Amsterdam,
27
juni
2003
|
00:00
Europe/Amsterdam

JAARVERSLAG 2002 EN HERFINANCIERING BROUWER GROEP

Uit het zojuist verschenen jaarverslag van de Brouwer Groep B.V. over 2002 blijkt dat met name door de fusie met de Biegelaar Groep B.V. de omzet is toegenomen van € 183,2 miljoen in 2001 tot € 283,7 miljoen in 2002.

De toegevoegde waarde steeg daarbij van € 108,4 miljoen tot € 148,9 miljoen. Tegen de achtergrond van een sterk onder druk staande economie werd besloten tot een (versnelde) integratie van bedrijven en een grotere reorganisatie dan als gevolg van de fusie werd beoogd. Met de diverse integratieprojecten, die voor een groot deel doorlopen tot medio 2003, wordt een personeelsreductie beoogd van circa 300 arbeidskrachten (fte´s). Hiertoe werd een voorziening van €14 miljoen getroffen ten laste van het resultaat over 2002. Het jaar 2002 is als gevolg hiervan met een nettoverlies van € 9,9 miljoen afgesloten.

In nauw overleg tussen de aandeelhouders, directie en de betrokken banken is besloten tot een herfinanciering van de Brouwer Groep. Deze herfinanciering bestaat uit een versoepeling van de aflossingsvoorwaarden met betrekking tot de bankleningen en een kapitaalinjectie van € 25 miljoen door N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf in de vorm van een 7,5% cumulatief preferent aandelenkapitaal. In samenhang met de reeds bij de fusie door De Telegraaf verstrekte leningen zullen aan De Telegraaf aanvullende zekerheden worden gesteld. De Telegraaf zal deze kapitaalinjectie uit eigen middelen financieren. 

Met deze injectie wordt de Brouwer Groep in staat gesteld haar marktpositie verder uit te bouwen, de kwaliteit van haar dienstverlening waar mogelijk nog verder te verbeteren en het gewenste kostprijs-leiderschap te realiseren. Zo kan ook het cross-media-concept van de Brouwer Groep, gericht op geïntegreerde dienstverlening met grafische workflow optimalisatie verder worden vormgegeven.