Amsterdam,
23
augustus
2007
|
00:00
Europe/Amsterdam

Groei bedrijfsresultaat TMG (Telegraaf Media Groep)

De vergelijkbaarheid van de halfjaarcijfers 2007 met die van 2006 wordt in hoge mate beïnvloed door wijzigingen in de product-portfolio, verandering van de verslagperiode en boekhoudkundige herrubriceringen. 

In april en juli 2006 zijn respectievelijk Sky Radio Group en Keesing Media Group overgenomen en in juni 2006 werden de Limburgse activiteiten (de regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en drukkerij) verkocht. De verslagperiode van TMG is gewijzigd van vierwekelijks naar maandelijks. De consequentie hiervan is dat dit halfjaarbericht de eerste zes maanden van 2007 behandelt in plaats van de tot nu toe voor TMG gebruikelijke eerste 28 weken. Er heeft een herrubricering plaatsgevonden van enkele opbrengsten- en kostenposten in 2007, waarbij de vergelijkende cijfers over 2006 eveneens zijn aangepast. Voor een betere vergelijkbaarheid van de halfjaarcijfers wordt in dit verslag dan ook een toelichting gegeven op de ontwikkeling van de voortgezette en autonome activiteiten.Onder voortgezette activiteiten wordt verstaan: de activiteiten inclusief Sky Radio Group, Keesing Media Group en exclusief de Limburgse activiteiten. Onder autonome activiteiten wordt verstaan: de activiteiten exclusief Sky Radio Group, Keesing Media Group en exclusief de Limburgse activiteiten.

 

Het bedrijfsresultaat van de door TMG in 2007 voortgezette activiteiten, exclusief bijzondere posten, is gestegen van € 10,2 miljoen over de eerste zes maanden van 2006 tot € 14 miljoen over dezelfde periode van 2007. Voor amortisatie steeg dit bedrijfsresultaat van € 18,0 miljoen tot € 31,8 miljoen. Autonoom bedroeg de stijging van het bedrijfsresultaat (na amortisatie) € 5,9 miljoen. De groei in het resultaat is vooral veroorzaakt door kostenreducties bij de krantenuitgeverijen en facilitaire bedrijven en een lichte toename van de advertentieomzet bij nagenoeg alle uitgeverijen.

De omzet van de voortgezette activiteiten nam met € 48,4 miljoen toe van € 316,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2006 tot € 365,1 miljoen in 2007. Autonoom steeg de concernomzet met € 13,9 miljoen, waarvan € 4,8 miljoen werd gerealiseerd door omzetgroei uit advertenties en € 1,6 miljoen uit hogere oplage-inkomsten. De omzet uit digitale activiteiten nam duidelijk toe. 

Inclusief € 21 miljoen bijzondere lasten kwam het bedrijfsresultaat van de voortgezette activiteiten over de eerste helft van 2007 uit op negatief € 7 miljoen vergeleken met negatief € 29,8 miljoen over de eerste helft van 2006, waarin inbegrepen € 40 miljoen aan bijzondere lasten. In het bedrijfsresultaat over 2007 zijn overigens, evenals over 2006, kosten voor product-introducties opgenomen tot een bedrag van circa € 9 miljoen. Van de € 21 miljoen bijzondere lasten heeft circa € 12 miljoen betrekking op winstdeling personeel in relatie tot de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van de deelneming in Wegener. Verder zijn onder meer voorzieningen getroffen voor reorganisaties (€ 2,3 miljoen) en aanvullende pensioenregelingen (€ 2,1 miljoen).

De financiële baten en lasten namen per saldo toe met € 24,4 miljoen, vooral dankzij de gerealiseerde nettoboekwinst ad € 45 miljoen bij de verkoop van de deelneming in Wegener. In de cijfers over de eerste helft van 2006 is een herwaardering verwerkt van die deelneming ter grootte van € 14,7 miljoen. Samen met € 5,5 miljoen hogere vennootschapsbelasting nam het nettoresultaat van de voortgezette activiteiten toe met € 41,7 miljoen.

Inclusief de nettoboekwinst van de beëindigde bedrijfsactiviteiten in de eerste helft van 2006 ad € 50,9 miljoen daalde de nettowinst van € 52,9 miljoen naar € 39,7 miljoen. Per aandeel daalde de nettowinst van € 1,02 (gemiddeld eerste helft 2006: 52.033.228 geplaatste gewone aandelen) naar € 0,79 (2007: 50.000.000 aandelen).

De gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van de deelneming in SBS Broadcasting S.à.r.l. van circa € 350 miljoen zal in de tweede helft van 2007 worden verantwoord, evenals de boekwinst van € 2,5 miljoen behaald bij de verkoop van het belang in ANP.

