Amsterdam,
10
januari
2006
|
18:46
Europe/Amsterdam

TMG nieuwjaarsrede 2006

Vandaag heeft Ad Swartjes, bestuursvoorzitter van Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) namens de Raad van Bestuur een nieuwjaarsrede uitgesproken waarin onder meer de volgende zaken onder de aandacht zijn gebracht.


Resultaat 2005
In het halfjaarbericht over 2005 zijn een hogere omzet en een hogere winst ten opzichte van het jaar ervoor gemeld, namelijk € 23,8 miljoen winst over de eerste zeven periodes in 2005 tegenover € 19 miljoen in 2004. Daarbij is aangetekend, dat de extra omzet voor de helft is gekomen uit nieuw verworven activiteiten en dat de reguliere advertentie- en oplageomzet onder druk stond. Er is geen winstverwachting voor het gehele jaar uitgesproken, dit vooral gezien de zwakke economie en het lage consumentenvertrouwen.

Ook in de tweede helft van 2005 stonden de advertentie- en oplage-inkomsten onder druk. In 2005 is een omzetgroei gerealiseerd van circa 5% ten opzichte van 2004, dit tot een bedrag van ruim € 725 miljoen. Deze groei is vooral afkomstig van nieuwe activiteiten.

De oplage en advertentie-inkomsten zijn het afgelopen jaar gedaald. Ondanks de reeds getroffen bezuinigingsmaatregelen moet ten opzichte van 2004 rekening worden gehouden met een circa 15% lager bedrijfsresultaat in 2005. Het betreft hier het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten, waaronder reorganisatielasten.

Het gaat hier om voorlopige cijfers waarbij bovendien de impact van de nieuwe waarderingsgrondslag IFRS op de cijfers van 2005 nog niet geheel is uitgekristalliseerd.

Belangrijkste ontwikkelingen 2005
In het jaar 2001 waren er 4.900 FTE's werkzaam bij TMG; eind 2005 waren dit er ongeveer 4.350, dit ondanks nieuwe activiteiten als de zondagkrant van De Telegraaf, Bongers huis-aan-huisbladen, TTG Oekraïne en Speurders.nl. De in het jaar 2004 en 2005 behaalde netto-resultaten zijn mede het gevolg van doorgevoerde reorganisaties en andere genomen maatregelen.
Recent is wederom een personeelsvermindering met ruim 200 FTE's aangekondigd. Om de continuïteit van de onderneming op lange termijn te garanderen zijn dergelijke maatregelen absoluut noodzakelijk gegeven de nog steeds haperende economie, het beperkte financiële resultaat en het veranderende mediagebruik van consument en adverteerder.

De dagbladuitgeverijen, drukkerijen en het logistieke apparaat tezamen vormen nog altijd de hoofdmoot van de omzet. De oplages staan onder druk, evenals het advertentievolume. Wel neemt bij De Telegraaf de zondagoplage toe en zijn er op regionaal niveau diverse nieuwe initiatieven. Uiteraard volgen de drukkerijen en het distributieapparaat in deze ontwikkelingen maar zorgen externe orders voor extra omzet.
De laatste HOI-dagbladcijfers (3e kwartaal 2004 ten opzichte van het 3e kwartaal 2005) laten weer lagere oplages zien. Hierbij is wel een hoopvol begin te zien van de groei van nieuwe abonnementsvormen en moet de flinke toename in online-contacten, hoewel nog niet in het HOI opgenomen, niet worden vergeten.
Ook bij de huis-aan-huisbladen staat de advertentieomzet onder druk.
De Trompetter/Bongers-combinatie vormt hierop een mooie uitzondering.
Een andere uitzondering is Spits. In een moeilijke dagbladmarkt zien de cijfers rond oplage, bereik en advertentieomzet er zéér goed uit.
Ook de tijdschriftenmarkt ontsnapt niet aan druk op oplage en advertenties en dus druk op het resultaat. Wéér meer oplage in Nederland, maar vooral wéér door nieuwe titels. De Telegraaf Tijdschriftengroep heeft op hoofdlijnen deze trend gevolgd.

