Amsterdam,
14
augustus
2009
|
14:01
Europe/Amsterdam

Resultaat tweede kwartaal 2009

  • EBITA-resultaat € 13,2 miljoen (tweede kwartaal 2008 € 14,4 miljoen).
  • Genormaliseerde EBITA-marge 8,5% (tweede kwartaal 2008: 10,6%).
  • Opbrengsten dalen met 12,8% naar € 154,6 miljoen.
  • Bedrijfslasten € 20,6 miljoen lager.
  • Liquiditeiten verminderd met € 32,0 miljoen door onder meer uitkering dividend en afvloeiingsregelingen.
  • Verkoop tijdschriftentitels en personenwagenpark afgerond.

Onder ‘normale economische omstandigheden’ zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan gedurende de rest van het jaar. De losse verkoop van De Telegraaf en van uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal belangrijk hoger. Het vierde kwartaal is een belangrijk kwartaal voor de advertentie-inkomsten.

 

Resultaten op hoofdlijnen

In het tweede kwartaal 2009 was de recessie bij alle mediumtypen van negatieve invloed op de ontwikkelingen in de advertentiemarkten. Dit was ook het geval bij de activiteiten van TMG. Ondanks een stijging in de marktaandelen van vrijwel alle bedrijfsactiviteiten blijkt de relatieve teruggang in de advertentie-inkomsten (20%) in het tweede kwartaal groter dan in het eerste kwartaal (18%). In de voor TMG relevante markten zijn derhalve geen tekenen van herstel. Daarnaast daalden de inkomsten van TMG vooral door het beëindigen van een externe distributieorder. De inkomsten uit de oplagemarkt blijken minder gevoelig voor de economische ontwikkelingen en stegen fractioneel.

Een jaar geleden heeft TMG een structureel kostenverlagingsprogramma aangekondigd ter grootte van € 40 tot € 50 miljoen op jaarbasis, te realiseren in de periode 2008 - 2010. Dit programma ligt op schema. Onderdeel van de kostenverlaging vormde de aankondiging van een reductie van het aantal voltijdbanen met bijna 500, waarvan het grootste gedeelte (425 voltijdbanen) moet zijn gerealiseerd ultimo 2009. In dit kader bedraagt de verlaging per eind juni 334 voltijdbanen.

Daarnaast heeft TMG in november 2008 aangegeven een aantal niet of onvoldoende renderende bedrijfsonderdelen (de activiteiten in Zweden en Oekraïne, een aantal Nederlandse magazines en het belang in Media Librium BV) af te willen stoten. Dit desinvesteringsprogramma is inmiddels afgerond (Media Librium in juli 2009). Als gevolg hiervan is het aantal voltijdbanen bij TMG afgenomen met 289.

Inclusief de uitbreidingen door nieuwe activiteiten en de reorganisatie bij transportonderdelen van TMG is het aantal voltijdbanen ten opzichte van de peildatum 30 juni 2008 per saldo verlaagd van 3.678 naar 3.040.

Door de genomen maatregelen bleef de daling van de genormaliseerde EBITA-marge (genormaliseerd EBITA-resultaat in procenten van de omzet) beperkt tot 2,1% (van 10,6% in het tweede kwartaal 2008 naar 8,5% in 2009).

Financieel

De geconsolideerde winst- en verliesrekening (zie bijlage) is gepresenteerd op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten is separaat gepresenteerd voor zowel het tweede kwartaal 2009 als dat van 2008.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg in het tweede kwartaal 2009 € 2,2 miljoen en is daarmee € 2,4 miljoen lager dan in de vergelijkbare periode in 2008.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) daalde met € 1,1 miljoen naar € 13,2 miljoen.

Genormaliseerd voor eenmalige resultaten (boekwinsten en reorganisatielasten) daalde het genormaliseerde EBITA-resultaat met € 5,6 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal 2008, vooral als gevolg van sterk gedaalde advertentieomzet (- 20%).

In het tweede kwartaal 2009 daalden de opbrengsten met € 22,8 miljoen naar € 154,6 miljoen, vooral als gevolg van een belangrijk lagere advertentieomzet en het beëindigen van een externe distributieorder per 1 januari 2009.

Minder papierverbruik resulteerde in € 1,3 miljoen lagere kosten van grond- en hulpstoffen.