 


STRATEGIE

TMG is internationaal actief op het gebied van verzamelen, creëren, uitgeven en rendabel exploiteren van informatie en entertainment (infotainment) op relevante mediaplatformen. De strategie is gericht op het proactief en op basis van zelfstandigheid volgen en uitbreiden van het aandeel in de (media)tijdbesteding van consumenten, ongeacht tijdstip, locatie en mediumvorm en in de mediabestedingen van bedrijven. TMG hanteert daarbij de volgende strategische beleidslijnen: investeren in bestaande merken en producten, benutten van synergie-mogelijkheden, besparen van kosten, investeren in multimediale, niet-printproducten/bedrijven en exploiteren van uitgeefkennis naar andere landen.

 

 

DOELSTELLINGEN

Zoals vermeld in het Jaarverslag 2006, heeft TMG als ondernemingsdoelstelling het bereiken van een gemiddeld nettorendement op eigen vermogen van ten minste 12% door middel van exploitatie van mediaproducten. In gedrukte media wil TMG een structureel gemiddeld rendement (ROS: return on sales; ebita/sales) van 15% realiseren. In digitale media wil TMG een positie opbouwen die leidt naar een aandeel van 15% in de omzet van TMG in 2009 (over geheel 2006 3,5%; eerste helft 2007 4,7%) met een ROS van gemiddeld 30%. Voor Sky Radio Group gelden eigen, specifieke margedoelstellingen. Van de doelstellingen gedrukte en digitale media 2009 is het gewogen gemiddeld rendement circa 17%. De ROS van het totaal van gedrukte en digitale media over het eerste halfjaar 2007 bedroeg 9,8% (over geheel 2006 7,5%).

TMG heeft eerder aangegeven, op basis van een maximaal aandeel in de mediaconsumptie van consumenten, een marktaandeel van 15% in de totale Nederlandse mediabestedingen te willen realiseren in 2009 (marktgrootte 2006 ruim € 4 miljard, marktaandeel TMG 12%). In het aandeel van 15% was verwerkt het indirecte aandeel (23,9%) in de advertentieomzet van Wegener en het indirecte aandeel van 20% in de advertentieomzet van SBS Nederland door de belangen in deze deelnemingen. Vanwege de verkoop van deze deelnemingen is het marktaandeel van TMG over 2006 herrekend naar 9%. Met handhaving van de door TMG te realiseren groei is de oorspronkelijke doelstelling van 15% marktaandeel herrekend naar 10,4% in 2009.

De internationale doelstelling van TMG leidt naar een aandeel in de omzet van TMG in 2009 van circa 10% (aandeel over geheel 2006, bij een naar voljaar herrekende omzet Keesing Media Group, 5,8%; eerste helft van 2007 6,3%).

 

 

TELEGRAAF MEDIA NEDERLAND

Begin 2007 is onder de naam Focus een organisatorisch veranderingsprogramma ingezet voor een belangrijk gedeelte van de Nederlandse activiteiten. Het programma beoogt het bereiken van verdere synergie van gedrukte media onderling en van gedrukte media met digitale media, en van het aanbrengen van verbeteringen aan de kosten- en de opbrengstenkant. In een nieuwe organisatie worden, met behoud van de bestaande consumentenmerken, de activiteiten gebundeld van Uitgeversmaatschappij De Telegraaf, HDC Media, Holland Combinatie, BasisMedia, De Telegraaf Tijdschriften Groep en All Connected Media.

De afronding van dit programma zal in de tweede helft van 2007 resulteren in een nieuwe organisatie met de naam Telegraaf Media Nederland. Hiermee wordt bijgedragen aan een versnelde realisatie van kostenreducties, onder meer door het centraliseren van de backoffice-activiteiten en een betere benutting van kansen op het digitale vlak.

 

GEDRUKTE MEDIA

Uitgeversmaatschappij De Telegraaf, HDC Media (regionale dagbladen) en BasisMedia (Sp!ts) presteerden beter dan vorig jaar, dankzij verdere kostenreducties en gering hogere advertentieopbrengsten.

Ondanks de aantrekkende economie groeide de autonome advertentieomzet slechts met € 4,8 miljoen. Bij de sector personeelsadvertenties, waarin TMG overigens een relatief beperkt aandeel heeft, was sprake van een toename van gemiddeld 11,7%, terwijl bij de belangrijke sector nationale merken en diensten sprake was van een daling van gemiddeld 3,7%.

