Amsterdam,
17
maart
2005
|
17:38
Europe/Amsterdam

Telegraaf-concern verhoogt dividend

Onder aanhoudend moeilijke omstandigheden heeft
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf over 2004 een nettowinst behaald van € 22,1 miljoen. Over 2003 werd nog een nettoverlies geleden van € 25,8 miljoen.

Alhoewel met dit behaalde resultaat de vorig jaar afgegeven winstdoelstelling voor 2004 van € 20 miljoen ruimschoots is gerealiseerd, is de kwaliteit van de winst anders dan verwacht. Het resultaat werd namelijk behaald bij een nagenoeg gelijkblijvende advertentieomzet, terwijl een groei van 5% was verwacht. De omzetstijging uit oplage bedroeg daarbij minder dan 1%. De verbetering van het resultaat werd dan ook vooral bereikt door verdere kostenreducties.Het bedrijfsresultaat voor afschrijving /waardevermindering goodwill daalde van € 39,3 miljoen over 2003 tot € 16,2 miljoen over 2004, waarin begrepen circa € 15 miljoen reorganisatiekosten en circa € 16 miljoen aanloopkosten nieuwe projecten, waaronder de Zondagkrant en Speurders.nl.

Omzet
Het totale advertentievolume van dagbladen was in 2004 wederom lager, met name bij de regionale dagbladen. Bij de huis-aan-huisbladen stabiliseerde de advertentieomzet, terwijl er bij de tijdschriften sprake was van een daling. De totale advertentieomzet bleef nagenoeg gelijk inclusief de Zondagkrant en de inkomsten uit internet.

De oplage-inkomsten stegen gering bij een lagere oplage. Zoals altijd in economisch moeilijke omstandigheden is de zogenoemde doorgeeffactor (het uitlenen van de krant aan bijvoorbeeld de buren) flink gestegen, waarmee het bereik op peil is gebleven. In de tijdschriftenbranche hebben de bestaande titels te lijden onder het grote aantal nieuw geïntroduceerde tijdschriften op de Nederlandse markt.

Kosten
De bedrijfslasten stegen concernbreed met ruim € 26 miljoen ten opzichte van 2003; gecorrigeerd voor reorganisatiekosten en aanloopkosten nieuwe projecten daalden de bedrijfslasten echter met € 1 miljoen. Afgelopen jaar zijn bij de dagbladen minder pagina´s gedrukt ondanks de in maart geïntroduceer-de Zondagkrant. In combinatie met een lagere papierprijs resulteerde dit in 2% lagere grondstof-kosten. De personeelskosten stabiliseerden: de stijging van de salarissen en sociale lasten kon worden opgevangen met de effecten van de bezuinigingsoperaties. In 2004 waren, in fulltime-eenheden gerekend, gemiddeld 4.354 medewerkers in dienst van het concern tegenover gemiddeld 4.459 in 2003.

Resultaat deelnemingen
Het resultaat deelnemingen steeg met nagenoeg € 15 miljoen tot € 19,9 miljoen over 2004, waarin opgenomen een boekwinst van circa € 13 miljoen inzake de verkoop van het belang in ANP en de Brouwer Groep.

Vooruitzichten
Aangezien het alom verwachte economische herstel voor 2004 is uitgebleven en het ook voor 2005 de vraag is of dit herstel zich zal aandienen, is vooralsnog enig optimisme niet op zijn plaats. Een verdere ingreep om (vaste) kosten structureel omlaag te brengen is onvermijdelijk. Initiatie-ven daarvoor zijn bij diverse bedrijfsonderdelen reeds genomen. Tegelijkertijd wordt ruimte gegeven aan toekomstige groei door te investeren in nieuwe producten en in de ontwikkeling van werknemers.

Van positieve invloed op het resultaat over 2005 zijn de lagere druktarieven voor de magazines, de effecten van eerdere reorganisaties en de invoering van IFRS (onder meer door het vervallen van de afschrijving goodwill). Daartegenover staat echter een dotatie aan voorzieningen voor reorganisaties. Voorts is voor nieuwe projecten wederom een bedrag van € 20 miljoen uitgetrokken.

Gezien de vele onzekerheden met betrekking tot de conjunctuur en met name de advertentiemarkt achten wij het nog te vroeg om een concrete verwachting uit te spreken voor het resultaat over 2005.

Dividend
De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op woensdag 20 april aanstaande te Amsterdam. Tijdens die vergadering zal worden voorgesteld om het dividendbeleid te wijzigen. Tot op heden is het dividendbeleid gericht geweest op een uitkering in contanten ter grootte van 35% van de voor uitkering beschikbare winst. Voorgesteld wordt het dividend in het vervolg vast te stellen binnen een bandbreedte van 15% tot 30% van de cashflow, waarbij cashflow is gedefinieerd als de optelsom van nettowinst en afschrijvingen, onder aftrek van incidentele afwaarderingen ingevolge impairment. In geval van excessieve kasposities behoort een extra dividenduitkering tot de mogelijkheden. Voor 2004 wordt voorgesteld het dividend vast te stellen op € 0,30 per aandeel. Daarmee wordt € 15,8 miljoen, ofwel ruim 71% van de nettowinst uitgekeerd. Vorig jaar werd € 0,11 per aandeel uitgekeerd.