transportactiviteiten voor derden per december 2010. Hiermee werden minder renderende transportactiviteiten beëindigd.

In 2011 is een van de panden, die worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, verkocht. De verkoop heeft geresulteerd in een boekwinst van € 1,3 miljoen.

Van de totale opbrengsten werd in 2011 € 37,5 miljoen in het buitenland gerealiseerd (2010: € 36,5 miljoen). In 2012 zullen de opbrengsten in het buitenland verder stijgen als gevolg van de acquisitie van Megastar in Frankrijk.

 

Opbrengst naar segmenten

 

Opbrengst naar segmenten

 

 

 

x € 1 miljoen

2011

2010

 

 

 

 

 

Telegraaf Media Nederland

 

 

 

 

Landelijke dagbladen

239,4

41,5%

   258,6

43,6%

Regionale dagbladen

       91,1

15,8%

     94,1

15,9%

Huis-aan-huisbladen

       43,4

7,5%

     50,4

8,5%

Tijdschriften

       26,4

4,6%

     25,9

4,4%

Internet

       45,9

8,0%

     41,2

7,0%

Overig

       10,7

1,8%

       9,4

1,6%

 

     456,9

79,2%

   479,6

81,0%

 

 

 

 

 

Keesing Media Group

 

 

 

 

Puzzelbladen

45,5

7,9%

     44,7

7,5%

Internet (Gaming)

         2,8

0,5%

       2,8

0,5%

 

       48,3

8,4%

     47,5

8,0%

 

 

 

 

 

Sky Radio Group

 

 

 

 

Radio

      36,2

6,3%

     38,8

6,6%

Internet

         0,8

0,1%

       0,8

0,1%

 

       37,0

6,4%

     39,6

6,7%

 

 

 

 

 

Overige activiteiten

 

 

 

 

Distributie

      10,6

1,8%

     14,0

2,3%

Drukorders

         3,7

0,6%

       3,6

0,6%

Internet

       20,2

3,5%

       6,4

1,1%

Overig

         0,5

0,1%

       1,6

0,3%

 

       35,0

6,0%

     25,6

4,3%

 

 

 

 

 

Totaal

    577,2

100,0%

   592,3

100,0%

De opbrengsten van Telegraaf Media Nederland en Sky Radio Group daalden met respectievelijk € 22,7 miljoen en € 2,6 miljoen als gevolg van lagere advertentie-inkomsten. Keesing Media Group zag de opbrengsten, voornamelijk in Frankrijk, stijgen. De internetopbrengsten stegen met € 18,5 miljoen naar bijna € 70 miljoen. De stijging werd gerealiseerd door acquisitie van Hyves in het vierde kwartaal 2010, uitbreiding van e-commerce activiteiten via De Telegraaf webshop en hogere volumes van display-advertenties.

 

Bedrijfslasten
De bedrijfslasten stegen met € 90,8 miljoen vanwege een stijging van de reorganisatielasten met € 43,9 miljoen als gevolg van een personeelsreductie in de jaren vanaf 2012 en bijzondere waardeverminderingverliezen vaste activa van € 52,1 miljoen. Als gevolg van deze bijzondere posten was het bedrijfsresultaat (EBIT) over 2011 € 82,5 miljoen negatief (2010: € 22,4 miljoen positief).

De kosten van grond- en hulpstoffen daalden in 2011 met € 1,5 miljoen door lager papierverbruik in combinatie met een lagere papierprijs in het eerste halfjaar ten opzichte van 2010. In het tweede halfjaar 2011 stegen de grondstofkosten als gevolg van een hogere papierprijs. Ultimo 2011 werd een papiervoorraad aangehouden van circa € 13,7 miljoen (2010: € 4,4 miljoen).

Onderdeel van de transformatie van TMG naar een leidend crossmediaal bedrijf is een kostenbesparingsprogramma van € 70 miljoen, in de periode tot 2016. Het kostenbesparingsprogramma is inclusief een fte-reductie van circa 350 medewerkers bij de verschillende onderdelen binnen het bedrijf; dit heeft geleid tot een dotatie aan de reorganisatievoorziening van € 43,9 miljoen. Exclusief deze reorganisatielasten (2010: € 3,5 miljoen) stegen de personeelskosten in 2011 met € 3,7 miljoen, door een fractioneel hoger gemiddeld aantal fte vanwege de acquisitie van Hyves en de uitrol bij Dichtbij.nl. Daarnaast stegen de pensioenlasten (€ 0,7 miljoen) als gevolg van een nieuwe vijfjarige financieringsovereenkomst met Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 en eenmalige lasten voor arbeidsongeschikten. Ook stegen de kosten inzake inhuur van tijdelijke krachten met € 1,3 miljoen vanwege het inrichten van abonnementenwerving- en retentieprogramma’s en IT-projecten.

