Amsterdam,
01
juni
2018
|
15:15
Europe/Amsterdam

TMG publiceert jaarverslag 2017

Focus TMG op kern van de bedrijfsvoering

Voor TMG en z’n stakeholders was 2017 een uitzonderlijk jaar dat zich kenmerkte door veranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgden. De belangstelling voor TMG van Mediahuis/VP Exploitatie en Talpa Holding en het hiermee samenhangende overnameproces waren daarbij de belangrijkste ontwikkelingen. Op 1 december 2017 werd overeenstemming bereikt over de verkoop van het belang van Talpa in TMG aan Mediahuis NV en na afronding van de transactie bezat Mediahuis per 15 december 2017 meer dan 95% van de aandelen TMG. In februari 2018 is de beursnotering van TMG beëindigd. De strategie van TMG is herijkt naar focus op de ontwikkeling in woord én beeld en er wordt gewerkt aan nieuwe productstrategieën om optimaal in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt.

TMG 2020 plannen
TMG maakte in november 2017 de plannen voor de toekomst bekend die tot 2020 gefaseerd worden uitgerold. Drie pijlers vormen de kern van deze plannen: focus op kwalitatieve journalistiek uitgedragen door de sterke merken, de beste in service en kwaliteit en het huis op orde brengen. Het afgelopen halfjaar zijn op het gebied van de hoofdmerken, het merkenportfolio en de organisatie zelf verschillende stappen gezet. TMG concentreert zich op de kern van de bedrijfsvoering en werkt efficiënter om kosten te besparen. De kracht van onafhankelijke journalistiek en de sterke merken, het maken van een kwaliteitsslag in de dienstverlening en het op orde brengen van de organisatie staan centraal. De doelstelling is om in 2020 weer een gezonde EBITDA te realiseren.

Vooruitblik
Naast het uitvoeren van de TMG 2020 plannen is in de afgelopen periode de 24/7 strategie herijkt. TMG concentreert zich op de ontwikkeling in woord én beeld en binnen de organisatie wordt de executiekracht en de cultuuromslag gerealiseerd die nodig zijn om deze herijkte strategie succesvol uit te voeren. Om optimaal in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt wordt gewerkt aan nieuwe productstrategieën. In het nieuwe TMG start alles bij de klantbehoefte en het benutten van kansen door die behoefte goed in kaart te brengen en de organisatie daarnaar te plooien. Daarnaast wordt ingezet op de groei uit digitale inkomsten zoals e-commerce, online advertenties, dataproposities en video.

TMG CEO Marc Vangeel: ‘Ik ben bijzonder trots op de manier waarop medewerkers en de medezeggenschapsraden zich gedurende een lastig jaar met veel onzekerheden onverminderd zijn blijven inzetten voor de toekomst van TMG. We werken nauw samen met Mediahuis om de toekomstplannen voor TMG te verwezenlijken en profiteren wederzijds van aanwezige expertise en efficiencymogelijkheden. Er zijn het afgelopen half jaar veel verbeteringen gerealiseerd en op basis van de herijkte 24/7 strategie en de nieuwe productstrategieën waar momenteel aan gewerkt wordt, zie ik ook de toekomst met optimisme tegemoet.’

Jaarcijfers 2017
Deloitte Accountants B.V. heeft op 20 april jongstleden de jaarcijfers van 2017 van een goedkeurende verklaring voorzien. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van vandaag is de jaarrekening vastgesteld en decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen met betrekking tot het financieel jaar 2017. Deze jaarcijfers zijn opgenomen in het jaarverslag en vandaag op de website van TMG gepubliceerd.

Toelichting op de gecontroleerde jaarcijfers 2017*

 

 

 

 

 

 

 

 

* De gerapporteerde opbrengsten en EBITDA-bedragen zijn op basis van voortgezette activiteiten (exclusief resultaten Keesing Media Group in 2017 en 2016 en Sky Radio Group in 2016).

Financiële highlights

 • De totale opbrengsten inclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen met 10,4% van € 348,1 naar € 311,8 miljoen, met name als gevolg van lagere advertentie-inkomsten uit print (-33,1%). Exclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen de advertentie-inkomsten uit print met 22,8%.
 • Sterke verbetering genormaliseerd EBITDA-resultaat in 2e halfjaar; € 9,8 miljoen positief ten opzichte van € 6,1 miljoen negatief in 1e halfjaar, respectievelijk € 1,2 miljoen positief in 2e halfjaar 2016.
 • Genormaliseerd voor reorganisatielasten, eenmalige kosten (hoofdzakelijk inzake het overnametraject) en boekverliezen/winsten is een EBITDA gerealiseerd van € 3,7 miljoen, ten opzichte van een negatieve EBITDA van € 0,4 miljoen vorig jaar.
 • Het EBITDA-resultaat inclusief eenmalige posten bedraagt € 9,7 miljoen negatief (2016: € 12,3 miljoen negatief).
 • Door eenmalige boekwinsten (op de verkoop van Keesing Media Group en het belang in Talpa Radio) enerzijds en afboeking van een deel van de geactiveerde fiscale compensabele verliezen anderzijds resulteert een nettowinst van € 2,9 miljoen tegenover een nettowinst van € 1,6 miljoen in 2016.
 • De verkoop van Keesing Media Group leidt tot een forse verbetering van de cashpositie en volledige aflossing van de bankleningen.

