Amsterdam,
15
augustus
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

TMG zet in op sterke merken

Kostenverlagingen fundament onder toegenomen bedrijfsresultaat

Hoofdpunten eerste halfjaar 2013 1

Ten opzichte van het eerste halfjaar 2012: 

  • Stijgt het genormaliseerde EBITDA-resultaat met € 8,8 miljoen naar € 25,3 miljoen (+54%).
  • Stijgt de genormaliseerde EBITDA-marge van 5,9% naar 9,2%.
  • Dalen de opbrengsten met 2,5% naar € 274,8 miljoen.
  • Dalen de bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en amortisaties met 4,4% naar € 253,0 miljoen; het kostenreductieprogramma 2012-2016 ter grootte van € 70 miljoen ligt vóór op schema.
  • Stijgt het aandeel van Telegraaf Media Groep in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG met 42% naar € 11,5 miljoen.

Interim-dividend

Telegraaf Media Groep keert een interim-dividend uit van € 0,50 per certificaat/aandeel. De betaaldatum van het dividend is 22 augustus 2013.

Resultaten

Resultaat en marge

Bedragen in miljoenen euro's

Eerste helft 2013

Eerste helft 2012

Tweede kwartaal 2013

Tweede kwartaal  2012

Opbrengsten

274,8

282,0

140,6

144,3

Genormaliseerde EBITDA

25,3

16,5

16,5

9,0

Genormaliseerde EBITDA-marge

9,2%

5,9%

11,7%

6,3%

Nettoresultaat

14,3

9,1

11,5

7,6

1 De resultaten van Metro Nederland en Zoomin.TV worden respectievelijk meegeconsolideerd sinds september en november 2012 en zijn derhalve geen onderdeel van de vergelijkende cijfers over de eerste helft van 2012. In het eerste halfjaar 2013 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden als gevolg van IAS 19R, hiervoor zijn de vergelijkende cijfers van 2012 aangepast.

Cees Steijn, CEO ad interim van Telegraaf Media Groep
Gedurende de eerste helft van dit jaar heeft vooral de daling van de advertentie-inkomsten zich doorgezet. Hoewel we dankzij stringente kostenmaatregelen in staat zijn geweest deze negatieve trend op te vangen, zijn strategische aanpassingen blijvend noodzakelijk om de nieuwe mediarealiteit structureel het hoofd te kunnen bieden en daarmee onze positie als een gezichtsbepalend Nederlands mediabedrijf te bestendigen. Met de voorgestelde vereenvoudiging van de bedrijfsstructuur kunnen we een grotere mate van ondernemerschap koppelen aan de kracht, potentie en kwaliteit van onze sterke merken. Dat biedt ons mogelijkheden sneller en beter in te spelen op kansen en bedreigingen in onze markten.
Cees Steijn, CEO ad interim van Telegraaf Media Groep

Strategie en organisatie

De ambitie van Telegraaf Media Groep is om het Nederlandse mediabedrijf van de toekomst te zijn. Een bedrijf dat adequaat inspeelt op de zich in hoog tempo veranderende markt en daarbij ook het voortouw neemt. Een ondernemend en dynamisch bedrijf met een hoofdrol in de mediarevolutie van vandaag en morgen.Telegraaf Media Groep gaat zich vooral richten op het versterken van haar belangrijkste merken en de exploitatie ervan. Nederlandse consumenten worden bereikt via print, online, video, mobiel en radio. Welke kanalen wanneer worden ingezet is niet relevant. De manier waarop is veel belangrijker. De merken en journalistieke relevantie vormen het hart van het bedrijf. In het mediabedrijf van de toekomst draait het vooral om de combinatie van merk en inhoud én om de meerwaarde die zo wordt geleverd aan consumenten en adverteerders.Om de kracht van de merken verder te kunnen vergroten zal Telegraaf Media Groep de huidige structuur van het bedrijf nog dit jaar ingrijpend vereenvoudigen om zo maximaal ruimte te kunnen geven aan ondernemerschap. De toekomstige organisatie zal gaan bestaan uit de volgende businessunits die direct door de Raad van Bestuur, als operationele directie, worden aangestuurd:

  • landelijke merken (onder meer De Telegraaf, Sp!ts, Metro, DFT.nl en Telegraaf Webshop),
  • regionale en lokale merken (regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en Dichtbij),
  • niet aan printmerken gekoppelde online activiteiten zoals Hyves en Relatieplanet,
  • Sky Radio Group (onder meer Sky Radio 101 FM, Radio Veronica en Classic FM),
  • Keesing Media Group, waarvoor momenteel de strategische opties worden onderzocht.

