Amsterdam,
11
januari
2007
|
18:42
Europe/Amsterdam

TMG realiseert resultaatverbetering

Ad Swartjes, voorzitter van de Raad van Bestuur van Telegraaf Media Groep (TMG) heeft in zijn nieuwjaarsrede aangegeven dat de weg die TMG heeft ingeslagen vruchten begint af te werpen. Hij karakteriseert de nu bekende financiële resultaten over 2006 als ‘verheugend en hoopvol’.

Aangezien het te vroeg in het jaar is om definitieve resultaten af te geven, noemde Swartjes alleen voorlopige cijfers. ‘Bij een ruim 6% hogere omzet over 2006 steeg het bedrijfsresultaat vóór amortisatie immateriële vaste activa (uitgaverechten etc.) en exclusief bijzondere invloeden met circa € 9 miljoen, ofwel 23%, tot een bedrag van circa € 48 miljoen. Deze verbetering is met name te danken aan een licht gestegen advertentieomzet, een andere samenstelling van de productportfolio (verkoop Limburgse activiteiten en aankoop van onder andere de Sky Radio Groep en Keesing Media Group) en de effecten van bezuinigingsmaatregelen.’

Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere invloeden daalde ná aftrek van de met € 15 miljoen gestegen amortisaties met circa € 6 miljoen.

Op het definitieve nettoresultaat zullen in ieder geval van invloed zijn circa € 45 miljoen (bruto) bijzondere lasten (voornamelijk reorganisatielasten), € 10,5 miljoen positieve herwaardering inzake het belang in Wegener en € 51 miljoen (netto) boekwinst op de verkoop van de Limburgse activiteiten.

Swartjes concludeerde dat ‘ondanks de verheugende en hoopvolle stijging van het genormaliseerde bedrijfsresultaat vóór amortisaties, een resultaat van zo’n 6% van de omzet in ieder geval te laag is. Ten behoeve van de lange termijncontinuïteit en om aantrekkelijk te blijven voor aandeelhouders én als werkgever, moet dat getal omhoog.’

De CEO van TMG trok nog een paar conclusies: ‘De reorganisatie is fors ingezet; het aantal voltijdbanen (FTE) is in 2006 gedaald met zo’n 500: De helft hiervan is het gevolg van de herschikking van het productportfolio, de andere helft van reorganisaties binnen het bedrijf.

Er vinden grote veranderingen plaats in de portfolio en onze printproducten staan, wat oplage- en advertentievolume betreft, nog steeds onder druk. Vooral dit laatste is ernstig te noemen omdat de economie duidelijk in de lift zit en wij dat dus blijkbaar beperkt merken.’

Veranderingen in 2006
TMG zit als bedrijf midden in een enorm veranderingsproces. Swartjes vergeleek het met een bouwplaats, ‘waar veel overhoop is gehaald, waar je niet precies ziet waar wat komt, waar overal losse eindjes lijken te liggen, waar hard wordt gewerkt en waarbij het lijkt alsof niemand weet of en hoe het uiteindelijk weer een mooi geheel wordt. Maar ik verzeker u dat we wel degelijk vorderingen maken.

TMG heeft beloofd nog meer in de huid van de consument te kruipen met betrekking tot het zich wijzigende mediaconsumptiegedrag. Dat is ingevuld met aangepaste en nieuwe initiatieven. Ook aan de redactiekant zijn concrete vorderingen gemaakt, zowel aan de kostenkant als aan de mediaconsumptiekant. Kijk op de TMG-sites en kijk naar de internetverwijzigingen vanuit de printproducten.

TMG heeft beloofd het kostenniveau verder aan te pakken. Anders en goedkoper, geen luxe maar noodzaak. Ook hier zijn significante vorderingen gemaakt. Zowel bij de uitgeverijen als bij de facilitaire bedrijven zijn en worden grote stappen gezet op het gebied van kostenverlagingen, activiteiten samenvoegen en/of outsourcen.

