Amsterdam,
13
maart
2009
|
09:31
Europe/Amsterdam

Jaarresultaten 2008

TMG heeft in 2008 flinke vooruitgang geboekt op het gebied van kostenreducties, afstoten van niet-kernactiviteiten, aanpassing van de multimediale portfolio door acquisities en desinvesteringen en het bereiken van synergie. Het genormaliseerde EBITA-resultaat verbeterde daardoor van € 61,8 miljoen over 2007 naar € 62,4 miljoen over 2008 bij een omzet van respectievelijk € 700,1 miljoen en € 684,2 miljoen. De genormaliseerde EBITA-marge nam toe van 8,8% tot 9,1%.

De economische crisis die zich in de loop van de tweede helft van 2008 verder heeft ontwikkeld, resulteerde niet alleen in het treffen van een omvangrijke reorganisatievoorziening (€ 52,3 miljoen), maar vooral ook in afwaarderingen van de belangen in ProSiebenSat.1 Media AG (€ 294,8 miljoen) en in Expomedia Group Plc (€ 18,7 miljoen).

Inclusief amortisatielasten en belastingen werd daarmee over 2008 een nettoverlies geleden van € 360,8 miljoen. In 2007 werd een nettowinst behaald van € 399,3 miljoen, vooral door € 406,6 miljoen boekwinst bij de verkoop van de belangen in SBS Broadcasting S.à.r.l. en Wegener N.V.

-------------------------------------------------------------------

De jaarcijfers van 2008 en 2007 zijn opgesteld volgens de geldende IFRS-richtlijnen, zoals vastgesteld en goedgekeurd door de Europese Unie.
De jaarrekening is opgesteld op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten voor zowel 2008 als voor de vergelijkende cijfers over 2007 (zie ook bijlage), waarbij het resultaat uit reeds beëindigde of voor beëindiging bestemde bedrijfsactiviteiten separaat in de geconsolideerde winst- en verliesrekening is gepresenteerd.

-------------------------------------------------------------------

Strategie

TMG bestaat uit drie mediabedrijven, te weten Telegraaf Media Nederland, Sky Radio Group en Keesing Media Group en drie operationele bedrijven.

Bij het voor het resultaat van TMG veruit belangrijkste mediabedrijf Telegraaf Media Nederland (TMnl) zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van optimalisatie (onder meer de start van een Financial Shared Service Center), portfolioaanpassingen (onder meer de start van De Echo in Rotterdam, acquisitie van een belang in Webregio.nl), desinvesteringen (aankondiging van het besluit tot verkoop van een aantal tijdschriften in Nederland) en eenwording en synergie (onder meer de samenwerking van HDC Media en Holland Combinatie in ’t Gooi).

In Nederland zijn zowel door Sky Radio Group als Keesing Media Group strategische eerste stappen gezet op het gebied van respectievelijk digitale radiokanalen (onder meer ‘Sky Radio Lovesongs’ en ‘Radio Veronica Top 1000 Aller Tijden’) en digitale games (onder meer de acquisitie van zigiz.com).

Bij de operationele bedrijven krijgt de strategiewijziging van het distributiebedrijf naar uitsluitend dagbladbezorging steeds meer vorm. Bij de drukkerijen heeft het bereiken van kostenverlaging door toename van efficiency en optimalisatie van perscapaciteit een hoge prioriteit; de capaciteit in de nacht kon met één pers worden verminderd met behoud van productie.

In het buitenland is de tot nu gevolgde strategie van toetreding en groei via tijdschriften, gekoppeld aan internetuitgaven, verlaten. Mede daarom zijn de activiteiten in Zweden verkocht aan LRF Media en is de verkoop van bedrijfsonderdelen in Oekraïne in een vergevorderd stadium.

De deelneming in ProSiebenSat.1 wordt door TMG gezien als zijnde van strategisch belang vanwege de internationale consumptiegroei van het mediumtype en de toegang tot televisie in een sterk veranderende mediamarkt.

