Amsterdam,
07
april
2004
|
14:01
Europe/Amsterdam

Rede algemene vergadering van aandeelhouders 2004

Rede algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf op woensdag 7 april 2004 om 10.00 uur.

U heeft in het twee weken geleden gepubliceerde jaarverslag over 2003 uitgebreid kennis kunnen nemen van de gang van zaken in het afgelopen boekjaar. Daarnaast heeft u de presentaties van de op 12 maart jongstleden gehouden bijeenkomsten met de pers en de analisten op onze website kunnen volgen. Vandaar dat wij menen te kunnen volstaan met een korte terugblik op het voorafgaande jaar. Uiteraard zullen wij eveneens aandacht schenken aan de vooruitzichten voor 2004.

Terugblik naar 2003

Het was teleurstellend dat het derde achtereenvolgende jaar met een verlies moest worden afgesloten. Dit keer was de belangrijkste oorzaak de afwaardering van onze financiële belangen in de Brouwer Groep met een bedrag van netto € 49 miljoen. Belangrijk is echter dat voor het eerst sinds drie jaar het bedrijfsresultaat weer een stijging vertoont van in casu 10% ten opzichte van 2002. De in 2002 in gang gezette reorganisaties zorgden voor een aanzienlijke besparing van de personeelskosten. Daarnaast resulteerden hogere oplage-inkomsten, bezuinigingen bij de overige bedrijfskosten en lagere papierkosten voor een herstel van het bedrijfsresultaat, ondanks de met € 25 miljoen gedaalde advertentieomzet. In het gehele concern zijn de advertentieomzetten met circa 7% gedaald ten opzichte van 2002. Bemoedigend is dat bij de dagbladen er in de laatste maanden van 2003 min of meer sprake was van een stabilisatie bij de merken- en dienstenadvertenties. Als we het volume van de 'retail-oorlog' meetellen valt er zelfs een geringe groei te constateren. De personeels- en de rubrieksadvertenties waren echter na de daling van 2002 wederom fors lager. Daarnaast stond bij de landelijke en regionale dagbladen ook de oplage opnieuw onder druk. Het HOI, Instituut voor Media Auditing, meldde een 2,5% daling van de betaalde oplage van alle dagbladen over de periode van 1 oktober 2002 tot en met 30 september 2003 ten opzichte van de vergelijkbare periode van het jaar daarvoor. In ons concern bleef de gemiddelde daling beperkt tot 2,1%.

Bij dagblad De Telegraaf was het jaar 2003 een onverminderd slecht jaar. Alleen het segment merken en diensten vertoonde een volumestijging namelijk circa 13% voor de nationale merken en diensten en 2% voor de locale merken en diensten. Grote dalers waren de personeelsadvertenties (-41%) en de gerubriceerde advertenties (-20%). De gemiddeld betaalde oplage daalde met 2,4%. Met het in de loop van 2003 geïntroduceerde zaterdagabonnement, de regionale bijlage in Twente en het aanbod van een jongerenabonnement tegen een gereduceerd tarief zijn maatregelen genomen ter behoud van de oplage. Het mogen publiceren van de programmagegevens zou een betere remedie zijn, echter zicht hierop is er, na jarenlang procederen, nog steeds niet. Het gemeenschappelijk met PCM en Wegener gestarte bezorgproject (GBB) in de provincie Utrecht is eind 2003 geëvalueerd. Besloten is dat De Telegraaf niet zal participeren in een verdere landelijke uitrol, omdat de verwachte efficiencyvoordelen ten opzichte van een eigen distributie-organisatie niet kon worden vastgesteld. De samenwerking in het proefgebied zal worden gecontinueerd. De vorig jaar aangekondigde agressievere marktbewerking heeft geresulteerd in een verdere uitbouw van de zogenaamde verticals. Met het op de markt brengen van het tweewekelijkse AutoTelegraaf Magazine en het aankopen van boten, camper- en caravanbladen werden belangrijke stappen voorwaarts gezet in onder meer de auto- en de vaarmarkt. Ondanks bezuinigingen op de internetactiviteiten bleef de geleverde content op niveau en steeg het aantal pageviews tussen december 2002 en december 2003 met maar liefst 600.000 naar gemiddeld 2,4 miljoen per dag. Een stijging derhalve van 33%. Om de concurrentiepositie ten opzichte van tv-reclame te verbeteren is in 2004 een nieuw advertentietariefsysteem geïntroduceerd. Daarbij zijn onder meer de kortingen gekoppeld aan omzet in plaats van aan volume en is de omvang van de kleurtoeslagen afhankelijk gemaakt van het formaat van advertenties. Ter verdere versterking van de positie op zowel de oplagemarkt als de advertentiemarkt is per 21 maart jongstleden gestart met de zondagkrant van dagblad De Telegraaf. Abonnees ontvangen deze krant thuis als onderdeel van het reguliere abonnement. Daarnaast is de krant te koop bij circa 3.000 losse verkooppunten en als onderdeel van het eveneens geïntroduceerde weekend-abonnement. De reacties van zowel de lezers als de adverteerders zijn zeer positief.

