Amsterdam,
31
augustus
2005
|
19:54
Europe/Amsterdam

Halfjaarbericht 2005

Onder nog altijd moeilijke marktomstandigheden heeft Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) over de periode van 1 januari 2005 tot en met 17 juli 2005 een nettowinst behaald van € 23,8 miljoen (vergelijkbare periode 2004: € 19,0 miljoen). De winststijging van 25% werd behaald bij een gerealiseerde omzet in 2005 van € 385,3 miljoen (2004: € 367,2 miljoen).
Per aandeel van € 0,25 is de nettowinst gestegen van € 0,36 tot € 0,45.

Algemeen
In het gepubliceerde jaarverslag over 2004 werd betwijfeld of het alom verwachte economische herstel zich in 2005 zal aandienen. Inmiddels is duidelijk dat het daar niet naar uitziet, zoals bijvoorbeeld wordt bevestigd door het gedaalde consumentenvertrouwen. De in het eerste halfjaar 2005 gerealiseerde omzetgroei ten opzichte van dezelfde periode in 2004 is dan ook voor circa de helft afkomstig van nieuw verworven activiteiten. De omzet afkomstig van advertenties en oplage van gedrukte media was in de eerste helft van het jaar enigszins hoger dan vorig jaar. Voor Sp!ts is het jaar 2005 goed gestart; er werd ten opzichte van vorig jaar een aanzienlijk hogere advertentie-omzet behaald.

TMG volgt een strategie die is gericht op groei door het verwerven van een groter aandeel in de mediatijdbesteding van consumenten in binnen- en buitenland. Een resultaatverbetering kan echter, nu structureel de omzetkant niet verbetert, vooralsnog niet anders worden verwezenlijkt dan door diepere ingrepen aan de (vaste) kostenkant. In de personeelssfeer vallen daarbij verdere reorganisaties niet uit te sluiten. De eerste resultaten van maatregelen in de kostensfeer zijn al zichtbaar. Door middel van verder gebruik van marktconforme gedetailleerde druk- en distributietarieven zullen de uitgevers nog scherper op kosten kunnen sturen.

Bij (regionale) dagbladen blijft een aanhoudende druk bestaan op de oplage- en advertentiemarkt (vooral de rubrieksadvertentiemarkt). Specifiek voor de zondagkrant van De Telegraaf geldt een positieve ontwikkeling op de oplagemarkt (weekend-abonnementen) en een tegenvallende ontwikkeling op de advertentiemarkt. De regionale dagbladen kenden een lichte advertentievolumegroei. De advertentieomzet van Sp!ts ontwikkelde zich bijzonder positief. Bij de tijdschriften is de advertentiemarkt zwak en is er in de oplagemarkt vooral druk op de losse verkoop. De lokale advertentiemarkten van de huis-aan-huisbladen ontwikkelen zich positief, echter vooral door het meeconsolideren van 'nieuwe' omzet van aankopen. De positie van TMG in de exploitatie van teletekstdiensten is ingewisseld tegen een groter aandeel in de exploitatie van (mobiele) telefoondiensten. De tijdschriftenuitgeverij in de Oekraïne is van start gegaan en TMG heeft een 10%-belang verworven in een internationale beurzen- en evenementenorganisator.


Financieel
De halfjaarcijfers van zowel 2005 als 2004 zijn opgesteld volgens de (thans geldende) IFRS-grondslagen. IAS 34 is nog niet toegepast. Op pagina 13 van dit verslag zijn ter informatie de halfjaarcijfers 2004 opgesteld volgens zowel de IFRS-grondslagen als de vorig jaar gepubliceerde Dutch GAAP-grondslagen.

