Amsterdam,
15
augustus
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

HALFJAARBERICHT 2008 TMG

Het bedrijfsresultaat van TMG is exclusief bijzondere lasten en amortisatie bij een fractioneel lagere omzet gedaald van € 31,8 miljoen naar € 26,2 miljoen. Een daling derhalve van € 5,6 miljoen, vooral door een autonoom licht gedaalde advertentieomzet, aanloopverliezen van nieuwe activiteiten en een lagere omzet van drukken en verspreiden voor derden. Inclusief per saldo € 4,1 miljoen bijzondere lasten en € 19,4 miljoen amortisatielasten resteert een bedrijfsresultaat van € 2,8 miljoen ten opzichte van negatief € 7,0 miljoen over het eerste halfjaar 2007.

De EBITA-marge (genormaliseerd bedrijfsresultaat vóór amortisatie in procenten van de omzet) over het eerste halfjaar van 2008 bedroeg 7,3%. Over het eerste halfjaar 2007 bedroeg deze marge 8,7%, daarna was er sprake van een daling in de tweede helft van 2007 tot 5,8%, waarmee de gemiddelde operationele marge over 2007 uitkwam op 7,2%. De margeverbetering ten opzichte van het tweede halfjaar van 2007 is, ondanks de stagnerende advertentieomzet en de loon- en energiekostenstijgingen, gerealiseerd door een stringent kostenbeleid en het afstoten van enkele verliesgevende activiteiten.

De omzet daalde met € 5,1 miljoen van € 365,1 miljoen tot € 360,0 miljoen. Tegenover een lagere omzet van drukken en verspreiden van € 9,3 miljoen en een € 2,3 miljoen lagere advertentieomzet stonden € 5,0 miljoen hogere oplage-inkomsten en € 1,5 miljoen hogere overige inkomsten.

De omzet van gedrukte media daalde van € 292,5 tot € 287,4 miljoen, daartegenover stond een omzetstijging van 21% van niet-gedrukte media van € 42,5 tot € 51,5 miljoen. De omzet van overige activiteiten daalde van € 30,1 tot € 21,2 miljoen.

De genormaliseerde kosten bleven op een nagenoeg gelijk niveau, de gestegen loon- en energiekosten en dergelijke konden worden gecompenseerd door bezuinigingsmaatregelen.

In het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar zijn per saldo € 4,1 miljoen bijzondere lasten verwerkt (waaronder € 6,7 miljoen reorganisatielasten) tegenover € 20,9 miljoen bijzondere lasten over de eerste zes maanden van 2007 (waaronder de winstdeling personeel over de verkoop van het belang in Wegener).

Afschrijving,amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen namen met € 1,7 miljoen toe.

Vorig jaar heeft TMG het 20%-belang in SBS Broadcasting S.à.r.lvoor € 433,0 miljoen verkocht aan Lavena Holding 4 GmbH (Lavena) en is met de koper tegelijkertijd een optiearrangement aangegaan met het oog op het verwerven van 12% van de aandelen met stemrecht (economisch belang: 6%) van ProSiebenSat.1.De verwerving van het belang biedt TMG de mogelijkheid te participeren in een internationale mediacombinatie met een sterke marktpositie. In overeenstemming met haar multimediastrategie neemt TMG daarnaast deel in de verwachte internationale groei en de benutting van het synergievoordeel dat is gecreëerd door de vorming van de televisiecombinatie ProSiebenSat.1 en SBS.

Als uitvloeisel van dit arrangement heeft Lavena op 1 augustus 2008 de putoptie uitgeoefend tegen een koers van € 28,71 per aandeel. De aankoopsom van € 377,0 miljoen wordt door TMG gefinancierd uit de verkoopopbrengst van het belang in SBS. Op deze waardering van € 377,0 miljoen is, rekening houdend met de huidige macro-economische omstandigheden en de aanhoudende kredietcrisis, een bijzondere waardevermindering van € 185,0 miljoen toegepast. Deze is verantwoord onder de financiële baten en lasten.

De financiële baten en lasten namen mede hierdoor per saldo af met € 222,6 miljoen. Verder stond tegenover € 8,0 miljoen hogere rentebaten in 2008 (vooral depositorente over verkoopopbrengst deelneming SBS) in het eerste halfjaar van 2007 een boekwinst op de verkoop van de aandelen Wegener van € 44,5 miljoen.