 

Doelstellingen TMG

Inclusief de resultaten van de beëindigde c.q. voor verkoop bestemde activiteiten heeft TMG over het jaar 2008, een genormaliseerde EBITA gerealiseerd van € 51,8 miljoen, resulterend in een marge van 7,2% op een omzet van € 721,7 miljoen. In 2007 waren deze getallen respectievelijk € 53,3 miljoen, 7,2% en € 738,8 miljoen. Bij publicatie van de halfjaarcijfers in augustus 2008 werd nog uitgegaan van het bereiken van een marge van ten minste 8% over het hele jaar, maar de in het laatste kwartaal steeds verder tegenvallende economische situatie heeft vooral de omzetontwikkeling negatief geraakt. Waar mogelijk is de gedaalde omzet opgevangen met verlagingen in kosten.

De genormaliseerde EBITA-marge moet, zoals bij publicatie van de halfjaarcijfers is aangegeven, in de komende drie jaren jaarlijks met 10% groeien. Op basis van het resultaat over 2008 van 7,2% (inclusief de ‘voor beëindiging bestemde bedrijfsactiviteiten’ per eind 2008) betekent dat voor het jaar 2009 een genormaliseerde EBITA-marge van meer dan 7,9%. Wanneer conform de jaarrekening 2008 alleen rekening wordt gehouden met ‘voortgezette activiteiten’, is over 2008 feitelijk al een genormaliseerde EBITA-marge gerealiseerd van 9,1%. Gegeven de economische ontwikkelingen zal deze marge in 2009 naar verwachting echter onder druk komen.

 

Kostenverlagingen en reorganisatie

In de loop van 2008 is een belangrijk kostenreductieprogramma gestart. Onderdeel daarvan is een personeelsreductie van bijna 500 voltijdbanen.
De medezeggenschapsorganen hebben de plannen op hoofdlijnen goedgekeurd en met de vakbonden is een principeakkoord bereikt over een Sociaal Plan 2009 - 2010.

Ultimo 2008 is als gevolg van bovenstaande het aantal voltijdbanen met 130 gereduceerd. Eind 2009 moet de reductie cumulatief 425 voltijdbanen bedragen, de resterende reductie van 75 voltijdbanen zal in 2010 plaatsvinden.

In deze aantallen zijn niet begrepen de personeelsaantallen van activiteiten die bestemd zijn voor verkoop en de 100 voltijdbanen, die in 2009 vervallen door een inkrimping bij het distributiebedrijf van TMG.

 

Financiële resultaten

Het genormaliseerd EBITA-resultaat steeg van € 61,8 miljoen tot € 62,4 miljoen, ondanks de druk op de advertentie-omzet vooral in het laatste kwartaal van 2008. De operationele marge kwam daarmee uit op 9,1% van de omzet.

Als gevolg van de economische teruggang werd het nettoresultaat over 2008 fors negatief beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen, vooral op de in 2008 verworven deelneming in ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1). In totaal werd over 2008 een nettoverlies geleden van € 360,8 miljoen tegenover een positief nettoresultaat van € 399,3 miljoen over 2007. De (boek)verliezen op de deelnemingen in ProSiebenSat.1 en Expomedia Group Plc. (Expomedia) bedroegen in totaal circa € 324 miljoen, verder werd een reorganisatievoorziening van ruim € 52 miljoen getroffen. In 2007 stonden hier tegenover de boekwinst op de verkoop van de belangen in SBS en Wegener.

