Amsterdam,
12
maart
2013
|
07:28
Europe/Amsterdam

TMG legt focus op kernbedrijf

TMG realiseerde in het transitiejaar 2012 een gelijkblijvende omzet en een lager genormaliseerd EBITDA-resultaat in vergelijking met het voorgaande jaar. Autonoom en genormaliseerd daalde de omzet met € 36 miljoen vooral als gevolg van lagere omzet krantenadvertenties en lagere omzet bij Hyves. Dankzij kostenreducties en acquisities werd de daling van het genormaliseerd EBITDA-resultaat beperkt tot € 21,2 miljoen en kwam uit op € 41,3 miljoen (2011: € 62,5 miljoen). Voor reorganisatiekosten werd circa € 1 miljoen ten laste van het resultaat gebracht tegenover vorig jaar € 44 miljoen. Verder werden eenmalige afschrijvingen tot een bedrag van € 41,7 miljoen in het resultaat van 2012 verwerkt, waarvan € 36,5 miljoen afwaardering goodwill van Hyves en € 5 miljoen inzake onroerend goed. In 2011 werd € 52,1 miljoen afgewaardeerd, waarvan € 44 miljoen op de goodwill van Sky Radio Group. Inclusief € 18 miljoen lagere inkomsten uit deelnemingen (vooral uit ProSiebenSat.1 Media AG, waarin vorig jaar een boekwinst op de verkoop van SBS Benelux van € 20 miljoen was verwerkt), circa € 2 miljoen hogere rentelasten en € 2,4 miljoen hogere belastingbaten, resteerde een nettoverlies van € 15,1 miljoen tegenover een nettoverlies van € 32,6 miljoen over 2011.

De advertentiemarkt, met name in print, is in de loop van 2012 verder en sneller dan verwacht gedaald. Er is geen uitzicht op een snel herstel waardoor versnelling van kostenmaatregelen nodig is. De gelden die beschikbaar kunnen komen uit ProsiebenSat.1 Media AG zullen worden ingezet om het kernbedrijf een gezonde balans te geven en om liquiditeit te creëren voor aandeelhouders. TMG rolt met beperktere middelen en efficiënter de huidige strategie voor het kernbedrijf uit met behoud van een solide kapitaalstructuur. Vanwege de slechte marktomstandigheden schort TMG zijn omzet- en winstdoelstellingen voor 2016 op.

Vooral door de groei bij digitale activiteiten en de opbrengsten afkomstig van activiteiten die werden geacquireerd, is de totale omzet van TMG gelijk gebleven aan die van 2011. De economische ontwikkelingen in Nederland leidden tot een sterker dan in 2011 verwachte daling van de advertentie-inkomsten van dagbladen en huis-aan-huisbladen. Reeds in 2012 werden kostenverlagingen gerealiseerd door middel van reorganisatiemaatregelen en door samenwerking met derde partijen in de dagbladbezorging, maar deze besparingen waren nog onvoldoende om de daling in het resultaat geheel op te vangen.
Gezien deze resultaten èn de zeer onzekere vooruitzichten van de printadvertentiemarkt heeft TMG maatregelen genomen gericht op een solide toekomst van het kernbedrijf van TMG (online, print en radio). Het bedrijf houdt daarbij vast aan de ingezette crossmediale strategie, die is gericht op groei in online en transformatie naar een crossmediaal bedrijf.

