Amsterdam,
29
oktober
2001
|
00:00
Europe/Amsterdam

Resultaat over geheel 2001 ongewis

Op 22 augustus jl. heeft de directie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf de verwachting gepubliceerd dat het resultaat over geheel 2001 aanzienlijk (tot 45%) lager zou uitkomen dan het over 2000 gerealiseerde resultaat. Daarbij is onder meer uitgegaan van een vermindering van het advertentievolume van circa 10% bij dagblad De Telegraaf. 

Het nettoconcernresultaat over de tiende periode 2001 (week 37 tot en met 40) is ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar met meer dan 60% gedaald ten gevolge van de hierna toegelichte ontwikkelingen. Er doen zich op korte termijn geen tekenen van herstel voor, waardoor het resultaat over geheel 2001 ongewis is.

Als gevolg van de gebeurtenissen op 11 september jl. in Amerika is het advertentievolume bij dagblad De Telegraaf, dat van substantiële invloed is op het concernresultaat, sterk gedaald ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. De terughoudendheid van adverteerders manifesteert zich met name in de advertentiecategorieën 'merken en diensten' en 'personeel'. Bij de regionale dagbladen is het advertentievolume belangrijk gedaald. De groei van de advertentieomzet bij Sp!ts blijft als gevolg van de economische teruggang achter bij de prognose.

In tegenstelling tot eerder uitgesproken verwachtingen zal de Biegelaar Groep het jaar 2001 afsluiten met een verlies onder invloed van een terugval in volume en een verder oplopende prijsdruk uit de markt. Op dit moment wordt een plan uitgewerkt dat voorziet in een reductie van arbeidsplaatsen in de loop van 2002. In verband hiermee zal een nog nader te bepalen voorziening ten laste van het resultaat over 2001 worden gebracht. Aan de kostenkant zijn alle reeds genomen maatregelen verscherpt en worden verdergaande besparingen ingezet. De niet tot de kernactiviteiten behorende internetactiviteiten veilinghal.nl en siteshopper.nl zullen op korte termijn worden beëindigd. In de recent aangekondigde reductie van arbeidsplaatsen van 5% in de komende jaren wordt een versnelling aangebracht door een selectieve personeelsstop en een verdere afbouw van ingehuurde krachten in combinatie met een aanscherping van het arbeidsmobiliteitsbeleid. Substantiële besparingen hieruit worden pas in de loop van 2002 gerealiseerd. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het advertentievolume in de komende maanden zullen verdergaande maatregelen ter vermindering van kosten moeten worden genomen.

In de periode van 1 januari tot 15 juli 2001 heeft N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf een nettowinst behaald van f 42,4 miljoen (€ 19,3 miljoen). In dezelfde periode van 2000 werd een nettowinst gerealiseerd van f 67,8 miljoen (€ 30,8 miljoen). Over geheel 2000 werd een nettowinst geboekt van f 106,8 miljoen (€ 48,5 miljoen).