De opbrengsten daalden per saldo met € 15,9 miljoen tot € 684,2 miljoen in 2008.
Van positieve invloed op de omzet waren de geringe stijging van de oplageomzet met € 5,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere abonnementsopbrengsten, de sterke stijging van de overige opbrengsten met € 6,9 miljoen onder meer als gevolg van de verwerving van een meerderheidsbelang in Pilarczyck Media Groep in de loop van 2007 en de stijging van de internetomzet van ruim € 30 miljoen in 2007 tot ruim € 39 miljoen in 2008.
Van negatieve invloed was de daling van de advertentieomzet met € 13,8 miljoen, vooral zichtbaar in het segment personeelsadvertenties, rubrieksadvertenties en nationale merken en diensten. Autonoom daalde de advertentieomzet met ruim € 26 miljoen. Verder was er sprake van prijsdruk onder meer als gevolg van een scherp concurrer ende mediamarkt. Eveneens is door het uitbesteden van de distributie van huis-aan-huisbladen aan derden en het beëindigen van het distributie- en drukcontract door een derde partij de omzet uit deze activiteiten gedaald met € 14,1 miljoen.

De totale bedrijfslasten stegen met € 4,2 miljoen van € 720,9 miljoen in 2007 tot € 725,1 miljoen in 2008.

In deze toename is begrepen een stijging van de reorganisatielasten van € 11,9 miljoen in 2007 tot € 52,3 miljoen in 2008 uit hoofde van de personeelsreductie gedurende 2008 tot en met 2010. Naast de stijging van de reorganisatielasten was in 2008 geen sprake van een reservering voor de winstdelingsregeling die in 2007 € 14,5 miljoen bedroeg en een aanzienlijke daling ad € 10,2 miljoen van de inhuur tijdelijk personeel tot € 22,7 miljoen.
De kosten vertoonden in het algemeen over 2008 een dalende trend ten opzichte van 2007, enerzijds als gevolg van de dalende vervaardigingskosten (vooral papier en distributiekosten) anderzijds als gevolg van een kostenverlagingsprogramma dat in 2007 reeds was gestart.

Tegenover het positieve resultaat uit geassocieerde deelnemingen ad € 352,6 miljoen in 2007, voornamelijk gerealiseerd door de verkoop van het belang in SBS Broadcasting S.à.r.l. (SBS), stond in 2008 een negatief resultaat uit deelnemingen van € 131,3 miljoen vooral vanwege de afboeking van de investering in Expomedia ad € 18,7 miljoen, het 6%-aandeel in het negatieve resultaat ProSiebenSat.1 over 2008 ad € 10,2 miljoen alsmede het bijzondere waardeverminderingsverlies op deze deelneming ad € 99,8 miljoen (zie ook volgende alinea).

De financiële baten daalden met € 61,2 miljoen tot € 15,7 miljoen in 2008, waarbij dient te worden opgemerkt dat in 2007 de boekwinst op het aandelenbelang Wegener ad € 57,0 miljoen hierin was opgenomen. De opbrengsten uit hoofde van de verkoop SBS waren als termijndeposito belegd en leverden tot oktober 2008 ruim € 13,3 miljoen op.
Onder de financiële lasten is opgenomen een waardevermindering op de putoptie ProSiebenSat.1 ad € 195,0 miljoen tot € 182,0 miljoen per 25 september 2008.

Het effectieve belastingpercentage op het resultaat over 2008 kwam uit op 2,7% positief tegenover negatief 1,7% in 2007.

De nettokasstroom over 2008 bedroeg € 462,3 miljoen negatief. Uit de bedrijfsactiviteiten kwam € 65,0 miljoen, hetgeen licht hoger is dan het vergelijkbare cijfer over 2007 dat uitkwam op € 62,1 miljoen. De kasstroom uit investeringsactiviteiten kwam uit op negatief € 417,8 miljoen, vooral als gevolg van de investering in de deelneming in ProSiebenSat.1 die € 377,1 miljoen bedroeg en in september 2008 werd geëffectueerd.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is, inclusief het verlies over 2008, het over 2007 uitgekeerde dividend alsmede de in 2008 ingekochte aandelen, afgenomen van € 866,8 miljoen ultimo 2007 tot € 411,6 miljoen ultimo 2008. Per aandeel resulteert dit in een daling van € 17,43 tot € 8,62.
In het vermogen is nog geen rekening gehouden met het over 2008 uit te keren dividend.