Bij de oplage-inkomsten was sprake van een € 20,4 miljoen hogere omzet, waarvan € 18,9 miljoen betrekking heeft op de verworven activiteiten van Keesing Media Group.
De oplage van de betaalde dagbladen stond wederom onder druk, maar de gevolgen ervan konden met een prijsstijging worden opgevangen. Net als andere betaalde landelijke dagbladen werd ook De Telegraaf geconfronteerd met druk op oplage- en advertentieomzet.
De gemiddelde betaalde oplage van dagblad De Telegraaf daalde met circa 3,5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006. Er was sprake van een stijging van de kosten van bezorging omdat bezorgers in de huidige arbeidsmarkt steeds moeilijker te werven zijn. Kostenreductie elders, leidde bij De Telegraaf tot verbetering van het resultaat.

Sp!ts ontwikkelde zich goed en verstevigde de positie op de arbeidsmarkt onder meer door de overname van Carp, een magazine en een website, gericht op hoogopgeleide professionals tot 37 jaar. De regionale dagbladen van HDC Media profiteerden van groei in de sector personeels-advertenties en de positieve effecten van doorgevoerde kostenreducties. De oplage van het Noordhollands Dagblad handhaafde zich op vrijwel gelijk niveau, terwijl bij de overige regionale dagbladen van HDC Media sprake was van een daling van circa 1,5%.

Bij Holland Combinatie, de uitgever van huis-aan-huisbladen, daalde het resultaat licht, vooral als gevolg van prijsdruk in de advertentiemarkt, een lager resultaat bij de weekendedities en het naijlen van de in 2006 doorgevoerde reorganisatie.

De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG) realiseerde een hoger resultaat door het uitgeven van specials, de positieve ontwikkeling van JAN en lagere kosten. Privé doet het goed in een op zich slinkende markt. In maart 2007 werd Vrouw geïntroduceerd, het weekendmagazine van dagblad De Telegraaf. De uitgave Starstyle is bij gebrek aan voldoende rendement gestaakt.

Bij de, in de tweede helft van 2006 aangekochte, Keesing Media Group (internationale uitgever van voornamelijk puzzelbladen) stond het resultaat onder druk door tegenvallende opbrengsten bij de Franse uitgeverij van hobbybladen. Van deze activiteit wordt afscheid genomen. In juni van dit jaar zijn de activiteiten van Sanoma Uitgevers op het gebied van puzzelbladen overgenomen. De portfolio bestaat uit Puzzelsport, Bingo! en 10 voor Taal.

Bij de buitenlandse uitgeverijen (Zweden en Oekraïne) was sprake van een € 2 miljoen lager resultaat vanwege de kosten van product-introducties. In Zweden is in het eerste halfjaar onder meer het magazine Plus geïntroduceerd en zijn verdere stappen gezet op internetgebied.

Het rendement op de in Oekraïne oorspronkelijk overgenomen tijdschriftenportefeuille ontwikkelt zich conform verwachting. De verschijningsfrequentie van het gratis dagblad Obzor is opgevoerd van 3 naar 5 dagen per week. Nieuwe magazines als Glance en Lubimaya moeten zich nog in de markt bewijzen.

 

DIGITALE MEDIA

Digitale media zullen in toenemende mate bijdragen aan de resultaten van de Groep en zorgen voor een verdere hechting met de doelgroepen. Relatieplanet.nl realiseerde in 2007 een sterk hogere omzet.

De vergroting van het belang in Media Librium, de Nederlandse marktleider op het gebied van narrowcasting, van 40% naar 84% in de tweede helft van 2007, past binnen TMG’s digitale strategie.

De omzet van digitale media steeg van € 16,1 miljoen naar € 17,3 miljoen, waarin een daling van € 0,8 miljoen in SMS-services is verwerkt.

 

RADIO EN TELEVISIE

De in april 2006 verworven Sky Radio Group, waarvan de radiozenders Sky Radio 101FM, Radio Veronica, Classic FM en TMF Radio (50%) deel uitmaken, realiseerde een omzet van € 24,5 miljoen over het eerste halfjaar van 2007, tegenover € 12,3 miljoen in de periode van 12 april tot en met 30 juni 2006. Bij de zenders was in 2007 sprake van een groeiend marktaandeel. Tussen de dagbladen en de diverse radiostations is samenwerking tot stand gekomen, in de vorm van advertentieverkoop en promotie en het leveren van onder meer financieel nieuws op Classic FM.

