Amsterdam,
16
maart
2006
|
09:34
Europe/Amsterdam

Telegraaf Media Groep: investeren in verandering

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) heeft over 2005 een omzet behaald van € 736,7 miljoen tegenover € 694,3 miljoen over 2004. De groei van 6,1% is met name afkomstig van nieuwe activiteiten. Het bedrijfsresultaat nam daarbij toe van € 26,3 miljoen tot € 53,2 miljoen. Genormaliseerd voor bijzondere invloeden in beide jaren, waaronder boekwinsten, reorganisatielasten en een vrijval van de pensioen- en vutvoorzieningen, daalde het bedrijfsresultaat echter, ondanks de getroffen bezuinigingsmaatregelen met circa 14% van € 38 miljoen over 2004 tot € 32,6 miljoen over 2005. Opnieuw zijn de stagnerende advertentieomzet en de dalende oplageomzet bij zowel kranten als tijdschriften de oorzaken van deze teruggang. De in het bedrijfsresultaat begrepen aanloopkosten van de vanaf 2004 gestarte activiteiten (waaronder de zondagkrant, speurders.nl, vacaturekrant.nl, beurzen en nieuwe tijdschriften in Nederland en Oekraïne) bedragen circa € 15,6 miljoen, wat vrijwel gelijk is aan 2004.

Inclusief de opbrengst uit deelnemingen en overige financiële inkomsten en onder aftrek van hogere belastingen daalde de nettowinst (na aandeel derden) licht van € 67,7 miljoen over 2004 tot € 65,4 miljoen over 2005, ofwel per aandeel van € 1,29 tot € 1, 25.

De jaarcijfers van 2005 en de vergelijkende cijfers over 2004 zijn opgesteld volgens de thans geldende IFRS-grondslagen.

Strategie algemeen
TMG richt zich op de exploitatie van mediaconsumptie, voornamelijk in de consumentenmarkt. Vroeger betrof dat alleen de exploitatie van printmedia in Nederland. Inmiddels daalt de relevantie van print, door de vele nieuwe vormen van informatie die de consument, al dan niet gratis, bereiken. Het gevolg daarvan is een gewijzigde belangstelling van de consument en de adverteerder en een druk op de prijs. TMG heeft ervoor gekozen het aandeel in mediaconsumptie te behouden en zelfs uit te breiden. Hiertoe wordt, naast kostenbesparingen, geïnvesteerd in bestaande producten, in het benutten van de uitgeefexpertise in andere landen en het verbreden van de portfolio met multimediale producten.

Op basis van de kennis en passie voor exploitatie van een groeiende mediaconsumptiemarkt, met als gegeven een nog steeds haperende economie en de beperkingen die de Nederlandse overheid oplegt bij het creëren van groei en schaalgrootte, zijn en worden de volgende stappen gezet.

Allereerst worden de kosten van de printproducten verder verlaagd. Hiertoe lopen diverse bezuinigingsprogramma's bij de uitgeverijen en facilitaire bedrijven. Er is en wordt fors gesneden in arbeidsplaatsen en budgetten. Ook wordt externe samenwerking en/of outsourcing van diensten onderzocht.

TMG wil zijn aandeel in mediaconsumptie verder uitbreiden, zowel door de inhoud van de printproducten aan te passen aan de veranderende wensen van de consument als door nieuwe waarden aan printproducten toe te voegen (onder andere internet en sms). Bovendien gaan de uitgeverijen meer samenwerken, en past TMG de productportfolio aan, zowel via printacquisities en introducties als door vervreemding van de uitgeef- en drukactiviteiten in Limburg.

Verder richt TMG zich op mediaconsumptieactiviteiten in de niet-printsector. Dat zijn bijvoorbeeld de participaties in SBS en Expomedia, de acquisitie van Mobillion, relatieplanet.nl en (in 2006) de deelname in de Sky Radio-groep.

Tenslotte exporteert TMG zijn kennis van exploitatie van mediaconsumptie naar markten die (ook in gedrukte media) nog heel hard groeien. In 2005 is in Oekraïne een tijdschriftenuitgeverij overgenomen. Naast uitbouw van die uitgeverij - met print, maar ook met niet-gedrukte media, wil TMG verder groeien in Oost-Europa.

Financiële toelichting

Omzet
De netto-omzet van TMG steeg met € 42,4 miljoen, waarvan € 15 miljoen in advertentieomzet, vooral dankzij de acquisities van Bongers Beheer B.V., Bohil Media B.V. en diverse tijdschriftentitels. TMG wist op alle segmenten in de gedrukte media haar marktaandeel te vergroten. Sp!ts groeide zelfs 33% naar een marktaandeel van 6,3%. Tegenover een geringe daling van de omzet uit print, steeg de omzet uit internetactiviteiten met 49% van € 8,7 miljoen over 2004 tot € 13,1 miljoen in 2005.

De omzet uit abonnementen en losse verkoop daalde per saldo met € 2,4 miljoen. De omzet uit weekendabonnementen bij De Telegraaf groeide echter, mede dankzij de introductie van de zondagkrant.

De omzet uit distributieactiviteiten voor derden nam toe met € 6,6 miljoen als gevolg van het verwerven van verspreidorders van Aldipress en PCM.

De overige omzet nam tenslotte toe met € 22,2 miljoen, voor een groot deel als gevolg van het meeconsolideren van het in 2005 verworven meerderheidsbelang in Mobillion en de overname van verschillende nieuwe activiteiten door Telegraaf Expomedia Events (TE2).

Kosten
De kosten van grond- en hulpstoffen stegen per saldo, onder invloed van enerzijds nieuwe activiteiten en een hogere papierprijs en anderzijds een gedaald verbruik ten opzichte van 2004.