Concernbreed is fors bezuinigd en zijn activiteiten of titels gestopt, maar er zijn ook vele nieuwe initiatieven gestart en/of nieuwe activiteiten ontwikkeld. De advertentie-inkomsten uit internet zijn sterk gegroeid, maar vormen nog steeds een klein deel van het totaal. Zowel binnen de dochterbedrijven als op concernniveau zijn bedrijven aangekocht en/of belangen genomen of uitgebreid, zoals onder meer: Bohil Media, Relatieplanet, M-Media, SBS Internationaal en Expomedia. Hier tegenover staat dat serieus wordt overwogen om in verband met te weinig schaalgrootte en synergie in de toekomst, de dagbladen in Limburg af te stoten.
Maar er is ook gestart met een tijdschriftenuitgeverij in de Oekraïne en de gecombineerde activiteiten van TMG op internet vormen inmiddels een van de grootste internetbedrijven van Nederland.

Aanpassingen en portfolio
Het valt niet te negeren dat de waarde en de relevantie van printproducten en met name van dagbladen in haar oorspronkelijke functie dalen door de vele, steeds nieuwe informatiemogelijkheden, die ook nog vaak gratis zijn of in ieder geval eigentijdser over de markt worden gedistribueerd. TMG heeft altijd haar geld verdiend met de exploitatie van mediaconsumptie, dáár zit de kennis en toegevoegde waarde. In die hoek wil en zal TMG blijven: dáár zit de knowhow, daar zit de passie en daar is in principe goed geld te verdienen.

Maar het zal anders moeten. Met een focus op bestaande producten en in twee richtingen. Enerzijds de inhoudelijke, of beter gezegd, de mediaconsumptiekant en anderzijds de kostenkant. Maar kostenbesparingen, bezuinigingen zijn geen doel op zich. Ze horen thuis in een kader, een context van vóóruit kijken en van bouwen aan een toekomst.

Gegeven de enorme toevloed van informatie moeten printproducten anders worden ingevuld dan vroeger. Alleen maar véél informatie is wellicht onverstandig en actualiteit is met radio, tv en met name internet een heel ander begrip geworden. TMG moet dus andere waardes toevoegen. Naast die andere invulling moet de informatie over meerdere veelal digitale platforms verspreid worden. TMG moet nog dichter op de huid van de consument kruipen, om goed gedoseerd via meerdere mediumtypes de kracht van de TMG-merken aan consument te etaleren. En ook bij die digitale platforms moet TMG verder op zoek naar nieuwe manieren van waardecreatie.

Naast de inhoudelijke aanpassing van het printproduct en het verdelen van de informatie over meerdere platforms is het kostenniveau van groot belang.

  1. TMG heeft met een 'state of the art'-aanpak altijd veel succes gehad. TMG heeft daarmee veel succesvolle merken in de markt gezet. Maar de signalen uit de markt zijn onmiskenbaar: TMG zal dat alles met nog lagere kosten moeten doen en nog meer schaalgrootte moeten creëren. Hier zitten drie aspecten aan:Het 'state of the art''-niveau moet omlaag; simpelweg omdat de markt de bijbehorende hoge prijs niet meer honoreert.
  2. In relatie tot de bedrijfsdrukte (dus de gevolgen van oplage- en advertentie-ontwikkelingen) moeten er bezuinigd worden op mensen en middelen.
  3. Operatie 'tariefkaart', het tot in detail inzichtelijk maken van alle kostencomponenten van de interne facilitaire bedrijven, dus ICT, drukken en distributie. Met die tariefkaart zullen de uitgevers gaan inspelen op o.a. de nieuwe ontwikkelingen, op de waarde van actualiteit en op de vraag of iedereen nog wel veel papier wil ontvangen.