‚ÄčOntwikkeling aandeelhouderschap
Sinds de beëindiging van de beursnotering op 22 februari 2018 van het aandeel TMG NV, bezit Mediahuis meer dan 99,5% van de aandelen. Een uitkoopregeling voor de resterende 0,5% is in gang gezet conform de daarvoor geldende wettelijke regels. Naar verwachting zal dit proces voor eind 2018 afgewikkeld zijn en Mediahuis zal alsdan 100% van de aandelen bezitten.

Strategische highlights
De overname van TMG door Mediahuis is de belangrijkste strategische gebeurtenis in 2017. Het overnameproces van TMG dat werd geïnitieerd door Mediahuis en VP Exploitatie en waar Talpa Holding N.V. ook partij in werd, hield tussen 14 december 2016 en 9 augustus 2017 veel stakeholders bezig. Een overzicht van het verloop van dit proces is in jaarverslag 2017 te vinden op pagina 13 t/m 15.

Op het gebied van de hoofdmerken:

 • Telegraaf VNDG ging op 1 mei 2017 van start wat een belangrijk wapenfeit was in de ontwikkeling naar woord én beeld waardoor TMG z’n positie als uitgever wist te versterken;
 • Introductie vernieuwde merkenstrategie waarmee de submerken (o.a. DFT, Telesport en VNDG) weer nadrukkelijker onder het hoofdmerk De Telegraaf terug zijn gebracht;
 • Hugo Schneider werd in oktober 2017 benoemd tot hoofdredacteur regionale dagbladen bij TMG;
 • Metro rondde in december 2017 de transitie naar een crossmediaal platform af.

Op het gebied van het merkenportfolio:

 • Op 23 maart 2017 maakte TMG bekend het huis-aan-huis bladen portfolio aan BDUmedia (onderdeel van de Koninklijke BDU in Barneveld) te willen verkopen. In juni 2017 was deze verkoop een feit;
 • Op 4 juli 2017 werd Bohil Media verkocht aan Arimpex;
 • Op 18 juli 2017 maakte TMG bekend een partnership aan te willen gaan met Ergon Capital Partners III waarbij TMG de aandelen Keesing Media Group verkoopt aan het partnership en zelf een 30% belang hierin houdt. Op 31 augustus 2017 keurde de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders deze transactie goed;
 • Op 20 juli 2017 kondigde TMG aan International Fashion Week B.V. te verkopen, de organisatie achter het halfjaarlijkse event Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam en het modeplatform fashionweek.nl. Op 10 november 2017 werd modestyliste en ondernemer Danie Bles eigenaar van het platform. TMG blijft als mediapartner bij het platform betrokken;
 • Op 1 november 2017 verkocht TMG de radiozender Classic FM aan Challenge Records;
 • Op 1 december 2017 bereikten Mediahuis, Talpa Beheer B.V., Talpa Holding N.V. en Telegraaf Media Groep overeenstemming over twee voorgenomen transacties: 1) de verkoop van het belang van 29,16% van Talpa in TMG aan Mediahuis en 2) de verkoop van het belang van 23% van TMG in Talpa Radio Holding B.V. aan Talpa.

Op het gebied van de organisatie:

 • Harm van Veldhuizen startte in juli 2017 als directeur Marketing en Sales (B2B) bij TMG;
 • Xavier van Leeuwe startte in oktober 2017 als directeur Consumenten (B2C) bij TMG;
 • Synergievoordelen verzilverd door binnen Mediahuis-verband besparingen te realiseren op het gebied van ICT, inkoop en drukwerk.
 • De plattere en minder complexe organisatiestructuur binnen TMG is per februari 2018 van kracht geworden.

Bijlage: TMG jaarverslag 2017 

Over Telegraaf Media Groep
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste Nederlandse mediabedrijven, met sterke merken als De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé, VROUW en Telegraaf VNDG; regionale dagbladen (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant en De Gooi- en Eemlander); digitale merken zoals Dumpert en Gaspedaal. TMG heeft merken en titels die zich richten op entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal) en TMG bezit een indirect belang in puzzeluitgever Keesing. De missie van TMG is om consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week te voorzien van hoogwaardige en relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment, via alle denkbare distributievormen. Voor meer informatie over TMG ga naar www.tmg.nl.