In 2006 is een aantal wijzigingen in de productportfolio gerealiseerd waaronder de aankoop van Sky Radio Groep en Keesing Media Groep, Relatieplanet.nl, Yourfuture.tv en verkoop van de Limburgse activiteiten.

Aan de organisatorische kant is een directeur buitenland benoemd, die de ambities over de grenzen van strategische fundamenten voorziet, er is een Chief Synergy Officer benoemd om de synergie-effecten tussen TMG-onderdelen in Nederland te versnellen en te maximaliseren en er zijn nieuwe benoemingen geweest bij de directies van BasisMedia en Uitgeversmaatschappij De Telegraaf.’

Swartjes concludeerde dat TMG absoluut niet meer had aangekund afgelopen jaar, maar dat de veranderingen in de markt in hoog tempo doorgaan. TMG zal dus moeten mee veranderen. ‘Als we analyseren wat is beloofd en wat is opgeleverd, blijkt dat de snelheid van anticiperen op veranderingen beter kan en beter moet. Hetzelfde geldt voor het concreet, zeg maar SMART en gefocust, opleveren.’

Twee algemene punten die Swartjes nog noemde: ‘De verandering van de cross-ownershipregelgeving lijkt nabij: het wetsvoorstel Mediaconcentraties is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. En de keuze die het afgelopen jaar is gemaakt om een deel van de inkomsten voortvloeiende uit de verkoop van de Limburgse activiteiten te besteden aan de inkoop van in totaal circa 2,5 miljoen aandelen, circa 5% van de uitstaande aandelen.’

Business Units
Bij Uitgeversmaatschappij De Telegraaf stonden advertentie- en oplagevolume van de printuitgaven wederom onder druk, terwijl het marktaandeel ook weer steeg. De digitale omzet nam opnieuw toe, deels door eigen groei, deels door acquisities. De totale omzet bleef daarmee op een gelijk niveau. Er zijn concrete, structurele bezuinigingen gerealiseerd, die ook dit jaar en de komende jaren een positief effect zullen hebben op het rendement. Dankzij deze bezuinigingsmaatregelen en de lagere aanloopverliezen van nieuwe activiteiten nam het normale bedrijfsresultaat ten opzichte van 2005 belangrijk toe.

Basismedia, Sp!ts had in eerste instantie last van de druk op de advertentiemarkt. Maar door scherp op de kosten te letten en een aantrekkende omzet in de laatste maanden zal ongeveer een gelijk resultaat als over 2005 worden gehaald.

Zowel HDC Media als Holland Combinatie hebben een relatief goed jaar gehad. De rendementen moeten nog verder omhoog, maar ten opzichte van 2005 zijn de resultaten sterk verbeterd. Enerzijds door kostenmaatregelen, anderzijds door een aantrekkende personeels-advertentiemarkt. De oplage van de HDC-kranten daalde slechts beperkt.

De Telegraaf Tijdschriften Groep had een moeilijk jaar. Het blad JAN ontwikkelt zich buitengewoon positief. TTG-breed stonden zowel advertentie- als oplageinkomsten behoorlijk onder druk, net als bij de concurrentie. De omzet van TTG stabiliseerde, maar door hogere kosten van nieuwe projecten was het resultaat lager.

Zowel bij Telegraaf Media ICT als bij DistriQ en Telegraaf Drukkerij Groep heeft 2006 in het teken gestaan van maatregelen op het gebied van kosten, portfolio en kwaliteit, dit om te voldoen aan de doelstellingen van marktconformiteit, transparantie en flexibiliteit.

Reorganisaties, efficiencyslagen, verdere automatisering, maar ook versobering van processen waren én zijn dagelijks gehanteerde begrippen en dagelijkse realiteit.

Nieuw in TMG zijn Keesing Media Group en Sky Radio Groep. Ze leveren een gezond resultaat en vervullen hun rol waardoor TMG minder afhankelijk wordt van dagbladen en beter de trends in mediaconsumptie volgt. ‘We zijn er trots op deze bedrijven in onze groep te hebben. Beide zijn absoluut marktleider op hun terrein, hebben een ongelofelijke kennis van zaken en werken met relatief kleine, enthousiaste teams aan de dagelijkse resultaten, maar ook aan de, veelal digitale, toekomst.’