In de personeelskosten is door afname van het aantal voltijdbanen en ondanks de effecten van CAO-verhogingen een belangrijke daling gerealiseerd van € 13,2 miljoen. De kosten voor het inhuren van tijdelijk personeel daalden met € 2,9 miljoen. Wel is in het tweede kwartaal 2008 voor € 5,9 miljoen aan reorganisatielasten opgenomen, terwijl dat in het tweede kwartaal 2009 vrijwel nihil was.

De overige bedrijfskosten daalden met circa € 6 miljoen als gevolg van verdergaande kostenbesparingen.

In het resultaat geassocieerde deelnemingen is begrepen het aandeel van TMG in het resultaat over het tweede kwartaal 2009 van ProSiebenSat.1 Media AG, zijnde € 2,7 miljoen. In de vergelijkbare periode van 2008 had TMG dit aandelenbelang nog niet verworven.

De overige financiële baten en lasten bedroegen in het tweede kwartaal 2009 negatief € 0,4 miljoen tegenover negatief € 181,3 miljoen in dezelfde periode in 2008. In het tweede kwartaal 2008 heeft op het toenmalige optiearrangement, voor het verwerven van 12% van de aandelen met stemrecht (economische belang: 6%) van ProSiebenSat.1 Media AG, een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden van € 185 miljoen. De opbrengsten uit hoofde van de verkoop van het belang in SBS Broadcasting S.à.r.l. waren in het tweede kwartaal 2008 nog belegd op een termijndeposito en leverden toen circa € 4 miljoen aan rentebaten op.

Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten verbeterde in het tweede kwartaal 2009 met € 3 miljoen naar € 2,7 miljoen door de verkochte en stopgezette Zweedse en Oekraïense activiteiten en de verkoop van een aantal Nederlandse tijdschriften. De verkoop van de magazines heeft geresulteerd in een boekwinst van € 6,7 miljoen. Het magazine JAN was reeds in het eerste kwartaal van 2009 verkocht.

 

Liquiditeiten

De liquiditeitspositie nam in het tweede kwartaal af met € 32 miljoen door onder meer een negatieve kasstroom van € 20 miljoen uit financieringsactiviteiten. Het dividend van € 0,35 per aandeel werd uitbetaald. Dit resulteerde in een uitgaande kasstroom van € 16,7 miljoen. Daarnaast was er een negatieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten als gevolg van een reguliere daling van de handelsschulden in het tweede kwartaal, personeelsbeloningen en uitkeringen gedaan in het kader van de personeelsreductie.

In het tweede kwartaal 2009 is de liquiditeitspositie positief beïnvloed (€ 9,5 miljoen) door de verkoop van het personenwagenpark aan Terberg Leasing B.V. en de verkoop van onroerend goed.

 

Vooruitzichten

De gevolgen van de recessie deden zich in het tweede kwartaal sterker voelen dan in het eerste kwartaal. In de voor TMG relevante markten zijn op dit moment nog geen tekenen van herstel. TMG heeft sterke, veelal leidende, posities in meerdere media-markten, maar ondanks toegenomen marktaandelen en effectief ingezette maatregelen is het resultaat gedaald. Daarom worden op basis van meerdere scenario’s plannen uitgewerkt, die zullen leiden tot verdere aanpassing aan de ontstane situatie.

De eerder gegeven boodschap dat het onder de huidige omstandigheden onverantwoord is om een voorspelling van het resultaat over het hele jaar 2009 te doen, blijft in stand. Daarmee kunnen ook geen uitspraken worden gedaan over het tempo waarin de eerder afgegeven margedoelstellingen worden gerealiseerd.

Wel kan een aantal factoren worden aangegeven dat van invloed is op de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat over geheel 2009:

  • De oplageomzet zal naar verwachting ongeveer stabiel blijven.
  • De advertentieomzet zal zowel bij de print- als de radioactiviteiten per saldo naar verwachting belangrijk lager uitkomen dan in 2008. Wel wordt dit jaar een toename verwacht van de omzet van de digitale activiteiten.
  • Aan de kostenkant zullen ten opzichte van 2008 de genomen reorganisatiemaatregelen, uitbesteding van een aantal niet-kernactiviteiten en portfolioveranderingen resulteren in een kostenverlaging overeenkomstig de voor 2009 geraamde reductie van € 31 miljoen. Daartegenover staat vooral het doorwerken van de CAO-verhogingen van 2008 en 2009.