Amsterdam,
08
januari
2004
|
13:49
Europe/Amsterdam

Telegraaf-concern verwacht gelijk bedrijfsresultaat over 2003 en start met zondagkrant

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst met de Centrale Ondernemingsraad heeft de directie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf het volgende bekend gemaakt.

Het concernresultaat over 2003 werd beïnvloed door de onverminderd negatieve ontwikkeling in de advertentiemarkt. Over de volle breedte van het concern zijn de advertentieomzetten per saldo met 7% gedaald. Tegenover een voor alle dagbladen binnen het concern stijgend advertentievolume van het segment 'landelijke merken en diensten' (14%) stond een volumedaling van meer dan 40% bij de personeelsadvertenties en van circa 20% bij de gerubriceerde advertenties. Ook de tijdschriften- en huis-aan-huisbladendivisie leverden in 2003 advertentieomzet in.

Op de lezersmarkt stonden opnieuw de oplagen van de landelijke en regionale dagbladen onder druk. Het CEBUCO meldde recent een 2,5%-daling van de verspreide oplage van de Nederlandse dagbladen over de periode van 1 oktober 2002 tot en met 30 september 2003 ten opzichte van de vergelijkbare periode van het jaar daarvoor. Binnen het concern lag de gemiddelde daling met 2,4% nagenoeg op hetzelfde niveau.

Als gevolg van deze marktontwikkelingen is ook in het jaar 2003 veel aandacht gegeven aan kostenbesparingen. Zo zijn eind 2003 in het kader van de in 2002 en 2003 aangekondigde reorganisatieplannen bij de Amsterdamse bedrijven en bij de regionale dagbladen in totaal ongeveer 530 (fulltime) arbeidsplaatsen vervallen. Verdere kostenreducties werden gerealiseerd via het centraal inkopen van goederen en diensten en het beëindigen dan wel afstoten van verliesgevende activiteiten.

Ook met het, per 1 januari jongstleden, samenvoegen van de krantendrukkerijen in één vennootschap (Telegraaf Drukkerijen Groep B.V.) en het onderbrengen van de ICT-activiteiten in Telegraaf Media ICT B.V. wordt een verdere kostenreductie beoogd naast een betere benutting van kennis en capaciteit.

Per saldo ziet het er op basis van de cijfers tot en met november 2003 naar uit dat de omzetdaling over 2003 van in totaal ruim 3% in belangrijke mate wordt gecompenseerd door de effecten van kostenbesparende maatregelen en de papierprijsdaling.

Daarmee zal het jaar 2003 worden afgesloten met een bedrijfsresultaat in de orde van grootte van 2002. Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over het verwachte nettoresultaat over geheel 2003; daarop zijn nog van invloed het resultaat van de laatste vier weken van 2003, de definitieve omvang van voorzieningen en de waardering van deelnemingen.

Voor het resultaat van 2004 zullen van positieve invloed zijn: de naar verwachting licht aantrekkende advertentiemarkt en de effecten van de reorganisatiemaatregelen. Daartegenover staan de kosten van een aantal nieuwe projecten, waarvan de aanloopkosten voor een groot deel zullen drukken op het resultaat van 2004; een concrete verwachting voor het resultaat van 2004 kan daarmee nog niet worden afgegeven.

Naast de mededelingen gedaan tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is vandaag tevens bekend geworden dat dagblad De Telegraaf, met de start van de wervingscampagne voor bezorgers, de laatste fase is ingegaan ter introductie van een zondagkrant per 21 maart 2004. De zondagkrant wordt onderdeel van het abonnement. De Telegraaf heeft de laagste abonnementsprijs van alle dagbladen en wil dat graag zo laten, ook met de zondagkrant erbij. Losse nummers zullen € 1,75 gaan kosten. Tegelijkertijd wordt een nieuwe abonnementsvorm geïntroduceerd: het weekendabonnement, waarmee zowel de zaterdageditie als de zondagkrant wordt thuisbezorgd. De Telegraaf verwacht met de uitbreiding de binding met de huidige abonnees te versterken en een groei van het abonneebestand te kunnen realiseren en tevens tegemoet te komen aan de wensen van adverteerders.