Amsterdam,
11
november
2011
|
09:29
Europe/Amsterdam

Resultaat TMG derde kwartaal 2011

Ten opzichte van het derde kwartaal 2010:

  • Opbrengsten stijgen met € 1,5 miljoen (1,1%) naar € 141,0 miljoen.
  • Internetopbrengsten stijgen met € 6,4 miljoen (59,8%) naar € 17,1 miljoen.
  • Bedrijfslasten bedragen € 138,6 miljoen en zijn € 5,0 miljoen hoger; autonoom lagere kosten.
  • Genormaliseerd EBITA-resultaat daalt van € 15,0 miljoen naar € 10,8 miljoen.
  • Aandeel in het nettoresultaat van ProSiebenSat.1 Media AG stijgt met € 18,2 miljoen.
  • Nettoresultaat stijgt van € 7,3 miljoen naar € 22,5 miljoen.

TMG brengt een tussentijdse verklaring uit over het derde kwartaal 2011. Onder ‘normale economische omstandigheden’ zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan gedurende de rest van het jaar. Het vierde kwartaal is het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal sterk hoger.


Resultaten derde kwartaal 2011

Het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (zie bijlage) is gepresenteerd op basis van totale bedrijfsactiviteiten. De activiteiten van social media platform Hyves zijn in november 2010 geacquireerd en sindsdien geconsolideerd. In het resultaat over het derde kwartaal van 2010 zijn de activiteiten van Hyves derhalve niet opgenomen.

Inclusief Hyves was in het derde kwartaal sprake van een stijging in de opbrengsten van € 1,5 miljoen. De online-inkomsten stegen met bijna 60%; zowel de aankoop van Hyves als autonome groei lag hieraan ten grondslag. De advertentieomzet in de krantensector daalde met 12%. De oplage-inkomsten bleven nagenoeg stabiel. Onder invloed van het meeconsolideren van Hyves, hogere papierprijzen en de kosten van het uitrollen van Dichtbij.nl was er over het algemeen sprake van hogere kosten ten opzichte van het derde kwartaal 2010. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat (EBITA) daalde daarmee met € 4,2 miljoen naar € 10,8 miljoen. Over de eerste 9 maanden daalde de genormaliseerde EBITA-marge van 10,1% naar 8,6%.

Dankzij een circa € 18,2 miljoen hoger resultaat uit de deelneming in Pro7Sat1.Media AG nam het nettoresultaat toe met 15,2 miljoen tot een bedrag van € 22,5 miljoen over het derde kwartaal van 2011. Over de eerste 9 maanden nam het nettoresultaat toe van € 22,4 tot € 35,8 miljoen.

Operationele gang van zaken

Ontwikkelingen bij de bedrijfssegmenten in het derde kwartaal:

Telegraaf Media Nederland (TMnl)
Bij de printactiviteiten - nog een fors deel van de omzet - is de advertentieomzet van TMnl met 12% gedaald. Vooral het segment nationale merken en diensten stond onder druk bij zowel De Telegraaf als Sp!ts. De oplage-inkomsten daalden licht. Intussen zijn plannen uitgewerkt om de kosten in dit segment verder terug te dringen, waarover later meer in dit bericht.

Met haar online-activiteiten (Telegraaf.nl, Dichtbij.nl, Relatieplanet.nl, Habbohotel.nl, Bohil.nl, Jaap.nl et cetera) behaalden TMnl een ruim 23% hogere opbrengst ten opzichte van vorig jaar. Dichtbij.nl, het hyperlokale netwerk van TMG heeft na de uitrol van een groot aantal platforms in de Randstad in het derde kwartaal vier sites in Brabant geopend (en franchise in Maastricht, Arnhem en Groningen). Vervolgens rolt Dichtbij.nl gefaseerd uit in acht (middel)grote steden in de rest van Nederland terwijl in de overige gebieden in Nederland een basisversie van Dichtbij.nl beschikbaar is, waar in een later stadium extra functionaliteiten aan worden toegevoegd. In totaal wordt rekening gehouden met circa € 3 miljoen aanloopverlies voor dit project in 2011.

Met de sportwebsite van De Telegraaf (www.telesport.nl), de Telesport & Hyves Tourpoule en de speciale Tourapp brak Telesport dit jaar tijdens de Tour de France alle records. In de maand juli hadden de digitale platformen van Telesport ruim 60 miljoen pageviews op Telesport.nl, meer dan 130.000 downloads van de app en ruim 85.000 deelnemers aan de Tourpoule. Verder heeft TMnl voor meerdere jaren een overeenkomst gesloten met de Eredivisie N.V. om intensief en crossmediaal samen te werken op het gebied van content uitwisseling, communicatie en interactie met alle voetballiefhebbers in Nederland. De Telegraaf en Hyves zorgen daarbij voor een zo hoog mogelijk bereik en interactie met consumenten.

