Amsterdam,
22
augustus
2001
|
00:00
Europe/Amsterdam

Halfjaarbericht 2001

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft in de periode van 1 januari tot 15 juli 2001 een nettowinst behaald van f 42,4 miljoen (€ 19,2 miljoen) tegenover een nettowinst van f 67,8 miljoen (€ 30,8 miljoen) over de vergelijkbare periode in 2000. Per aandeel van f 0,50 (€ 0,23) nominaal is de nettowinst gedaald met 37% van f 1,29 (€ 0,59) tot f 0,81 (€ 0,37).

De concernomzet is met 5,4% gestegen tot f 1 miljard (€ 454 miljoen) waarin begrepen de omzet van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V., die vanaf 22 mei 2000 is meegeconsolideerd. Autonoom daalde de geconsolideerde omzet met 1,9%. 

De belangrijkste oorzaken van de winstdaling zijn de conjuncturele neergang, die vooral tot uitdrukking komt in het advertentievolume, de sterke stijging van de papierprijzen en de bezorgkosten. Concernbreed stegen bovendien de (aanloop)verliezen met betrekking tot de internetactiviteiten van f 30 miljoen (€ 13,6 miljoen) tot f 35 miljoen (€ 15,9 miljoen). Tegenover de kosten van nieuwe eigen activiteiten, waaronder DFT.nl (De Financiële Telegraaf on line) en de ontwikkeling van internettoepassingen bij de regionale dagbladen, stonden per saldo lagere verliezen uit de internetdeelnemingen. Mede dankzij de genomen bezuinigingsmaatregelen zullen de internetkosten voor geheel 2001 onder het niveau van 2000 (f 60 miljoen ofwel € 27,2 miljoen) blijven. De opbrengsten zijn sterk onder de verwachting gebleven. In het concernresultaat is eveneens begrepen het aanloopverlies van de per 4 april 2001 uit de markt genomen gratis middagkrant News.nl. 

De daling van het advertentievolume bij het dagblad De Telegraaf (ruim 10%) vertoont grote overeenkomst met de ontwikkelingen in 1980 en 1991: beide jaren waren het begin van een tijdelijke terugval in de economie. Traditioneel zijn deze conjunctuureffecten het eerst merkbaar bij het dagblad De Telegraaf ten opzichte van de overige dagbladen en regionale bladen. De daling van het volume deed zich met name voor in de sectoren personeel en nationale merken en diensten. De lokale merken en diensten vertoonden daarentegen een geringe stijging, terwijl het volume van de rubrieksadvertenties (Speurders) licht daalde. De oplage-inkomsten namen met circa 5% toe. 

Ondanks de conjuncturele neergang verdubbelde nagenoeg de advertentieomzet van de gratis ochtendkrant Sp!ts, waardoor over het eerste halfjaar van 2001 vrijwel een break-even resultaat werd bereikt bij een gemiddelde oplage van ruim 350.000 exemplaren.

Bij de regionale dagbladen deed de teruggang in advertentievolume zich vanaf het tweede kwartaal van 2001 gelden. Het volume daalde met circa 3% ten opzichte van het eerste halfjaar 2000. Hogere afschrijvingen als gevolg van de ingebruikneming van de nieuwe pers, alsmede aanloopverliezen van de regionale internetactiviteiten zorgden naast stijgende papier- en bezorgkosten voor een lager resultaat bij de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. De in juni jl. gerealiseerde samenvoeging van de dagbladuitgeverijen Damiate en De Gooi- en Eemlander tot een regionale uitgeverij zal resulteren in een verbetering van het resultaat.

In Limburg is een beter resultaat bereikt dankzij de synergie die kon worden gerealiseerd uit de samenvoeging van de beide Limburgse krantenuitgeverijen in Media Groep Limburg B.V.

Bij de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. is een geringe stijging van het advertentievolume gerealiseerd. Niettemin daalde het resultaat onder invloed van de sterk gestegen papier- en bezorgkosten.

De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V. presteerde beter dan vorig jaar, ondanks de aanloopverliezen van FHM in Nederland en Cosmopolitan in Zweden.

Bij de Biegelaar Groep B.V., die grotendeels drukwerk voor derden vervaardigt, is de terughoudendheid in de markt sterk voelbaar, temeer daar juist in dit halfjaar de vernieuwing van de drukcapaciteit operationeel is geworden. Hogere rentelasten en afschrijvingen, lagere marges, alsmede aanloopkosten voor de nieuwe pers veroorzaakten een forse daling van het resultaat. Maatregelen ter verbetering van het resultaat worden getroffen.

De opbrengst deelnemingen is beïnvloed door:
- een hoger (totaal) dividend van Wegener N.V.;
- de aanloopkosten voor de uitbreiding bij SBS Broadcasting B.V. met het kanaal V8;
- de per saldo lagere verliezen van de internetdeelnemingen.

De belastingdruk steeg van 38,2% tot 43,7% onder invloed van de lagere fiscale afschrijving goodwill. Tegenover de goodwill inzake de in 1996 overgenomen special-interestbladen van Elsevier, waarvan het laatste deel in 2000 is afgeschreven (f 22 miljoen ofwel € 10 miljoen op jaarbasis) staat thans de niet fiscaal afschrijfbare goodwill inzake de overname van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. (f 17 miljoen ofwel € 7,7 miljoen per jaar).

Een prognose voor het concernresultaat over geheel 2001 wordt onder andere beïnvloed door:
- een verder dalende advertentieomzet, doordat grote adverteerders aanzienlijke reducties in hun advertentiecontracten aanbrengen;
- het volledig doorwerken van de papierprijsstijging;
- de aanloopverliezen van het in september a.s. te introduceren tijdschrift Starstyle en van het begin dit jaar op de markt gebrachte tijdschrift Cosmopolitan in Zweden;
- verder oplopende distributiekosten;
- een prijsverhoging per 1 oktober a.s. voor abonnementen en losse nummers bij dagblad De Telegraaf;
- het effect van de reeds genomen en nog te nemen bezuinigingsmaatregelen.

Op grond hiervan is per saldo geen substantiële verbetering van het resultaat ten opzichte van de ontwikkelingen in het eerste halfjaar te verwachten, waarmee de nettowinst over geheel 2001 aanzienlijk lager zal uitkomen dan over 2000.