Amsterdam,
23
augustus
2006
|
23:42
Europe/Amsterdam

Halfjaarcijfers 2006

'Transformatie krijgt vorm'

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) heeft over de periode van 1 januari 2006 tot en met 16 juli 2006 een nettowinst behaald van € 52,9 miljoen tegen € 23,8 miljoen over de vergelijkbare periode van 2005. De gerealiseerde omzet kwam uit op € 418,2 miljoen, tegen € 385,3 miljoen in de vergelijkbare periode van 2005. Per aandeel steeg de nettowinst tot € 1,03 (2005: € 0,45). Exclusief bijzondere invloeden daalde de nettowinst van € 19,5 miljoen tot € 17,4 miljoen, voornamelijk door een lager resultaat uit deelnemingen.

 

Markt en beleid
TMG richt zich op de exploitatie van mediaconsumptie, met name in de consumentenmarkt. De kern van de bedrijfskennis en de passie van betrokkenen bestaat uit het creëren en exploiteren van mediaproducten. Voorheen betrof dat alleen gedrukte media in Nederland. Er zijn echter vele nieuwe vormen van informatie ontstaan. TMG anticipeert met haar beleid op die ontwikkeling, waarmee TMG niet langer uitsluitend een dagbladbedrijf is.

 

Samengevat vormen de volgende punten de kern van het beleid:

 • verbeteren van de resultaten door versterking van en verschuivingen binnen de productportfolio,
 • investeren in bestaande merken/producten,
 • doorvoeren van kostenbesparingen,
 • maximaliseren van synergie,
 • benutten van bestaande uitgeefexpertise in andere landen dan Nederland.

Uiteraard is dit alles gericht op de winstgevendheid op de lange termijn en daarmee op het behartigen van de belangen van alle ‘stakeholders’.

 

Productportfolio

Op de dalende relevantie van de (traditionele) printproducten in Nederland is met de volgende investeringen en desinvesteringen geanticipeerd.

De acquisitie van Sky Radio Limited is afgerond. Het betreft een investering in de meest succesvolle groep van commerciële radiostations in Nederland bestaande uit de zenders Sky Radio 101FM, Radio Veronica en Classic FM. In Duitsland is de groep eigenaar van Sky Radio Hessen. TMG verwerft in de groep voorlopig een belang van 28% en Veronica Holding 10%. Het merendeel van de aandelen wordt gehouden door financiële partijen tegen een vaste rentevergoeding. TMG neemt de belangen van de financiële partijen over zodra dat mogelijk is binnen de grenzen van de Nederlandse mediawetgeving. Sky Radio Groep levert vanaf half april een positieve bijdrage aan de EBITA.

Aan het einde van het eerste halfjaar is de overname afgerond van Keesing Group B.V., een multinationale uitgeverij voornamelijk op het gebied van puzzelbladen. Keesing heeft vestigingen in 4 landen in Europa en geeft circa 300 gedrukte en digitale publicaties uit. Deze overname levert met ingang van het tweede halfjaar 2006 eveneens een positieve bijdrage aan de EBITA.

Medio juni is de verkoop afgerond van Media Groep Limburg (inclusief het grafisch bedrijf) en Uitgeversmaatschappij De Trompetter voor een ondernemingswaarde van € 200 miljoen. De Limburgse-activiteiten boden binnen TMG onvoldoende uitzicht op het bereiken van de noodzakelijke schaalgrootte en synergie met andere bedrijven binnen de Groep.

Begin 2006 heeft TMG via het bedrijfsonderdeel Telegraaf Classified Media B.V. een 70%-belang verworven in de internet datingwebsites Relatieplanet.nl en Iwannadate.nl. Ook deze activiteiten zorgen voor het verhogen van de EBITA.

 

Investeren in bestaande merken/producten

Gedrukte media vormen een onmisbaar deel van de markt van consumenteninformatie en daarmee ook van TMG. Het concern is met gerenommeerde en winstgevende merken als De Telegraaf, Sp!ts en Privé marktleider. Om deze positie te versterken wordt geïnvesteerd in zowel digitale als gedrukte producten.

Introductie van de zondagkrant bij dagblad De Telegraaf en investeringen in de aanscherping van de positionering van Sp!ts versterken de positie van de dagbladen. Door aanpassingen in en introductie van lokale nieuwsbladen investeert TMG in verbreding van het aanbod in de regio.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in digitale media, onder meer in marktplaatsen als Speurders.nl en Telegraaftickets.nl alsmede in lokale internetactiviteiten en sms-services.

