Amsterdam,
12
maart
2004
|
13:44
Europe/Amsterdam

Telegraaf handhaaft dividend

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft over 2003 een netto verlies geleden van € 25,8 miljoen, waarin begrepen een extra netto afwaardering van circa € 49 miljoen inzake de deelneming in de Brouwer Groep. Over 2002 werd een netto verlies geleden van € 4,9 miljoen, inclusief een netto buitengewone last van circa € 21 miljoen in het kader van reorganisatievoor-zieningen.

Het bedrijfsresultaat, exclusief deze bijzondere invloeden, nam met bijna 10% toe van € 36 miljoen over 2002 tot ruim € 39 miljoen over 2003. Dankzij kostenbesparende maatregelen, een lagere papierprijs en gestegen oplage-inkomsten kon de advertentieomzetdaling van circa € 25 miljoen ruimschoots worden gecompenseerd.

Omzet

Voor het derde achtereenvolgende jaar was er sprake van dalende advertentie-inkomsten. Bij de dagbladen kregen zowel de personeelsadvertenties (40% lager volume) als de gerubriceerde advertenties (20% lager volume) het zwaar te verduren onder invloed van de laagconjunctuur en de concurrentie van internet. De huis-aan-huisbladen en de tijdschriften verloren eveneens advertentievolume.

De oplage-inkomsten stegen met circa € 9 miljoen, ofwel 3,2%. Tegenover een gemiddeld 2% lagere betaalde oplage bij de dagbladen stond een circa 5% hogere prijs.

Kosten

De bedrijfslasten daalden concernbreed met ruim € 24 miljoen ten opzichte van 2002. Onder invloed van minder gedrukte pagina's en een lagere papierprijs daalde het verbruik van grond- en hulpstoffen met circa € 12 miljoen. Daarnaast werden, dankzij de eerder getroffen reorganisatie-maatregelen, de personeelskosten met ruim € 8 miljoen teruggedrongen.

In 2003 waren, in fulltime-eenheden gerekend, gemiddeld 4.459 medewerkers in dienst van het concern tegenover gemiddeld 4.690 in 2002.

Resultaat deelnemingen

In het resultaat deelnemingen staat tegenover een aandeel in het verlies over 2003 van de deelneming in de Brouwer Groep B.V. van circa € 15 miljoen, een aandeel in de winst van SBS van circa € 18 miljoen. In laatstgenoemd resultaat is tevens begrepen een incidentele bate van € 13 miljoen als gevolg van de aandelenfusie tussen SBS en Veronica in 2003. Het Telegraaf-belang is daarbij verwaterd van 30% naar 27%.

De overcapaciteit in de grafische markt en de slechte economische omstandigheden hebben het resultaat 2003 van de Brouwer Groep sterk onder druk gezet. Op grond van de financiële positie van deze deelneming ultimo 2003 is besloten tot een extra afwaardering van € 58,1 miljoen. De belastingaftrek hierover bedraagt circa € 13 miljoen. Tezamen met een extra afboeking goodwill van € 3,5 miljoen is daarmee per saldo circa € 49 miljoen ten laste van het resultaat van 2003 gebracht. Zowel de deelneming in als de verstrekte financieringen aan de Brouwer Groep zijn daarmee geheel afgewaardeerd.

Het belang in Wegener is in de loop van 2003 uitgebreid van 21,8% tot 23,9% door aankoop van ruim 1 miljoen certificaten van gewone aandelen tegen een gemiddelde koers van € 4,15. Bij een beurskoers van € 6,90 ultimo 2003 was de beurswaarde van deze deelneming circa € 12 miljoen hoger dan de boekwaarde. Met deze meerwaarde is, overeenkomstig de waarderingsgrondslagen, geen rekening gehouden in de cijfers over 2003. In het resultaat deelnemingen is begrepen het preferente dividend over 2003 ter grootte van ruim € 1,2 miljoen.

Vooruitzichten

In de advertentiemarkt is er bij dagblad De Telegraaf in de eerste negen weken van 2004 per saldo sprake van een stabilisatie. Tegenover een toename in de sector nationale- en lokale merken en diensten stond wederom een daling bij de rubrieks- en personeelsadvertenties. Sp!ts realiseerde een volumestijging van 5%, terwijl er bij de tijdschriften sprake was van een volumedaling van gemiddeld 8% over deze periode.

Bij de regionale dagbladen was er nog sprake van een volumedaling met gemiddeld 6%. Met name de personeelsadvertenties stonden ook hier onder druk. Het advertentievolume van de huis-aan-huisbladen daalde met 8%.

Voor 2004 wordt voor het gehele concern een circa 5% hogere advertentieomzet verwacht. Daartegenover zullen voor circa € 20 miljoen kosten ten laste van het resultaat worden gebracht inzake nieuwe initiatieven waaronder de zondagkrant van dagblad De Telegraaf, die vanaf 21 maart aanstaande zal verschijnen.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden wordt daarmee over geheel 2004 een nettowinst verwacht in de orde van grootte van € 20 miljoen.

Dividend

De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op woensdag 7 april aanstaande te Amsterdam. Op die vergadering zal worden voorgesteld om het dividend evenals vorig jaar vast te stellen op € 0,11 per aandeel. Daarmee wordt € 5,8 miljoen uitgekeerd.