Ondersteunend aan de businessunits zijn de facilitaire bedrijfsonderdelen: drukkerijen, distributiebedrijf en callcenter.

Voor de businessunits zijn inmiddels wijzigingsplannen opgesteld, die ter beoordeling zijn aangeboden aan de betreffende ondernemingsraden. Belangrijk daarbij is dat bij alle bedrijfsonderdelen snel en slagvaardig gewerkt kan worden aan de uitbouw van de huidige sterke merken, aan nieuwe initiatieven gericht op groei, aan de transformatie van het bedrijf naar een sterke online organisatie en aan het beheersen van kosten. Bij landelijke merken zal meer focus komen op de verdere uitbouw van merken als onder meer De Telegraaf, De Financiële Telegraaf, Vrouw, Privé en Telesport. De direct aan De Telegraaf gebonden merken hebben een sterke positie in de markt, hetgeen ze bij uitstek geschikt maakt om er nieuwe business rondom te ontwikkelen. Bij de regionale en lokale merken zal sprake zijn van consolidatie en optimalisatie van titels en zal de online ambitie worden ingevuld door integratie van Dichtbij. Ook zal een verdere uitbouw van de online nieuwsvoorziening worden gerealiseerd.

Naast het eerder aangekondigde kostenbesparingsprogramma van € 70 miljoen, te realiseren in de periode 2012-2016, waarvan een personeelsreductie van 350 fte onderdeel uitmaakt, wordt in de tweede helft van 2013 een aanvullend besparingsprogramma uitgewerkt van circa € 50 miljoen. Een verdere reductie van het aantal arbeidsplaatsen met ten minste 350 fte is daar onderdeel van.

Financiële toelichting eerste halfjaar 2013

Over de eerste zes maanden van 2013 heeft Telegraaf Media Groep een genormaliseerd EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 25,3 miljoen, terwijl in de vergelijkbare periode in 2012 een genormaliseerd EBITDA-resultaat werd behaald van € 16,5 miljoen, een stijging van 54%. De genormaliseerde EBITDA-marge bedroeg in het eerste halfjaar 2013 9,2% (eerste halfjaar 2012: 5,9%). De resultaatverbetering werd gerealiseerd ondanks een daling van € 7,2 miljoen in de opbrengsten. De opbrengsten van Sky Radio Group, Keesing Media Group en online media (internet plus videoproducties) stegen, die van print daalden. De verbetering in het resultaat is gerealiseerd door stringente kostenbewaking.

Opbrengsten

Op­brengsten

Bedragen in miljoenen euro's

Periode

1/1 - 30/6/2013

Periode

1/1 - 30/6/2012

Oplage

138,6

142,4

Advertenties

104,4

111,2

Drukwerk voor derden

1,5

1,7

Distributie voor derden

7,4

5,1

Overige opbrengsten

22,9

21,6

Totaal

274,8

282,0

De oplage-inkomsten over het eerste halfjaar daalden met € 3,8 miljoen naar € 138,6 miljoen. Bij dagblad De Telegraaf was in de vergelijking met het jaar ervoor, vooral vanwege het EK Voetbal in 2012, sprake van minder proefabonnementen en lagere losse verkoop. De specials rond de abdicatie van koningin Beatrix (januari) en de troonswisseling (mei) zijn collectors items geworden. De oplage-inkomsten van Keesing Media Group zijn fractioneel gestegen in Frankrijk, Duitsland en Spanje.

De advertentieopbrengsten daalden in het eerste halfjaar met € 6,8 miljoen (6,1%), vooral als gevolg van minder advertenties van grotere ondernemingen (categorie Nationale Merken en Diensten) in de landelijke dagbladen. Dit werd deels gecompenseerd door de extra advertentieopbrengsten na de acquisitie van Metro. Sky Radio Group wist haar groeiende luistercijfers te verzilveren. De omzet steeg met € 1,5 miljoen (8,8%) in een gedaalde radiomarkt.