In juni werd de Tijdelijke Wet Mediaconcentraties van kracht. De regeling maakt het voor dagbladuitgevers mogelijk de belangen in radio en televisie uit te breiden. Kort daarop heeft TMG haar belang in Sky Radio Group uitgebreid van 28% tot 85%. Daarmee is TMG, samen met Veronica Holding en het management, eigenaar van Sky Radio Group. Deze stap is voor TMG van belang omdat radio een constante en sterke positie inneemt in de mediaconsumptie van consumenten en in de mediabestedingen van bedrijven.

TMG heeft een optie verworven op 12% van de aandelen met stemrecht (13.127.832 aandelen) van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1), de nieuwe internationale combinatie van ProSiebenSat.1 en SBS Broadcasting S.à.r.l., uit te oefenen per 1 juni 2008 tegen een prijs van € 34,71 per aandeel minus het uit te betalen dividend over de periode tussen 6 maart 2007 en de uitoefendatum van de optie. Het dividend over het verslagjaar 2006 zoals vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van 17 juli jl. bedroeg € 0,87 per aandeel. TMG zal de transactie financieren uit de middelen die zijn vrijgekomen (€ 433 miljoen) uit de verkoop van het 20%-belang in SBS Broadcasting S.à.r.l, de houdstermaatschappij van de SBS Group. De geschatte boekwinst ter grootte van circa € 350 miljoen zal in de tweede helft van 2007 worden verantwoord. TMG heeft twee zetels in de Raad van Commissarissen van ProSiebenSat.1 verkregen.

 

OVERIGE ACTIVITEITEN

De omzet van de overige activiteiten, waaronder het drukken en verspreiden van gedrukte media, het organiseren van beurzen en het exploiteren van mobiele telefoondiensten, nam toe met circa € 12,1 miljoen, waarvan € 7,5 miljoen autonoom. Het merendeel hiervan heeft betrekking op de toename van de distributieomzet als gevolg van het behoud van de distributieorder van de verkochte Limburgse activiteiten (voorheen interne omzet).

De Nederlandse joint venture Telegraaf Expo Media Events (TE2) is beëindigd. Het succesvolle en winstgevende deel van de portfolio wordt door TMG voortgezet.

Bij de facilitaire bedrijven zijn in de eerste helft van 2007 opnieuw forse stappen gezet in het verder transparant maken van de kostenstructuur en de tarifering van drukkerijen en distributiebedrijf, de zogenoemde tariefkaart. Gezien de noodzaak tot marktconform te opereren, blijven verdergaande kostenbeperkingen een belangrijk punt van aandacht. Daarbij worden verschillende opties bekeken, waaronder het formaat van de kranten en outsourcing van onderdelen van het distributiebedrijf.

 

FINANCIËLE TOELICHTING

De ontwikkeling van het resultaat bij de voortgezette activiteiten is als volgt toe te lichten:

Opbrengsten

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

x € 1 miljoen                 2007                 2006

 

Advertenties                      182,2                      166,3

Abonnementen en  

losse verkoop                   139,0                      118,6

Vervaardiging                       5,0                          3,4

Distributie                           23,6                        18,2

Overige opbrengsten           15,3                        10,2

Totaal                               365,1                      316,7

 

                                   Autonome activiteiten

x € 1 miljoen                 2007                 2006

 

Advertenties                      159,5                      154,7

Abonnementen en

losse verkoop                   120,2                      118,6

Vervaardiging                       5,0                          3,4

Distributie                           23,6                        18,2

Overige opbrengsten           10,0                          9,5

Totaal                               318,3                      304,4

 

Kosten

De kosten van grond- en hulpstoffen daalden per saldo met € 0,5 miljoen. Het effect van de papierprijsstijging werd gecompenseerd door de afname in het aantal gedrukte pagina’s.

Onder de personeelskosten zijn naast de lonen en salarissen, de sociale lasten en pensioen-lasten ook de reorganisatielasten, de kosten van winstdeling en de kosten van tijdelijk personeel opgenomen. De totale personeelskosten daalden met circa € 13 miljoen; autonoom bedroeg de daling € 23 miljoen. Hiervan had € 31,3 miljoen betrekking op lagere reorganisatielasten, circa € 8 miljoen op een hogere reservering voor winstdeling en € 3,6 miljoen op hogere kosten tijdelijk personeel. Tegenover de jaarlijkse CAO-verhoging stonden verdere besparingen in het aantal fte als gevolg van enerzijds genomen bezuinigingsmaatregelen en anderzijds van outsourcing. Het aantal fte per eind juni 2007 bedroeg 3.672 ten opzichte van 3.869 per eind juni 2006.

