Amsterdam,
10
januari
2008
|
18:07
Europe/Amsterdam

Resultaat TMG verder gestegen

Ad Swartjes, voorzitter van de Raad van Bestuur van TMG (Telegraaf Media Groep) heeft in de nieuwjaarsrede aangegeven dat TMG in 2007, in het kader van de realisering van de ondernemingsdoelstellingen, belangrijke vooruitgang heeft geboekt ten aanzien van het uitvoeren van de strategie en het versterken van de structuur om meer synergie te bewerkstelligen.

De gerealiseerde wijzigingen in het portfolio hebben bijgedragen aan de strategie om mediaconsument en adverteerder in alle aspecten van mediaconsumptie effectief te bereiken. Voor een betere omzetcoördinatie en verdere kostenbesparingen is in september 2007 een organisatiewijziging doorgevoerd door een groot gedeelte van de Nederlandse uitgeverijen te bundelen in Telegraaf Media Nederland.

Het jaar 2007 zal naar verwachting worden afgesloten met het hoogste nettoresultaat uit het ruim 110-jarig bestaan van TMG. Dit is vooral te danken aan de boekwinsten die werden gerealiseerd bij de verkoop van de deelnemingen in SBS en Wegener, tot een nettobedrag van meer dan € 400 miljoen.

Swartjes gaf aan dat op basis van de voorlopige cijfers het bedrijfsresultaat vóór amortisatie sterk is toegenomen bij een fractioneel lagere omzet. Van positieve invloed op de stijging van het resultaat waren de effecten van de portefeuillewijziging en de lagere buitengewone lasten. Van negatieve invloed waren -met name in het tweede halfjaar 2007- de kosten van het project Contact (CRM-systeem), de oprichting van Telegraaf Media Nederland (het voormalige project Focus) en de inrichting van de centrale inkooporganisatie.

Bij een omzet van ruim € 730 miljoen zal de genormaliseerde operationele marge over geheel 2007 uitkomen op ruim 7%; licht onder de marge over 2006.

Autonoom, dat wil zeggen, exclusief Keesing Media Group, Sky Radio Group en de in 2006 afgestoten Limburgse activiteiten, was in 2007 sprake van een fractionele toename bij de advertentie-inkomsten. De groei deed zich vooral in het eerste halfjaar voor bij personeelsadvertenties. Bij de overige segmenten was er gemiddeld sprake van een geringe tot lichte daling. De inkomsten uit de betaalde oplage namen gering toe.

Van invloed op het uiteindelijke nettoresultaat over 2007 zijn de gerealiseerde netto boekwinsten bij de verkoop van de deelnemingen in SBS, Wegener, ANP en Sky Radio Hessen en de bruto ruim

€ 30 miljoen bijzondere lasten. Daarin zijn onder meer begrepen de kosten van de concernwinstdeling van circa € 15 miljoen vanwege de gerealiseerde boekwinsten en extra reorganisatievoorzieningen. Ten slotte moet rekening worden gehouden met circa € 40 miljoen aan amortisatielasten. Benadrukt wordt dat het hier nog gaat om voorlopige cijfers, waarin nog geen rekening is gehouden met verwachte effecten van een impairment van het CRM-systeem van maximaal 10 miljoen euro.

Het aantal fte daalde, ondanks de uitbreidingen bij nieuwe activiteiten, van bijna 3.800 ultimo 2006 tot ruim 3.600 per einde 2007.

Nederlandse bedrijfsonderdelen

Telegraaf Media Nederland omvat onder andere de volgende bedrijfsonderdelen: Uitgeversmaatschappij De Telegraaf, HDC Media, Holland Combinatie, BasisMedia, Telegraaf Tijdschriften Groep, Pilarczyk Media Groep, Telegraaf Productiehuis en Librium TV.

In een markt waarin door introductie van nieuwe titels de concurrentie verder is toegenomen, realiseerde Telegraaf Media Nederland over 2007 een nagenoeg gelijk bedrijfsresultaat bij een fractioneel gestegen omzet. Tegenover kostenreducties stonden de kosten van nieuwe activiteiten en de eerder genoemde extra kosten.

In juni 2007 heeft TMG het belang in Sky Radio Group uitgebreid naar 85%. Over 2007 ontwikkelden omzet en resultaat zich naar tevredenheid. In december 2007 is 49% van het verliesgevende belang in Sky Radio Hessen (Duitsland) afgestoten.

Internationale bedrijfsonderdelen

Het resultaat van Keesing Media Group is tijdelijk minder goed geweest dan verwacht door het effect van vele nieuwe aanbieders in de markt van logische puzzels en het verlies van het inmiddels afgestoten Franse bedrijfsonderdeel Les Editions de Saxe. In juli zijn de puzzelactiviteiten van Sanoma overgenomen.

In Zweden zijn de tijdschriftentitels meer dan meegegroeid met de economie. De positie op de botenmarkt werd zowel door acquisitie van een tijdschrifttitel, als van een leidende botensite verder versterkt. In samenwerking met Bayard/Roularta, wordt het lifestyleblad Plus in de markt getest.

De activiteiten in Oekraïne bestaan uit: tijdschriften, een gratis krant, een Oekraïense versie van Speurders.nl en een deelneming in Gala Radio. Het tijdschriftenportfolio is verder uitgebreid en presteert naar verwachting. De resultaten van de gratis krant en internet zijn nog negatief.

Deelnemingen

In 2007 heeft TMG ervoor gekozen een rol te blijven spelen in het televisielandschap.