DFT.nl, de website van De Financiële Telegraaf, lanceerde als eerste Nederlandse financiële nieuwssite een iPhone app met realtime koersen. De koersen worden bovendien streaming weergegeven. De app heeft een gratis deel en een premium deel.

Juli was ook een recordmaand voor de e-commerce activiteiten van De Telegraaf. In totaal gingen meer dan 12.000 artikelen ‘over de toonbank’.

Het kijken van online video’s neemt steeds meer toe. Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 5 Nederlanders wel eens online video kijkt. Deze ontwikkeling is eveneens terug te zien aan de verviervoudiging van het aantal video views op het netwerk van Telegraaf.nl: binnen een jaar steeg het aantal views van 1,9 miljoen in juli 2010 tot 8,4 miljoen views in juli 2011.

In augustus 2011 werd AdAudience gelanceerd. Met AdAudience kunnen adverteerders op basis van hun eigen doelstellingen effectief campagnes inkopen binnen en buiten het online-netwerk van TMG.

Sky Radio Group
De zender Sky Radio is en blijft de nummer 1 bij vrouwen. Het marktaandeel in de doelgroep ‘Vrouwen 10 jaar en ouder’ steeg in augustus/september naar 10,5%. Sky Radio verstevigde daarmee haar positie als populairste zender van Nederland onder vrouwen. Mede als gevolg hiervan stabiliseerde de omzet in het derde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar na eerdere dalingen in het eerste en tweede kwartaal.

Per september is de - tot 2017 - verlengde FM-licentieperiode ingegaan. Sky Radio Group betaalt sindsdien een lagere vergoeding als gevolg daarvan dalen de amortisatielasten met € 2,2 miljoen per jaar. Niettemin heeft SRG over de hoogte van de licentievergoeding voor de Veronica-zender een gerechtelijke procedure aangespannen.

Keesing Media Group
Bij Keesing Media Group was sprake van hogere oplage-inkomsten: de losse verkoop van de puzzelbladen waren in het derde kwartaal in Frankrijk en België belangrijk hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Voor de iPad en de iPhone zijn apps ontwikkeld die het mogelijk maken online te puzzelen in bovendien verschillende talen. De online gaming activiteiten dragen nog niet positief bij aan het resultaat.

Hyves
Ondanks de forse groei van andere social network sites had Hyves 2,3 miljoen unieke dagelijkse bezoekers en 7,1 miljoen unieke bezoekers per maand ultimo derde kwartaal 2011. Hoewel Hyves opereert in een zeer concurrerend internationaal speelveld is het aantal bestede minuten 1,6 miljard per maand, ongeveer 7% van de totaal aan internet bestede tijd in Nederland.

Er wordt steeds meer synergie gerealiseerd tussen Hyves en de andere activiteiten van TMG. Zo werkt Hyves sinds september samen met Sp!ts om voeding te geven aan de meest besproken onderwerpen op Hyves. In augustus hebben de Hyvers exclusief de mogelijkheid gekregen om de RockHits Top 500-lijst samen te stellen die in september is uitgezonden door Radio Veronica. Ook is in samenwerking met Sky Radio Group een start gemaakt met Hyves Hit radio, waarbij de muziekkeuze wordt afgestemd op de reactie van de Hyvers.

Financiële gang van zaken

De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:

Opbrengsten

Periode

1/7-30/9 2011

Periode

1/7-30/9 2010

Bedragen x € 1 miljoen

 

 

Advertenties

54,7

56,2

Oplage

72,6

73,0

Drukwerk voor derden

0,8

0,8

Distributie

2,7

3,4

Overige opbrengsten

10,2

6,0

Totaal

141,0

139,4


De advertentieopbrengsten daalden met € 1,5 miljoen (2,6%) naar € 54,7 miljoen: tegenover circa 12% lagere advertentie-inkomsten uit printproducten stond een 51% hogere advertentieomzet uit internetactiviteiten. De advertentie-inkomsten uit radioactiviteiten waren stabiel. Over de laatste drie kwartalen ontwikkelde totale advertentieopbrengsten zich als volgt: -7%, -4% en -3%.

