Amsterdam,
28
augustus
2003
|
00:00
Europe/Amsterdam

HALFJAARBERICHT 2003

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft over de periode van 1 januari 2003 tot en met 13 juli 2003 een nettowinst behaald van € 6,7 miljoen tegenover een nettowinst van € 11,3 miljoen over de vergelijkbare periode van 2002. Per aandeel van € 0,25 nominaal is de nettowinst met 38,1% gedaald van € 0,21 tot € 0,13.

 
De belangrijkste oorzaak voor de vermindering van het resultaat was de daling van de advertentieomzet met circa € 20 miljoen (gemiddeld 9,6%). Een groot deel van de advertentieomzetdaling kon worden opgevangen door het gedaalde papierverbruik, de gedaalde papierprijs (effectief vanaf april) en de effecten van de medio 2002 in gang gezette reorganisatie. De personeelssterkte werd daarbij inmiddels teruggebracht van 4.680 fte´s per 14 juli 2002 tot 4.468 fte´s per 13 juli 2003.
 
Hiertegenover stonden hogere loonkosten ingevolge de CAO, hogere pensioenlasten alsmede aanloopverliezen tot een bedrag van ruim € 3 miljoen van nieuwe activiteiten, waaronder:
  • De introductie per april van een regiokatern als bijlage bij dagblad De Telegraaf in Twente.
  • De introductie van Almere Vandaag, een krant die vanaf april viermaal per week gratis huis-aan-huis wordt verspreid in Almere.
  • De in april op de markt gebrachte autogids AutoTelegraaf Magazine.
  • De realisatie van een centraal klantencontactcentrum.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van goodwill (EBITA) daalde als gevolg hiervan met € 3,6 miljoen van € 20,5 miljoen over de eerste 28 weken van 2002 tot € 16,9 miljoen over de vergelijkbare periode van 2003.

De opbrengst van deelnemingen daalde onder invloed van onder meer een € 1,1 miljoen lager dividend van Wegener N.V. en het aandeel in het verlies van het gemeenschappelijk bezorg-project (€ 1,3 miljoen).  Het belang in Wegener N.V. (certificaten van gewone aandelen) is toegenomen van 21,6% ultimo 2002 tot 23,9% per 13 juli 2003. In 2003 zijn 1.001.285 certificaten van gewone aandelen bijgekocht tegen een gemiddelde koers van € 4,15. De boekwaarde (kostprijs) per 13 juli 2003 bedroeg € 60.821.800, ofwel € 5,74 per aandeel. De beurswaarde per die datum bedroeg € 6,20. Met deze meerwaarde is in het resultaat en het vermogen geen rekening gehouden.
 
Kranten
Bij zowel dagblad De Telegraaf als de regionale dagbladen was er in het advertentievolume sprake van een forse daling in het segment personeelsadvertenties (gemiddeld circa 45%) en een daling van gemiddeld bijna 20% in het segment rubrieksadvertenties. De nationale merken en diensten vertoonden daarentegen een groei: ruim 8% bij de regionale dagbladen van Media Groep Limburg B.V. en 12% bij dagblad De Telegraaf tot circa 19% bij de regionale dagbladen van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. Dagblad De Telegraaf wist zijn advertentiemarktaandeel in de landelijke dagbladmarkt te vergroten van gemiddeld 29% tot 32%.
 
De daling van de betaalde oplage met gemiddeld 2%, bij zowel de landelijke als de regionale dagbladen, werd gecompenseerd door de tariefverhogingen. De oplage-inkomsten stegen met gemiddeld 1,8%.
 
De gratis ochtendkrant Sp!ts wist een circa 9% hoger advertentievolume te realiseren.
 
In de huis-aan-huisbladensector kon de daling van de advertentieomzet met 5,7% gedeeltelijk worden gecompenseerd door meerinkomsten uit specials. Ook hier zorgden de negatieve ontwikkelingen in de personeelsadvertentiemarkt voor een aanzienlijk deel van de teruggang.
 
De kostenreductieprogramma´s, waaronder de eerder genoemde personeelsreductie, het integreren van on line- en printactiviteiten, het sluiten van de drukkerij in Maastricht en het onderbrengen van activiteiten van de beide Limburgse dagbladen op één locatie, zorgden voor een aanzienlijke compensatie van de gedaalde advertentieomzet.
 
Tijdschriften
In de tijdschriftensector was er sprake van een advertentieomzetdaling van gemiddeld 10%, de oplage-inkomsten namen daarentegen met gemiddeld 3% toe. Recent werd de portfolio van TTG Zweden uitgebreid met twee nieuwe titels op het gebied van wonen. In Nederland zal in september aanstaande in samenwerking met Hearst de titel CosmoGirl! worden geïntroduceerd.
 
Vooruitzichten
Het doorwerken van de papierprijsdaling met ingang van het tweede kwartaal van 2003 en de effecten van de (verdere) bezuinigingsmaatregelen zullen ontegenzeggelijk een positief effect hebben op het resultaat van het tweede halfjaar van 2003. Echter bepalend voor de verwachtingen van het resultaat voor geheel 2003 zijn uiteraard de ontwikkelingen in de advertentiemarkt. De personeels- en rubrieksadvertenties zullen naar verwachting geen herstel te zien geven. Daarnaast is het nog ongewis of de positieve ontwikkeling in het segment nationale merken en diensten zich zal voortzetten. Nieuwe activiteiten, waaronder de joint venture met Endemol, kunnen het resultaat eveneens in belangrijke mate beïnvloeden. Buitengewone lasten in de orde van grootte van vorig jaar worden dit jaar niet verwacht.
 
Op grond hiervan wordt geen uitspraak gedaan over de verwachtingen van het resultaat over het tweede halfjaar van 2003.