Herman van Campenhout, CEO van TMG: “Gedurende het afgelopen jaar tekende zich een significant slechtere markt af. Vooral onze grootste markt, de markt voor printmedia, is verder verslechterd. Wij hebben maatregelen genomen die de positie van ons kernbedrijf verstevigen. Dit zal ons helpen om als een beter en steviger bedrijf uit de storm te komen, die in het medialandschap woedt.”
De in 2011 gelanceerde crossmediale strategie voor het kernbedrijf is vertaald in een nieuwe organisatie gedurende 2012 en legt de focus op de platformen: print, online en radio.
In de printmarkt, de belangrijkste aanjager van ons onlinebereik, richt TMG zich op het bereiken van meer efficiency door zowel interne als externe samenwerking.
Binnen online zijn alle activiteiten van TMG geïntegreerd, waardoor concernbrede bundeling van kennis en expertise plaatsvindt op het gebied van online productontwikkeling. De resultaten van Hyves over 2012 hebben niet aan de ambitie voldaan en hebben geleid tot een bijzonder waardeverminderingsverlies van € 36,5 miljoen. Het sociale netwerk richt zich nu specifiek op jongeren en ontwikkelt daarnaast activiteiten in social en casual gaming.
De op innovatie gebaseerde groei bij Sky Radio Group wordt gezien de behaalde successen doorgezet. De neerwaartse trend in de luistercijfers van de afgelopen vier jaar werd in 2012 omgebogen. De luisteraandelen van zowel Sky Radio als Radio Veronica groeiden sterk.
Keesing Media Groep heeft succesvol Megastar geïntegreerd. Gezien de focus van TMG op het kernbedrijf worden de strategische opties voor dit bedrijfsonderdeel onderzocht.

Dividend
Over het jaar 2012 wordt voorgesteld om geen regulier dividend uit te keren.

ProSiebenSat.1 Media AG
TMG verwacht in 2013 een interim-dividend uit te kunnen keren. Voorwaarde daarvoor is dat de aandeelhouders van ProSiebenSat.1 Media AG het voorstel goedkeuren tot een uitkering van € 5,63 dividend per aandeel met stemrecht als gevolg van de verkoop van de Scandinavische activiteiten.
De uitkering van het interim-dividend van TMG zal € 0,47 per aandeel bedragen en in augustus/september 2013 kunnen worden uitgekeerd.

De preferente aandeelhouders van ProSiebenSat.1 Media AG nemen tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 juli aanstaande een besluit over de samenvoeging van de preferente aandelen en de aandelen met stemrecht. Bij een positief besluit krijgen ook de aandelen met stemrecht een beursnotering waardoor de verhandelbaarheid van het TMG-belang toeneemt.

Vooruitzichten
Voor het jaar 2013 wordt geen concrete verwachting uitgesproken betreffende het resultaat.
De volgende ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het resultaat:

Print:
- Daling van de print advertentie-opbrengsten;
- Geringe daling van oplage-opbrengsten;
- Versnelling in het lopende kostenbesparingsprogramma;
Online: stijging van online opbrengsten;
Radio: geringe stijging van radio advertentie-opbrengsten.

Voor Keesing Media Group worden de strategische opties onderzocht.

Bijlagen:
1. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over 2012.
2. Geconsolideerd overzicht van de financiële positie per 31 december 2012.
3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012.
4. Genormaliseerd EBITDA 2012.

De verkorte jaarrekening zoals gepresenteerd in de bijlagen van dit persbericht zijn afkomstig uit de jaarrekening per 31 niet december 2012, welke nog is gepubliceerd. In overeenstemming met BW titel 2:395 verklaren wij dat Deloitte Accountants B.V. een goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven bij deze jaarrekening. Voor een juiste interpretatie van de financiële positie en resultaten van Telegraaf Media Groep N.V. en omvang van de controle van Deloitte Accountants B.V., dient dit persbericht te worden gelezen in samenspraak met jaarrekening waar het betrekking op heeft en de accountantsverklaring afgegeven op 11 maart 2013. Deze documenten worden op 12 maart 2013 gepubliceerd. De jaarrekening dient nog te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 25 april aanstaande te Amsterdam.

Een bespreking van de resultaten van TMG met bedrijfsanalisten vindt vandaag plaats om 14.00 uur. Graag nodigen we u uit om de audiowebcast van de bijeenkomst live te volgen via www.tmg.nl.