De totale internetinkomsten (inclusief Hyves en e-commerce), verantwoord onder de advertentieopbrengsten en overige opbrengsten, stegen met 59,8% naar € 17,1 miljoen.

De opbrengsten uit oplage daalden met € 0,4 miljoen (0,5%) naar € 72,6 miljoen. De daling wordt veroorzaakt door licht minder abonnementen bij De Telegraaf. Daarentegen was de losse verkoop van de uitgaven van Keesing Media Group, voornamelijk in Frankrijk en België, belangrijk hoger.

De distributie-inkomsten daalden met € 0,7 miljoen als gevolg van het uitbesteden van de transportactiviteiten.

De kosten van grond- en hulpstoffen stegen met € 1,2 miljoen (12,4%) door hogere papierprijzen. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een lager verbruik.

De personeelskosten zijn in het derde kwartaal gestegen met € 3,2 miljoen (6,2%) door per saldo een fractionele stijging van het aantal fte en hogere pensioenlasten. Tegenover een groei van fte uit nieuwe activiteiten (met name Hyves en Dichtbij.nl) werd op bestaande activiteiten een reductie van het aantal personeelsleden en kosten gerealiseerd, voornamelijk door samenwerking met NDC en Wegener in dagbladdistributie en beëindiging van de transportactiviteiten.

De amortisatielasten zijn € 0,5 miljoen lager als gevolg van de per september volledig afgeschreven waardering van de FM-licentievergunningen van Sky Radio Group. Voorts is per 1 september de verlengde licentieperiode ingegaan tegen een lagere vergoeding dan tot dat moment aan de Nederlandse overheid werd betaald.

De overige bedrijfskosten stegen per saldo met circa € 1,6 miljoen door aanloopkosten van Dichtbij.nl en het meeconsolideren van Hyves. De stijging werd deels gecompenseerd door een besparing als gevolg van de samenwerking in dagbladdistributie met NDC en Wegener. De samenwerking in dagbladdistributie tussen TMG, NDC en Wegener is in het derde kwartaal succesvol uitgebreid naar alle beoogde gebieden. De besparingen blijken voor TMG hoger dan eerder gedacht.

De financiële baten en lasten namen toe met € 16,9 miljoen tot € 19,8 miljoen vooral dankzij een resultaatverbetering bij ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) en de door ProSiebenSat.1 gerealiseerde boekwinst vanwege de verkoop van de Nederlandse activiteiten in juli 2011. TMG’s 6%-aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 nam, cumulatief over de periode van januari tot en met september, toe van € 7,7 miljoen in 2010 tot € 30,5 miljoen in 2011. De boekwaarde van de deelneming in ProSiebenSat.1 bedroeg per 30 september 2011 € 219,0 miljoen ofwel € 16,68 per (gewoon) aandeel ProSiebenSat.1. De beurskoers van het preferente aandeel ProSiebenSat.1 bedroeg per 30 september jl. € 13,31.

Voornamelijk als gevolg van TMG’s aandeel in het gestegen resultaat van ProSiebenSat.1 bedroeg het nettoresultaat in het derde kwartaal € 22,5 miljoen en is daarmee € 15,2 miljoen hoger dan in het derde kwartaal van 2010.

Liquiditeiten
In het derde kwartaal 2011 is de liquiditeitspositie afgenomen met € 5,7 miljoen tot circa € 4 miljoen negatief, voornamelijk als gevolg van de betaalde FM-licentievergoeding van Sky Radio Group (€ 7,7 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€ 7,7 miljoen). Per 30 september waren 778.392 (certificaten van) aandelen ingekocht, ofwel 1,63% van het geplaatste kapitaal.

Vooruitzichten
TMG handhaaft voor wat betreft de jaarresultaten hetgeen bij de bekendmaking van de tweede kwartaalresultaten werd aangegeven, namelijk dat over het hele jaar 2011 rekening moet worden gehouden met een belangrijk lagere genormaliseerde EBITA-marge dan in 2010.

Samenvoeging lokale en regionale media
TMG kondigt een integratie aan van de lokale en regionale media. De aanleiding is de druk op de opbrengsten van de huis-aan-huisbladen. Met deze integratie is tevens een reductie met 85 fte bij de huis-aan-huisbladen gemoeid.

Strategie
Zoals eerder is aangegeven wordt gewerkt aan de strategie van TMG. Het resultaat van dit proces zal op 7 december aanstaande worden gepresenteerd.


Bijlagen:

Hier vindt u de bijlagen .

  • Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten derde kwartaal 2011
  • Genormaliseerd EBITA-resultaat derde kwartaal 2011