Amsterdam,
31
juli
2015
|
08:00
Europe/Amsterdam

TMG maakt tempo bij aanbrengen strategische focus

Hoofdpunten eerste halfjaar

  • Aanbrengen van strategische focus leidt tot nieuwe initiatieven en cultuur;
  • Transitie in volle gang bij nagenoeg alle bedrijfsonderdelen;
  • Duidelijke keuze voor behoud en groei van niet-titelgebonden digitale activiteiten;
  • Nieuwe kredietfaciliteit afgesloten voor komende drie jaar;
  • Paul Jansen nieuwe algemeen hoofdredacteur dagblad De Telegraaf;
  • Het EBITDA-resultaat daalt gedurende eerste halfjaar van € 22,2 miljoen naar € 19,0 miljoen;
  • Liquiditeitspositie stijgt met € 2,8 miljoen t.o.v. 30 juni 2014 naar € 34,7 miljoen, ondanks substantiële uitgaven vanwege reorganisaties;
  • Aangekondigde reorganisaties moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van € 10 tot € 12 miljoen.

Het snel wijzigende consumentengedrag, de verschuiving naar digitale mediaconsumptie en de daaraan gerelateerde mediabestedingen hebben grote invloed op de inkomsten van de bedrijfsactiviteiten van Telegraaf Media Groep. Het jaar 2015 staat dan ook in het teken van aanpassing van de organisatie, de cultuur, de marktbenadering en de verdienmodellen. In bijna alle bedrijfsonderdelen zijn veranderprocessen op gang gebracht die moeten leiden tot duurzame resultaatverbetering. Het is een uitdagende fase met veel wijzigingen, maar ook een periode met nieuwe kansen en initiatieven zowel binnen de organisatie als in de samenwerking met externe partners. 

“Hoog tempo, kansen pakken en bouwen aan nieuwe cultuur’’

Geert-Jan van der Snoek, CEO van Telegraaf Media Groep, licht toe: “De onderneming is volop in verbouwing. We hebben in het eerste halfjaar flink tempo gemaakt, waarbij geen heilige huisjes zijn gespaard. Dat trekt een stevige wissel op onze mensen, maar tegelijkertijd constateren we dat zij het perspectief beginnen te zien en hun kansen pakken. We investeren flink in onze medewerkers en hun competenties, in cultuur- en veranderprogramma’s. We investeren ook in IT en duurzaamheidsprogramma’s. Dat is noodzakelijk om de bedrijfsvoering te verbeteren, om innovatief en digitaal te kunnen werken en strategisch en operationeel te versnellen.

We zetten in op verdergaande digitalisering in al onze distributiekanalen. Daarom zijn we van plan alle niet-titelgebonden online activiteiten samen te voegen in TMG Digital B.V. Dit doen we omdat we geloven in de kracht van deze online activiteiten en het daar aanwezige talent. Door een gezamenlijke stimulerende, innovatieve omgeving te creëren voor deze activiteiten kan het rendement verbeteren.”

En na een zorgvuldige sollicitatie procedure zijn we, gezamenlijk met de hoofdredactie, tot een unanieme keuze gekomen voor Paul Jansen als nieuwe algemeen hoofdredacteur van dagblad De Telegraaf. Hiermee heeft De Telegraaf een krachtige, gedragen hoofdredacteur uit de eigen gelederen.” 

Resultaten

Over de eerste zes maanden van 2015 heeft Telegraaf Media Groep een EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 19,0 miljoen, een daling met € 3,2 miljoen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2014 (€ 22,2 miljoen). Het netto resultaat, toe te rekenen aan de aandeelhouders van TMG, bedroeg over de eerste zes maanden van 2015 € 2 miljoen negatief, mede als gevolg van de € 6,9 miljoen afwaardering op de drukpersen. De oplage-inkomsten daalden met € 3,8 miljoen naar € 129,8 miljoen. Zowel bij de landelijke als regionale media was, in lijn met de gehele markt, sprake van minder printabonnementen. De conversie naar combi-abonnementen (print en digitaal) zet door. Sky Radio Group had last van de krimpende advertentiebestedingen in de radiomarkt. De oplage-inkomsten bij Keesing Media Group stegen.

De markt blijft snel veranderen. De traditionele advertentiemodellen staan in alle markten onder druk. De advertentie-inkomsten bij TMG daalden in het eerste halfjaar van 2015 met € 13,4 miljoen naar € 74,0 miljoen (-15,3%). De daling is bij alle producten zichtbaar. De dagbladen van landelijke en regionale media hebben al een aantal jaren te maken met druk op de advertentie-inkomsten.

