Amsterdam,
16
maart
2007
|
10:49
Europe/Amsterdam

TMG goed op koers

Over 2006 werd in totaal een nettowinst behaald van € 49,6 miljoen tegenover een nettowinst van € 65,4 miljoen over 2005. Hiermee komt de winst per aandeel in 2006 uit op € 0,99. Het bedrijfsresultaat daalde daarbij van € 53,2 miljoen in 2005 tot negatief € 16,8 miljoen in 2006. Genormaliseerd voor bijzondere invloeden en amortisaties steeg het bedrijfsresultaat echter van € 39,2 miljoen over 2005 tot € 50,0 miljoen in 2006. Een lichte stijging van de advertentieomzet, kostenreducties en een andere samenstelling van de portfolio waren hierop van invloed. De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in 2006 € 60,2 miljoen, een toename van € 13,4 miljoen ten opzichte van 2005.

Als gevolg van een aantal wijzigingen in de samenstelling van de portfolio zijn de resultaten van Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) over 2006 en 2005 niet zonder meer vergelijkbaar. Zo werden in juni 2006 de activiteiten in Limburg verkocht (regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en een drukkerij), in januari verwierf TMG een belang van 70% in Relatieplanet.nl en in april een 28%-belang in Sky Radio Group, terwijl in juli Keesing Media Group werd geacquireerd.

Daarnaast is Mobillion vanaf juli 2005 volledig meegeconsolideerd (tot op dat moment een 30%-deelneming). Ten slotte werd in december 2005 het 27%-belang in SBS Nederland B.V. omgeruild voor een 20%-belang in SBS Broadcasting S.à.r.l.

Strategie

TMG is internationaal actief op het gebied van verzamelen, creëren, uitgeven en rendabel exploiteren van informatie en entertainment (infotainment) op relevante mediaplatformen. De strategie is gericht op het proactief volgen en uitbreiden van het aandeel in de (media)tijdbesteding van consumenten en in de mediabestedingen van bedrijven.

TMG hanteert de volgende strategische beleidslijnen: investeren in bestaande merken en producten, benutten van synergiemogelijkheden, besparen van kosten, investeren in multimediale, niet-printproducten / bedrijven en exploiteren van uitgeefkennis naar andere landen.

TMG heeft als ondernemingsdoelstelling het bereiken van een gemiddeld nettorendement op eigen vermogen van ten minste 12% door middel van exploitatie van mediaproducten.

TMG wil in de Nederlandse markt van gedrukte media vitaal marktleiderschap realiseren met landelijke, regionale en lokale merken. Op basis van een maximaal aandeel in de mediaconsumptie van consumenten wil TMG een marktaandeel van 15% in de totale mediabestedingen realiseren in 2009 (huidig aandeel 12%; marktgrootte nu ruim € 4 miljard) en een structureel gemiddeld rendement (ROS, return on sales; ebita/sales) van 15%.

TMG wil in digitale media marktleiderschap in Nederland realiseren in relevante digitale markten door een scherpe focus op digitaal en een competitief kostenniveau door middel van maximale samenwerking en synergie op deelgebieden. Een positie die leidt naar een omzetaandeel in 2009 van 15% (huidig aandeel 3,5%) met een ROS van gemiddeld 30%.

Voor Keesing Media Group, die het merendeel van het resultaat behaalt in het buitenland, en Sky Radio Group, vooralsnog een deelneming van TMG (28%), gelden eigen, specifieke doelstellingen.

TMG richt zich internationaal op het zelfstandig of in samenwerking met partners repliceren van TMG’s strategie in buitenlandse mediamarkten, door de ontwikkeling van multimediale landenorganisaties en expansie in nichemarkten. Doelstelling is het realiseren van een omzetaandeel buitenland van circa 10% in 2009 (huidig aandeel bedraagt, bij een naar voljaar herrekende omzet Keesing Media Group, 5,8%).

Om deze doelstellingen in een sterk veranderende mediamarkt te bereiken is, naast de wijzigingen in de portfolio, de aanpak van de kostenstructuur en een aangescherpte buitenlandstrategie, een versnelling nodig in de omslag van TMG van een bedrijf met een informele familiecultuur naar een bedrijf met een innovatieve zakelijke cultuur en een wijziging van de organisatie zelf.

