Amsterdam,
21
augustus
2002
|
00:00
Europe/Amsterdam

Halfjaarbericht 2002

Onder invloed van verdere conjuncturele neergang stond de winst van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf wederom onder druk. Over de periode van 1 januari tot en met 14 juli 2002 werd een nettowinst behaald van € 11,3 miljoen tegenover € 19,3 miljoen over de vergelijkbare periode van 2001. Per aandeel van € 0,25 nominaal is de nettowinst met 41,5% gedaald van
€ 0,37 tot € 0,21. 

Als gevolg van de juridische fusie tussen de Biegelaar Groep en de Brouwer Groep zijn de cijfers van de Biegelaar Groep vanaf 1 januari 2002 niet meer meegeconsolideerd. Het resultaat van de 43%-deelneming in deze nieuwe combinatie is verantwoord onder opbrengst uit deelnemingen.

De concernomzet daalde met ruim € 70 miljoen van € 454,7 miljoen tot € 384,4 miljoen. Hiervan is € 45 miljoen het gevolg van het deconsolideren van de cijfers van de Biegelaar Groep B.V. Autonoom daalde de omzet met circa 6%.

Tegenover een geringe stijging van de inkomsten uit abonnementen en losse verkoop, goed voor circa 38% van de omzet, stond een belangrijke daling van de advertentie-inkomsten bij de landelijke en de regionale dagbladen.

De bedrijfslasten daalden met € 47 miljoen, waarvan € 44,4 miljoen inzake de Biegelaar Groep. De effecten van de getroffen bezuinigingsmaatregelen, waaronder de in gang gezette reorganisatie bij de Amsterdamse bedrijven, zullen vooral vanaf het tweede halfjaar een bijdrage leveren aan een verdere kostenreductie. Van de ruim 300 boventallig verklaarde fte's hebben inmiddels 125 werknemers het bedrijf verlaten of zijn herplaatst op vacatures elders in het concern.

 

Dagblad De Telegraaf

De advertentieomzet bij het dagblad De Telegraaf daalde met circa 17%. De daling deed zich bij de gewone advertenties opnieuw voor in de sectoren personeel en nationale merken & diensten met een volumeverlies van respectievelijk 33,3% en 18,5%. Bij de rubrieksadvertenties (Speurders) was er sprake van een vermindering van 19%, verdeeld over de categorieën personeel, onroerend goed en auto's. De omzet uit abonnementen steeg daarentegen met ruim 6%, als gevolg van de doorgevoerde tariefverhoging. De omzet uit losse verkoop nam eveneens toe. De betaalde oplage daalde fractioneel.

De in de loop van 2001 en 2002 doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen hebben vooral betrekking op het terugdringen van de personeelskosten. De verliezen op internetactiviteiten werden eveneens teruggedrongen door het integreren van print en on line-activiteiten en het afstoten van internet-diensten, die geen deel uitmaken van de kernactiviteiten.

De papierkosten waren lager vanwege minder volume en een, effectief vanaf het tweede kwartaal 2002, lagere papierprijs. Hiertegenover stonden circa 13% hogere distributiekosten.

Sp!ts

Ook het gratis ochtendblad Sp!ts werd getroffen door het slechte economische klimaat, het advertentievolume daalde met 27%, eveneens voornamelijk in de sectoren personeel en landelijke merken & diensten. De omzet bleef echter nagenoeg stabiel vanwege de met ingang van 1 januari, overeenkomstig de gestegen oplage, toegepaste tariefverhoging van 26%. De verspreide oplage nam dit jaar verder toe tot 407.000 exemplaren.

Regionale dagbladen

Bij Media Groep Limburg B.V. daalde de advertentieomzet met 9% bij een 11% lager volume. De betaalde oplage verminderde met 1,8%. De kosten daalden door zowel bezuinigingsoperaties als door gedaalde volumina.

Inmiddels zijn in het kader van de optimalisatie maatregelen in voorbereiding om de drukkerij te Maastricht vervroegd te sluiten en bestaan verdere besparingsplannen bij de redacties van Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad om het Limburgs Dagblad uit de rode cijfers te helpen.

