Amsterdam,
27
april
2000
|
17:39
Europe/Amsterdam

Nieuwe activiteiten van De Telegraaf drukken resultaat 2000

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft over 1999 een nettowinst behaald van fl. 142,8 miljoen ten opzichte van fl. 145,2 miljoen over 1998. Per aandeel van fl. 0,50 nominaal is de nettowinst daarmee fractioneel gedaald van fl. 2,77 over 1998 tot fl. 2,72 over 1999.

De concernomzet is voornamelijk door autonome groei met 4,6% gestegen van fl. 1,52 miljard over 1998 tot fl. 1,59 miljard over 1999. De cashflow nam toe van fl. 263,1 miljoen over 1998 tot fl. 266,2 miljoen over 1999. Over het eerste halfjaar van 1999 is een enigszins hoger resultaat gerealiseerd dan over de vergelijkbare periode in 1998. Als gevolg van de aanloopverliezen van het medio 1999 voor openbaarvervoerreizigers geïntroduceerde gratis ochtendblad Sp!ts en het treffen van een reorganisatievoorziening bij het Limburgs Dagblad in de tweede helft van 1999 kon de recordwinst van 1998 echter niet worden geëvenaard. 

In de winst van 1999 is het resultaat van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V., waarvan de exploitatie vanaf 1 oktober 1999 in beginsel voor rekening en risico van De Telegraaf is, niet meegeconsolideerd in afwachting van de toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor deze overname. Wel is daarentegen de rentelast over het vierde kwartaal van 1999 ingevolge de koopsom ten laste van het resultaat gebracht.

Over 1999 wordt een gelijk dividend voorgesteld, te weten fl. 0,98 per aandeel, waarmee 36,0% van de nettowinst wordt uitgekeerd. Over 1998 bedroeg de uitkering 35,4% van de nettowinst.

De winstverwachting voor 2000 wordt negatief beïnvloed door de volgende factoren:

- de reeds in januari van dit jaar aangekondigde investeringen van fl. 30 miljoen in verband met versnelling van de internetactiviteiten;

- de aanloopverliezen ingevolge het op de markt brengen van nieuwe tijdschriften in de loop van 2000, waaronder de titel Residence in Zweden;

- het aanloopverlies van het beoogde tv-magazine als bijlage bij De Telegraaf op zaterdag, zodra de daartoe benodigde televisieprogrammagegevens beschikbaar komen;

- het nog niet kunnen realiseren van synergie in Limburg in afwachting van de besluitvorming van de NMa inzake de aankoop van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V.

Hiertegenover staat, dat de advertentieomzet van Sp!ts zich in de eerste perioden van 2000 boven verwachting heeft ontwikkeld; indien deze lijn zich voortzet zal het aanloopverlies over geheel 2000 lager zijn dan het over het tweede halfjaar van 1999 geleden verlies. Voorts zal de opbrengst uit de 30%-deelneming in SBS Broadcasting B.V. toenemen, onder meer als gevolg van het ten laste van het resultaat over 1999 verwerkte aanloopverlies van Net 5.

Voor wat betreft dagblad De Telegraaf behoort voor het gehele jaar 2000, mede gezien de naar verwachting aanhoudende economische groei en de stimulans van het EK-voetbal, een gelijk advertentievolume als over 1999 tot de mogelijkheden.

Onder genoemde omstandigheden moet voor het jaar 2000 met een belangrijk lager resultaat rekening worden gehouden, in hoofdzaak als gevolg van investeringen in internet en in nieuwe activiteiten waarmee de basis wordt gelegd voor een verdere evenwichtige ontwikkeling van het concern.