De digitale inkomsten van TMG Landelijke Media lieten een stijging zien. Hoewel het digitale bereik van TMG over de gehele linie toenam, daalden de totale digitale advertentie-inkomsten. Dit is vooral het gevolg van een aanzienlijke daling bij Dichtbij.nl. Voor Dichtbij.nl wordt gewerkt aan verschillende ontwikkel-scenario’s.

Voor de niet-titelgebonden online-activiteiten van TMG zijn de scenario’s ontwikkeld. Er is gekozen om deze activiteiten samen te voegen in een nieuwe businessunit: TMG Digital B.V. Door investering in deze nieuwe businessunit en door samenwerking rondom klanten en thema's kunnen voordelen worden behaald die de gezamenlijke resultaten van die activiteiten sterk zullen verbeteren. De onderneming wil de kennis en het talent in dit domein behouden en duurzaam aan zich verbinden om de digitale positie van TMG verder uit te bouwen. Als gevolg van dit voornemen zal ook Relatieplanet.nl niet langer voor verkoop worden aangehouden, maar worden geïntegreerd in TMG Digital. Bij de betrokken activiteiten en bedrijfsonderdelen, die momenteel onderdeel zijn van TMG Landelijke Media, werken circa 115 fte. Het streven is om TMG Digital per 1 januari 2016 operationeel te hebben.

Ter ondersteuning van de strategische focus op de hoofdmerken en ter versterking van de positie in het digitale domein werden in de eerste helft van 2015 nieuwe partnerships aangekondigd. TMG en Dasym Investment Strategies werken aan een strategisch partnership om onder andere de positie in Over-The-Top (OTT) content, e-gaming en e–gambling, te versterken. Eind april 2015 zijn de partijen tot een Letter of Intent gekomen. 

Organisatie in verandering

De strategische focus van TMG richt zich op het produceren van content voor distributie via print, online, video, mobiel en radio. TMG focust op het kernbedrijf en de hoofdmerken. Bij alle strategische aanpassingen staat de veranderende behoefte van de consument centraal. TMG wil in staat zijn om 24/7 relevante producten en diensten aan te bieden via die kanalen en op die momenten die de consument zelf kiest.

Bij TMG Landelijke Media wordt de organisatie gefaseerd ingericht op het versterken van de merken en op de wendbaarheid van de organisatie. Bij Holland Media Combinatie is de reorganisatie in uitvoering die eerder werd aangekondigd. Speerpunt is het versterken van de uitgaven in de vijf kernregio’s. De tweede fase van de reorganisatie bevindt zich al voor een groot deel in de uitvoeringsfase.

In juni werd het voornemen tot een reorganisatie van alle drukactiviteiten van TMG aangekondigd. Het plan is de drukcapaciteit samen te voegen in Amsterdam en de drukkerij in Alkmaar te sluiten. Een deel van het drukwerkvolume zal worden uitbesteed aan nader te bepalen externe partijen. De ingreep is noodzakelijk vanwege het snel veranderende mediagebruik. Er is al lange tijd een grote overcapaciteit in de markt en die neemt nog steeds fors toe. 

Medewerkers

Voor de medewerkers van TMG is 2015 opnieuw een uitdagend jaar. Er zijn meerdere programma’s gestart om talent te begeleiden in de veranderingsprocessen en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun competenties en te helpen bij het benutten van nieuwe kansen.

Het totale aantal personeelsleden daalde in de eerste helft van het jaar naar 2.122 fte. De daling is het gevolg van fte-reducties in verband met reorganisaties en het later invullen van vacatures. De verwachting is dat het totale aantal personeelsleden verder zal dalen in de tweede helft van 2015.

Op 30 juni werd het lopende Sociaal Plan, met enkele technische aanpassingen, verlengd. De verlenging geldt voor reorganisaties waarvoor vóór 1 december 2015 een adviesaanvraag is ingediend en waarvoor vóór 31 december 2015 advies is gegeven. 

Paul Jansen nieuwe algemeen hoofdredacteur dagblad De Telegraaf

Paul Jansen (47) is benoemd tot algemeen hoofdredacteur van dagblad De Telegraaf, met ingang van 1 september 2015. Jansen is politiek commentator van De Telegraaf sinds 2008 en was van 2006 tot 2013 chef van de parlementaire redactie. Hij kwam in 1996 in dienst en was achtereenvolgens actief op de buitenlandredactie, de financiële redactie en als correspondent in Indonesië. Vanwege zijn reputatie in het duiden van politieke ontwikkelingen treedt hij ook regelmatig op als politiek commentator in televisieprogramma’s. De unanieme keuze voor Paul Jansen werd gemaakt door een selectiecommissie die bestond uit een afvaardiging van de directie van TMG Landelijke Media en de hoofdredactie. Ook de redactieraad staat geheel achter de benoeming. Bij het selectieproces is voor het eerst gebruik gemaakt van een sollicitatieprocedure, die open stond voor alle redactionele medewerkers. Jansen studeerde Politicologie en Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij volgde daarna de Postdoctorale Opleiding Journalistiek aan de Erasmus Universiteit.

