Amsterdam,
17
augustus
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

TMG start aandeleninkoop

TMG maakt bekend gebruik te maken van het, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, verleende mandaat tot inkoop van eigen aandelen. De inkoop heeft als doel de ingekochte aandelen in te trekken en zodoende het uitstaand kapitaal te verminderen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 28 april 2011 de Raad van Bestuur van TMG gemachtigd tot inkoop van al dan niet aan de beurs genoteerde aandelen dan wel certificaten daarvan, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal voor een prijs niet lager dan de nominale waarde en niet hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoers van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop.

TMG heeft een gevolmachtigde aangesteld om vanaf morgen namens TMG vooralsnog maximaal 5% (2.387.500 aandelen) van het uitstaand kapitaal in te kopen, waarbij tevens de inkoop van aandelen tijdens gesloten periodes is toegestaan.

TMG zal indien daartoe aanleiding is en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving via haar website www.tmg.nl melding doen van de voortgang in de uitvoering van het programma.

Voor een actueel overzicht van het inkoopprogramma klik hier.