Samen met een € 2,2 miljoen hogere vennootschapsbelasting daalde het nettoresultaat van € 39,7 miljoen naar negatief € 175,5 miljoen. Rekening houdend met 2.250.000 ingekochte aandelen daalde de nettowinst per aandeel daarmee van € 0,79 (50.000.000 aandelen) tot negatief € 3,63 (gemiddeld 48.336.886 aandelen).

De nettokasstroomuit bedrijfsactiviteiten nam toe van € 14,4 miljoen naar € 17,3 miljoen.

 

DOELSTELLINGEN

De laatste jaren is de marge bij de uitgeverijen gedaald door economische ontwikkelingen en veranderingen in het medialandschap. Deze daling is deels opgevangen door kostenverlagingen en wijzigingen in de portfolio. Zoals recent aangegeven, verwacht TMG overhet jaar 2008 daarmee een genormaliseerde EBITA-marge te realiseren van minimaal 8% (eerste halfjaar 2008: 7,3%).

Voor wat betreft de macro-economische ontwikkelingen is duidelijk dat alle signalen op rood staan. De gevolgen hiervan voor het resultaat van TMG bij ongewijzigd beleid zullen dan ook niet uitblijven: een verdere druk op de (advertentie-)omzet bij een gemiddelde kostenstijging van 3 tot 4% per jaar.

Een verdere discrepantie tussen opbrengsten en kosten wordt niet verantwoord geacht. Daarom zal vanaf de tweede helft van 2008 dieper worden ingegrepen in de kosten. Dit betekent onder meer een reductie van het aantal arbeidsplaatsen.

Voor de komende drie jaar heeft TMG de doelstelling om jaarlijks een duidelijke groei van de genormaliseerde EBITA-marge te realiseren. Van invloed hierop zijn de ontwikkelingen aan de inkomstenkant en het tempo waarin het kostenniveau kan worden verlaagd en outsourcing van niet-kernactiviteiten kan worden gerealiseerd. Belangrijk is ook een verdere vormgeving van de multimediale portfolio door acquisities en desinvesteringen.

Op langere termijn houdt TMG de ambitie de 15%-marge te realiseren.

 

GEDRUKTE MEDIA

De gezamenlijke omzet van gedrukte media daalde fractioneel van € 292,5 miljoen tot € 287,4 miljoen.

Telegraaf Media Nederland B.V. (waaronder Uitgeversmaatschappij De Telegraaf, BasisMedia, HDC Media, Holland Combinatie en Telegraaf Tijdschriften Groep) heeft een duidelijk lager resultaat gerealiseerd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007, vooral door aanloopverliezen van nieuwe activiteiten. Autonoom nam het genormaliseerde EBITA-resultaat toe met 2%. Ondanks een geringe economische groei in het eerste halfjaar, daalde de advertentieomzet met € 8,5 miljoen. De belangrijkste advertentiesector voor TMG, nationale merken en diensten, realiseerde een geringe volumedaling. Het volume in de sector personeelsadvertenties daalde eveneens licht met 6,2%. Op concernniveau daalde het advertentievolume gering. De oplage-inkomsten stegen met € 2,8 miljoen. Dagblad De Telegraaf zag het aantal betaalde abonnementen fractioneel stijgen in tegenstelling tot de algemene tendens bij landelijke dagbladen. De losse verkoop van landelijke en regionale dagbladen daalde gering.

Bij een nagenoeg gelijke omzet zijn de resultaten van de puzzelbladen van Keesing Media Group ten opzichte van het eerste halfjaar 2007 fors gestegen, onder invloed van de in juli 2007 overgenomen puzzelportfolio van Sanoma uitgevers en het afstoten van de verliesgevende activiteiten van de uitgeverij van hobbybladen Editions de Saxe.

Bij een € 1,0 miljoen hogere omzet werd bij de uitgeefactiviteiten in Zweden en Oekraïne in totaal een negatief bedrijfsresultaat van € 2,0 miljoen behaald, nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Hierin zijn begrepen de kosten van beëindiging van Plus Magazine in Zweden, de aanloopverliezen van de gratis krant Obzor en enkele tijdschriften in Oekraïne.