De organisatiewijziging wordt ingegeven door de noodzaak een hoger rendement te realiseren met printproducten, terwijl gelijktijdig de snelheid wordt verhoogd in de ontwikkeling van de positie op de digitale markt.

Met de focus op de Nederlandse uitgeverijen gaat TMG daarom enerzijds de printactiviteiten scheiden van de digitale activiteiten en anderzijds een nieuwe plek onder de raad van bestuur realiseren, waar beide activiteiten samenkomen.

Het veranderingsprogramma draagt de naam Focus.

Focus bundelt de activiteiten van Uitgeversmaatschappij De Telegraaf, HDC Media, Holland Combinatie, BasisMedia, De Telegraaf Tijdschriften Groep en All Connected Media. Aan ‘de voorkant’, naar consumenten en adverteerders toe, blijven de merken duidelijk gepositioneerd, aan ‘de achterkant’, de backoffice wordt gestreefd naar een maximale bundeling van werkzaamheden.

Focus. Zelfstandig waar nodig, samen waar mogelijk.

Financiële toelichting

Omzet

De netto-omzet steeg met € 47,8 miljoen, ofwel 6,5%, tot € 784,5 miljoen in 2006, waarvan € 35,7 miljoen hogere ‘overige omzet’ (vooral Mobillion), € 16,4 miljoen hogere advertentieomzet (inclusief aankoop Sky Radio Group en verkoop Limburgse dagbladen en huis-aan-huisbladen), per saldo € 7,5 miljoen lagere oplage-inkomsten (inclusief verkoop Limburgse dagbladen en aankoop puzzelbladen Keesing Media Group) en per saldo € 3,2 miljoen hogere omzet uit productie en distributie.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten namen per saldo met € 121 miljoen toe van € 686,3 miljoen tot € 807,3 miljoen, waaronder € 35 miljoen hogere bijzondere kosten (reorganisaties en dergelijke), ruim € 25 miljoen hogere amortisatielasten (acquisities), circa € 23 miljoen hogere personeelskosten (in 2005 was er sprake van een vrijval van € 27 miljoen betreffende inperking en beëindiging van pensioen- en vutregelingen) en ruim € 9 miljoen hogere overige bedrijfskosten.

Hier tegenover stonden onder meer ruim € 7 miljoen lagere kosten van grond- en hulpstoffen (saldo van hogere papierprijs en verkoop Limburgse activiteiten) en circa € 4 miljoen lagere afschrijvingen materiële vaste activa.

Ultimo 2006 bedroeg het aantal fte 3.782, ofwel 580 minder dan het jaar ervoor. Deze daling is het saldo van de portfoliowijzigingen, reorganisaties en nieuw personeel aangetrokken voor nieuwe initiatieven.

Resultaat

Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen daalde per saldo met € 21,2 miljoen, voornamelijk door een € 16,3 miljoen lager resultaat uit de deelneming in SBS (deels vervangen door rente-inkomsten uit, aan SBS Broadcasting S.à.r.l. verstrekte, aandeelhoudersleningen) en een aandeel van circa € 3,0 miljoen in het verlies van Expomedia.

De financiële baten namen met € 6,4 miljoen toe onder invloed van enerzijds hogere rente op de hiervoor genoemde aandeelhoudersleningen aan SBS Broadcasting S.à.r.l. (€ 10,8 miljoen) en hogere ongerealiseerde koerswinst op het aandeel Wegener (€ 4,7 miljoen) en anderzijds lagere rentebaten vanwege acquisities en de inkoop van eigen aandelen. De financiële lasten stegen met ruim € 8 miljoen als gevolg van de financiering van de acquisities Sky Radio Group en Keesing Media Group.

De boekwinst op beëindigde bedrijfsactiviteiten betreft de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van de Limburgse activiteiten.

