Amsterdam,
08
januari
2009
|
19:40
Europe/Amsterdam

Operationele marge TMG 2008 gelijk aan 2007

De voorzitter van de Raad van Bestuur van TMG, de heer A.J. Swartjes, heeft in de nieuwjaarsrede aangegeven dat de invloed van een toenemende verslechtering van de economie in de loop van 2008 steeds duidelijker voelbaar is geworden. Niettemin heeft TMG door kostenbesparingen de normale operationele marge naar verwachting op het niveau van het jaar ervoor kunnen houden (2007 7,2%). Op basis van de ‘voortgezette activiteiten’, komt de marge uit op circa 9%.

Van bijzondere invloed zullen in 2008 zijn de boekverliezen op de deelnemingen in ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) en Expomedia Group PLC (Expomedia), alsmede een forse reorganisatievoorziening in het kader van de aangekondigde personeelsreductie. De exacte bedragen hiervan zullen bekend worden bij de publicatie van de jaarcijfers in maart.

De heer Swartjes gaf aan dat “op basis van de voorlopige cijfers een gering lagere omzet en gering lager genormaliseerd bedrijfsresultaat vóór amortisatie (EBITA) is gerealiseerd ten opzichte van 2007”. Bij een omzet van circa € 720 miljoen zal de genormaliseerde EBITA-marge over 2008 in de buurt liggen van de marge over 2007 die uitkwam op 7,2% bij een omzet van € 738 miljoen.

Bij de halfjaarcijfers werd nog uitgegaan van een te realiseren marge van ten minste 8% over geheel 2008. Vooral de tegenvallende advertentieomzet in de laatste weken van het jaar en het later dan verwacht afstoten van niet of laag renderende activiteiten zijn belangrijke oorzaken van het niet realiseren van de verwachting.

Exclusief de resultaten van de voor beëindiging of verkoop bestemde bedrijfsonderdelen als Media Librium, een aantal Nederlandse tijdschriftentitels, de printactiviteiten van Carp en de activiteiten in Zweden en Oekraïne, zal de marge van de zogenoemde ‘voortgezette activiteiten’ - evenals over 2007- op circa 9% uitkomen bij een omzet van respectievelijk circa € 680 miljoen en circa € 700 miljoen.

Autonoom, dat wil zeggen exclusief de invloed van portefeuillewijzigingen, was er sprake van een gering gedaalde advertentieomzet. Vooral zichtbaar in het segment personeelsadvertenties, rubrieksadvertenties en nationale merken en diensten en verder door prijsdruk in een scherp concurrerende mediamarkt. De oplage-inkomsten namen autonoom fractioneel toe.

Van positieve invloed op de geschetste ontwikkelingen in omzet en bedrijfsresultaat zijn vooral geweest: een stijging van zowel de oplage-inkomsten als de inkomsten uit online activiteiten, acquisities, kostenverlagingen en het afstoten van verliesgevende activiteiten eind 2007 (waaronder Sky Radio Hessen en Editions de Saxe in Lyon).

Van negatieve invloed waren onder meer de daling in de advertentieomzet print en de aanloopverliezen van Media Librium, WebRegio.nl en Carp.

Verder is in 2008 een beperkt aantal relatief kleine acquisities gerealiseerd. Ook is voor € 47 miljoen aan eigen aandelen ingekocht.

Het aantal fte daalde concernbreed van ruim 3600 ultimo 2007 tot circa 3550 fte ultimo 2008, ondanks de uitbreidingen bij de nieuwe activiteiten.

 

Uitgeefkernen

Mede door de oprichting van Telegraaf Media Nederland is 2008 het éérste jaar geweest waarin het resultaat duidelijk zichtbaar was van de ingezette koers om te komen tot meerdere uitgeefkernen, te weten Telegraaf Media Nederland, Sky Radio Group en Keesing Media Group. Met deze drie uitgeefkernen is TMG minder afhankelijk van kranten dan vroeger het geval was.