Bedrijfsonderdelen

Voor een nadere beschrijving van de ontwikkelingen bij de bedrijfsonderdelen en financiële toelichtingen over het eerste halfjaar 2015 wordt verwezen naar het halfjaarverslag (bijlage).

Financiële toelichting tweede kwartaal 2015

Over het tweede kwartaal 2015 heeft TMG een EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 11,3 miljoen, terwijl in de vergelijkbare periode in 2014 een EBITDA-resultaat werd behaald van € 14,6 miljoen. De EBITDA-marge bedroeg in het tweede kwartaal 2015 9,5% (tweede kwartaal 2014: 11,0%).

De totale opbrengsten in het tweede kwartaal bedroegen € 119,3 miljoen. De opbrengsten daalden in met € 12,7 miljoen vooral vanwege lagere advertentieopbrengsten bij voornamelijk de dagbladen en radioactiviteiten. Vorig jaar was sprake van een incidentele bate van € 1,9 miljoen vanwege de verkoop van het intellectueel eigendom van My Radio. De advertentie-inkomsten daalden met € 7,5 miljoen ten gevolge van dalingen bij nagenoeg alle bedrijfsonderdelen. De oplage-inkomsten daalden met € 2,7 miljoen als gevolg van dalingen zowel bij de dagbladen als ook de losse verkoop van De Telegraaf en Privé.

Daarentegen stegen de inkomsten van Keesing Media Group vanwege de introductie van nieuwe puzzeledities en de introductie van kleurboeken voor volwassenen. De opbrengsten uit distributie zijn gedaald met € 0,5 miljoen door lagere volumes bij andere dagbladuitgeverijen.

Op nagenoeg alle kostencomponenten zijn kostenbesparingen gerealiseerd, met uitzondering van pensioenkosten vanwege een eenmalige storting van € 1,2 miljoen ten behoeve van een toegezegde bijdrageregeling. Daarnaast stijgen de kosten tijdelijk personeel en de kosten voor uitbesteed werk vanwege TV producties. Vorig jaar werden nog extra kosten gemaakt vanwege de merkencampagne van De Telegraaf en het WK voetbal in Brazilië.In het tweede kwartaal werd het plan aangekondigd om de drukcapaciteit te reduceren. Als gevolg hiervan is de waardering van de drukpersen met € 6,9 miljoen verlaagd. Tevens werd Relatieplanet gereclassificeerd naar voortgezette activiteiten van ‘assets held for sale’, waardoor een amortisatielast werd verwerkt van € 1,5 miljoen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Financiering

Op 10 juli 2015 is een nieuwe revolverende kredietfaciliteit van € 70 miljoen afgesloten bij een consortium van twee banken, ter vervanging van de bestaande, per 31 oktober 2015 aflopende, faciliteit. De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van drie jaar en kent marktconforme voorwaarden. Zekerheden voor deze lening zijn niet gesteld.

Vooruitzichten

Ook voor de tweede helft van 2015 wordt voorzien dat de inkomsten uit advertenties en oplagen onder druk blijven staan en dat de effecten van de kostenbesparingen en de lagere papierprijs de verwachte omzetdaling niet zullen compenseren.

De organisatorische ingrepen die samenhangen met de veranderingsprocessen in de onderneming leiden tot bijzondere lasten met duidelijke gevolgen voor het verwachte jaarresultaat. Aangekondigde reorganisaties kunnen, nadat de vereiste procedures zijn doorlopen, in de tweede helft van 2015 leiden tot een voorziening van naar verwachting circa € 22 miljoen voor de afvloeiing van het betrokken personeel. Deze reorganisaties moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van € 10 tot € 12 miljoen.

Het beoogde uitbesteden van drukorders kan leiden tot een afwaardering van de goodwill van € 12 miljoen bij de drukkerij in Amsterdam.

De Raad van Bestuur verwacht dat het boekjaar 2015 met verlies zal worden afgesloten.

Bijlage:TMG Halfjaarverslag 2015

De cijfers over het eerste halfjaar 2015 zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen voor het jaar 2015. Presentatie van de resultaten is op basis van totale activiteiten. Relatieplanet.nl is in juni 2015 gereclassificeerd van held for sale naar voortgezette activiteiten.

Onder normale economische omstandigheden zijn de bedrijfsresultaten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan in de rest van het jaar. Dat hangt samen met de feestdagen in die perioden. De losse verkopen van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal hoger vanwege de vakanties.