De regionale dagbladen van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. verloren eveneens circa 9% aan advertentieomzet. Hier bleef de betaalde oplage van het Noordhollands Dagblad stabiel, terwijl de betaalde oplage van de overige regionale titels daalde met gemiddeld 2%. De bezuinigingen voortvloeiend uit de in juni 2001 gerealiseerde samenvoeging tot een gezamenlijke rompkrant voor de middagbladen resulteerden in lagere personeelskosten, echter ontoereikend om het advertentievolumeverlies op te vangen. Onder invloed van structureel teruglopende resultaten bij met name de regionale dagbladen in Haarlem, Leiden en 't Gooi is wederom een onderzoek gaande naar verdere besparingen. In de tweede helft van dit jaar zal hieromtrent de besluitvorming plaatsvinden.

Huis-aan-huisbladen

De advertentieomzetdaling bij de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. bleef beperkt tot 5%, terwijl bij Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V. in Limburg/Brabant zelfs een omzetstijging van 7% werd gerealiseerd. Ook hier worden nieuwe initiatieven ontplooid, waaronder het uitbrengen van een special '!n' in samenwerking met dagblad De Telegraaf.

Tijdschriften

Bij de tijdschriftendivisie daalde de advertentieomzet in Nederland met gemiddeld 10%. Het tijdschrift Privé realiseerde een lichte stijging van de advertentieomzet. De oplage-inkomsten bleven per saldo stabiel. Bij de luxe bladen (Residence en Elegance) stond de oplage onder druk, terwijl het mannenblad FHM een aanzienlijke oplagestijging wist te realiseren. Het matig renderende blad OOR werd begin 2002 verkocht. 

Het resultaat van de Zweedse bladen was aanzienlijk hoger dan vorig jaar, dankzij verminderde aanloopverliezen bij Residence en Cosmopolitan en betere resultaten bij de overige bladen.

Nieuwe ontwikkelingen

Ondanks de economische omstandigheden blijven we investeren in de mogelijkheden van de multimediale maatschappij. Zo is betaalde informatie via internet in voorbereiding, zijn de eerste inkomsten uit levering van informatie via SMS en i-Mode gerealiseerd en worden er wereldwijd (op nog beperkte schaal) digitaal gedrukte edities van dagblad De Telegraaf verkocht. Daarnaast is een proef in voorbereiding met het aanbieden van een zaterdagabonnement voor dagblad De Telegraaf, vooralsnog in een beperkt gedeelte van Nederland. Ten slotte zullen vanaf 2004 in samenwerking met CEE Exhibitions beurzen worden georganiseerd.

Opbrengst deelnemingen

De opbrengst uit deelnemingen nam per saldo met € 5 miljoen toe. Tegenover minder verliezen op internetdeelnemingen en een beter resultaat op de deelneming in SBS Broadcasting B.V., stond een aandeel in het verlies van de Brouwer/Biegelaar-combinatie. Ook de grafische activiteiten werden getroffen door het slechte economische klimaat.

Overige financiële baten

De verbeterde kasstroom resulteerde in een stijging van de renteopbrengsten. Per saldo kwam circa € 63 miljoen vrij uit de verkoop van de Biegelaar Groep, waarvan € 30 miljoen aan achterge-stelde lange-termijnlening is verstrekt aan de nieuwe combinatie Brouwer/Biegelaar tegen een rente van 7,5%.

Vooruitzichten

Op de in april gehouden jaarvergadering is voor geheel 2002 de verwachting uitgesproken dat het normale nettoresultaat (exclusief bijzondere lasten) van € 16,5 miljoen over 2001 zou worden verbeterd, waarbij het normale resultaat over het eerste halfjaar van 2002 nog aanmerkelijk lager zou uitkomen in vergelijking tot het eerste halfjaar van 2001. 

De verwachting voor het eerste halfjaar is uitgekomen. Voor geheel 2002 moet de winstprognose echter naar beneden worden bijgesteld, omdat de advertentiemarkt zich naar verwachting ook in de tweede helft van dit jaar negatief zal blijven ontwikkelen.

De bezuinigingen voortvloeiende uit de reorganisatie en de papierprijsdaling zullen onvoldoende zijn om de gevolgen van de algehele economische teruggang op te vangen.

Bovendien zullen in het kader van de hiervoor genoemde reorganisatieplannen bij met name de regionale dagbladen aanvullende voorzieningen tot een (bruto) bedrag van circa € 25 miljoen noodzakelijk zijn. Deze zullen nog dit jaar ten laste van het resultaat worden gebracht, waardoor het nettoconcernresultaat (na aftrek van buitengewone lasten) over geheel 2002 op een licht verlies kan uitkomen.