Amsterdam,
13
november
2009
|
11:00
Europe/Amsterdam

Resultaat derde kwartaal 2009

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2008:

  • Bedrijfsresultaat is verbeterd met € 1,8 miljoen.
  • Opbrengsten zijn gedaald met € 13,4 miljoen (8,4%) naar € 145,8 miljoen.
  • Bedrijfslasten zijn gedaald met € 16,5 miljoen.
  • Advertentie-inkomsten zijn met 16% gedaald (in het eerste halfjaar 2009 bedroeg de daling 19%). Marktaandelen zijn verbeterd dan wel stabiel.
  • Genormaliseerde EBITA–marge is verbeterd naar 5,9% (08Q3: 4,0%).
  • Liquiditeiten verbeterden ten opzichte van het tweede kwartaal 2009 met € 21,3 miljoen.

De bedrijfsactiviteiten van TMG zijn onderhevig aan seizoensinvloeden. In het eerste en derde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten normaliter lager dan gedurende de rest van het jaar. De losse verkoop van De Telegraaf en van uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal belangrijk hoger. Het vierde kwartaal is normaliter het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomste

Resultaat op hoofdlijnen

De economische ontwikkelingen hebben een grote invloed gehad op de advertentie-inkomsten van TMG in het derde kwartaal; ten opzichte van dezelfde periode van 2008 is sprake van een daling met 16%. De advertentie-inkomstendalingen in de eerste twee kwartalen van 2009 bedroegen respectievelijk 18% en 20%. De inkomsten uit de oplagemarkt zijn minder gevoelig voor de economische ontwikkelingen en stegen met ruim 2%.

Het structurele kostenverlagingsprogramma ter grootte van € 40 tot € 50 miljoen op jaarbasis, te realiseren in de periode 2008 – 2010, ligt voor op schema. Onvoldoende of niet-renderende activiteiten zijn afgestoten, terwijl de geplande reductie van het aantal voltijdbanen met bijna 500 al in 2009 zal worden gerealiseerd. Inclusief de personeelsuitbreidingen door nieuwe activiteiten, uitbesteding van werkzaamheden en de reorganisatie bij de transportonderdelen is het aantal voltijdbanen ten opzichte van de peildatum 30 juni 2008 per saldo gedaald van 3.678 naar 2.902.

De daling in de bedrijfslasten overtrof in het derde kwartaal de daling in de opbrengsten en heeft de genormaliseerde EBITA-marge doen toenemen van 4,0% in het derde kwartaal van 2008 naar 5,9% in hetzelfde kwartaal van 2009.

 

Financieel
De geconsolideerde winst- en verliesrekening (zie het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten in de bijlage) is gepresenteerd op basis van voortgezette activiteiten. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten is separaat gepresenteerd voor zowel het derde kwartaal 2009 als dat van 2008. Het betreft hier de activiteiten van de Zweedse organisatie die in 2008 zijn vervreemd, de printactiviteiten van Carp (beëindigd in december 2008), de activiteiten in Oekraïne (beëindigd in maart 2009) en de zogenoemde voor verkoop bestemde activiteiten, waaronder een aantal Nederlandse tijdschriftentitels en de activiteiten van Media Librium op het gebied van narrowcasting.

 

Opbrengsten

 

Periode

Periode

Bedragen in duizenden euro's

 

1/7 - 30/09/2009

1/7 - 30/09/2008

 

 

 

 

Advertenties

 

59.136

70.281

Oplage

 

75.550

73.790

Drukwerk voor derden

 

736

1.408

Distributie

 

4.069

8.223

Overige opbrengsten

 

6.271

5.455

Totaal

 

145.762

159.157

 

De opbrengsten daalden in het derde kwartaal 2009 met 8,4% naar € 145,8 miljoen als gevolg van een belangrijk lagere advertentieomzet en het beëindigen van een externe distributieorder per 1 januari 2009. De inkomsten uit oplage zijn gestegen, met € 1,8 miljoen door een stijging in de abonnementsprijzen en vanwege hogere losse verkoop van Privé. De overige opbrengsten zijn met € 0,8 miljoen gestegen voornamelijk door de nieuwe gamingactiviteiten bij Keesing Media Group. De internetopbrengsten stegen met € 1,0 miljoen (11,8%).

Door lager papierverbruik daalden de kosten van grond- en hulpstoffen met € 0,8 miljoen.

In het derde kwartaal 2009 daalde het aantal fte met 138 naar 2.902 per eind september 2009. Het fte-reductieprogramma, dat is gestart in 2008, ligt voor op schema. De personeelskosten zijn met € 9,5 miljoen gedaald, waarin begrepen de vermindering van de kosten voor inhuur van tijdelijk personeel met € 1,9 miljoen. Per 1 juli 2009 heeft voor het merendeel van de werknemers een CAO-verhoging plaatsgevonden van 2,75%.

De overige bedrijfslasten, afschrijvingen en amortisatie daalden met € 6,1 miljoen als gevolg van de uitbesteding van niet-kernactiviteiten, waaronder bezit en onderhoud van het personenwagenpark en omdat vanaf het tweede kwartaal niet meer wordt afgeschreven op panden welke worden aangehouden voor verkoop.

In het resultaat geassocieerde deelnemingen is begrepen het 6% aandeel van TMG in het nettoresultaat over het derde kwartaal 2009 van ProSiebenSat.1 Media AG zijnde € 0,8 miljoen negatief.

De overige financiële baten en lasten verbeterden met € 7,9 miljoen naar € 1,7 miljoen positief voornamelijk als gevolg van een bijzondere waardevermindering van € 10 miljoen per september 2008 inzake ProSiebenSat.1.

Het resultaat uit beëindigde activiteiten verbeterde in het derde kwartaal 2009 met € 3,1 miljoen naar € 0,7 miljoen negatief door verkoop en stopzetting van de Zweedse en Oekraïense activiteiten, de printactiviteiten van Carp en door het resultaat op de verkoop van deelnemingen. De verkoop van de titels van Telegraaf Tijdschriften Groep (met uitzondering van VROUW, Privé en Autovisie) is in het eerste halfjaar 2009 geëffectueerd. De verkoop van Media Librium is in het derde kwartaal afgerond en voor de internationale activiteiten werden in beperkte mate nog liquidatiekosten gemaakt.

 

Liquiditeiten
In het derde kwartaal 2009 verbeterde de liquiditeitspositie ten opzichte van het tweede kwartaal met € 21,3 miljoen door een positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, verbetering van het werkkapitaal en een belastingrestitutie van € 3,5 miljoen. De kasstroom uit investeringactiviteiten bedroeg € 0,7 miljoen als gevolg van de verkoop van vaste activa.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten was in het derde kwartaal 2009 € 5,1 miljoen negatief voornamelijk als gevolg van de reguliere FM-licentiebetalingen van Sky Radio Group.

 

Eerste drie kwartalen 2009 versus eerste drie kwartalen 2008
Over de eerste negen maanden van 2009 daalden de opbrengsten met € 51,8 miljoen. Tegenover € 43,2 lagere advertentie-inkomsten en € 11,5 lagere distributie-inkomsten stonden € 3,6 aan hogere oplage-inkomsten. Cumulatief stegen de internetopbrengsten met € 2,1 miljoen naar € 27,6 miljoen.

De bedrijfslasten daalden per saldo met € 46,5 miljoen vooral als gevolg van doorgevoerde reorganisaties, gedaalde kosten voor technische vervaardiging van de printproducten en circa € 6,7 miljoen hogere reorganisatielasten in 2008.

De stijging van de financiële baten en lasten met €185,1 miljoen naar € 1,7 miljoen positief heeft vooral te maken met de afwaardering inzake ProSiebenSat.1 in 2008. De boekwaarde van het belang in ProSiebenSat.1 Media AG bedraagt circa € 74 miljoen per eind september 2009.

De genormaliseerde EBITA-marge is over de eerste drie kwartalen gedaald van 7,3% naar 5,9%.

 

Vooruitzichten
TMG heeft sterke, veelal leidende, posities in meerdere mediamarkten, en ook in het derde kwartaal zijn de marktaandelen over het algemeen toegenomen. De advertentie-inkomsten zijn in dit kwartaal minder gedaald dan in de twee daaraan voorafgaande kwartalen en als gevolg van de effectief ingezette maatregelen is het resultaat over het derde kwartaal verbeterd ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor. Het valt echter nog te bezien of en in welke mate die verminderde afname in advertentie-inkomsten zich voordoet in het voor het jaarresultaat belangrijke vierde kwartaal.

De eerder gegeven boodschap dat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is om een betrouwbare voorspelling van het resultaat over het hele jaar 2009 te doen, blijft in stand. Daarmee kunnen ook geen uitspraken worden gedaan over het tempo waarin de eerder afgegeven margedoelstellingen zullen worden gerealiseerd.

Wel kan een aantal factoren worden aangegeven dat van invloed is op de ontwikkeling van het uiteindelijke bedrijfsresultaat over geheel 2009 (in vergelijking tot 2008):

  • De oplageomzet zal naar verwachting gering stijgen.
  • De advertentieomzet zal zowel bij de print- als de radioactiviteiten per saldo naar verwachting belangrijk lager, en bij de digitale omzet belangrijk hoger uitkomen dan in 2008.
  • Aan de kostenkant zullen ten opzichte van 2008 de genomen reorganisatiemaatregelen, uitbesteding van een aantal niet-kernactiviteiten en portfolioveranderingen minimaal resulteren in de voor 2009 geraamde kostenverlaging van € 31 miljoen. Daartegenover staat het doorwerken van de CAO-verhogingen van 2008 en 2009.

Gezien de nog altijd moeilijke marktomstandigheden blijft TMG werken aan verdere maatregelen die leiden tot een verbetering van het resultaat, zoals een toenemende focus op (digitale) omzetgroei en kostenreducties. Een voorbeeld van het laatste is het besluit om de zondagkrant van De Telegraaf per eind december 2009 te beëindigen. De financiële resultaten van dit besluit zullen vanaf 2010 in de resultaten tot uiting komen, met dien verstande dat een reorganisatievoorziening ten laste van het resultaat over 2009 zal worden gebracht.