Amsterdam,
20
maart
2001
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jaarcijfers 2000

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft in 2000 een nettowinst behaald van fl.106,8 miljoen tegenover een nettowinst van fl. 142,8 miljoen over 1999. Per aandeel van fl. 0,50 nominaal is de nettowinst daarmee gedaald van fl. 2,72 over 1999 tot fl. 2,03 over 2000.

De concernomzet is met 12,5% gestegen van fl. 1,59 miljard over 1999 tot fl. 1,79 miljard over 2000; de autonome omzetstijging bedroeg 5,6%. Het resultaat vóór belastingen daalde van fl. 219,8 miljoen over 1999 tot fl. 174,9 miljoen over 2000. De belangrijkste oorzaak van deze winstdaling zijn de met ruim fl. 52 miljoen tot circa fl. 60 miljoen gestegen kosten van de concernbrede internetactiviteiten, waarin begrepen de aanloopverliezen van de in het afgelopen jaar gesloten joint ventures op het gebied van onder meer wonen en vacatures. Alle aan deze activiteiten verbonden kosten zijn direct ten laste van het resultaat gebracht. Voorts heeft de aankoop van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. een negatief effect op de nettowinst gehad van ruim fl. 10 miljoen, per saldo bestaande uit het resultaat en de afschrijving goodwill over de periode van 22 mei tot 31 december 2000 en de rente ingevolge de koopsom over geheel 2000. De goodwill ten bedrage van fl. 332 miljoen wordt in twintig jaar ten laste van het resultaat gebracht. Voor 2001 wordt een positieve bijdrage aan het resultaat verwacht.

Over 2000 wordt een dividend voorgesteld van fl. 0,84 per aandeel, waarmee ruim 41% van de nettowinst wordt uitgekeerd. Over 1999 bedroeg de uitkering fl. 0,98 bij een pay-out van 36,0%.

De concernonderdelen hebben in 2000 wisselend aan het resultaat bijgedragen. Dagblad De Telegraaf was opnieuw de belangrijkste winstbron. De gemiddelde effectieve oplage bleef nagenoeg gelijk, terwijl de advertentieomzet toenam, met name dankzij groei in de categorie nationale merken en diensten. Het volume van de rubrieksadvertenties daalde evenals voorgaande jaren fractioneel.

De huis-aan-huisbladendivisie realiseerde een fors hoger resultaat door een sterk gestegen advertentieomzet.

Bij de gratis dagbladen ontwikkelde Sp!ts zich boven verwachting; deze titel zal in 2001 reeds een positieve bijdrage aan het resultaat gaan leveren.

Daarentegen nam het autonome resultaat van de regionale dagbladen af onder invloed van enerzijds dalende oplagecijfers en anderzijds de ten laste van het resultaat 2000 gebrachte reorganisatievoorziening bij de Hollandse Dagbladcombinatie B.V.

Ook bij de tijdschriftendivisie was er sprake van een lager resultaat door de aanloopkosten van nieuwe titels in Nederland en Zweden.

Bij de grafische divisie (Biegelaar Groep B.V.) werd het resultaat gedrukt door de oplopende rentelasten wegens investeringen in nieuwbouw en persen.

In het persbericht van 11 januari jl. is nog de verwachting uitgesproken dat over 2001 een gelijk resultaat als over 2000 mogelijk werd geacht, rekening houdend met wederom aanzienlijke kosten van de internetactiviteiten, een papierprijsstijging en sterk toenemende bezorgkosten. Over de eerste twee maanden van 2001 is het resultaat echter sterk achtergebleven bij de begroting, met name door dalende advertentievolumina bij zowel de landelijke als regionale dagbladen. In hoeverre deze trend zich zal voortzetten, is niet te voorspellen. Een aanzienlijke kostenreductieactie is ingezet, voornamelijk gericht op personeels- en overige kosten. De ontwikkeling van internetactiviteiten zal worden getemporiseerd.

Op grond van deze recente ontwikkelingen kan op dit moment geen verantwoorde resultatenprognose voor 2001 worden afgegeven.