Amsterdam,
13
augustus
2010
|
10:19
Europe/Amsterdam

Resultaat tweede kwartaal 2010

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2009:

 • Genormaliseerd EBITA-resultaat stijgt met € 4,8 miljoen naar € 17,8 miljoen.
 • Genormaliseerde EBITA-marge stijgt naar 11,8% (2e kwartaal 2009: 8,4%).
 • Bedrijfsopbrengsten dalen met € 3,5 miljoen (2,3%) naar € 150,3 miljoen.
 • Bedrijfslasten € 10,4 miljoen (6,8%) miljoen lager.
 • Liquiditeiten bedragen bijna € 53 miljoen.

 

TMG brengt een tussentijdse verklaring uit over het tweede kwartaal 2010. Onder ‘normale economische omstandigheden’ zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan gedurende de rest van het jaar. Het vierde kwartaal is het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten. De losse verkoop van De Telegraaf en van uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal belangrijk hoger.

 

Financieel

Het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (zie bijlage) is gepresenteerd op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten is voor het tweede kwartaal 2009 separaat gepresenteerd. De in 2010 beëindigde activiteiten hebben geen significante invloed.

TMG heeft in het tweede kwartaal 2010 een genormaliseerde EBITA-marge gerealiseerd van 11,8% (tweede kwartaal 2009: 8,4%). Het EBITA-resultaat steeg met € 4,9 miljoen naar € 18,0 miljoen. In het tweede kwartaal van 2009 en 2010 is er nagenoeg geen sprake van normalisaties.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg in het tweede kwartaal 2010 € 8,7 miljoen en is daarmee € 6,6 miljoen hoger dan in de vergelijkbare periode in 2009.

De verbetering in het resultaat is volledig gerealiseerd door lagere distributiekosten vanwege de beëindiging van de zondagkrant van De Telegraaf per december 2009 en door de gerealiseerde kostenverlagingen op basis van het kostenverlagingsprogramma 2008/2010.

Dit programma, met als doelstelling een structurele verlaging van het jaarlijkse kostenniveau met € 40 miljoen tot € 50 miljoen, is nagenoeg afgerond. Het kostenniveau is ten opzichte van de peildatum 30 juni 2008 inmiddels met bijna € 47 miljoen verlaagd. De portfolio is gewijzigd, minder renderende activiteiten zijn afgestoten, niet-kernactiviteiten zijn uitbesteed en ook de doelstelling voor wat betreft het verminderen van het aantal fte’s (personeelssterkte uitgedrukt in voltijdbanen) is ruimschoots gerealiseerd. Ten opzichte van 30 juni 2008 is het aantal fte’s als gevolg van bovengenoemde maatregelen afgenomen met circa 900 (waarvan bijna 600 als gevolg van reorganisaties) naar circa 2.800 fte’s.

 

Opbrengsten

 

Periode

Periode

Bedragen in miljoenen euro's

 

1/4-30/6 2010

1/4-30/6 2009

 

 

 

 

Advertenties

 

70,0

71,6

Oplage

 

67,7

68,8

Drukwerk voor derden

 

1,0

1,1

Distributie

 

3,5

4,2

Overige opbrengsten

 

8,1

8,1

Totaal

 

150,3

153,8

De opbrengsten daalden in het tweede kwartaal 2010 met 2,3% naar € 150,3 miljoen, voornamelijk vanwege lagere advertentieopbrengsten van de gedrukte uitgaven. Voor wat betreft de ontwikkeling van de advertentieopbrengsten is over de afgelopen vier kwartalen (derde kwartaal 2009 tot en met tweede kwartaal 2010) sprake van een afnemende daling. Het beeld is in vergelijking met dezelfde periode in het jaar ervoor respectievelijk als volgt: -16%, -12% en -6%en -2%. De internetopbrengsten ontwikkelen zich positief en zijn in het tweede kwartaal gestegen met € 2,5 miljoen naar € 13,4 miljoen. Tussen de 30% en 40% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder bezoekt per maand een of meerdere websites van TMG. De kosten van grond- en hulpstoffen daalden met € 1,7 miljoen, voornamelijk vanwege gedaalde papierprijzen.