De gerapporteerde toename van de nettowinst met € 4,8 miljoen tot € 23,8 miljoen kan als volgt worden toegelicht.Het bedrijfsresultaat steeg met ruim € 12,8 miljoen van € 7,7 miljoen over de eerste 28 weken van 2004 tot € 20,5 miljoen over nagenoeg dezelfde periode van 2005. Exclusief de invloed van incidentele baten en lasten, waaronder € 9 miljoen lagere reorganisatielasten en circa € 2,5 miljoen eenmalige opbrengsten, steeg het bedrijfsresultaat met € 1,2 miljoen.

De netto-omzet nam toe van € 367,2 miljoen tot € 385,3 miljoen. Autonoom, dat wil zeggen exclusief de omzet van in 2005 overgenomen activiteiten van Bongers Beheer B.V. en BoHil Media B.V., steeg de netto-omzet met € 10,9 miljoen, bestaande uit € 3,0 miljoen meer advertentie-omzet, € 0,8 miljoen meer oplage-inkomsten en € 7,1 miljoen meer inkomsten uit overige activiteiten, waaronder drukwerk en distributie voor derden. Onder overige bedrijfsopbrengsten is onder andere het aandeel in de opbrengst verantwoord ingevolge de verkoop van bureau BBC (leverancier van informatie over advertentie-bestedingen) door het Nederlands Uitgeversverbond.

De kosten van grond- en hulpstoffen stegen onder invloed van enerzijds de overgenomen activiteiten en anderzijds een papierprijsstijging. De personeelskosten, inclusief de kosten van tijdelijke krachten, namen eveneens toe als gevolg van nieuwe activiteiten (Bongers Beheer B.V., BoHil Media B.V., Zondagkrant, Speurders.nl en beurzen).

Het aantal fte´s bedroeg medio 2005 4.360 versus 4.388 fte´s medio 2004. De overige bedrijfskosten stegen per saldo met € 2,2 miljoen: tegenover € 9 miljoen lagere kosten van reorganisatiemaatregelen stonden meer kosten ingevolge nieuwe activiteiten.

Onder opbrengst uit deelnemingen is tevens een boekwinst opgenomen inzake de verkoop van het 45% belang in twee teletekst v.o.f.'s aan SBS Broadcasting B.V. Daartegenover is het TMG-belang in Mobillion (ontwikkeling en exploitatie van toegevoegde waardediensten voor mobiele telefoonbezitters) uitgebreid tot een meerderheidsbelang. Vorig jaar was in opbrengst uit deelnemingen begrepen de boekwinst op de verkoop van een belang van circa 20% in B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP en van de deelneming in de Brouwer Groep B.V.

Kranten
De oplage-inkomsten stegen licht bij een daling van de betaalde oplage van gemiddeld 4,1% bij dagblad De Telegraaf en met 4% bij de regionale dagbladen. Bij De Telegraaf stond vooral de losse verkoop onder druk. De tariefsverhogingen compenseerden nagenoeg het effect van de oplagedaling; daarnaast was er sprake van extra verschijningsdagen ten opzichte van het vorige halfjaar.

De advertentie-omzet ontwikkelde zich per saldo positief bij de landelijke dagbladen De Telegraaf (1,8 %) en Sp!ts (31,4 %). De groei bij de huis-aan-huisbladen (12,8 %) is voornamelijk te danken aan de aankoop van uitgeverij Bongers Beheer B.V. in Limburg. Bij de regionale dagbladen was er per saldo sprake van een stabilisatie van de advertentieomzet: een lichte daling bij de dagbladen van Media Groep Limburg werd gecompenseerd door een stijging bij de dagbladen van de HDC.

Bij dagblad De Telegraaf nam het advertentievolume per saldo af met 5%. Er was sprake van een aanzienlijke groei van het advertentievolume bij de lokale merken en diensten (26%) en bij de personeelsadvertenties (32%). Het volume van de voor De Telegraaf belangrijke nationale merken en diensten nam daarentegen met circa 2% af na een aanvankelijke groei van 1% in het eerste kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2004. Het volume rubrieksadvertenties daalde verder (22%). De advertentieomzet van de zondageditie van De Telegraaf blijft nog achter bij de verwachtingen. Ook voor dit jaar moet daarmee nog met een substantieel aanloopverlies rekening worden gehouden. De on line advertentie-inkomsten uit banners en buttons ontwikkelen zich positief.

Sp!ts kon zich verheugen in een toename van het advertentievolume in het voor Sp!ts belangrijke segment nationale merken en diensten 31%. Het volume van de lokale merken en diensten nam toe met 48%, terwijl personeelsadvertenties een plus vertoonden van 39%. Per saldo nam het advertentievolume van Sp!ts toe met ruim 35%. Het marktaandeel van Sp!ts binnen de landelijke dagbladmarkt nam daarmee toe tot 6,8%.

Bij de regionale dagbladen was er per saldo sprake van een advertentievolumegroei van ruim 3%. Tegenover een circa 10% toename bij de nationale merken en diensten stond een daling bij de rubrieksadvertenties met ruim 18%. Nieuwe initiatieven op het gebied van wonen, beurzen en merchandising zorgden voor extra omzet in een economisch zwakke markt.

Speurders.nl ontwikkelt zich boven verwachting: zowel met betrekking tot het aanbod (inmiddels meer dan 1,25 miljoen advertenties op de site) als de aantallen bezoekers.

Tijdschriften
In de tijdschriftensector in Nederland was er sprake van een daling bij zowel de oplage-inkomsten (gemiddeld 7,6%) als advertentie-inkomsten (gemiddeld 9,9%). Met name de losse verkoop van bijna alle titels stond onder druk, zonder overigens marktaandeel te verliezen. Een toenemend aantal titels en de 'hand op de knip' zijn hier debet aan.
Bij de Zweedse tijdschriften ontwikkelden de inkomsten uit de lezers- en de advertentiemarkt zich daarentegen positief. De activiteiten in de Oekraïne, momenteel bestaande uit vijf tijdschriften, zullen eerst in de tweede helft van dit jaar worden meegeconsolideerd.


Vooruitzichten
Bij het uitblijven van het lang verwachte economisch herstel zal, gezien de onzekerheid omtrent de omzetontwikkeling van de huidige productportfolio van TMG, nog meer aandacht worden gegeven aan kostenverlagingen. Voor de tweede helft van dit jaar worden verdere reorganisaties niet uitgesloten.

Tegelijkertijd blijft de aandacht gericht op (internationale) expansie. In het huidige multimedia tijdperk blijft TMG aanlopen tegen de beperkingen vanuit de bestaande mediawetgeving in Nederland. Hierdoor is verdere groei van het concern in radio en televisie in Nederland nog altijd aan banden gelegd. Vandaar dat is besloten naast ons 27%-belang in de Nederlandse SBS Broadcasting B.V. tevens een belang in de internationale moedermaatschappij SBS S.A. op te bouwen. In verband daarmee is in de eerste helft van 2005 een kleine
€ 29 miljoen geïnvesteerd in aandelen SBS S.A. TMG beraadt zich op haar positie, nu volgens de laatste berichten, SBS S.A. zal worden verkocht aan een combinatie van financiële partijen.

Bovendien is er de Nederlandse mededingingswetgeving die het realiseren van verdere kostenreductie bij de regionale dagbladen in Limburg belemmert. Besprekingen met de NMa over versoepeling van de opgelegde verplichtingen zijn gaande. De toestemming van '' Brussel'' voor de samenvoeging van de regionale dagbladen in de randstad binnen de joint venture van Wegener en PcM is hierbij een hoopvolle ontwikkeling.

De combinatie van druk op de omzet en een nog onbekende omvang van verdere reorganisatie-maatregelen weerhouden ons ook nu van een uitspraak over een resultaatverwachting voor 2005. Uiteraard geldt dat wanneer de economie daadwerkelijk aantrekt ook de advertentie- en oplage-inkomsten van zowel gedrukte als andere media zullen opveren.