Aandelen
Gedurende 2008 heeft TMG 1.990.200 (certificaten van) aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van € 47,0 miljoen, waardoor het totaal aantal ingekochte aandelen uitkomt op 2.250.000 (certificaten van) aandelen. Deze aandelen zijn niet ingetrokken, waardoor de samenstelling van het aantal aandelen ongewijzigd is ten opzichte van 2007. Er zijn 50.000.000 gewone aandelen en 960 prioriteitsaandelen van € 0,25 nominaal. Van de gewone aandelen zijn 31.722.029 stuks gecertificeerd per 31 december 2008 zijnde 63,4% (ultimo 2007: 63,4%).

Investeringen
Het totaalbedrag aan investeringen in 2008 bedroeg € 417,8 miljoen en betreft onder meer investeringen voor zowel materiële als immateriële activa (niet zijnde goodwill) ad € 15,2 miljoen, acquisities ad € 39,0 miljoen en uitoefening van het optiearrangement ProSiebenSat.1 voor een bedrag van € 377,1 miljoen.

 

Vooruitzichten

Zoals al in het persbericht naar aanleiding van de nieuwjaarsrede werd aangekondigd, is het meer dan ooit onverantwoord om onder de huidige economische omstandigheden een voorspelling van het resultaat over 2009 te doen. Wel kan een aantal factoren worden aangegeven dat van invloed kan zijn op de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat:

  • De oplageomzet van de voortgezette activiteiten zal zich naar verwachting positief ontwikkelen, vooral dankzij prijsverhogingen.
  • De advertentie-omzet bij de print- en radioactiviteiten zal als gevolg van de recessie naar verwachting belangrijk lager uitkomen dan in 2008. Wel wordt dit jaar een verdere toename verwacht van de omzet van de digitale activiteiten.
  • Aan de kostenkant zullen de aangekondigde reorganisatiemaatregelen en de voorgenomen uitbesteding van een aantal niet-kernactiviteiten resulteren in een kostenreductie van ten minste € 20 miljoen.

Daartegenover staat het doorwerken van de CAO-verhogingen in 2008 en 2009 en de papierprijsstijgingen.

Van invloed op de ontwikkeling van het nettoresultaat in 2009 zijn verder onder meer lagere financiële baten in verband met de investering in ProSiebenSat.1 en lagere reorganisatielasten, alsmede het positieve effect van de afgestoten activiteiten (bruto € 11 miljoen).

De laatste gegevens over de verslechtering van de economie duiden op een daling die zich niet meer heeft voorgedaan sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. De eerste twee maanden van 2009 laten ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2008 concernbreed een belangrijke daling in omzet zien. Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting in 2009 dan ook onder druk staan.

TMG is nagenoeg schuldenvrij en heeft leidende marktposities met grote merken in meerdere relevante mediamarkten. Dagblad De Telegraaf, Sky Radio en Denksport staan aan de top van respectievelijk de dagbladmarkt, de radiomarkt en de markt van puzzels en games. Deze activiteiten hebben perspectief, ook in digitale markten.TMG streeft ernaar de groeidoelstelling te realiseren, maar de primaire focus ligt in 2009 meer op versterking van de marktposities.

 

Dividend

Het dividend wordt normaliter vastgesteld binnen een bandbreedte van 15% tot 30% van de cashflow, waarbij de cashflow is gedefinieerd als de optelsom van nettoresultaat en afschrijvingen, gecorrigeerd voor de in het nettoresultaat begrepen effecten van herwaarderingen en impairment. Als gevolg van de hoge afwaarderingen zou er onder toepassing van dit beleid over 2008 geen aanspraak bestaan op dividend. Mede gezien de operationele kasstroom en de schuldenvrije positie, wordt niettemin een dividend voorgesteld van € 0,35 per aandeel in contanten. Op de in totaal 47.750.000 uitstaande (certificaten van) aandelen zou dit een dividend betekenen van ruim € 16,7 miljoen.

Over 2007 bedroeg het dividend € 1,00 per aandeel.