Spits heeft beter gepresteerd dan in 2002 dankzij zowel een hogere advertentieomzet als kosten reductie. Over geheel 2003 is nog een licht verlies geleden.

Bij de regionale dagbladen heeft Media Groep Limburg ondanks de gedaalde advertentie-inkomsten kans gezien haar resultaten ten opzichte van 2002 sterk te verbeteren. Een en ander is het gevolg van een samenvoeging van activiteiten binnen de door de NMa gestelde grenzen en het voortdurend oog hebben en houden voor efficiencyverbeteringen.

De Hollandse Dagbladcombinatie presteerde daarentegen aanzienlijk minder dan over 2002. Dalende advertentie-inkomsten en een portfolio met enkele slecht renderende activiteiten, waaronder de commerciële drukkerij, waren hier debet aan. Inmiddels is in 2003 een reorganisatie van start gegaan, die voorziet in een personeelsreductie van 180 medewerkers in de jaren 2003 tot en met 2005. Onderdeel van dit plan is een verdere integratie van de uitgeverijen in Noord- en Zuid-Holland in de loop van 2004, waarbij het Leidsch Dagblad, het Haarlems Dagblad en De Gooi- en Eemlander per 19 april aanstaande naar de ochtend worden gebracht. Daarnaast zijn in 2003 verliesgevende activiteiten waaronder het Dagblad van Almere en het Goois Weekblad uit de markt genomen. De in 2003 in gang gezette reorganisatie zal een positief effect hebben met ingang van 2004.

Bij de huis-aan-huisbladendivisie stond het resultaat onder druk als gevolg van lagere advertentieomzetten, zowel bij de doordeweekse edities als bij de zondagedities. Door een strakke hand te houden aan de verhouding advertentie/redactiepagina's konden de kosten worden gereduceerd. Bij de HHC werd met het uitbrengen van Specials, waaronder trendy magazines, makelaarskranten en zakelijke uitgaven de teruggang van het resultaat enigszins gecompenseerd. Door een verdere digitalisering van de zogenaamde primaire processen zullen de kosten verder worden teruggedrongen.

Bij de divisie tijdschriften is een aanzienlijk beter resultaat behaald dan over 2002, ondanks de gedaalde advertentieomzet. Hogere oplage-inkomsten, een strakke kostenbeheersing en het afstoten van verliesgevende activiteiten zorgden voor deze verbetering. De portefeuille werd uitgebreid met de titel Esquire, terwijl in een joint venture met Hearst het blad CosmoGirl! succesvol werd gelanceerd; van het eerste nummer werden ruim 90.000 exemplaren verkocht. Bij het blad Privé heeft de redactioneel vernieuwde stijl in de loop van 2003 geresulteerd in een duidelijke oplagestijging. Ook de Hitkrant deed het goed op de lezersmarkt met een gemiddeld betaalde oplage van ruim 100.000. Residence maakte een moeilijk jaar door als gevolg van de conjuncturele omslag. Begin 2004 is de fijndistributie van de TTG-tijdschriften uitbesteed aan Aldipress met het oog op een verdere professionalisering in marketing op de winkelvloer.

TTG Zweden leverde in 2003 voor het eerst een positieve bijdrage aan het concernresultaat dankzij de toegenomen inkomsten van met name Cosmopolitan en dankzij kostenreductie. In 2003 werden ter versterking van het wooncluster twee kleine titels bijgekocht. Voor 2004 wordt verdere expansie voorzien.

