Amsterdam,
23
augustus
2000
|
00:00
Europe/Amsterdam

Halfjaarbericht 2000 N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

Het bedrijfsresultaat van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf over de periode van 1 januari tot 16 juli 2000 is gestegen van fl. 115,3 miljoen tot fl. 118,4 miljoen, inclusief het (aanloop)verlies van Sp!ts en het resultaat van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V., dat eerst vanaf 22 mei jl., na de datum waarop de NMa de overname heeft goedgekeurd, is meegeconsolideerd. Tevens is in het bedrijfsresultaat de afschrijving goodwill begrepen, gebaseerd op een termijn van twintig jaar.

Hoofdzakelijk als gevolg van de verwerking van aanloopverliezen met betrekking tot de versnelling van de internetactiviteiten, alsmede de rentelasten inzake de financiering van de aankoop van De Limburger en van de aankoop van aandelen Wegener, daalden de financiële baten en lasten per saldo met fl. 19,8 miljoen.

De nettowinst van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf is als gevolg hiervan tezamen met een hogere belastingdruk ingevolge fiscaal niet verrekenbare aanloopverliezen uit deelnemingen gedaald van fl. 82,3 miljoen in 1999 tot fl. 67,8 miljoen in 2000. In het eerste halfjaar van 1998 werd een nettowinst behaald van fl. 82,0 miljoen.

Over geheel 1998 en 1999 werd een nettowinst behaald van respectievelijk fl. 145,2 miljoen en fl. 142,8 miljoen.

Het bedrijfsresultaat is in belangrijke mate beïnvloed door:

- de toeneming van de omzet met 10,8% tot fl. 950,3 miljoen; autonoom (exclusief Sp!ts en De Limburger) steeg de omzet met 6,6%. Het advertentievolume van De Telegraaf nam in deze periode toe met 3%: een saldo van enerzijds een duidelijke groei bij de conjunctureel gevoelige sector nationale merken en diensten en anderzijds een geringe daling bij zowel de lokale merken en diensten als bij de personeels- en rubrieksadvertenties. Het advertentievolume van de landelijke dagbladen tezamen nam toe met circa 4%. De oplage van De Telegraaf daalde fractioneel in hoofdzaak door minder losse verkoop.

- de toeneming van het aantal personeelsleden. In voltijdkrachten gemeten is het aantal gestegen van 4.707 in juli 1999 tot 5.398 in juli 2000, inclusief 562 personeelsleden van De Limburger. Ultimo 1999 bedroeg dit aantal 4.756. De stijging van het aantal personeelsleden wordt naast het meeconsolideren van De Limburger vooral veroorzaakt door wederom een toeneming van personeel voor de informatie- en communicatietechnologie als gevolg van de ontwikkelingen op het terrein van elektronisch uitgeven.

- de toeneming van de overige bedrijfskosten. Exclusief Sp!ts en De Limburger steeg deze post met 14,3% onder andere als gevolg van hogere bezorgkosten, extra kosten inzake internetprojecten, waaronder het opstarten van dft.nl (De Financiële Telegraaf on line), advieskosten in samenhang met de NMa-procedure betreffende De Limburger, de vorming van Logistiek B.V., alsmede de aanloopkosten van nieuwe titels van De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V.

- het nog niet kunnen realiseren van synergie in de regio Limburg als gevolg van de eerst ultimo mei 2000 verleende goedkeuring door de NMa van de overname van De Limburger.

De opbrengst deelnemingen is gedaald van fl. 3,4 miljoen positief in het eerste halfjaar van 1999 tot fl. 10,9 miljoen negatief in 2000 ten gevolge van:

- de aanloopverliezen ingevolge deelnemingen in diverse internetprojecten, waaronder Jumptech, Matchcare en Woonkrant.nl, die vanaf de aanvangsdatum van de deelneming pro rata aan het eerste halfjaar zijn toegerekend op basis van het aandeel in de goedgekeurde budgetten voor het jaar 2000.

Daartegenover staan:

- een hoger dividend in contanten over 1999 van Wegener N.V.;

- een positief resultaat van SBS Broadcasting B.V. in het eerste halfjaar van 2000, tegenover een negatief resultaat over 1999 ingevolge de aanloopkosten van de per 1 maart 1999 gestarte tv-zender Net 5.

De NMa heeft recentelijk aan NOS en HMG onder dwangsom de last opgelegd tot levering van de wekelijkse tv-programmagegevens aan De Telegraaf. In het daaropvolgend door de NOS tegen de NMa aangespannen kort geding aangaande de opgelegde dwangsom heeft de rechtbank de NOS in het gelijk gesteld, waarmee het uitbrengen van een tv-magazine als bijlage bij De Telegraaf op zaterdag opnieuw moet worden uitgesteld.

Een prognose voor het concernresultaat over geheel 2000 wordt onder andere beïnvloed door:

- het advertentievolume dat, mede gezien de aanhoudende economische groei, naar verwachting ongeveer gelijk zal zijn aan dat van 1999;

- het aanloopverlies van de op 28 augustus a.s. te introduceren gratis middagkrant News.nL in een oplage van ruim 100.000 exemplaren, te distribueren bij de stations van de vier grote steden;

- het aanloopverlies van het door De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V. op 21 september a.s. te introduceren mannenblad FHM (For Him Magazine);

- een aanmerkelijk lager verlies van Sp!ts.

Daarnaast zijn van invloed de kosten van nieuwe internetactiviteiten, waaronder:

- de ontwikkeling van regionale portalen, een samenwerkingsverband tussen De Telegraaf, Noordelijke Dagblad Combinatie Holding B.V. en de tot het Telegraaf-concern behorende regionale dagbladen;

- de in de tweede helft van 2000 te starten samenwerking met Airtrade Holland op het gebied van reizen;

- de introductie van de 'scanpen' als directe verbinding tussen de actuele informatie in print en de aanvullende informatie op het internet.

Op grond van het gerealiseerde resultaat over de periode van 1 januari tot 16 juli 2000 en met name de invloed van bovengenoemde nieuwe internetactiviteiten, waarvan de aanloopkosten niet worden geactiveerd, moet over geheel 2000 naar verwachting met een ten minste 20% lager resultaat rekening worden gehouden.