Amsterdam,
14
maart
2008
|
09:34
Europe/Amsterdam

TMG-resultaat minder afhankelijk van kranten

 

  • Opbrengsten 2007: € 738,8 miljoen + 8,9%
  • Bedrijfsresultaat 2007 (EBIT): -/- € 27,8 miljoen -/-27%
  • Genormaliseerd bedrijfsresultaat 2007 voor amortisaties (recurring EBITA): 
    € 53,3 miljoen + 12%
  • Genormaliseerde EBITA-marge 2007: 7,2%
  • Nettoresultaat 2007: € 400,1 miljoen
  • Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 2007: € 62,1 miljoen + 3,2%
  • Dividendvoorstel per aandeel: € 1,00 + 100%

Na jaren van grote reorganisaties, optimalisaties en portfoliowijzigingen valt 2007 vooral te kenmerken als het jaar waarin de eerdere acquisities zijn gestroomlijnd en geïntegreerd, de strategische richting van interne productiebedrijven is bepaald en is TMG, ook door een bundeling van de Nederlandse uitgeefactiviteiten, als organisatie onderweg om de ambitieuze financiële ondernemingsdoelstellingen per eind 2009 te verwezenlijken.

In januari 2008 meldde TMG al dat het genormaliseerde bedrijfsresultaat vóór amortisatie over 2007 ten opzichte van 2006 verder was gestegen, maar ook dat de marge slechts 7% bedroeg. Om de continuïteit en een reële winstgroei per aandeel te garanderen, moet deze marge fors omhoog.

 

Doelstellingen

TMG heeft als ondernemingsdoelstelling het bereiken van een gemiddeld nettorendement op het eigen vermogen van ten minste 12% door middel van exploitatie van mediaproducten. Voor de doelstellingen per einde 2009 is dit vertaald naar het behalen van een jaarlijkse omzet van meer dan € 800 miljoen, met een genormaliseerde EBITA-marge (EBITA/omzet) van 15% (omzet 2007: € 738,8 miljoen, marge ruim 7%).

Een fors deel van de margeverbetering komt in eerste instantie uit kostenreducties, waarmee ook de meeste waarde voor de onderneming wordt gerealiseerd. De omzetgroei komt voor een belangrijk deel van digitale media (inclusief acquisities) en uit het behalen van een ‘fair share’ in de advertentiemarkt.

 

Marktverandering

De markt verandert in hoog tempo, maar het belang van media en informatie is onverminderd groot en de noodzaak van onderscheidende inhoud (content) zal er altijd zijn. Tegelijkertijd betekent de nieuwe mediawereld dat kostenstijgingen van traditionele media niet of nauwelijks meer kunnen worden doorberekend, dat een voorsprong bij een bepaald concept binnen een zeer korte tijd een achterstand kan worden en dat er distributievormen ontstaan, die buiten de primaire expertise van de traditionele uitgever liggen. Daarom zijn kostenbesparingen, realisatie van synergie binnen het bestaande portfolio en multimediaal gebruik (of hergebruik) van content belangrijker dan ooit.

 

Beleidslijnen

Op hoofdlijnen is TMG aan het optimaliseren, vernieuwen en internationaliseren. Via de volgende beleidslijnen voldoet TMG aan de wensen en eisen van stakeholders:

1.kostenefficiency;

2.investeringen in bestaande merken en producten (print en digitaal);

3.benutting synergiemogelijkheden;

4.investeringen in nieuwe producten (print en digitaal);

5.exploitatie van uitgeefkennis in het buitenland.

 

Financiële resultaten 2007

Samengevat

De opbrengsten van TMG stegen met 8,9% van € 678,1 miljoen over 2006 tot € 738,8 miljoen over 2007, voornamelijk dankzij de verwerking in 2007 van de volledige jaaromzet van gedurende 2006 geacquireerde bedrijven. TMG’s omzetafhankelijkheid van krantenproducten is mede daardoor in de afgelopen vijf jaar met zo’n 20 procentpunten afgenomen tot circa 60%.

Het geconsolideerde bedrijfsresultaat daalde met € 6,0 miljoen tot negatief € 27,8 miljoen. Genormaliseerd voor bijzondere invloeden en amortisaties was er sprake van een stijging van 12% ten opzichte van 2006 tot € 53,3 miljoen in 2007. Deze stijging is te danken aan de duidelijke toename van het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor amortisatie van de in de loop van 2006 aangekochte ondernemingen.