Economisch gezien was 2008 een jaar waarin de invloed van een toenemende verslechtering van de economie gedurende het jaar steeds duidelijker voelbaar werd.

Dit laatste en de structurele trend in omzet en kosten, met name bij Telegraaf Media Nederland en de bijbehorende operationele bedrijven en staven, vormden de aanleiding tot een aankondiging van een rigoureuze kostenreductie van € 40 à € 50 miljoen op jaarbasis. Deze kostenreductie bestaat uit het afstoten en beëindigen van niet voldoende of verliesgevende activiteiten, het uitbesteden van niet-kernactiviteiten en een reductie van de personeelssterkte met bijna 500 voltijdbanen.

 

Telegraaf Media Nederland
Het genormaliseerde EBITA-resultaat was lager dan vorig jaar. Dit is gerealiseerd via een lagere advertentieomzet, een licht hogere oplageomzet (prijsverhogingen) en door grote kostenbesparingen. “Ondanks de grote bezuinigingen hebben we prachtige, onderscheidende kranten en tijdschriften gemaakt en op diverse fronten marktaandeel gewonnen. Maar de structurele tendens dat de oplages op langere termijn dalen, is onmiskenbaar”, aldus Swartjes.

De omzetgroei in digitale media is in geheel West-Europa sterk lager geweest dan voorspeld. Ook bij Telegraaf Media Nederland was de omzetgroei lager dan verwacht. Door deze ontwikkeling én door de constatering dat een meer integrale aanpak van digitaal een betere en snellere groei oplevert, zijn de eerder losgekoppelde digitale activiteiten deels weer gebundeld met print, zonder hiermee iets af te doen aan de digitale ambities van TMG.

Bij de gratis kranten woedt, ondanks het verdwijnen van dagblad DAG, de felle concurrentiestrijd op advertentiegebied onverminderd voort.

TMG is in onderhandeling met enkele partijen over de verkoop van een aantal Nederlandse tijdschriftentitels. Er wordt verwacht dat op korte termijn nadere informatie hierover kan worden gegeven.

Bij de huis-aan-huisbladen zijn de activiteiten uitgebreid en is de positie in de Randstad versterkt. Voor de (digitale) consument en adverteerder wordt lokale informatie steeds belangrijker.

 

Sky Radio Group
Voor Sky Radio Group is het een succesvol jaar geweest. De vier radiostations van de Groep, Sky Radio, Radio Veronica, Classic FM en TMF Radio presteren ieder voor zich uitstekend en de positie van grootste radiogroep in Nederland is zelfs verstevigd.

Het afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet op weg naar digitaal. De nieuwe online-stations The Christmas Station, Sky Radio Love Songs, The Number One Station en Radio Veronica Top 1000 Allertijden zijn enthousiast verwelkomd door de digitale luisteraar.

 

Keesing Media Group
Afgelopen jaar heeft Keesing Media Group haar strategie, de focus op puzzels & games verder uitgevoerd.

De totale winstgevendheid van de puzzelactiviteiten is gestegen, voornamelijk als gevolg van de acquisitie van Sanoma-puzzels en het afstoten van verlieslatende activiteiten. De markt in Frankrijk stond onder druk. Ook zijn acquisities gedaan op het gebied van digitale spelletjes die in Nederland en daarbuiten worden aangeboden.

 

Internationaal

Eerder heeft TMG ambitieuze internationale groeidoelstellingen afgegeven, met als speerpunten tijschriften, puzzels, gratis kranten en digitale activiteiten. Na een strategische analyse van de mogelijkheden èn gezien de economische ontwikkelingen, is besloten de ingeslagen richting bij te stellen. Vandaar dat TTG Zweden is verkocht en de activiteiten in Oekraïne in de verkoop staan.

De internationale ambitie blijft, alleen zal die verder vorm krijgen via puzzels & games en via andere digitale ontwikkelingen die in principe bijna altijd grensoverschrijdend zijn.