Minder nieuw, want voortgekomen uit Mobillion, is All Connected Media . Alle niet direct aan de TMG-titels gebonden activiteiten op het gebied van internet en mobiele telefonie zijn hier gebundeld.

Ten slotte onze buitenlandse vestigingen en deelnemingen. TTG Zweden gaat voort op de weg die al succesvol was ingeslagen: exploitatie van tijdschriften en bijbehorende websites, terwijl in de Oekraïense groeimarkt stap voor stap een modern multimediabedrijf wordt neergezet. De Keesing Media Group die al het grootste deel van haar omzet in het buitenland realiseert, ontwikkelt plannen voor verdere internationale expansie. Onder andere in landen waar TMG al actief is. Bij TMG’s joint venture in de Nederlandse beurzenmarkt vindt een heroriëntatie op het portfolio plaats. Voor wat betreft de deelneming in het internationaal opererende SBS Broadcasting is van belang de onlangs aangekondigde acquisitie van het Duitse televisieconglomeraat ProSiebenSat1 door KKR en Permira en de mogelijke gevolgen van de intentie om ProSieben samen te voegen met SBS Broadcasting. TMG heeft een belang van 20% in SBS en bepaalt momenteel haar positie.

Organisatiewijziging 2007
Uit een analyse van de toekomstige mediaconsumptie en TMG’s wijzigingen in de portfolio, aanpak van de kostenstructuur en aangescherpte buitenlandstrategie blijkt, dat het aanpassen van de onderneming aan een versneld groeiende, digitale multimediale mediaconsumptie in een hoger tempo moet worden gerealiseerd. Daarom worden bij de Nederlandse uitgeverijen de printactiviteiten gescheiden van de digitale activiteiten. Aansturing van zowel print als digitaal zal gebeuren vanuit een nieuwe centrale unit direct onder de RvB. Dit leidt tot een betere coördinatie van de printkant, zowel geografisch gezien als in afzetmarkten en zowel in kosten als in opbrengsten. TMG is in Nederland één van de grootste spelers in digitale mediaconsumptie.

Met de nieuwe organisatievorm kan TMG ook pro actiever en derhalve effectiever en efficiënter het mediaconsumptieaandeel in de digitale wereld vergroten. De komende tijd zal meer bekend worden gemaakt over de wijziging in de organisatie.

Human Resource Management
De heer Swartjes noemde de mensen in het bedrijf TMG’s grootste kapitaal. De Raad van Bestuur beseft dat de bezuinigingen, de omslag naar digitaal en alle andere wijzigingen steeds over en met mensen gaat. ‘Wij doen er alles aan, in overleg met de directies van de werkmaatschappijen en met HRM en de P&O-afdelingen om te werken en te blijven werken aan een open en eerlijk, modern, evenwichtig personeelsbeleid, inclusief aandacht voor goede communicatie.

Er is sprake van een omslag van een informele familiecultuur naar een innovatieve zakelijke cultuur. Daarbij verliezen we het belang van saamhorigheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid niet uit het oog, waarden die in onze cultuur altijd hoog in het vaandel hebben gestaan. TMG zet in op goed, sociaal en evenwichtig werkgeversschap. Samen met de werknemers zijn we een stevig en mooi bouwwerk aan het neerzetten.’

Vooruitzichten
Er zullen nog verdere bezuinigingen volgen, de organisatie gaat veranderen en TMG blijft investeren in de digitale wereld. De laatste twee maanden van 2006 waren advertentioneel wat beter en al ingezette reorganisaties gaan effect sorteren. Maar, gegeven de komende veranderingen bij het bedrijf èn de ongewisse relatie tussen de aantrekkende economie en de effecten daarvan op TMG’s resultaat, is het niet verantwoord nu al een voorspelling te doen voor het nettoresultaat over 2007. Wel verwacht Swartjes in 2007 een verdere verbetering van het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere invloeden.