Over 2007 werd een nettoresultaat (toe te rekenen aan aandeelhouders van TMG) behaald van € 400,1 miljoen tegenover een nettoresultaat van € 49,6 miljoen over 2006. De verkoop van de belangen in SBS Broadcasting S.à.r.l. en Koninklijke Wegener N.V. leverde een boekwinst op van € 405,0 miljoen en leidde ertoe dat de nettowinst uitkwam op de hoogste ooit in het 115-jarig bestaan van de onderneming.

 

Bedrijfsresultaat

Het geconsolideerde bedrijfsresultaat daalde met € 6,0 miljoen tot negatief € 27,8 miljoen. Genormaliseerd voor bijzondere invloeden en amortisaties, was er sprake van een stijging met € 5,7 miljoen (12%) ten opzichte van 2006 tot € 53,3 miljoen. Deze stijging is te danken aan de forse toename van het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor amortisatie van de in de loop van 2006 aangekochte ondernemingen (€ 13,6 miljoen). Daartegenover stond een daling van dit bedrijfsresultaat bij de autonome activiteiten van € 7,9 miljoen. Deze daling deed zich vooral voor in de tweede helft van 2007. Tegenvallende omzetontwikkeling, maar met name incidentele kosten van € 8 miljoen - waaronder het opzetten van Telegraaf Media Nederland van € 2 miljoen, het centraliseren van de inkooporganisatie van € 2 miljoen waar in 2007 nog geen besparingen tegenover stonden, de transitiekosten van € 1 miljoen bij het outsourcen van de kantoorautomatisering en de inhuur van tijdelijke krachten bij de reorganisatie van distributie van ruim € 1 miljoen - waren hiervan de oorzaak.

 

Opbrengsten

De totale opbrengsten stegen met € 60,7 miljoen tot € 738,8 miljoen in 2007, dankzij € 19,2 miljoen hogere advertentieomzet, € 32,8 miljoen hogere oplage-inkomsten (waaronder Keesing Media Group) en per saldo een geringe stijging van € 1,2 miljoen uit de omzet van productie en distributie. De sterke stijging van de overige opbrengsten van € 7,5 miljoen omvat onder meer de opbrengsten uit digitale activiteiten zoals Relatieplanet, HabboHotel en Pilarczyk Media Groep B.V.

De omzet kwam voor 49% uit advertenties, 40% uit abonnementen en losse verkoop, 6% uit distributie-opdrachten, 1% uit drukwerk voor derden en 4% uit overige bronnen.

De omzet van het segment uitgeven is in 2007 toegenomen met 6,5% tot € 621 miljoen. Van deze stijging is 4,5% toe te rekenen aan de volledige consolidatie van Keesing Media Group B.V. in 2007 (acquisitie medio 2006). De omzet van landelijke dagbladen daalde met 2,1% terwijl de omzet van regionale dagbladen steeg met 2,4%, van huis-aan-huisbladen met 1,9%, van tijdschriften met 13,8% en van puzzelbladen met 113%. De radio-omzet nam toe met 46,1%, vooral door het in heel 2007 mee-consolideren van de Sky Radio Group (acquisitie april 2006).

Van de concernomzet is in 2007 € 54,2 miljoen (7,3%) gerealiseerd in het buitenland. In 2006 bedroeg de buitenlandse omzet € 34,2 miljoen (5,0%).

 

Kosten

De totale bedrijfskosten namen per saldo toe met € 63,1 miljoen, van € 706,0 miljoen tot € 769,1 miljoen. In deze toename is begrepen een € 16,1 miljoen hogere amortisatie- en afschrijvingslast (gevolg van acquisities), waarin opgenomen bijzondere waardeverminderingen van € 13,0 miljoen, met name de afwaardering van de Customer Relationship Management-applicatie (CRM-applicatie), alsmede € 42,7 miljoen hogere overige bedrijfskosten. De stijging van de overige bedrijfskosten tot € 326,2 wordt vooral veroorzaakt door de vervreemding van de distributietak van de huis-aan-huisbladen en door de outsourcing van de kantoorautomatisering. Ook waren de geacquireerde ondernemingen debet aan de stijging.

De personeelskosten met bijbehorende sociale lasten is inclusief de reservering voor de winstdelingsregeling over 2007 van € 14,5 miljoen, vanwege gerealiseerde boekwinsten op verkochte deelnemingen. Er was sprake van een aanzienlijke stijging van de kosten van tijdelijke krachten als gevolg van de implementatie van de CRM-applicatie en de reorganisatie van de distributie-activiteiten.

De reorganisatielasten daalden fors van € 41,1 miljoen in 2006 tot € 12,0 miljoen in 2007.

Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen steeg per saldo met € 364,2 miljoen tot € 352,6 miljoen, voornamelijk gerealiseerd door de verkoop van het aandelenbelang in SBS Broadcasting S.à.r.l., hetgeen een boekwinst opleverde van € 349,5 miljoen alsmede de verkoop van het aandeel in ANP hetgeen circa € 2,5 miljoen opleverde.