Recent werd bekend gemaakt dat een joint venture is gesloten met de Kyiv Post Group in de Oekraïne, waarbij De Telegraaf als 70%-aandeelhouder participeert in een uitgeverij. Deze uitgeverij zal zich met name richten op het uitgeven van consumentenbladen in de Oekraïne, en zal naar verwachting de komende twee jaar circa zes titels op de markt brengen. De bladen Stuff en Pink zijn inmiddels geïntroduceerd.

DistriQ B.V., waarin de distributieactiviteiten zijn ondergebracht, heeft eveneens beter gepresteerd dan over 2002, zowel in termen van resultaat als in termen van kwaliteit. Verdere optimalisatie van processen heeft plaatsgevonden door de implementatie en harmonisatie van ict-systemen alsmede een strak personeelsbeleid. Recent werd bekend gemaakt dat DistriQ eveneens de distributie van de kranten van PCM gaat verzorgen wat betreft het vervoer van de drukkerijen naar de distributiecentra alsmede het primaire vervoer van alle tijdschriftentitels van Aldipress.

DataWire B.V. heeft zich in 2003 verder kunnen ontwikkelen op het gebied van bewerking, distributie en verkoop van bestaande content, afkomstig van redacties en andere bronnen. Met het binnen DataWire ontwikkelde product DigiDition, waarmee de volledige editie van een krant of tijdschrift op het net kan worden gezet, zijn intussen eveneens contracten met derden gesloten. Het jaar 2003 kon reeds met een positief resultaat worden afgesloten.

Het resultaat uit deelnemingen werd enerzijds positief beïnvloed door het hogere resultaat van de deelneming in SBS Broadcasting B.V., waaronder een eenmalige bate van € 13 miljoen ingevolge de fusie met Veronica. Hierbij verwaterde het aandeel van De Telegraaf in SBS van 30% naar 27%. Anderzijds werd het resultaat deelnemingen negatief beïnvloed door het aandeel in het verlies van de Brouwer Groep van € 15 miljoen, naast de eerder gemelde netto afwaardering van € 49 miljoen. Op grond van de vermogenspositie van de Brouwer Groep per 31 december 2003 werd besloten tot een algehele afwaardering van zowel de deelneming, de goodwill als de verstrekte financieringen aan de Brouwer Groep. De laagconjunctuur en de overcapaciteit in de grafische markt zorgden voor een verdere teruggang van het resultaat bij de Brouwer Groep. Met uitzondering van een door De Telegraaf in januari 2004 verstrekte lening van € 3 miljoen aan de Brouwer Groep, die overigens door zekerheden is gedekt, werd afgezien van een verdere kapitaalinjectie.

Ons belang in Wegener is in 2003 vergroot van 21,8% tot 23,9 % door aankoop van gewone certificaten van aandelen tegen een aantrekkelijke koers. De beurswaarde per 31 december 2003 was € 12 miljoen hoger dan de boekwaarde per die datum. Met deze meerwaarde is in de cijfers over 2003 geen rekening gehouden.

In een joint venture met Expomedia zijn in 2003 door het Telegraaf-concern naar tevredenheid de eerste consumentenbeurzen georganiseerd. Expomedia brengt voornamelijk know how in terwijl dagblad De Telegraaf, Sp!ts en de tijdschriften voor het bereik zorgen. Het portfolio zal volgend jaar verder worden uitgebouwd.

Vooruitzichten

Alhoewel het in deze - in economisch opzicht - onzekere tijden niet gebruikelijk is hebben wij bij de publicatie van de jaarcijfers over 2003 op 12 maart jongstleden een winstverwachting uitgesproken over 2004. Voor het gehele concern wordt over 2004, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een nettowinst verwacht in de orde van grootte van € 20 miljoen. In deze verwachting is verwerkt een per saldo 5% hogere advertentieomzet ten opzichte van 2003 alsmede circa € 20 miljoen extra kosten ten laste van het resultaat van 2004 inzake nieuwe initiatieven, waaronder De Telegraaf op zondag. Met deze winstverwachting en het voorstel tot handhaving van het dividend over 2003 wordt het vertrouwen uitgesproken in de kracht van dit concern.