De stijging van de afschrijvingen en amortisatie met € 7,3 miljoen bestaat uit € 2,8 miljoen gedaalde afschrijvingslasten (voornamelijk het outsourcen van ICT-werkzaamheden) en € 10,1 miljoen gestegen amortisatielasten als gevolg van de aankoop van Sky Radio Group en Keesing Media Group in de loop van 2006. In de amortisatie in 2007 is inbegrepen de betaalde FM-licenties voor Sky Radio en Radio Veronica ad € 4,9 miljoen (2006 vanaf april € 2,4 miljoen).

De overige bedrijfskosten stegen met € 31,7 miljoen, waarvan autonoom € 17,7 miljoen, bestaande uit onder meer € 5 miljoen hogere kosten outsourcing, € 5 miljoen hogere externe distributiekosten (in verband met verkoop Limburgse kranten) en € 3 miljoen meerkosten uitbesteed werk.

Het aandeel in het resultaat geassocieerde deelnemingen betreft in hoofdzaak het aandeel in het verlies van SBS Broadcasting S.à.r.l. en Media Librium.

Onder financiële baten in 2007 is opgenomen de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van de aandelen Wegener tot een bedrag van € 45 miljoen, het dividend Wegener over 2006, het preferente dividend van Wegener over het eerste halfjaar 2007 en de rente van zowel de aan SBS Broadcasting S.à.r.l. verstrekte leningen als van geldmiddelen.

De financiële lasten bestaan uit de rentelasten betreffende de voor de aankoop van Sky Radio Group aangetrokken financieringen. De leningen zijn inmiddels afgelost.

De vennootschapsbelasting betreft een bate als gevolg van de ‘carry back’ van het fiscaal geleden verlies over het eerste halfjaar.

 

VOORUITZICHTEN

Ondanks de positieve economische ontwikkeling blijft het uitermate lastig een concrete verwachting uit te spreken voor de ontwikkeling in de tweede helft van 2007.

De opbrengsten van gedrukte media gaan, in tegenstelling tot het verleden, niet meer automatisch mee met de opgaande lijn van de conjunctuur. Kostenbeperking blijft daarom een hoge prioriteit in het verbeteren van de rendementen van de gedrukte media.

De ontwikkelingen op de advertentiemarkt stemmen, voor wat betreft de inkomsten uit gedrukte media en met uitzondering van de personeelsmarkt, niet optimistisch. Het volume en de prijs staan onder druk. De lezersinkomsten zullen in de tweede helft van dit jaar toenemen dankzij de seizoensinvloeden op de losse verkoop van met name De Telegraaf en de puzzelbladen.

De nettomediabestedingen aan online display advertising in Nederland zijn in het eerste kwartaal van 2007 beduidend minder snel gegroeid (+9% ten opzichte van het eerste kwartaal 2006) dan in de daaraan voorafgaande kwartalen. Dit gegeven en het feit dat de organisatie-aanpassing in Nederland niet eerder dan in het vierde kwartaal 2007 wordt afgerond, maakt dat de groei in digitale omzet beperkt is. De komende twee jaar zal op dit gebied een inhaalslag worden gemaakt, waarmee de doelstellingen gehandhaafd blijven.

De radiomarkt ontwikkelt zich positief.

Zeker is dat voor de tweede helft van dit jaar van positieve invloed op het resultaat zullen zijn:

  • de verkoop van het belang in SBS Broadcasting S.à.r.l, resulterend in een nettoboekwinst van circa € 350 miljoen;
  • de behaalde nettoboekwinst van € 2,5 miljoen betreffende de verkoop van de deelneming in ANP;
  • de hogere financiële baten als gevolg van de verkoop van hiervoor genoemde belangen en lagere financiële lasten als gevolg van de aflossing van de leningen betreffende de Sky Radio Group;
  • de aankoop van de Sanoma puzzelbladen;
  • het doorwerken van kostenreducties.

 

Van negatieve invloed zullen zijn:

  • het doorwerken van de CAO-verhogingen van gemiddeld 2,75%;
  • de kosten van extra winstdeling voor het personeel vanwege de gerealiseerde boekwinsten op de verkochte belangen (circa € 2,5 miljoen bruto);
  • de mogelijke aanvullende lasten in het kader van reorganisaties;
  • de extra kosten, tot een geschat bedrag van € 2,0 miljoen, in het kader van aanloopproblemen bij de in maart jl. ingebruikgenomen software voor klantbeheermanagement;
  • het aandeel in de aanloopverliezen van Media Librium naar aanleiding van het naar 84% verhoogde belang.

 

Gegeven het bovenstaande wordt geen concrete winstverwachting voor 2007 afgegeven. De eerder afgegeven verwachting van een, ten opzichte van 2006, hoger bedrijfsresultaat vóór amortisatie blijft gehandhaafd.