De personeelskosten zijn in het tweede kwartaal gedaald met 5,3% naar € 53,4 miljoen door afname van het aantal voltijdbanen. De personeelsbezetting bij voortgezette activiteiten is ten opzichte van 30 juni 2009 gedaald met ruim 200 fte’s. De kosten voor het inhuren van tijdelijk personeel daalden met € 0,9 miljoen.

De overige bedrijfskosten daalden met circa € 3,6 miljoen vanwege lagere distributiekosten als gevolg van het stoppen van de zondageditie van De Telegraaf.

De financiële baten en lasten bedroegen in het tweede kwartaal 2010 € 4,0 miljoen positief tegenover € 1,2 miljoen positief in dezelfde periode van 2009. In het resultaat op geassocieerde deelnemingen is begrepen het 6%-belang van TMG in het resultaat over het tweede kwartaal 2010 van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1). De opbrengsten van ProSiebenSat.1 stegen in het tweede kwartaal 2010 met 9,6% naar € 761 miljoen. Het nettoresultaat steeg naar € 74,5 miljoen, voornamelijk vanwege een groeiende Duitse advertentiemarkt.

Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten in het tweede kwartaal 2009 bedroeg € 2,7 miljoen vanwege verkochte en stopgezette Zweedse en Oekraïense activiteiten en de verkoop van een aantal Nederlandse tijdschriften.

Liquiditeiten

In het tweede kwartaal 2010 is de liquiditeitspositie afgenomen met € 11,9 miljoen, voornamelijk vanwege een dividenduitkering van € 16,7 miljoen. Per aandeel TMG werd over het verslagjaar 2009 € 0,35 uitgekeerd. Daarnaast is voor circa € 5 miljoen aan uitkeringen gedaan in het kader van de personeelsreductie. Van positieve invloed op de liquiditeits-ontwikkeling waren de lagere papiervoorraad, de verkoop van onroerend goed, een lagere debiteurenpositie als gevolg van een strakker debiteurenbeheer en de betere EBITA-ontwikkeling.

Vooruitzichten

De stijging van het resultaat over het eerste halfjaar kan voor geheel 2010 niet zonder meer worden doorgetrokken, omdat een aantal belangrijke kostenbesparende maatregelen al in de loop van 2009 is geëffectueerd.

De volgende factoren zullen het bedrijfsresultaat over geheel 2010 kunnen beïnvloeden:

van positieve invloed:

 • doorwerking van de in 2009 genomen kostenmaatregelen;
 • uitbesteding van activiteiten;
 • lagere distributiekosten als gevolg van beëindiging van de zondagkrant van De Telegraaf;
 • verwachte groei van opbrengsten uit digitale activiteiten;
 • gedaalde papierprijs.

van negatieve invloed:

 • verwachte daling van opbrengsten uit advertenties, ondanks het positieve effect van het wereldkampioenschap voetbal;
 • doorwerken van CAO-verhogingen;
 • doorwerking van de inflatie.

Gegeven de ontwikkeling van de advertentie-inkomsten gedurende het eerste halfjaar zal naar verwachting over geheel 2010 een genormaliseerde EBITA-marge van ten minste 9% worden gerealiseerd.

Van invloed op het nettoresultaat in 2010 zijn verder vooral ook het aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG en een belastingbate ingevolge de verwachte liquidatie van Expomedia Group Plc.

Tot slot

TMG is nagenoeg schuldenvrij, heeft leidende posities met grote merken in meerdere relevante markten en is op vele manieren bezig met de veranderende mediaconsumptie waarin digitale media een steeds groter aandeel hebben. Naast focus op verdere kostenbesparingen werkt TMG daarom ook in de komende tijd aan groeimogelijkheden, zowel met betrekking tot de bestaande activiteiten als door middel van acquisities.