De belastingen daalden met € 26,7 miljoen, te weten een bate van € 6,8 miljoen over 2006 ten opzichte van een last van € 19,9 miljoen over 2005. Een en ander is onder meer het gevolg van de in het resultaat begrepen belas tingvrije boekwinst bij de verkoop van de Limburgse belangen en een vrijval van de latente belastingverplichtingen als gevolg van de bel a stingtariefsverlaging van 29,6% tot 25,5%.

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 2005 heeft in de financiële jaarrekening een herclassificatie ondergaan voor wat betreft dividend SBS, Wegener en boekwinsten verkoop materiële vaste activa van ‘cashflow operationeel’ naar ‘cashflow uit investeringen’. Het gecorrigeerde cijfer 2005 komt daarmee uit op € 46,8 miljoen, in 2006 bedroeg de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten € 60,2 miljoen.

De winst per aandeel daalt van € 1,25 in 2005 naar € 0,99 in 2006 berekend over het aantal uitstaande aandelen per ultimo 2006, daarmee rekening houdend met de inkoop van eigen aandelen die gedurende het jaar heeft plaatsgevonden

In de geconsolideerde winst- en verliesrekening is een onderscheid gemaakt naar het resultaat op voortgezette en op beëindigde activiteiten. Het bedrijfsresultaat op voortgezette activiteiten nam af van € 41,4 miljoen over 2005 tot negatief € 21,8 miljoen over 2006. Genormaliseerd voor bijzondere invloeden en amortisaties steeg het bedrijfsresultaat op deze activiteiten echter fors, namelijk van € 27,4 miljoen tot € 45,0 miljoen met name dankzij de aankoop van nieuwe activiteiten in de loop van 2006 waaronder Sky Radio Group, Keesing Media Group en Relatieplanet.

De jaarcijfers van 2006 en 2005 zijn opgesteld volgens de thans geldende IFRS-richtlijnen.

Vooruitzichten

Van invloed op de ontwikkeling van het resultaat van TMG in 2007 zijn onder meer:

-de advertentie-inkomsten. De laatste twee maanden van 2006 en de eerste twee maanden van 2007 laten in het algemeen een stijgende lijn zien bij de regionale dagbladen, de huis-aan-huisbladen en Sp!ts, met name dankzij de groei in de personeelsadvertenties. Bij dagblad De Telegraaf is er sprake van een wisselvallig beeld: een lichte toename bij de personeelsadvertenties, de rubrieksadvertenties staan onder druk, terwijl er bij de nationale merken en diensten nog geen invloed merkbaar is van het aantrekken van de economie. De omzet uit internetactiviteiten vertoont daarentegen een opgaande lijn;

-het positieve effect van de gewijzigde samenstelling van de portefeuille;

-de effecten van de in 2006 en eerder genomen reorganisatiemaatregelen en de centralisatie van de inkoop waarmee in totaal een kostenreductie van minimaal € 10 miljoen wordt voorzien;

-de verkoop van de deelneming in Wegener (boekwinst van ruim € 42 miljoen) en

-de invloed van aanloopverliezen nieuwe projecten;

-fors hogere amortisatielasten.

De (normale) investeringen voor 2007 worden geraamd op circa € 25 miljoen, terwijl voor circa € 14 miljoen gedesinvesteerd zal worden (onroerend goed en outsourcing activiteiten).

Dit alles resulteert in optimisme over TMG’s huidige en toekomstige positie in de veranderende mediawereld.

Voor het doen van concrete uitspraken over het resultaat van 2007 is het nog te vroeg; wel verwacht TMG een beter bedrijfsresultaat vóór amortisatie te realiseren dan in 2006.

Intrekking ingekochte eigen aandelen

In 2006 heeft TMG 2.499.200 eigen aandelen ingekocht (deels in de vorm van certificaten). Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april aanstaande zal worden voorgesteld om over te gaan tot intrekking van de aandelen.

Dividend

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal gehouden worden op donderdag 19 april aanstaande te Amsterdam. Aan de aandeelhouders zal een dividend worden voorgesteld van € 0,50 per aandeel, waarmee circa 24% van de cashflow zal worden uitgekeerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 25 miljoen. Vorig jaar bedroeg de uitkering € 0,44 per aandeel.

De accountant heeft bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven.