Amsterdam,
14
januari
2005
|
18:01
Europe/Amsterdam

Telegraaf-concern bevestigt nettoresultaat van € 20 miljoen

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de centrale ondernemingsraad met de raad van bestuur van het Telegraaf-concern heeft bestuursvoorzitter Ad Swartjes aangekondigd dat het -bij de publicatie van de jaarcijfers 2003- voorspelde nettoresultaat van € 20 miljoen over 2004, naar verwachting zal worden gerealiseerd.

Echter, de kwaliteit van de winst is anders dan gedacht. Ten tijde van het halfjaarbericht is reeds aangegeven dat de oorspronkelijk verwachte 5% advertentieomzetgroei niet haalbaar zou zijn. Ondanks een uiteindelijk nagenoeg gelijke advertentieomzet in 2004 en een oplageomzetgroei van minder dan 2% (beide inclusief de nieuwe Zondagkrant van De Telegraaf), hebben verdere bezuinigingen het verwachte resultaat van € 20 miljoen mogelijk gemaakt. Daarbij wordt opgemerkt dat de incidentele baten (boekwinsten deelnemingen) en lasten (inclusief reorganisatievoorzieningen) elkaar in evenwicht hebben gehouden.

Het totale advertentievolume van de Nederlandse dagbladen was in 2004 lager dan het jaar ervoor, met name bij de regionale dagbladen. Hetzelfde geldt voor de tijdschriften, terwijl de huis-aan-huisbladen ongeveer een gelijk volume in 2003 realiseerden. Ook de oplagemarkt stond in de volle breedte onder druk. Bij de Nederlandse dagbladen is wederom een lichte daling gemeld terwijl in de tijdschriftenbranche vooral de losse verkoop van de bestaande titels het moeilijk heeft.

Bij dagblad De Telegraaf was zowel de advertentieomzet als de oplageomzet licht hoger dan in 2003. Bij een hoger advertentievolume is een gemiddeld lagere opbrengst per pagina gerealiseerd; de oplagedaling kon worden gecompenseerd door prijsstijgingen. Door hogere kosten (onder meer bezorgkosten Zondagkrant) was de bijdrage lager dan in 2003.

Voor Sp!ts is 2004 het jaar geworden waarin voor het eerst zwarte cijfers zijn geschreven en daarmee een bijdrage is geleverd aan de winst van het concern.

Het afgelopen jaar stond bij de regionale dagbladen van het concern sterk in het teken van kosten-beheersing. De reorganisaties bij HDC Media die vanaf 2002 werden ingezet, zullen in 2005 worden afgerond. Media Groep Limburg heeft nog op 10 januari 2005 een verdere verlaging van de personeelssterkte met 35 fte's aangekondigd. Het overleg met de NMa over de samenwerking tussen de twee regionale krantentitels in Limburg duurt nog voort.

Ook de huis-aan-huisbladen ontkomen niet aan reorganisaties (met name bij Holland Combinatie), daarnaast wordt gezocht naar verbreding van de portefeuille.

In de advertentiemarkt van de tijdschriften is nog geen sprake van herstel. Hoewel nieuw geïntrodu-ceerde concepten relatief goed presteren op de oplagemarkt, blijft de druk op de losse verkoop van reeds bestaande titels bestaan.

Het gehoopte economische herstel is in 2004 uitgebleven. Na een opleving in de eerste helft van het jaar lieten de laatste maanden per saldo geen positieve advertentie-indexen zien. Onduidelijk is of een herstel zich in 2005 zal aandienen.

Naast deze conjuncturele druk is er ook sprake van structurele druk op gedrukte media. Daarom zijn verdere kostenreducties voor het Telegraaf-concern onafwendbaar. Tegelijkertijd zal ook ruimte moeten worden gegeven aan investeringen in nieuwe producten en in de verdere ontwikkeling van werknemers. Kansrijke projecten gerealiseerd in 2004 zijn onder meer de Zondagkrant van De Telegraaf en Speurders.nl. De Zondagkrant heeft het beter gedaan dan begroot, zowel in advertenties als in oplage. Speurders.nl, de on line aan- en verkoopplaats, ontwikkelt zich succesvol en beschikt inmiddels over een database van meer dan 750.000 producten.

In de ontwikkeling van nieuwe inkomstenbronnen ondervinden Nederlandse uitgevers de nodige overheidsbeperkingen. Pluriformiteit wordt alleen in stand gehouden met financieel gezonde uitgeverijen, die zonder beperkingen de trends in mediaconsumptie mogen volgen.

De Nederlandse overheid helpt daar niet bij.

De televisieprogrammagegevens zijn nog steeds niet vrij. De aangekondigde verruiming van mogelijkheden voor uitgevers om ook via andere mediumtypen inkomsten te realiseren werd, zelfs nog vóór de publicatie van het WRR-rapport over 'samenhangend mediabeleid', snel afgezwakt.

Vooruitzichten:

Voor 2005 zullen van positieve invloed zijn op het resultaat, het verlagen van de druktarieven van de magazines, de effecten van eerdere reorganisaties en de invoering van IFRS (onder meer door het vervallen van de afschrijving goodwill). Daartegenover staat dat er ook in 2005 dotaties aan reorganisatievoorzieningen zijn te verwachten en er wederom een bedrag van € 20 miljoen is gereserveerd voor nieuwe projecten.

Bij de publicatie van de jaarcijfers 2003 is een uitspraak gedaan over de te verwachten winst over 2004. Gezien de vele onzekerheden met betrekking tot de conjunctuur en met name de advertentie-markt, is de conclusie dat het nú in ieder geval te vroeg is om een uitspraak te doen over het te verwachten resultaat over 2005.