Amsterdam,
22
maart
2002
|
00:00
Europe/Amsterdam

Telegraaf verwacht hoger resultaat

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft over 2001 een nettoverlies geleden van € 29,5 miljoen tegenover een nettowinst van € 48,5 miljoen over 2000. Zoals reeds in het persbericht van 18 december jl. werd aangekondigd zijn de oorzaken van dit verlies hoge incidentele lasten en dalende advertentie- inkomsten, met name in de tweede helft van 2001. In het nettoverlies over 2001 is netto € 46 miljoen verwerkt aan incidentele lasten, waaronder € 18,8 miljoen inzake reorganisatievoorzieningen en een extra afschrijving van € 27,2 miljoen op de goodwill van Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V. Tot deze afwaardering werd besloten wegens een structureel lagere oplage en advertentieomzet.

Afgezien van deze incidentele verliezen daalde het 'normale' resultaat met € 32 miljoen tot € 16,5 miljoen als gevolg van belangrijk lagere advertentieopbrengsten bij zowel de landelijke als de regionale dagbladen, in combinatie met belangrijk hogere papierprijzen en bezorgkosten. Het slechte economische klimaat en de afschrijving en rente op de nieuwe diepdrukpers veroorzaakten een grote druk op het resultaat bij de Biegelaar Groep B.V. In 2001 is evenals in 2000 concernbreed een verlies geleden op internetactiviteiten van circa € 28 miljoen. Tegenover lagere verliezen bij deze activiteiten van B.V. Dagblad De Telegraaf en bij de internetdeelnemingen stonden circa € 4 miljoen hogere aanloopkosten bij de regionale dagbladen. 

De daling van de advertentie-inkomsten manifesteerde zich vooral in de tweede helft van 2001. De nettowinst exclusief incidentele lasten daalde hierdoor van € 19,3 miljoen in het eerste halfjaar tot een nettoverlies van € 2,8 miljoen in de tweede helft van 2001. De reeds vroeg in het jaar genomen bezuinigingsmaatregelen waren niet toereikend om de terugval in het resultaat op te vangen. In de loop van 2001 is dan ook besloten tot ingrijpende reorganisaties. Bij de Amsterdamse bedrijven is in overleg met de vakbonden een sociaal beleidsplan ontwikkeld wegens de vermindering met circa 300 arbeidsplaatsen. Bij de Biegelaar Groep B.V. is een reorganisatieplan opgesteld in verband met het vervallen van circa 60 arbeidsplaatsen. Met het oog op de noodzakelijke kostenbesparingen is bij Media Groep Limburg B.V. eveneens een voorziening getroffen.

Het jaar 2002 zal vooral in het teken staan van resultaatverbetering door verdere optimalisatie. Daarnaast zullen nieuwe producten op de markt worden gebracht, met name door het benutten van onze sterke merknamen en zal worden gewerkt aan een verbreding van mobiele diensten. In het kader van de optimalisatie zullen vanaf de tweede helft van 2002 de eerste effecten zichtbaar worden van de reorganisaties. De eerder aangekondigde fusie tussen de Biegelaar Groep B.V. en de Brouwer Groep B.V. zal een hogere bijdrage aan het resultaat van 2002 leveren. De verliezen bij de internetactiviteiten zullen verder worden teruggedrongen, zowel door het aanboren van nieuwe inkomsten als door verdere kostenbesparende maatregelen in samenhang met de integratie van off line en on line activiteiten. Binnen de in 2001 gevormde logistieke organisatie DistriQ B.V. wordt het distributienetwerk verder geoptimaliseerd, terwijl bij de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. een onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheid van verdere integratie van de regionale dagbladuitgeverijen.

Ten slotte zal vanaf het tweede kwartaal van 2002 een duidelijk lagere papierprijs bijdragen aan het herstel van het resultaat. Een onzekere factor blijft het verloop van de advertentiemarkt. Over de eerste twee perioden van 2002 zijn de advertentie-inkomsten belangrijk lager dan die over de vergelijkbare periode van 2001. 

Op grond van voorgaande maatregelen en verwachtingen wordt over geheel 2002 een hogere nettowinst verwacht dan de over 2001 gerealiseerde 'normale' winst (exclusief incidentele lasten) van € 16,5 miljoen. Over het eerste halfjaar van 2002 zal de nettowinst echter nog aanzienlijk lager uitkomen dan die over het eerste halfjaar van 2001.

Over 2001 wordt een dividend voorgesteld van € 0,11 per aandeel, waarmee 36,6% wordt uitgekeerd van het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, exclusief de hierin begrepen extra afwaardering goodwill van Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V. Over het jaar 2000 werd NLG 0,84, zijnde 41% van de nettowinst, uitgekeerd.