Kostenbesparingen

Concernbreed wordt het uitgeefproces soberder, efficiënter en dus tegen lagere kosten uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is kostentransparantie in alle geledingen van de organisatie en de eis om per onderdeel tegen marktconforme kosten te werken. Dit leidt tot aanpassingen en kostenverlagingen over de volle breedte van de organisatie, zowel bij uitgeverijen als facilitaire bedrijven.

Efficiëntieslagen in en aanpassing van de personeelsbezetting aan de veranderde marktvraag leiden in 2006 tot een aanzienlijke verlaging van de personeelsbezetting bij zowel de drukkerij in Amsterdam als de distributieorganisatie.

Op distributiegebied is daarnaast onderzoek gaande naar de mogelijkheid tot samenwerking met PCM Uitgevers. De beoogde te realiseren schaalvergroting moet leiden tot belangrijke besparingen. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort verwacht.

Op ICT-gebied wordt outsourcing onderzocht van zogenoemde infrastructurele diensten.

Er wordt meer gebruikgemaakt van digitale technieken, wat heeft geresulteerd in bezuinigingen bijvoorbeeld op het gebied van paginaopmaak en bij de verwerking van gerubriceerde advertenties.

Synergie versterken

Met de aanstelling van een Chief Synergy Officer die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur, wordt op hoog niveau in de organisatie systematisch aandacht besteed aan verbetering van het benutten van synergievoordelen binnen de organisatie. Synergie tussen de diverse uitingsvormen (print, mobiel en online), tussen producten en markten (merkenbeleid), tussen ondersteunende activiteiten (verkoop) en ook synergie tussen de verschillende producten per regio om het rendement binnen geografische gebieden te maximaliseren. De bundeling van zogenoemde ‘back office’-activiteiten valt tevens binnen de scope van de Chief Synergy Officer.

Internationalisering

De internationalisering heeft een impuls gekregen door de aanstelling in januari van dit jaar van een President International die de expansie op de markten buiten Nederland zal aansturen.

Telegraaf Media Ukraine LLC heeft in januari 2006 een belang van 80% verworven in LLC Telegraaf News Media. Deze deelneming geeft 3 keer per week het blad ‘Obzor’ uit, een Oekraïense variant van de Nederlandse Sp!ts.

TMG is nu als mediabedrijf zelfstandig actief in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden en de Oekraïne en via deelnemingen ook in een aantal andere -voornamelijk Europese- landen.

Financieel

De halfjaarcijfers van zowel 2006 als 2005 zijn opgesteld volgens de (thans geldende) IFRS-grondslagen.

Met de verkoop van de Limburgse-activiteiten (per 13 juni 2006), de aankoop van Sky Radio Groep (per 13 april 2006) en van Keesing Group (per 30 juni 2006) is een verdere wijziging in de samenstelling van de portefeuille tot stand gebracht. De effecten hiervan op het exploitatieresultaat zullen vooral vanaf de tweede helft van 2006 zichtbaar zijn. De aankoop van Relatieplanet/Iwannadate per begin januari 2006, alsmede de omwisseling van het 27%-belang in SBS Broadcasting B.V. in een 20%-belang in SBS S.à.r.l. zijn over het gehele eerste halfjaar 2006 in de cijfers opgenomen.

In de gerapporteerde nettowinst van € 52,9 miljoen over de eerste zeven perioden van 2006 is per saldo € 20,8 miljoen begrepen aan incidentele baten (boekwinsten minus reorganisatielasten e.d.) alsmede een positieve herwaardering van
€ 14,7 miljoen inzake het belang in Wegener. Overeenkomstig de IFRS-grondslagen is dit belang gewaardeerd tegen de koers per balansdatum (€ 11,39 per aandeel).

Exclusief deze bijzondere invloeden daalde de ’normale’ nettowinst van € 19,5 miljoen in het eerste halfjaar 2005 tot € 17,4 miljoen in 2006, voornamelijk door een lager resultaat uit deelnemingen (voornamelijk IFRS-invloeden).