Gemiddeld over het jaar bedroeg het aantal fte 2.822, een stijging van 16 ten opzichte van het jaar ervoor. Deze stijging is vooral het gevolg van een toename van het aantal fte door de lancering van Dichtbij.nl in mei 2011 en de acquisitie van Hyves in november 2010 (een heel jaar in 2011, twee maanden in 2010).

De overige bedrijfskosten waren € 0,7 miljoen hoger dan in 2010. De automatiseringskosten zijn gestegen als gevolg van de acquisitie van Hyves en nieuwe online initiatieven. Door hogere verkopen bij e-commerce stegen ook de inkoopkosten. Als gevolg van het samenwerkingsverband in dagbladdistributie met NDC en Wegener en lagere oplagevolumes daalden de distributiekosten duidelijk.

De afschrijvingskosten daalden met € 2,2 miljoen, doordat een aantal drukpersen volledig is afgeschreven.

Eind 2011 hebben bijzondere waardeverminderingen op vaste activa plaatsgevonden van in totaal € 52,1 miljoen. Vanwege de naar verwachting structureel lagere toekomstige resultaten bij Sky Radio Group is € 44 miljoen in mindering gebracht op de goodwill. Het beëindigen van een aantal activiteiten bij de huis-aan-huisbladen en bij het arbeidsmarktcluster heeft eveneens geresulteerd in afboekingen. Op de bedrijfspanden die worden aangehouden voor verkoop heeft vanwege een structureel lagere marktwaarde een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden van € 0,9 miljoen.

De amortisatielasten zijn gedaald met € 2,5 miljoen voornamelijk als gevolg van de in september 2011 afgeschreven waardering van de FM-licentievergunningen van de Sky Radio Group. Voorts is per 1 september de verlengde licentieperiode van zes jaar ingegaan tegen een lagere vergoeding dan tot op dat moment aan de Nederlandse overheid werd betaald. Deze vergoeding aan de overheid betreft out-of-pocket-kosten, maar wordt onder IFRS-regelgeving geboekt als amortisatie.

In het resultaat van geassocieerde deelnemingen is begrepen het 6%-belang van TMG in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) over 2011, zijnde € 38,3 miljoen, waarvan € 22,5 miljoen betrekking heeft op de beëindigde Nederlandse en Belgische activiteiten.

Dit bestaat uit € 20,2 miljoen boekwinst op de verkoop van deze activiteiten en € 2,3 miljoen resultaat over de periode 1 januari tot de verkoopdatum, die in juni en juli 2011 werd geëffectueerd. Het TMG-belang in het resultaat over 2010 was € 62,6 miljoen, waarin begrepen een opwaardering van € 43,8 miljoen vanwege een structureel verbeterde verwachting van de toekomstige kasstromen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ProSiebenSat.1 Media AG van 1 juli jl. is over 2010 een dividend vastgesteld van € 1,12 per aandeel voor de aandelen met stemrecht. TMG heeft 13.127.832 van deze aandelen in eigendom. Het uitgekeerde dividend is door TMG onder aftrek van bronbelasting verwerkt en het ontvangen nettobedrag van € 10,8 miljoen werd in mindering gebracht op de waarde van het TMG-belang in ProSiebenSat.1.
Per 31 december 2011 bedroeg de boekwaarde van het belang (vóór de uitkering van het dividend over het boekjaar 2011) € 226,7 miljoen, dat is circa € 17 per aandeel met stemrecht.

In 2011 was voor wat betreft de post belastinglast sprake van een batig saldo van
€ 9,4 miljoen (2010: € 6,2 miljoen last). De effectieve belastingdruk bedroeg in 2011 19,9% tegenover 7,1% in 2010.

De nettokasstroom uit operationele activiteiten is gedaald met € 42,1 miljoen naar € 17,5 miljoen. De daling wordt voor € 20,3 miljoen veroorzaakt door een hogere papiervoorraad vanwege een verwachte verdere papierprijsstijging, en door een lager resultaat en afvloeiingsuitkeringen.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten was negatief als gevolg van de inkoop van eigen aandelen (€ 11,2 miljoen) en uitbetaald dividend (€ 21,5 miljoen). Tevens is in september 2011 een bedrag van € 7,7 miljoen betaald in het kader van de hernieuwde FM-licentievergunning van de Sky Radio Group. Ter financiering van de aankoop van Megastar is ultimo 2011 een kredietfaciliteit afgesloten van 38,1 miljoen.

 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen, toe te rekenen aan de aandeelhouders van TMG, is ultimo 2011 gedaald met € 65,2 miljoen naar € 465,8 miljoen. Het totaal van de gerealiseerde en niet gerealiseerde nettoresultaten, toe te rekenen aan aandeelhouders van TMG, bedraagt over 2011 € 32,6 miljoen negatief. Over 2010 werd € 21,5 miljoen aan dividend uitgekeerd. Het eigen vermogen per aandeel bedroeg ultimo 2011 € 9,99 ten opzichte van € 11,12 ultimo 2010. In het eigen vermogen per 31 december 2011 is nog geen rekening gehouden met uit te keren dividend over 2011.

