Amsterdam,
12
augustus
2011
|
10:31
Europe/Amsterdam

Resultaat tweede kwartaal 2011

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2010:

  • Genormaliseerde EBITA-marge bedraagt 11,0% (tweede kwartaal 2010: 11,8%).
  • Genormaliseerd EBITA-resultaat daalt met € 1,6 miljoen naar € 16,2 miljoen
  • Opbrengsten dalen met € 3,3 miljoen (2,2%) naar € 147,0 miljoen.
  • Internetopbrengsten stijgen met € 4,2 miljoen (31%) naar € 17,6 miljoen.
  • Bedrijfslasten bedragen € 141,5 miljoen en zijn € 0,4 miljoen lager.

------------------------------------------------

TMG brengt een tussentijdse verklaring uit over het tweede kwartaal 2011. De bedrijfsactiviteiten van TMG zijn onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan gedurende de rest van het jaar. Het vierde kwartaal is het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal belangrijk hoger.

-----------------------------------------------

Financieel 

Het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (zie bijlage) is gepresenteerd op basis van totale bedrijfsactiviteiten. De activiteiten van social media platform Hyves zijn in november 2010 geacquireerd en sindsdien geconsolideerd. In het resultaat over het tweede kwartaal van 2010 zijn de activiteiten van Hyves derhalve niet opgenomen.

Het genormaliseerde EBITA-resultaat daalde in het tweede kwartaal met € 1,6 miljoen naar € 16,2 miljoen, voornamelijk vanwege lagere advertentie- en oplage inkomsten.

 

Opbrengsten

 

Periode

Periode

Bedragen in miljoenen euro's

 

1/4-30/6 2011

1/4-30/6 2010

 

 

 

 

Advertenties

 

67,2

70,0

Oplage

 

66,9

67,7

Drukwerk voor derden

 

1,0

1,1

Distributie

 

2,6

3,4

Overige opbrengsten

 

9,3

8,1

Totaal

 

147,0

150,3

De advertentie-opbrengsten daalden in het tweede kwartaal 2011 met € 2,8 miljoen (4,1%) naar € 67,2 miljoen. In het tweede kwartaal 2010 was sprake van een positief effect op de advertentie-inkomsten als gevolg van het WK-voetbal. De daling van de advertentie-inkomsten is met name waarneembaar bij de landelijke dagbladen in de categorie nationale merken en diensten. Ook de advertentie-inkomsten van radio stonden onder druk.

De internetinkomsten (inclusief Hyves en e-commerce) stegen met ruim 31% naar € 17,6 miljoen.

De opbrengsten uit oplage daalden met € 0,8 miljoen (1,1 %) naar € 66,9 miljoen. De daling wordt veroorzaakt door minder actiematige losse verkoop en een lagere hoeveel-heid proefabonnementen. In het tweede kwartaal vorig jaar was sprake van een positief effect op het aantal proefabonnementen door acties rond het WK-voetbal. Ook zijn de effecten nog merkbaar van het beëindigen van de zondageditie van De Telegraaf. Voor smartphones en tablets zijn betaalde apps van onder meer De Telegraaf, DFT.nl, dagbladen van HDC Media en Autovisie beschikbaar.

De distributie-inkomsten daalden met € 0,8 miljoen als gevolg van het uitbesteden van de transportactiviteiten.

De overige opbrengsten stegen met € 1,2 miljoen door hogere inkomsten uit videoproducties voor derden.

De kosten van grond- en hulpstoffen daalden met € 1,3 miljoen voornamelijk vanwege een lagere papierprijs, minder oplage- en paginavolume.

De personeelskosten zijn in het tweede kwartaal gestegen met € 1,8 miljoen (3,3%) door per saldo een stijging van het aantal fte’s met 30 en hogere pensioenlasten. Tegenover een groei van fte’s uit nieuwe activiteiten (Hyves en overig internet) werd op autonome activiteiten een reductie van het aantal personeelsleden gerealiseerd, voornamelijk door samenwerking met NDC en Wegener bij dagbladdistributie en beëindiging van de transportactiviteiten. Naast een verhoging van de pensioenpremie met ingang van 2011, zijn in het tweede kwartaal ook eenmalig pensioenlasten verantwoord voor arbeidsongeschikten.

De overige bedrijfskosten daalden met € 1,2 miljoen als gevolg van de samenwerking in distributie en door autonome besparingen.