Het bedrijfsresultaat daalde met € 44,3 miljoen van € 20,5 miljoen over de eerste

28 weken van 2005 tot negatief € 23,8 miljoen over nagenoeg dezelfde periode van 2006. Exclusief de invloed van € 44,5 miljoen hogere incidentele lasten, waaronder € 32,3 miljoen hogere reorganisatielasten, circa € 4 miljoen hogere winstdeling en circa € 1,2 miljoen lagere overige bedrijfsopbrengsten, steeg het ’normale’ bedrijfsresultaat fractioneel met € 0,2 miljoen van € 18,8 miljoen naar € 19,0 miljoen.

In de krantensector presteerden de HDC Media, Holland Combinatie en BasisMedia (Sp!ts) beter dan vorig jaar, deels vanwege hogere advertentie-inkomsten, deels vanwege verdere kostenreducties. Bij Uitgeversmaatschappij
De Telegraaf en De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG) stonden de resultaten verder onder druk vanwege dalende advertentie-inkomsten (bij een gestegen marktaandeel) en bij TTG eveneens vanwege minder oplage-inkomsten.

De samenstelling van het resultaat over het eerste halfjaar kan als volgt worden toegelicht:

De netto-omzet nam toe van € 385,3 miljoen tot € 418,2 miljoen, te weten:

Bedragen
in € x 1.000.000
20062005
   
   
Advertenties215,4198,1
   
Abonnementen en losse verkoop149,3153,6
   
Vervaardiging8,18,9
   
Distributie20,318,2
   
Overige Opbrengsten25,16,5
   
Totaal418,2385,3Van de omzet is in de eerste helft van 2006 inmiddels circa € 13 miljoen afkomstig uit internet, tegenover ruim € 6 miljoen over de eerste helft van 2005. Zowel de inkomsten uit buttons en banners, Speurders.nl en Habbo Hotel droegen naast de omzet uit Relatieplanet in belangrijke mate bij aan deze groei.

Van de stijging van de advertentieomzet heeft € 16,8 miljoen betrekking op nieuw verworven activiteiten (waaronder Sky Radio Groep en Relatieplanet) en € 5,0 miljoen op barteromzet (vorig jaar gesaldeerd met barterkosten). De omzet uit internetadvertenties groeide met € 2,8 miljoen. Daarentegen daalde de advertentieomzet uit print met ruim € 7 miljoen waarvan € 3,5 miljoen vanwege de verkoop van de Limburgse-activiteiten. Dagblad De Telegraaf moest een volumedaling incasseren bij de rubrieksadvertenties (-14%). De personeelsadvertenties en de Nationale Merken en Diensten groeiden licht. Bij HDC Media, Sp!ts en Holland Combinatie was er sprake van een lichte advertentietoename, met name in de sector personeelsadvertenties. Bij de tijdschriften daalde de advertentieomzet licht.

Het marktaandeel van de uitgaven van TMG in de advertentiemarkt (print) is per saldo toegenomen.

De daling van de oplage-inkomsten is vooral beïnvloed door de verkoop van de Limburgse-activiteiten ( - € 3,8 miljoen) en de daling bij TTG. Bij Dagblad De Telegraaf stabiliseerden de inkomsten van lezers, mede dankzij de groei in de weekendabonnementen en de invloed van het WK-voetbal.

De stijging van de overige opbrengsten heeft voornamelijk te maken met de consolidatie van All Connected Media (v/h Mobillion).

De kosten van grond- en hulpstoffen stegen per saldo met € 2,9 miljoen door de papierprijsstijging, die van invloed was vanaf 1 april 2006 en onder aftrek van de effecten van het afstoten van de Limburgse-activiteiten.

De lonen en salarissen daalden met € 0,2 miljoen. Tegenover circa € 2,4 miljoen lagere lasten bij HDC Media, DistriQ en de drukkerijen alsmede het effect van de verkoop van de Limburgse-activiteiten (- € 3,4 miljoen) stonden behalve de loonkostenstijging, hogere lasten vanwege nieuwe activiteiten en de winstdeling.

Het aantal fte bedroeg per medio 2006 3.869 versus 4.360 fte medio 2005. De vermindering met per saldo 491 fte vindt haar oorzaak in de verkoop van de Limburgse-activiteiten (-682), nieuwe activiteiten waaronder Sky Radio Groep, TTG,
All Connected Media, internationationale activiteiten en de reductie ingevolge reorganisaties.

De sociale lasten en pensioenlasten stegen met € 5,7 miljoen, waarvan € 3,7 miljoen het gevolg is van het toepassen van IAS-19.

De stijging van de afschrijving en amortisatie van circa € 5 miljoen betreft met name de afschrijving op de licentie van Sky Radio Groep en Relatieplanet. Van de bij de overname van Sky Radio Groep betaalde meerwaarde is via een purchase price allocation (ppa) een waarde vastgesteld van de trademark en licentie van
€ 119,4 miljoen, bestaande uit € 71,6 miljoen licenties af te schrijven in 5 jaar en € 47,8 miljoen trademark waarop niet wordt afgeschreven. Bij Relatieplanet/Iwannadate is een waarde vastgesteld van € 6,6 miljoen, af te schrijven in 10 tot 15 jaar. Op de resterende goodwill mag ingevolge IFRS niet worden afgeschreven.

De overige bedrijfskosten stegen per saldo met € 62,5 miljoen, waarin begrepen € 34 miljoen hogere incidentele lasten (in hoofdzaak reorganisatiekosten) en circa € 22 miljoen kosten nieuwe activiteiten (Sky Radio Groep, ACM, Relatieplanet e.d.).

Onder opbrengst uit deelnemingen is in 2006 onder meer opgenomen een nettoverlies van € 3,3 miljoen in 2006 inzake het 20%-belang in SBS S.à.r.l. Vorig jaar bracht het 27%-belang in SBS Broadcasting B.V. een bate op van circa € 3,5 miljoen. Deze netto-daling met € 6,8 miljoen wordt grotendeels gecompenseerd door een onder de rentebaten opgenomen (bruto) bate van € 6,2 miljoen over de aan SBS S.à.r.l. verstrekte aandeelhoudersleningen.

De boekwinst van de verkochte bedrijfsactiviteiten ad € 50,9 miljoen betreft de verkoop van Limburgse-activiteiten en is in gevolge IFRS apart in de resultatenrekening verantwoord.

Het netto financierings resultaat steeg met € 5,6 miljoen. Tegenover de eerdergenoemde rentebaten uit de leningen aan SBS S.à.r.l. en de rente over de verkoopopbrengsten van de Limburgse-activiteiten stonden rentelasten ingevolge de financiering van Sky Radio Groep ad € 1,6 miljoen.

De inkoop van eigen aandelen is gefinancierd uit de opbrengst van de desinvesteringen tot een bedrag van € 54,4 miljoen (2.499.200 aandelen). Naar verwachting zal dit jaar niet verder worden ingekocht.

Vooruitzichten

In de periode na de verslaglegging (vanaf 17 juli 2006 tot heden) is er wederom sprake van een dalend advertentievolume bij nagenoeg alle dagbladen. De grote vraag blijft wanneer en in welke mate de groei van de economie en het toenemend consumentenvertrouwen zich zullen vertalen in een aantrekkende advertentiemarkt bij gedrukte media.

In ieder geval geldt dat verdere kostenreducties bij zowel de facilitaire bedrijven als de uitgeverijen onvermijdelijk zijn. Verdere personeelsreducties zullen leiden tot een aanvullende bezuiniging van minima al € 15 miljoen per jaar. Hiervoor zijn reeds voorzieningen getroffen.

Voor de tweede helft van dit jaar geldt een positieve invloed op de resultatenontwikkeling door:

 

 • de aankoop van Sky Radio Groep en Keesing Group,
 • de groei uit internet-activiteiten (Relatieplanet, Speurders.nl, e.d.),
 • kostenbesparingen uit reorganisaties,
 • hogere financiële baten,
 • een hoger resultaat uit de deelneming SBS S.à.r.l.

Van negatieve invloed zullen zijn:

 • het effect van de verkoop van de Limburgse-activiteiten,
 • het doorwerken van de papierprijsverhoging,
 • mogelijke lasten in het kader van reorganisaties,
 • afschrijvingen op licenties e.d. ingevolge de ppa van Sky Radio Groep, Keesing Group en Relatieplanet.

De operationele kasstroom zal, mede vanwege het feit dat er geen grote investeringen worden verwacht in materiele vaste activa, toenemen.

Voor wat betreft de positie in Wegener geldt dat ingevolge IFRS een beurskoers van dit aandeel hoger of lager dan € 11,39 (de huidige waardering tegen de koers per 14 juli jl.) leidt tot een positieve respectievelijk negatieve herwaardering.

Het is met name de onzekere ontwikkeling op de advertentiemarkt voor dagbladen en tijdschriften die TMG er ook nu nog van weerhoudt een resultaatverwachting voor geheel 2006 af te geven.