De loonkosten namen circa 2,5% toe. Ultimo 2005 waren er 4.365 fte (fulltime-eenheden) in dienst versus 4.316 fte in 2004. Dit is de uitkomst van een toename van 203 fte ten gevolge van nieuwe activiteiten met daar tegenover een reductie van 154 fte door reorganisaties en natuurlijk verloop.

De sociale lasten en pensioenlasten daalden per saldo met circa € 27 miljoen door eenmalige baten. Deels is dit een gevolg van de nieuwe pensioenafspraken met Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 waardoor (onder IFRS) sprake is van een overgang van Defined Benefit-regeling naar een collectief Defined Contribution-regeling. Daarnaast is het een gevolg van de versobering van de vut-aanspraken en de Regeling ziektekostenverzekering gepensioneerden.

De daling bij de afschrijvingen op materiële vaste activa en de stijging van de afschrijvingen op immateriële vaste activa zijn in hoofdzaak het gevolg van een verschuiving in het kader van IFRS (reclassificatie ICT-projecten).

De overige bedrijfskosten vertoonden een stijging van ruim € 34 miljoen. Hierin zijn met name begrepen de kosten van nieuwe activiteiten ad € 23,3 miljoen (Bongers Beheer, Bohil Media en Mobillion), toegenomen promotiekosten van nieuwe activiteiten en hogere automatiseringskosten. Daartegenover stonden ruim € 4 miljoen lagere drukkosten als gevolg van herziene drukcontracten voor de tijdschriften en TV Weekeinde.

De financiële baten en lasten exclusief herwaarderingen namen per saldo toe met € 1,1 miljoen tot € 26 miljoen. In 2005 is hierin een bedrag van € 10,6 miljoen begrepen aan eenmalige baten over de verkoop van het in 2005 opgebouwde belang in SBS SA en de verkoop van het 50%-belang in de teletekstactiviteiten van Media Groep West B.V. In 2004 was de eenmalige boekwinst ad € 13,2 miljoen toe te schrijven aan de verkoop van de belangen in ANP en Brouwer. Daarnaast werd in 2005 € 1,4 miljoen meer ontvangen aan dividend Wegener en nam het resultaat in SBS Broadcasting B.V. toe met € 1,7 miljoen. Het resultaat van ons aandeel in de overige deelnemingen nam per saldo toe met € 0,7 miljoen. De rentebaten en -lasten namen af met € 0,1 miljoen.

Onder herwaardering financiële vaste activa is ingevolge de toepassing van IFRS zowel over 2005 als over 2004 de waardestijging in die jaren opgenomen van de deelneming in Wegener naar de beurswaarde per 31 december 2005 (€ 10 per aandeel) respectievelijk per
31 december 2004 (€ 9,45 per aandeel).
De kasstroom uit de operationele activiteiten steeg van € 66,3 miljoen over 2004 tot € 73,6 miljoen over 2005.

Vooruitzichten
Ook voor dit jaar wordt geen winstverwachting afgegeven. In de eerste plaats is er nog onvoldoende zicht op de ontwikkelingen in de advertentiemarkt. Over de eerste acht weken van dit jaar is er per saldo sprake van een licht dalende advertentieomzet bij dagblad De Telegraaf en de regionale dagbladen. De inkomsten uit losse verkoop staan eveneens nog onder druk. Sp!ts weet de opgaande lijn in de advertentieomzet echter vast te houden.

Verder vinden er in 2006 nogal wat verschuivingen plaats in de activiteitenportfolio, te weten de voorgenomen verkoop van Media Groep Limburg, Nieuwsdruk Limburg en mogelijk Uitgeverij De Trompetter in de loop van 2006 en de aankoop van Sky Radio per 1 april aanstaande (33,33%). Onzekerheid bestaat nog over het tijdstip waarop TMG, in het kader van de mediawetgeving, 100% van Sky Radio mag verwerven. Daarnaast is ultimo 2005 het 27%-belang in SBS Broadcasting B.V. vervangen door een 20%-belang in SBS S.à.r.l. De invloed van een en ander op het resultaat van 2006 is op dit moment daarom nog niet in kaart te brengen.

Op het nettoresultaat 2006 zullen van positieve invloed zijn: de verwachte boekwinst op de verkoop van de Limburgse activiteiten, de resultaten van de verworven deelnemingen, de effecten van de eerder getroffen reorganisatiemaatregelen en de groeiende omzet uit online- activiteiten. Van negatieve invloed zullen zijn: de benodigde reorganisatievoorzieningen in het kader van de verdere bezuinigingsmaatregelen en een verwachte papierprijsstijging. In het algemeen blijven de ontwikkeling van de economie en de gevolgen voor de mediabestedingen het meest belangrijk.

De cashflow over 2006 zal positief worden beïnvloed door de voorgenomen verkoop van MGL c.s. Voor de aankoop van het belang in Sky Radio is circa € 20 miljoen eigen middelen nodig, het overige zal worden gefinancierd. Met de hiermee vrijkomende liquiditeiten behoort, afhankelijk van de omvang en realisatie van mogelijke acquisities en de ontwikkeling van de beurskoers, de inkoop van eigen aandelen in 2006 eveneens tot de mogelijkheden.

Dividend
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal gehouden worden op woensdag 19 april aanstaande te Amsterdam. Aan de aandeelhouders zal een dividend worden voorgesteld van € 0,44 per aandeel, waarmee circa 26% van de cashflow zal worden uitgekeerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 23,1 miljoen. Vorig jaar bedroeg de uitkering € 0,30 per aandeel.