 

NIET-GEDRUKTE MEDIA

De gezamenlijke omzet van niet-gedrukte media nam met 21% toe van € 42,5 miljoen tot € 51,5 miljoen.

De netto-omzet van Sky Radio Group is met € 24,2 miljoen fractioneel lager dan in het eerste halfjaar 2007. Het genormaliseerde EBITA-resultaat is duidelijk gestegen door lagere personeelskosten en door het afstoten van de verliesgevende activiteiten van Sky Radio Hessen eind 2007.

De organisatie Telegraaf Digitale Media Nederland is in 2008 van start gegaan en is vooral gericht op de ontwikkeling en exploitatie van internetactiviteiten. De internetomzet steeg van € 14,3 miljoen in het eerste halfjaar 2007 naar € 17,1 miljoen in dezelfde periode in 2008. In 2008 is Webregio.nl (nieuws en informatie uit de regio Noord-Holland) voor 70% verworven en is het aandelenbelang in Nieuwsmedia (GeenStijl) uitgebreid naar 100%.

 

OVERIGE ACTIVITEITEN

Onder de omzet van de overige activiteiten zijn vooral begrepen de druk- en verspreidactiviteiten voor derden. De opbrengsten uit druk- en verspreidactiviteiten voor derden daalden met € 9,0 miljoen als gevolg van het uitbesteden van de distributie van huis-aan-huisbladen aan derden en het beëindigen van het distributie- en drukcontract door een externe partij. 

Bij de interne productiebedrijven is de aandacht in het eerste halfjaar 2008 vooral uitgegaan naar kostenbesparingen en transparantie in de kostenstructuur.

Binnen de overhead van TMG was in het eerste halfjaar 2008 sprake van een sterke reductie van het kostenniveau ten opzichte van dezelfde periode in 2007.

 

FINANCIELE TOELICHTING

De ontwikkeling van het resultaat is als volgt:

Opbrengsten                                                             

 x €  1 miljoen                                      2008                            2007

Advertenties                                        179,9                           182,2

Abonnementen en losse verkoop           144,1                           139,0

Vervaardiging                                           3,3                               5,0

Distributie                                              16,0                             23,6

Overige opbrengsten                               16,7                            15,3

Totaal                                                   360,0                         365,1

 

De advertentieomzet daalde met € 2,3 miljoen bij een geringe volumedaling. Er was sprake van een geringe daling in het volume van nationale en lokale merken en diensten en een lichte daling in de personeels- en rubrieksadvertenties.

De oplage-omzet nam toe met € 5,0 miljoen, ofwel 3,7%, ook dankzij de acquisitie van de Puzzelsportbladen. Dagblad De Telegraaf wist de in het vierde kwartaal van 2007 ingezette lijn van de oplagestijging vast te houden. Bij de regionale dagbladtitels bleef de oplagedaling beperkt tot 1%.

Vooral als gevolg van het uitbesteden van de distributie van huis-aan-huisbladen en de beëindiging van het druk- en distributiecontract met een externe partij daalde de omzet uit vervaardiging en distributie voor derden met € 9,0 miljoen.

De omzet uit overige opbrengsten (waaronder beurzen, narrowcasting en Telegraaf Produktiehuis) nam wederom duidelijk toe, namelijk van € 15,3 miljoen tot € 16,7 miljoen.

 

Kosten

De kosten van grond- en hulpstoffen daalden met € 0,9 miljoen, vooral door de afname van het aantal gedrukte pagina’s.

Onder de personeelskosten zijn naast de lonen en salarissen, de sociale lasten en pensioenlasten ook de reorganisatiekosten en de kosten van tijdelijk personeel opgenomen. De totale personeelskosten daalden met € 9,2 miljoen. Tegenover € 1,9 miljoen hogere lonen en sociale lasten en € 4,5 miljoen hogere reorganisatielasten stonden € 1,4 miljoen lagere kosten uitzendkrachten en € 1,2 miljoen lagere overige personeelskosten. Daarnaast wordt de daling in personeelskosten veroorzaakt door het achterwege blijven van de winstdeling die vorig jaar voor circa € 12 miljoen als last is opgenomen uit hoofde van de verkoop van het Wegener-aandelenpakket. Dit jaar is een vrijval opgenomen uit de reservering winstdeling van € 1,0 miljoen. Tegenover de CAO-verhogingen (gemiddeld 3%) stonden verdere besparingen in het aantal werknemers als gevolg van doorgevoerde reorganisaties en outsourcing van de huis-aan-huisbladendistributie.

