Amsterdam,
28
april
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Persbericht n.a.v. Aandeelhouders- vergadering 28-04-12

Tijdens de vergadering heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen onder dankzegging voor bewezen diensten afscheid genomen van de oud-bestuursvoorzitter drs. A.J. Swartjes, die na een dienstverband van drieëndertig jaar vervroegd uittreedt in verband met het bereiken van de 62-jarige leeftijd.

Verslagjaar 2010
Zoals eerder is bekend gemaakt, is het genormaliseerde EBITA-resultaat in 2010 met € 15 miljoen toegenomen ten opzichte van 2009. De daarbij behorende EBITA-marge is aanzienlijk gestegen naar 10,9%. De resultaatverbetering is voornamelijk gerealiseerd door uitvoering van in 2010 en eerder overeengekomen maatregelen. De opbrengsten daalden met € 20 miljoen.

In het netto-resultaat van bijna € 81 miljoen is begrepen een opwaardering van het belang in ProSiebenSat.1 Media AG van bijna € 44 miljoen en een aandeel in het resultaat van bijna € 19 miljoen.

Aandeelhoudersbesluiten
Tijdens de vergadering is de jaarrekening vastgesteld en is decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het dividendvoorstel van € 0,45 per certificaat van aandelen is door de aandeelhouders goedgekeurd. De datum van uitbetaling is 5 mei 2011.

Mevrouw ir. M. Tiemstra en de heren drs. J.G. Drechsel en A.J. van Puijenbroek zijn herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TMG.
Deloitte Accountants B.V. is benoemd tot accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2011.

Eerste kwartaal 2011
Publicatie van de definitieve cijfers over het eerste kwartaal 2011 zal geschieden op 13 mei aanstaande. Uit de voorlopige cijfers blijken de opbrengsten ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2010 te zijn gedaald met € 3,6 miljoen naar € 136,9 miljoen. Het genormaliseerde EBITA-resultaat is gedaald met € 1,3 miljoen naar € 9,4 miljoen, de daarbij behorende genormaliseerde EBITA-marge daalde van 7,6% naar 6,9%.

Vooruitzichten
Indien de druk op de advertentieomzet in het eerste kwartaal van 2011 zich zal voortzetten in de rest van het jaar moet ten opzichte van 2010 rekening gehouden worden met een lichte daling van de marge in 2011.

Audio-webcast
Voor een volledig verslag van de aandeelhoudersvergadering verwijzen we u naar een audio-webcast van de bijeenkomst. Deze webcast is te bekijken en te beluisteren via deze link .