De financiële baten namen ten opzichte van 2006 toe met € 47,2 miljoen tot € 76,2 miljoen, waaronder begrepen de boekwinst op het aandelenbelang Wegener van € 57,0 miljoen. De interest uit hoofde van aandeelhoudersleningen aan SBS Broadcasting S.à.r.l. is tot datum van de verkoop SBS ontvangen en bedroeg € 6,5 miljoen. De rente op deposito uit hoofde van de verkoop SBS leverde € 7,7 miljoen op. De financiële lasten stegen licht tot € 8,4 miljoen, waarvan het overgrote deel (circa € 6,5 miljoen), direct dan wel indirect, gerelateerd is aan de financiering van de Sky Radio Group en de uitbreiding van het aandeel hierin van 28% tot 85% in juli 2007.

Evenals vorig jaar was er sprake van een belastingbate, hoewel deze daalde van € 7,2 miljoen over 2006 tot € 6,7 miljoen over 2007. De recordwinst van de onderneming, die voornamelijk veroorzaakt is door de boekwinsten op de verkoop van deelnemingen, is vrijgesteld van belastingen. Het effectieve belastingpercentage op het resultaat over 2007 bedroeg 1,7% negatief, in 2006 bedroeg dit 16,2% negatief.

De kasstroom bedroeg over 2007 € 430,0 miljoen. Uit de bedrijfsactiviteiten kwam € 62,1 miljoen, dat is fractioneel hoger dan in 2006. Van de € 604,1 miljoen opbrengst uit de verkoop van deelnemingen werd € 192,7 miljoen gebruikt ter aflossing van externe financieringen, voornamelijk die van de Sky Radio Group.

 

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is, inclusief het over 2007 behaalde resultaat, het over 2006 uitgekeerde dividend en de in 2007 ingekochte eigen aandelen, fors toegenomen van € 498,0 miljoen ultimo 2006 tot € 866,8 miljoen ultimo 2007. In het vermogen is nog geen rekening gehouden met het over 2007 uit te keren dividend. Per aandeel resulteert dit in een toename van € 9,96 tot € 17,43.

Aandelen

Gedurende 2007 zijn 2.499.200 ingekochte gewone aandelen ingetrokken, waardoor de samenstelling van het aantal aandelen is gewijzigd ten opzichte van 2006. Het aantal aandelen is samengesteld uit 50.000.000 gewone aandelen (2006: 52.499.200) en 960 prioriteitsaandelen van € 0,25 nominaal. Van de gewone aandelen zijn 31.676.029 stuks gecertificeerd per 31 december 2007, zijnde 63,4% (ultimo 2006: 62,7%).

 

Investeringen

Het totaalbedrag aan investeringen in 2007 voor zowel materiële als immateriële vaste activa (niet zijnde goodwill) komt uit op € 17,7 miljoen. Dit betreft investeringen in software (€ 7,1 miljoen) alsmede overige materiële vaste activa (wagenpark, kantoorinventaris en investeringen in hardware) € 10,6 miljoen.

In de tweede helft van 2008 vindt nadere besluitvorming plaats over een al dan niet ander dagbladformaat en de daarbij behorende investeringen.

Optie-arrangement betreffende 12% van het aandelenkapitaal met stemrecht van ProSiebenSat.1 Media AG

Fondsen geadviseerd door Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) en Permira Advisers LLP (Permira), hierna KKR/Permira, hebben eind 2006 een meerderheidsbelang verworven in de leidende Duitse mediagroep ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1). Deze groep heeft vervolgens in 2007 het 20%-belang van TMG in SBS Broadcasting S.à.r.l. (SBS) overgenomen en de twee bedrijven samengevoegd.

Tegelijkertijd met de verkoop van het belang in SBS verwierf TMG een optie met het recht op koop van 12% (13.127.832 aandelen) van de aandelen met stemrecht in ProSiebenSat.1 van KKR/Permira. De optieprijs bedraagt € 34,71 per aandeel verminderd met betaalbaar gesteld dividend in de periode 6 maart 2007 tot de datum waarop de optie wordt uitgeoefend. Over het fiscale jaar 2006 werd in 2007 € 0,87 aan dividend per aandeel uitbetaald, over 2007 wordt € 1,25 per aandeel voorgesteld. De optie kan in de periode vanaf 1 tot en met 15 juni 2008 worden uitgeoefend.

