Amsterdam,
12
november
2010
|
09:30
Europe/Amsterdam

Resultaat TMG derde kwartaal 2010

Ten opzichte van het derde kwartaal 2009:

• Genormaliseerd EBITA-resultaat stijgt van € 8,5 miljoen naar € 15,0 miljoen.

• Genormaliseerde EBITA-marge stijgt van 5,8% naar 10,7%.

• Bedrijfsopbrengsten dalen met € 5,5 miljoen (3,8%) naar € 139,4 miljoen.

• Internetopbrengsten stijgen met € 0,6 miljoen (6%) naar € 10,1 miljoen.

• Bedrijfslasten dalen met € 11,8 miljoen (8,1%).

• Liquiditeiten bedragen per 30 september ruim € 64 miljoen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TMG brengt een tussentijdse verklaring uit over het derde kwartaal 2010. Onder ‘normale economische omstandigheden’ zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan gedurende de rest van het jaar. Het vierde kwartaal is het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal belangrijk hoger.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Financieel

Het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (zie bijlage) is gepresenteerd op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten is voor het derde kwartaal 2009 separaat gepresenteerd. De in 2010 beëindigde activiteiten hebben geen significante invloed.

Ondanks gering lagere inkomsten uit advertenties en oplage heeft TMG het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) met ruim 77% verbeterd van € 8,4 miljoen over het derde kwartaal van 2009 tot € 15,0 miljoen over de vergelijkbare periode van 2010. De in december 2009 uit de markt genomen zondagkrant van De Telegraaf, de lagere papierprijs en de eerder genomen kostenmaatregelen droegen in belangrijke mate bij aan deze verbetering.

 

Opbrengsten

Periode

1/7-30/9 2010

Periode

1/7-30/9 2009

Bedragen x € 1 miljoen

 

 

Advertenties

56,2

59,1

Oplage

73,0

74,8

Drukwerk voor derden

0,8

0,7

Distributie

3,4

4,1

Overige opbrengsten

6,0

6,2

Totaal

139,4

144,9

 

Bij de advertentie-inkomsten was per saldo sprake van een daling met € 2,9 miljoen (-4,9%): tegenover circa 5% lagere advertentie-inkomsten uit printproducten stond een 2% hogere advertentieomzet uit internetactiviteiten.
Over de laatste vier kwartalen ontwikkelden de advertentieopbrengsten zich als volgt: -12%, -6%, -2% en -5%. De trendbreuk in het derde kwartaal 2010 zet zich voort in oktober.

In totaal ontwikkelden de internetopbrengsten zich positief met een stijging van € 0,6 miljoen naar € 10,1 miljoen. De groei vond met name plaats bij de E-commerce activiteiten en de nieuwsgerelateerde websites.

De lichte daling van de oplage-inkomsten heeft vooral te maken met de beëindiging van de zondagkrant van De Telegraaf en de enigszins lagere omzet van puzzelbladen in Nederland.

 

De kosten van grond- en hulpstoffen daalden met € 3,1 miljoen, voornamelijk vanwege gedaalde papierprijzen.

 

De personeelskosten zijn in het derde kwartaal gedaald met 2,8% naar € 51,9 miljoen door een geringe afname van het aantal voltijdbanen. De personeelsbezetting bij voortgezette activiteiten is ten opzichte van 30 september 2009 gedaald met 63 fte naar 2.810. Als gevolg van de positieve ontwikkeling van het EBITA-resultaat heeft in het derde kwartaal een dotatie plaatsgevonden van € 0,9 miljoen (2009: nihil) aan de winstdelingsregeling voor de werknemers. De kosten voor het inhuren van tijdelijk personeel daalden met € 0,4 miljoen.

 

De overige bedrijfskosten daalden met circa € 6,5 miljoen vanwege lagere distributiekosten als gevolg van het beëindigen van de zondagkrant van De Telegraaf en verdergaande besparingen binnen het distributienetwerk.


De financiële baten en lasten namen toe van € 0,9 miljoen tot € 2,9 miljoen vooral dankzij een resultaatverbetering bij ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1).

Het 6%-aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 nam toe van € 5,7 miljoen tot € 7,7 miljoen. De boekwaarde van de deelneming in ProSiebenSat.1 bedroeg per 30 september 2010: € 144,4 miljoen ofwel € 11,00 per (gewoon) aandeel ProSiebenSat.1. De beurskoers van het preferente aandeel ProSiebenSat.1 bedroeg per 30 september jl. € 17,43.

 

Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten in het derde kwartaal 2009 bedroeg € 0,6 miljoen negatief vanwege de verkoop van Media Librium en nog gemaakte liquidatiekosten voor de activiteiten in Zweden en Oekraïne.

 

Liquiditeiten

In het derde kwartaal 2010 is de liquiditeitspositie toegenomen met € 11,3 miljoen tot circa € 64 miljoen, voornamelijk als gevolg van de resultaatsverbetering. Daartegenover is voor circa € 3,9 miljoen aan uitkeringen gedaan in het kader van de personeelsreductie.

In het vierde kwartaal wordt uit deze middelen de koopsom voor 100% van de aandelen Hyves voldaan. De Centrale Ondernemingsraad heeft recent positief geadviseerd over deze acquisitie. De transactie zal vandaag worden afgerond.

 

Vooruitzichten

Voor wat betreft de vooruitzichten van het bedrijfsresultaat over geheel 2010 zullen ten opzichte van vorig jaar van positieve invloed op de ontwikkeling zijn:

- de doorwerking van de eerder genomen kostenmaatregelen;

- de beëindiging van de zondagkrant van De Telegraaf;

- de lagere papierprijzen.

Verder zal de overname van sociaal netwerk Hyves positief bijdragen aan het resultaat.

 

Van negatieve invloed is de daling in advertentie-inkomsten van dagbladen evenals de doorwerking van CAO-verhogingen en inflatie.

Mede gezien de resultaatverbetering in het derde kwartaal van 2010, en ondanks de verwachte verdere druk op de advertentieomzet in het laatste kwartaal, wordt over geheel 2010 een genormaliseerde EBITA-marge verwacht van ten minste 10%; eerdere verwachtingen gingen nog uit van een marge van ten minste 9%.

Van positieve invloed op het nettoresultaat is verder vooral het aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1.

Voor wat betreft de eerder geïndiceerde belastingreductie van circa € 5 miljoen in 2010 in het kader van de liquidatie van Expomedia bestaat de mogelijkheid dat deze eerst in 2011 gerealiseerd kan worden.

De verlenging van de FM-radiolicenties voor de periode na 31 augustus 2011 zou vóór 1 september 2010 worden vastgesteld. Als gevolg van de kabinetswisseling is de besluitvorming daarover uitgesteld. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft deze week het voornemen bekend gemaakt om de vergunningen voor radiostations op de FM-band te verlengen tot 2017 onder meer tegen betaling van een marktconforme vergoeding. De minister consulteert marktpartijen de komende zes weken over de plannen. Het ministerie geeft aan dat de definitieve beslissing over de verlenging medio januari 2011 wordt genomen.