De financiële baten en lasten bedroegen in het tweede kwartaal 2011 € 7,8 miljoen, hetgeen ruim € 3,8 miljoen hoger is dan over dezelfde periode vorig jaar. In het resultaat deelnemingen is begrepen het 6%-belang in het resultaat over het tweede kwartaal 2011 van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1). Het resultaat van ProSiebenSat.1 steeg voornamelijk bij de activiteiten buiten Duitsland.
De resultaten van de Belgische en Nederlandse activiteiten zijn inbegrepen in de resultaten van het tweede kwartaal van ProSiebenSat.1. De verkoop van Belgische activiteiten is afgerond in het tweede kwartaal, die van de Nederlandse activiteiten in het derde kwartaal.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ProSiebenSat.1 op 1 juli jl. is over het jaar 2010 een dividend vastgesteld van € 1,12 per aandeel van de aandelen met stemrecht. TMG heeft 13.127.832 van deze aandelen in eigendom. Het dividend, onder aftrek van bronbelasting, wordt in mindering gebracht op het aandelenbelang van TMG in ProSiebenSat.1 in het derde kwartaal 2011.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering werd TMG’s CEO H.M.P. van Campenhout, als opvolger van A.J. Swartjes, benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van ProSiebenSat.1 en tot lid van de remuneratiecommissie van de Raad.


Liquiditeiten
De liquiditeitspositie daalde met € 33,2 miljoen naar € 1,3 miljoen vooral doordat in het tweede kwartaal de dividenduitkering heeft plaatsgevonden van € 0,45 per nominaal aandeel resulterend in een uitgaande kasstroom van € 21,5 miljoen (2010: € 16,7 miljoen). Tevens is ten opzichte van het tweede kwartaal 2010 voor ruim € 11 miljoen meer aan papier ingekocht. De papiervoorraad is verhoogd, rekening houdend met een verdere papierprijsstijging in 2011. Daarnaast heeft een aantal relatief kleine acquisities plaatsgevonden waaronder de overname van Huizenzoeker.nl en Gaspedaal.nl.

Radiofrequenties
De huidige FM-licenties van de Nederlandse commerciële radiostations, waaronder de radiostations van Sky Radio Group, die per 31 augustus 2011 aflopen, zijn met zes jaar verlengd tegen verlaagde licentievergoedingen en onder condities die betrekking hebben op de omschakeling naar digitale radio in Nederland. Sky Radio Group heeft bezwaar gemaakt tegen de waardering van het kavel A2 van Radio Veronica. Dit proces loopt nog.

Investeringen
In het kader van uitbreiding van de kleurencapaciteit van de drukpersen zal nog dit jaar een investering van circa € 5 miljoen worden gedaan bij Drukkerij Noordholland.

Vooruitzichten
Gezien de huidige economische omstandigheden, waarbij sprake is van afnemend consumenten- en producentenvertrouwen, moet over het hele jaar 2011 rekening worden gehouden met een grotere daling van de genormaliseerde EBITA-marge dan de eerder geïndiceerde lichte daling.

Vanwege de voortdurende druk op de advertentie- en oplagemarkten van voornamelijk de printproducten, neemt TMG waar mogelijk nu en in de toekomst kostenbesparende maatregelen. De volledige implementatie dit jaar van de gezamenlijke dagbladbezorging met NDC en Wegener is daar een voorbeeld van. Daarnaast is ook gestart met een aanscherping van de strategie, met realisatie van groei als uitgangspunt. Naar verwachting wordt uiterlijk aan het begin van volgend jaar hierover meer duidelijkheid verschaft.

Van positieve invloed op de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat over geheel 2011 zijn de doorwerking van kostenmaatregelen, lagere distributiekosten als gevolg van het samenwerkingsverband met NDC en Wegener en de verwachte groei in de opbrengsten uit digitale activiteiten. Van negatieve invloed zijn de verwachte daling van de advertentieopbrengsten, de stijging van de papierprijs, de doorwerking van CAO-verhogingen en inflatie, alsmede de aanloopverliezen van de uitbreiding van de activiteiten van dichtbij.nl.

Het nettoresultaat over 2011 zal verder positief worden beïnvloed door onder meer de volgende zaken:

  • het pro rata aandeel in het hogere nettoresultaat van ProSiebenSat.1 Media AG (inclusief de effecten van de verkoop van SBS Nederland en België);
  • de verlaging van de amortisatie van zowel de licentierechten als de licentiebetalingen van Sky Radio Group