Amsterdam,
22
april
2010
|
14:40
Europe/Amsterdam

TMG verbetert resultaat in eerste kwartaal door kostenverlagingen

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMG (Telegraaf Media Groep N.V.) is bekend gemaakt dat het bedrijfsresultaat (genormaliseerd EBITA) in het eerste kwartaal van 2010 fors is toegenomen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2009. De stijging van het bedrijfsresultaat is vooral te danken aan de eerder genomen maatregelen om de kosten te reduceren. De opbrengsten daalden.

Verslagjaar 2009
Zoals eerder is bekend gemaakt, is het genormaliseerde EBITA-resultaat onder invloed van de crisis gedaald van € 62,0 miljoen in 2008 naar € 49,6 miljoen in 2009. De daarbij behorende EBITA-marge daalde van 9,1% naar 8,1%. De opbrengsten inclusief overige bedrijfsopbrengsten daalden met circa € 70 miljoen. De terugval werd voornamelijk veroorzaakt door een (marktconforme) daling in de advertentieopbrengsten en is voor een belangrijk gedeelte gecompenseerd door kostenbesparingen. Exclusief circa € 47 miljoen lagere reorganisatielasten daalden de bedrijfslasten met circa € 58 miljoen. In het netto-resultaat van € 69,3 miljoen over 2009 is begrepen een opwaardering van het belang in ProSiebenSat.1 Media AG van € 56 miljoen.

Het ‘Kostenverlagingsprogramma 2008-2010’ dat ten doel heeft een structurele jaarlijkse kostenverlaging te realiseren van € 40 miljoen tot € 50 miljoen, ligt vóór op schema. De uit het programma voortvloeiende doelstellingen: structureel lagere jaarlijkse bedrijfslasten (inclusief een reductie van het personeelsbestand met 500 fte halverwege 2010), verkoop/beëindiging van niet of onvoldoende winstgevende activiteiten, uitbesteding van niet-kernactiviteiten, overige kostenbesparingen en groei in digitale activiteiten werden allen gerealiseerd. De doelstelling met betrekking tot een groei in genormaliseerde EBITA-marge werd in 2009 niet verwezenlijkt; in 2010 moet deze marge volgens de huidige doelstellingen duidelijk stijgen. Voor de langere termijn handhaaft TMG de ambitie van een marge van 15%.

Aandeelhoudersbesluiten

  • De jaarrekening is vastgesteld en het dividendvoorstel van € 0,35 per certificaat van aandelen is door de aandeelhouders goedgekeurd. De datum van uitbetaling wordt 29 april 2010.
  • De heer D.H.H.D. Ropers is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TMG.
  • Deloitte Accountants is aangesteld als externe accountant voor het jaar 2010.

Eerste kwartaal 2010
Publicatie van de definitieve cijfers over het eerste kwartaal 2010 zal geschieden op 12 mei aanstaande. Uit de voorlopige cijfers blijken de opbrengsten - vooral als gevolg van ruim 6% lagere advertentieopbrengsten - met circa € 6 miljoen te zijn gedaald ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar naar ruim € 140 miljoen. Dankzij de doorwerking van eerder genomen maatregelen daalden de bedrijfslasten met bijna € 12 miljoen. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat neemt daarmee toe van circa € 4,5 miljoen in het eerste kwartaal van 2009 naar ruim € 10,7 miljoen in 2010; de bijbehorende marges bedragen respectievelijk circa 3,1% en 7,6%.

Vooruitzichten
De forse stijging van het resultaat over het eerste kwartaal kan niet zonder meer worden doorgetrokken naar de rest van het jaar. Een aantal belangrijke maatregelen is al in de loop van 2009 geëffectueerd. In de komende kwartalen zal daarom bij de vergelijkingen met vorig jaar sprake zijn van een afnemend effect van de kostenverlagingen op de resultaten.

Voor geheel 2010 wordt vooral dankzij de effecten van de eerder genomen maatregelen een verbetering verwacht van de genormaliseerde EBITA-marge van 8,1% over 2009 naar ruim 9% over 2010. Uitgangspunt daarbij is dat de advertentieopbrengsten ten opzichte van de daling in het eerste kwartaal niet verder verslechteren.

Audio-webcast
Voor een volledig verslag van de aandeelhoudersvergadering verwijzen we u naar de audio-webcast van de bijeenkomst.