 

Aandelen
Gedurende de tweede helft van 2011 heeft TMG 1.121.532 (certificaten van) aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van € 11,2 miljoen. Deze aandelen zijn niet ingetrokken, waardoor de samenstelling van het aantal aandelen ongewijzigd is ten opzichte van 2010. Per 31 december 2011 zijn er 47.750.000 gewone aandelen en 960 prioriteitsaandelen van € 0,25 nominaal. Van de gewone aandelen zijn 29.190.077 stuks gecertificeerd per 31 december 2011, zijnde 61,1% (ultimo 2010: 61,1%).

 

Investeringen
Het nettobedrag aan investeringen bedraagt over 2011 € 39,8 miljoen (2010: € 49,2 miljoen). Het betreft hier gefaseerde investeringen in drukpersen en kleurenunits in de drukkerij in Amsterdam, de acquisitie van Megastar in Frankrijk door Keesing Media Group en een aantal kleinere acquisities, waaronder Huizenzoeker.nl en Gaspedaal.nl. In 2010 werd de investerings-kasstroom voornamelijk beïnvloed door de acquisitie van Hyves.

 

Strategie
Voor TMG was 2011 een belangrijk jaar vanwege de impact die de hierboven beschreven ontwikkelingen hebben gehad op de bedrijfsvoering en de resultaten, maar vooral ook vanwege de keuze die is gemaakt om af te zien van de mogelijkheid om SBS Nederland te kopen en de plannen die zijn ontwikkeld met betrekking tot de strategische richting van de onderneming.

Vooral de tweede helft van het jaar stond in het teken van de ondernemingsstrategie. De resultaten van het door de Raad van Bestuur hiervoor gevolgde proces zijn in december aan de markt gepresenteerd: TMG wil in de periode 2012 - 2016 transformeren naar een leidend crossmediaal bedrijf door acceleratie van online groei. TMG legt daarbij de focus op de platformen: print, online en radio. De krachten zullen worden gebundeld en er zal worden geïnvesteerd in groei. Uiteraard volgt de organisatie de strategie. Een aanpassing van de structuur van het bedrijf is gepland voor het tweede kwartaal van 2012.

Keesing Media Group, de marktleider in puzzelbladen in Frankrijk, Nederland, België en Denemarken, heeft een eigen strategielijn en zet in op verdere groei vanuit de huidige kernactiviteiten door expansie in nieuwe landen en naar digitale platformen.

 

Vooruitzichten 2012
TMG is ervan overtuigd dat met de geplande strategische richting de weg is ingeslagen naar hernieuwde groei in zowel opbrengsten als resultaat. Omdat advisering door de medezeggenschapsorganen over

onder meer de uitgewerkte plannen en de organisatiewijzing binnenkort zal plaatsvinden en daarna pas de implementatiefase van het strategieproces aanbreekt, wordt het jaar 2012 vooral een transitiejaar.

Een jaar waarin TMG zichzelf klaar maakt om de geformuleerde doelstellingen te realiseren.

De huidige economische omstandigheden dragen niet bij aan positieve verwachtingen ten aanzien van het vertrouwen van consumenten en producenten. Daarentegen is 2012 een jaar met grote sportevenementen, zoals het Europees Kampioenschap Voetbal en de Olympische Spelen. Vooral de resultaten van de Nederlandse sporters zijn bepalend voor de grootte van de extra kansen die een dergelijk sportjaar dit bedrijf biedt aan de omzetkant. TMG is in een sterke positie om te profiteren van deze mogelijkheden. In 2012 zal ook de acquisitie van Megastar een positieve bijdrage hebben aan zowel de opbrengsten als het EBITDA-resultaat.

Naar verwachting zullen op de bedrijfskosten van negatieve invloed zijn een lichte stijging van de papierprijs, doorwerking van CAO-verhogingen en aanloopverliezen van groei-initiatieven.

Zoals eerder aangegeven zal het genormaliseerde EBITDA-resultaat in 2012 naar verwachting circa 20% lager uitkomen dan het genormaliseerde EBITDA-resultaat van € 62,5 miljoen in 2011.

Het nettoresultaat in 2012 zal positief worden beïnvloed door lagere amortisatielasten in verband met het voljaarseffect van de verlaagde FM-licentiekosten van Sky Radio Group.

Dividend 

Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van € 0,47 per aandeel in contanten. Op het totaal van de uitstaande aandelen zou dit een uit te keren dividend betekenen van € 21,9 miljoen. Over 2010 bedroeg het dividend € 0,45 per aandeel.