 

Operationele bedrijven

Voor de Telegraaf Drukkerij Groep, TMG Distributie, Telegraaf Media ICT en het interne Facilitaire Bedrijf, is het de doelstelling en ook de uitdaging om tegelijkertijd flexibel, betrouwbaar, efficiënt en goedkoop te zijn èn mee te bewegen met de ontwikkelingen in de rest van het bedrijf.

Een grote strategische zorg ligt op het gebied van distributie van betaalde dagbladen. De abonneebezorging wordt steeds moeilijker én duurder. Binnen de organisatie zijn en worden grote slagen gemaakt om te bezuinigen en alles efficiënter te laten verlopen, maar op langere termijn lijkt samenwerking met derde partijen de enige oplossing. We hopen en verwachten dat de overheid die onafwendbaarheid niet alleen ziet, maar ook tot uiting brengt in ruimere regelgeving.

2009 zal onder meer in het teken staan van aandacht voor een nog betere bezorgkwaliteit en intensief overleg met marktpartijen om de benodigde samenwerking tot stand te brengen.

 

Deelnemingen

Televisie en in het verlengde daarvan natuurlijk de combinatie van televisie en internet, vormt een strategisch belangrijk deel van de mediaconsumptie. TMG vordert op het gebied van internettelevisie, maar de verwachting is dat broadcasttelevisie nog lang belangrijk blijft, waarmee het belang van het aandeel van TMG in ProSiebenSat.1 is aangegeven.

In 2007 waren de vooruitzichten voor ProSiebenSat.1 gunstig; dat jaar is afgesloten met een Pro Forma (inclusief SBS) Recurring EBITDA-resultaat van ruim € 700 miljoen. In 2008 is de wereld veranderd en heeft TMG een afwaardering op het belang moeten nemen.

In december is, in verband met de recente resultaatontwikkeling van Expomedia, een forse afwaardering aangekondigd.

De uiteindelijke omvang van de afwaardering ultimo 2008 op beide deelnemingen zal bij de publicatie van de jaarcijfers 2008 bekend worden en in belangrijke mate het uiteindelijke netto resultaat van TMG over 2008 bepalen.

 

Vooruitzichten

Swartjes: “Het is meer dan ooit onverantwoord om een voorspelling over de resultaten te doen. Wel kunnen we een aantal ingrediënten aangeven die hierop van invloed zal zijn.

Voor wat betreft de advertentieomzet, nog altijd verantwoordelijk voor de helft van de groepsomzet, wordt per saldo een verdere verslechtering verwacht. De online inkomsten zullen daarentegen verder toenemen. De oplage-inkomsten zullen zich mogelijk stabiliseren dankzij prijsverhogingen. De verwachte prijsstijgingen en CAO-verhogingen zullen het resultaat verder onder druk zetten. Aan de andere kant zullen kostenverlagingen een positieve invloed hebben. ”

Teneinde de operationele marge niet verder onder druk te zetten en bij voorkeur te laten groeien, is een aantal maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen bestaan enerzijds uit de genoemde grootschalige reorganisatie waarmee een autonome personeelsreductie met circa 500 fte tot en met 2010 wordt beoogd en anderzijds uit het afstoten c.q. beëindigen van niet voldoende renderende activiteiten. Verder blijft TMG uiteraard werken aan mogelijke acquisities die de positie in de mediamarkt zowel in print als online verder kunnen versterken. Daarbij kan TMG gebruik maken van de gezonde financiële positie. TMG zal daarbij de schuldenvrije positie koesteren en alleen nieuwe acquisities doen en verplichtingen aangaan als daar duidelijke winstpotentie tegenover staat.

Swartjes gaf tijdens de nieuwjaarsrede ook aan “in 2009 geen grote investeringen te verwachten, de reorganisatie uit de cashflow van de normale bedrijfsvoering te kunnen bekostigen en als afgeslankt bedrijf ruimte te creëren om verder te bouwen aan de winstgevendheid en marktpositie, met print, radio, puzzels & games en inclusief digitaal, zowel nationaal als internationaal.”