Amsterdam,
25
augustus
2004
|
13:45
Europe/Amsterdam

Halfjaarbericht 2004

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft over de periode van 1 januari 2004 tot en met 11 juli 2004 een nettowinst behaald van € 12,6 miljoen tegenover een nettowinst van € 6,7 miljoen over de vergelijkbare periode van 2003.

Per aandeel van € 0,25 nominaal is de nettowinst met 85% gestegen van € 0,13 tot € 0,24. In de nettowinst over het eerste halfjaar van 2004 is per saldo € 3,0 miljoen begrepen aan incidentele baten, te weten € 10,5 miljoen incidentele baten uit deelnemingen tegenover netto (na belasting) € 7,5 miljoen aan lasten voor aanvullende reorganisatiemaatregelen bij met name de regionale dagbladen en de huis-aan-huisbladen van de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. (HHC). Zonder deze incidenten nam de nettowinst met ruim 43% toe van € 6,7 miljoen tot € 9,6 miljoen, dankzij een licht gestegen advertentieomzet en verdere kostenreducties.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van goodwill (EBITA) daalde van € 16,9 miljoen over de eerste 28 weken van 2003 tot € 4,4 miljoen over dezelfde periode van 2004. In deze daling van € 12,5 miljoen is bruto € 11,4 miljoen begrepen aan reorganisatievoorzieningen. Daarnaast zijn hierin opgenomen de aanloopverliezen voor nieuwe activiteiten, waaronder de zondagkrant van De Telegraaf, de herintroductie van Speurders.nl en enkele nieuwe tijdschriften in Nederland en Zweden.

De kosten van grond- en hulpstoffen daalden, ondanks een licht toegenomen verbruik, met ruim 6% als gevolg van het doorwerken van de papierprijsverlagingen in 2003 en 2004. De personeelskosten bleven nagenoeg gelijk; de loonkostenstijging en hogere pensioen- en VUT-lasten werden gecompenseerd door het effect van eerder genomen reorganisatiemaatregelen. Zo daalde het naar full time herrekende gemiddelde aantal werknemers over het eerste halfjaar met 142 van 4.497 in 2003 naar 4.355 in 2004. Per 11 juli 2004 was er sprake van een geringe toename ten opzichte van ultimo 2003 als gevolg van nieuwe projecten. De overige bedrijfskosten namen met € 19,3 miljoen toe, waaronder € 11,4 miljoen betreffende de eerdergenoemde reorganisatievoorzieningen. 

Onder opbrengst uit deelnemingen is een boekwinst opgenomen inzake de verkoop van een belang van circa 20% in B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP (huidig belang 8,84%) en van de deelneming in de Brouwer Groep B.V. Het 43%-belang in de Brouwer Groep is inclusief de (achtergestelde) leningen in juni jongstleden overgedragen aan derden. Daarbij werd € 3 miljoen cash ontvangen als aflossing van de nog in begin 2004 verstrekte lening aan de Brouwer Groep en werd een koopsom overeengekomen, uiterlijk te ontvangen op 31 december 2006, waarvan de contante waarde als boekwinst is verwerkt. Lopende garanties jegens de Brouwer Groep zijn door de koper overgenomen.

De overige financiële baten daalden van € 2,4 miljoen naar € 1,2 miljoen als gevolg van een gemiddeld lagere rentevoet en het vervallen van de aan de Brouwer Groep verstrekte leningen.

Kranten

De oplage-inkomsten stegen met 1,5%. De betaalde oplage daalde met gemiddeld 3,6% bij De Telegraaf en met ruim 4% bij de regionale dagbladen. De tariefverhogingen van circa 5% compenseerden de oplagedaling. De advertentieomzet ontwikkelde zich per saldo positief bij de landelijke dagbladen De Telegraaf (+ 6,7%) en Sp!ts (+7,1%) en bij de huis-aan-huisbladen (+ 1,5%). Bij de regionale dagbladen was er sprake van een omzetdaling variërend van 5,5% bij Media Groep Limburg B.V. (MGL) tot 12,8% bij de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. (HDC). 

Bij dagblad De Telegraaf nam het volume lokale en nationale merken en diensten gemiddeld met 23% toe. De personeelsadvertenties stabiliseerden, terwijl de rubrieksadvertenties met circa 13% afnamen. Op 21 maart jongstleden verscheen de eerste editie van de zondagkrant van De Telegraaf. Voor dit project is maximaal € 10 miljoen uitgetrokken als aanloopverlies voor dit jaar. Zowel de losse verkoop als de advertentieomzet ontwikkelen zich boven verwachting, waarmee het aanloopverlies lager zal uitkomen. 

Ook Sp!ts kon zich verheugen in een toename van het advertentievolume in het voor Sp!ts belangrijke segment nationale merken en diensten (+13%). Per saldo nam het advertentievolume van Sp!ts toe met ruim 7%. Sp!ts heeft daarmee het eerste halfjaar met winst afgesloten.

Bij HDC zorgde met name het 30% lagere personeelsadvertentievolume voor een daling van de advertentieomzet. Bij MGL daalden zowel het advertentievolume van het segment personeel (36%) als van nationale merken en diensten (12%). 

Als gevolg van de resultatenontwikkeling bij met name de regionale dagbladen en de huis-aan-huisbladen zijn in het tweede kwartaal van 2004 verdere personeelsreducties aangekondigd, waarmee in de komende twee jaar nog eens circa 150 arbeidsplaatsen zullen vervallen. In totaal is € 11,4 miljoen aan de reorganisatievoorziening toegevoegd. De effecten daarvan op het resultaat zijn pas op termijn te verwachten.

Tijdschriften

Ook in de tijdschriftensector was er sprake van een wisselend beeld in de ontwikkeling van de advertentieomzet. Per saldo was er sprake van een licht stijgende omzet (+3,4%), inclusief het effect van de nieuwe titels CosmoGirl! en Esquire. De oplage-inkomsten daalden daarentegen met gemiddeld 4,6%, voornamelijk als gevolg van een in het algemeen stagnerende losse-verkoopmarkt. 

Bij de Zweedse tijdschriften ontwikkelden de inkomsten uit de lezers- en de advertentiemarkt zich volgens verwachting.

Vooruitzichten

Bij de publicatie van het jaarverslag over 2003 is de verwachting uitgesproken dat de '' normale'' nettowinst in 2004 zou uitkomen in de orde van grootte van € 20 miljoen, gebaseerd op een advertentieomzetgroeiverwachting van 5% en het verwerken van € 20 miljoen aan kosten voor nieuwe projecten. Alhoewel de advertentieomzet over de eerste helft van 2004 met slechts 1,3% is toegenomen, wordt niettemin de uitgesproken verwachting voor de normale winst gehandhaafd op grond van het effect van kostenreducties en een naar verwachting verder (licht) aantrekkende advertentie-markt in de tweede helft van 2004. Incidentele baten en lasten, inclusief de reorganisatiekosten, zullen elkaar in het gehele jaar 2004 naar verwachting in evenwicht houden, waarmee, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, ook het totale nettoresultaat in de orde van grootte van € 20 miljoen zal kunnen uitkomen.