Ook deze vertaalslag van de signalen uit de markt zal van invloed zijn op de hoeveelheid mensen en middelen, maar zorgt vooral voor eigentijdse, optimale printproducten met een maximaal rendement.

Anders en goedkoper; dat is dus uitdaging nummer één.

Binnen de werkmaatschappijen en voor de Raad van Bestuur ligt er, naast uiteraard zoveel mogelijk samenwerken in concernverband, nog een taak, namelijk een kritische kijk op de portfolio. De structurele signalen leiden tot maatregelen zoals geschetst maar die signalen leiden ook tot een kritische kijk op het huidige assortiment en beslissingen over aanpassing van dat assortiment.

De werkmaatschappijen doen dat voor hun respectievelijke bedrijfsonderdelen en de raad van bestuur doet dat op concernniveau. Zo heeft de Trompetter Bongers aangekocht en dagblad De Telegraaf Relatieplanet. De Tijdschriftengroep stopt Modern Country en lanceert het blad Jan en HDC Media overweegt een strategische herpositionering van de titels in het Gooi en rond Leiden. Het concern investeert in internationale radio en televisie, in nationale en internationale beurzen en in narrowcasting. Daarnaast is inmiddels de 100%-verwerving van Mobillion gerealiseerd en gaat in de Oekraïne binnenkort, naast de tijdschriften, een krantenproduct volgens het Nederlandse Sp!ts-concept van start.

Ook wordt op concernniveau in samenwerking met de facilitaire bedrijven gekeken naar samenwerkingsvormen of het deels outsourcen van activiteiten van die bedrijven. Bepaalde ICT-onderdelen outsourcen en gezamenlijk met andere partijen bezorgen liggen het meest voor de hand. Maar ook het op enigerlei wijze beter en goedkoper benutten van de gezamenlijke drukcapaciteit in Nederland moet onderzocht worden.
Realisatie zal niet op korte termijn lukken, maar, gezien de ontwikkelingen, zie ook die van andere kapitaalintensieve bedrijfstakken in het verleden, moet verdere schaalvergroting met collega's/concurrenten mogelijk zijn.

Bij de overheid zijn eindelijk bewegingen zichtbaar in de richting van meer multimediale ruimte voor uitgevers.
De Nederlandse economie staat volgens de deskundigen aan de vooravond van hernieuwde groei.
Digitale waardecreatie rond TMG-producten wordt ingevuld. Veel op internet is gratis maar los van de advertentie-inkomsten is het onze overtuiging dat wanneer de onderscheidende waardes worden gevonden en gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt, ook de bijbehorende winstgevende business cases worden gevonden.

Met name de kostenmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de mensen. TMG zal hier uiterst zorgvuldig mee om gaan. Eerlijkheid, duidelijkheid en goed met elkaar communiceren zijn daarbij de sleutelwoorden. Doelstelling is om gezamenlijk en als bedrijf sterker uit dit proces te voorschijn te komen.

Vooruitzichten .
Economisch herstel is uitgebleven in 2005 en verdere bezuinigingen zijn bij TMG aangekondigd. Concreter dan de afgelopen jaren is recent ook economisch herstel aangekondigd. Een positief signaal dat echter wat de verwachtingen betreft nog niet valt te kwantificeren.

Bij de bestaande activiteiten is niet te uitbundig begroot. Van de nieuwe initiatieven zullen sommige al bijdragen, andere vertonen nog aanloopverliezen. Daarnaast moet opnieuw rekening worden gehouden met reorganisatiekosten.

Alles opgeteld zijn er wederom te veel onzekerheden om een winstverwachting voor 2006 uit te spreken. Er is sprake van meer optimisme dan vorig jaar. Weliswaar nog niet gebaseerd op gerealiseerd resultaat maar wel op de toch wel steeds duidelijkere signalen van buiten én de potentie van nieuwe projecten, activiteiten en deelnemingen van TMG.