Direct gekoppeld aan deze call-optie is het recht van de vennootschap via welke de door KKR en Permira geadviseerde fondsen het belang in ProSiebenSat.1 controleren – om, in het geval TMG zijn call-optie niet uitoefent, 12% van de aandelen met stemrecht eventueel te verkopen aan TMG tegen een putprijs van € 28,71 per aandeel minus eventuele dividenduitkeringen die het gemiddelde dividend excessief te boven gaan in de periode 6 maart 2007 tot de datum waarop de put-optie wordt uitgeoefend. Deze optie kan in de periode vanaf 1 tot en met 15 augustus 2008 worden uitgeoefend.

Het uitoefenen van het optierecht biedt TMG de mogelijkheid te participeren in een internationale mediacombinatie met een sterke marktpositie en met sterke financiële resultaten. In dat geval neemt TMG ook deel in de verwachte internationale groei en de benutting van het synergievoordeel dat is gecreëerd door de vorming van de nieuwe televisiecombinatie ProSiebenSat.1/SBS.

Naast de optie verwierf TMG twee zetels in de Aufsichtsrat (Raad van Commissarissen) van ProSiebenSat.1, derhalve nemen sinds juli 2007 twee vertegenwoordigers van TMG deel aan de beraadslagingen van deze Aufsichtsrat.

De goede resultaten over 2007 en de verwachte verdere resultaatverbeteringen van ProSiebenSat.1 alsook een, voor TMG, recent weer uitgevoerde waardebepaling door een onafhankelijke derde partij, bevestigen de eerdere verwachtingen van TMG betreffende ProSiebenSat.1.

TMG beraadt zich op de verschillende mogelijkheden aangaande de verworven positie met betrekking tot ProSiebenSat.1.

Nadere besluitvorming zal in het tweede kwartaal van 2008 plaatsvinden.

 

Vooruitzichten

Het jaar 2007 is afgesloten met een genormaliseerde EBITA-marge van 7,2% op een omzet van € 738,8 miljoen. Eind 2009 wordt gestreefd naar een genormaliseerde EBITA-marge van 15% op een omzet van minimaal € 800 miljoen. Deze marge is na aftrek van overhead en winstdeling. Concreet betekent dit een toename van circa € 53 miljoen naar ongeveer € 120 miljoen. Concrete korte- en middellangetermijnprojecten zijn daartoe gedefinieerd.

Deze majeure toename zal naar verwachting voor circa tweederde komen uit een autonome margeverbetering en voor circa eenderde uit acquisities. De autonome groei van de marge is afkomstig van het afstoten van verliesgevende activiteiten, een toenemend aandeel in de advertentieomzet (digitaal) en verdere kostenreductie door de samenvoeging van de kranten- en tijdschriftenuitgeverijen en lagere distributie- en drukkosten.

In het persbericht van januari jongstleden naar aanleiding van de nieuwjaarsrede is voor 2008 een aanzienlijke stijging van het bedrijfsresultaat aangekondigd. Concreet betekent dit een verwachte stijging van de genormaliseerde EBITA-marge tot 9 à 10%, voornamelijk te realiseren door kostenreducties, afstoten van verliesgevende activiteiten en in beperkte mate door acquisities. Daarbij geldt als aanname een lichte stijging van de advertentie- en oplage-inkomsten ten opzichte van 2007.

De eerste twee maanden van 2008 laten echter, voor wat betreft de advertentieomzet in print, een minder gunstige ontwikkeling zien, namelijk een licht dalende omzet ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2007. De oplage-omzet en de radio-omzet waren licht hoger. Indien en voorzover deze ontwikkeling representatief is voor geheel 2008 kan dit uiteraard van invloed zijn op de afgegeven verwachting voor 2008. Op dit moment is er geen aanleiding de doelstellingen bij te stellen.

Van verdere invloed op de ontwikkeling van het nettoresultaat per aandeel zijn de keuzes ten aanzien van de besteding van de liquiditeiten, waaronder de consequenties van het optie-arrangement in ProSiebenSat.1, de inkoop van eigen aandelen en/of een extra dividend.

 

Dividend

Het dividend wordt normaliter vastgesteld binnen een bandbreedte van 15% tot 30% van de cashflow, waarbij cashflow is gedefinieerd als de optelsom van nettoresultaat en afschrijvingen, gecorrigeerd voor de in het nettoresultaat begrepen effecten van herwaarderingen en impairment.

Aan de aandeelhouders zal echter een dividend worden voorgesteld van € 1,00 per aandeel in verband met het vrijhouden van middelen voor investeringen in 2008, waaronder het optie-arrangement van ProSiebenSat.1. Daarnaast zijn in de periode van 28 november 2007 tot 13 maart 2008, 2.163.553 aandelen ingekocht, zijnde 4,3% van het geplaatste kapitaal, voor een bedrag van ruim € 51,5 miljoen.