Amsterdam,
01
december
2004
|
18:03
Europe/Amsterdam

Nieuw sociaal plan van kracht bij Telegraaf-concern

Op 29 november 2004 is bij het Telegraaf-concern het 'Sociaal Beleidsplan 2004-2006' getekend en van kracht geworden tot en met 28 november 2006. Dit Sociaal Plan wordt toegepast op werknemers, met een dienstverband voor onbepaalde tijd, die direct betrokken zijn bij de gevolgen van een eventuele toekomstige reorganisatie en die in dienst zijn bij één van de Amsterdamse onderdelen van het concern.

De vakbonden CNV, FNV, NVJ en De Unie en het Telegraaf-concern hebben in nauwe samen-werking met de Centrale Ondernemingsraad (COR) afspraken gemaakt over diverse instrumenten om boventalligheid te beperken dan wel boventallige werknemers naar ander werk te begeleiden. Van groot belang wordt geacht dat er een pro-actief personeelsbeleid is ingezet ter bevordering van de mobiliteit en de inzetbaarheid van de werknemers. Het Telegraaf Loopbaancentrum (TLC) speelt daarbij een belangrijke rol ter bevordering van de interne doorstroom van de werknemers.

Vakbonden en het Telegraaf-concern hebben ruim een half jaar onderhandeld over dit Sociaal Plan in verband met de onzekerheid over de politieke besluitvorming rond Vut en prépensioen en daarmee de basis onder de ouderenregeling. Vanuit het uitgangspunt dat zo min mogelijk mensen als boventallig dienen te worden aangewezen, is gezocht naar een alternatieve ouderenregeling die tot doel heeft boventalligheid te beperken. FNV en CNV hebben echter aangegeven vooralsnog geen (alternatieve) ouderenregeling in het Sociaal Plan te willen opnemen, omdat op het moment van het afsluiten van dit Sociaal Plan nog niet valt te voorzien, welke besluiten door de overheid zullen worden genomen op het gebied van Vut en prépensioen. De alternatieve ouderenregeling, zoals in een aanhangsel bij het Sociaal Plan is verwoord, is overeengekomen tussen De Telegraaf enerzijds en de NVJ en de Centrale Ondernemingsraad (COR) anderzijds en moet gezien worden als een tijdelijke regeling. Zodra er duidelijkheid is over de politieke besluitvorming, dan wel als het resultaat van overleg tussen sociale partners daartoe aanleiding geeft, vervalt de tijdelijke regeling en treden partijen bij dit Sociaal Plan op basis van de nieuwe uitgangspunten opnieuw in overleg over de (alternatieve) ouderenregeling.