Broadcasttelevisie is wereldwijd zeer succesvol en profijtelijk en bovendien vormt broadcasttelevisie een goede opstap naar internettelevisie.

Via het in Duitsland geacquireerde televisiebedrijf ProSiebenSat.1 hebben KKR en Permira het 20%-belang van TMG in SBS Broadcasting SA overgenomen. Tegelijkertijd hebben onderhandelingen tussen dezelfde partijen geresulteerd in het verkrijgen van een optie door TMG op een economische deelname van 6% in het aandelenkapitaal van de combinatie ProSiebenSat.1 - SBS. Deze optie, waaraan een stemrecht van 12% is gekoppeld, kan worden uitgeoefend in juni 2008. Sinds juli 2007 beschikt TMG over twee zetels in de Raad van Commissarissen.

De resultaten van ProSiebenSat.1 over de eerste drie kwartalen 2007 zijn veelbelovend: omzetgroei en een significante groei in EBITDA, plus in de komende jaren nog te behalen substantiiële synergievoordelen.

In 2007 is het belang in Wegener overgegaan naar Mecom. De nettoboekwinst bedroeg € 57 miljoen.

Ondernemingsdoelstellingen

TMG heeft in het voorjaar 2007 doelstellingen gepresenteerd voor eind 2009, die onder meer uitgaan van een gemiddelde genormaliseerde marge van 17% (EBITA/Sales) bij print- en digitale uitgaven. Deze marge is exclusief de margeinvloed van radio, overhead van de Groep (€ 15 miljoen) en de concernwinstdeling.

Besloten is de doelstellingen voor 2009 eenvoudiger weer te geven: met inbegrip van concernoverhead en toepassing van de concernwinstdelingregeling, leidt een mix van alle subdoelstellingen tot een concernomzetdoelstelling van meer dan € 800 miljoen met een EBITA-marge van 15%.

Alleen de ambities van de omzetgroei van digitale media zijn daarbij enigszins naar beneden bijgesteld. omdat potentiële acquisities vooralsnog voornamelijk tegen hoge waarderingen te realiseren zijn.

Voor wat betreft de printactiviteiten zal een fors deel van de margeverbetering komen uit kostenreducties, daarmee zal de meeste waarde voor de onderneming worden opgeleverd. Voor wat betreft de digitale activiteiten zal de groei vooral komen uit acquisities en uit het behalen van een ‘fair share’ uit de advertentiemarkt.

Ter vergelijking: in 2007 werd een omzet gerealiseerd van ruim € 730 miljoen met een genormaliseerde EBITA-marge van ruim 7% in 2007.

Strategische keuzes

Door de verkoop van de deelnemingen in SBS en Wegener heeft TMG momenteel een kaspositie van circa € 500 miljoen. Daarbij moet rekening worden gehouden met:

  • mogelijke acquisities op het gebied van digitale/non-print media en mogelijke acquisities in het buitenland;
  • het op korte termijn te nemen besluit of het huidige formaat van de dagbladen zal worden gehandhaafd of dat wordt overgegaan op een ander formaat. De investeringsbedragen behorende bij de verschillende alternatieven variëren van enige tientallen miljoenen euro’s tot meer dan € 100 miljoen tussen 2009 en 2011;
  • het al dan niet uitoefenen van de optie op deelname in ProSiebenSat.1, waarover in juni 2008 een beslissing wordt genomen. De financiële vooruitzichten van ProSiebenSat.1 zijn uitstekend, zowel in huidig resultaat als in waardecreatie op lange termijn.
    Indien TMG de optie tussen 1 juni 2008 en 15 juni 2008 uitoefent, is hiermee, afhankelijk van het door ProSiebenSat.1 over 2007 uit te keren dividend, een bedrag gemoeid van maximaal € 445 miljoen. Mocht de calloptie niet worden uitgeoefend, dan is er nog de mogelijkheid van een putoptie, waarmee een investering zou zijn gemoeid van maximaal € 380 miljoen.
    Ondanks het recente uittreden van Axel Springer tegen een koers lager dan de koers van de putoptie, voelt TMG zich -op basis van eerdergenoemde overwegingen én op basis van een recente waardebepaling gedaan door een onafhankelijke derde partij- nog steeds comfortabel met dit optiearrangement.

Afhankelijk van de hierboven genoemde zaken en het al dan niet aantrekken van vreemd vermogen, blijft daarnaast nadrukkelijk de mogelijkheid bestaan van een extra dividenduitkering aan aandeelhouders, los van de lopende inkoop van eigen aandelen.

Vooruitzichten

Swartjes gaf in de nieuwjaarsrede aan “optimistisch te zijn omdat we niet alleen een goede uitgangs- en marktpositie hebben plus de juiste mensen, middelen en merken. Maar ook omdat we de organisatie nu evenwichtiger en slagvaardiger hebben ingericht.

Groei en margeverbetering zijn de sleutelwoorden zowel voor aandeelhouders als voor andere stakeholders. Voor wat betreft de kostenkant zijn de gerealiseerde maatregelen en desinvesteringen relevant, maar we moeten ons realiseren dat ondanks de extra aandacht voor groei ook in 2008 kostenmaatregelen en reorganisaties noodzakelijk blijven, want ook in 2007 hebben we gezien dat kostenstijgingen onvoldoende kunnen worden doorberekend.”

Op basis van het voorafgaande wordt, uitgaande van een lichte stijging in advertentie- en oplage-inkomsten, in 2008 een aanzienlijke stijging verwacht van het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere invloeden.