De stijging van de afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen met € 1,7 miljoen is grotendeels toe te schrijven aan hogere amortisatielasten als gevolg van acquisities.

In de amortisatie van 2008 zijn begrepen de kosten van de betaalde licentielasten voor Sky Radio en Veronica van € 4,9 miljoen (2007: € 4,9 miljoen).

De overige bedrijfskosten daalden met € 5,9 miljoen, waarvan autonoom € 11,3 miljoen, vooral door lagere distributie- en verkoopkosten.

 

Financiële baten en lasten

Het aandeel in het resultaat geassocieerde deelnemingen betreft in hoofdzaak het aandeel in Expomedia Events en de Nationale Regiopers. Vorig jaar was daar ook nog inbegrepen het aandeel in het verlies van SBS Broadcasting S.à.r.l. en Media Librium.

Onder financiële baten is € 9,3 miljoen rentebaten opgenomen, bestaande uit rente op de gelden die zijn ontvangen uit de verkoop van SBS aan ProSiebenSat.1. In 2007 waren hierin tevens opgenomen het dividend van Wegener en de gerealiseerde boekwinst op de verkoop van de aandelen Wegener (€ 44,5 miljoen).

Aangaande het belang in ProSiebenSat.1 is een bedrag van € 185,0 miljoen onder financiële lasten opgenomen, zijnde een afwaardering als gevolg van de macro-economische ontwikkelingen en de aanhoudende kredietcrisis.

De vennootschapsbelasting uitgedrukt in een percentage van het resultaat vóór belasting bedraagt 12%. In 2007 speelden ook de vrijgestelde boekwinsten op verkochte deelnemingen een rol. Het feitelijke belastingpercentage bedroeg toen -/- 2,6%.

 

VOORUITZICHTEN

In maart van dit jaar is bij de presentatie van de jaarcijfers van TMG over 2007 een aanzienlijke stijging van het genormaliseerde bedrijfsresultaat (EBITA) ten opzichte van 2007 (€ 53 miljoen, of 7,2% van de omzet) in het vooruitzicht gesteld, tot een niveau van 9 à 10% van de omzet. Daarbij is een lichte stijging (4-7%) van de advertentieomzet verondersteld.

Over de eerste helft van 2008 is, zoals hiervoor vermeld, een daling van de advertentieomzet geconstateerd door een minder sterke economie dan verwacht en toenemende concurrentie. Voor de tweede helft van 2008 wordt een verdere druk op de advertentiemarkt verwacht. De effecten van genomen en deels nog te nemen aanvullende bezuinigingsmaatregelen kunnen de tegenvaller op de advertentiemarkt voor een deel opvangen, waarmee het genormaliseerde bedrijfsresultaat over 2008 enigszins lager dan oorspronkelijk verwacht zal uitkomen op ten minste 8% van de omzet. Daarmee is ten opzichte van 2007 nog altijd sprake van een duidelijke stijging van de genormaliseerde EBITA-marge.

Van invloed op de nettowinst over 2008 zijn verder aanvullende reorganisatiekosten en lagere rente-inkomsten als gevolg van de aankoop van het belang in ProSiebenSat.1. In 2009 staat hier een aanspraak op dividend tegenover.

Om een verdere verbetering van de marge op langere termijn te bereiken worden aanvullende reorganisatiemaatregelen getroffen, resulterend in een personeelsreductie van ten minste

425 fte verdeeld over de gehele organisatie. Een deel van deze reductie wordt bereikt door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Echter, gezien de omvang van de reductie zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk. Daarom moet rekening worden gehouden met extra reorganisatielasten vanaf de tweede helft van 2008.

Verder blijft gelden dat activiteiten die niet of onvoldoende renderen worden afgestoten. Ook wordt gewerkt aan outsourcing van niet-kernactiviteiten en biedt de nieuwe organisatie Telegraaf Media Nederland extra mogelijkheden tot kostenbesparingen en synergie.

Naar schatting zal hiermee het kostenniveau op jaarbasis dalen met € 40,0 tot € 50,0 miljoen.