Inkomsten uit distributieactiviteiten voor derden stegen met € 2,3 miljoen door de samenwerking met de Persgroep Distributie in Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg.

De overige opbrengsten stegen met € 1,3 miljoen vanwege hogere inkomsten uit E-commerce activiteiten, waaronder de verkoop van tablets, reizen en sierraden. De omzet van GroupDeal steeg met ruim 60%.

Kosten

Het kostenreductieprogramma van € 70 miljoen, te realiseren in de periode 2012-2016 ligt vóór op schema en heeft per saldo de daling in de opbrengsten ruimschoots gecompenseerd. In het eerste halfjaar werden vooral kostenbesparingen gerealiseerd op het gebied van drukken,distribueren en personeel, in totaal € 26,8 miljoen. Cumulatief is sinds het begin van het programma een kostenverlaging van € 40 miljoen gerealiseerd.

Ondanks de acquisitie van Metro, dat sinds februari 2013 door Telegraaf Media Groep wordt gedrukt, zijn de kosten voor grond- en hulpstoffen in het eerste halfjaar 2013 met € 1,8 miljoen gedaald (7,4%). Dit is deels het gevolg van een daling van de prijs voor krantenpapier, hetgeen een kostenvoordeel opleverde van € 1,2 miljoen.

De personeelskosten daalden in het eerste halfjaar, ondanks een dotatie aan de reorganisatievoorziening van € 2,9 miljoen vanwege de geplande sluiting van drukkerij Rotomega van Keesing Media Group in Frankrijk, met € 3,2 miljoen (2,9%) naar € 106,5 miljoen. Onder de personeelskosten zijn zowel lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten alsook de kosten van tijdelijk personeel opgenomen.De personeelsbezetting van Telegraaf Media Groep is in de afgelopen jaren afgenomen door personeelsreducties en toegenomen door acquisitie van Hyves (4e kwartaal 2010), Megastar (eind 2011), GroupDeal (begin 2012) en Metro en Zoomin.TV (2e halfjaar 2012). Per 30 juni 2013 bedroeg het aantal fte 2.734. Inclusief de personeelsuitbreiding vanwege de acquisitie van Metro en Zoomin.TV is ten opzichte van eind juni 2012 per saldo sprake van een reductie met 191 fte.Autonoom bedroeg de reductie 251 fte. De daling van het aantal fte heeft voornamelijk plaatsgevonden bij regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen, online (Hyves) en het hoofdkantoor. Ook zijn fte-reducties gerealiseerd door integratie van de zogeheten back-office en de redacties van Sp!ts en Metro.

De overige bedrijfskosten zijn in het eerste halfjaar 2013 met € 6,9 miljoen (5,2%) afgenomen. Vorig jaar waren de verkoopkosten hoger vanwege marketingcampagnes en verhoogde oplageactiviteiten rond het EK Voetbal en werd het gepersonaliseerde online radiostation ‘My Radio’ ontwikkeld en geïntroduceerd door Sky Radio Group. Dit jaar werden besparingen gerealiseerd op distributiekosten, redactiekosten en automatiseringskosten en als gevolg van product portfolioaanpassingen zijn ook besparingen gerealiseerd bij de huis-aan-huisbladen (minder titels).Tegenover deze afname van kosten stonden hogere uitgaven als gevolg van de bijbehorende inkoopwaarde van de met € 3,5 miljoen gestegen E-commerce omzet (vooral GroupDeal en De Telegraaf webshop). Daarnaast bracht het consolideren van Metro en Zoomin.TV overige bedrijfskosten van circa € 2,2 miljoen met zich mee.

De afschrijvings- en amortisatielasten namen in het eerste halfjaar 2013 licht toe door afschrijving op de begin 2013 aangekochte servers van Hyves en door een snellere amortisatie op de merknamen van Sky Radio Group.

Financiële baten en lasten

In het resultaat van geassocieerde deelnemingen is begrepen het resultaat uit het 6%-belang van Telegraaf Media Groep in ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1), zijnde € 11,5 miljoen over het eerste halfjaar van 2013 (eerste halfjaar 2012: € 8,1 miljoen). Per 30 juni bedroeg de boekwaarde van het belang (vóór uitkering van het dividend over 2012), € 242,3 miljoen, dat is € 18,46 per aandeel ProSiebenSat.1.

BelastingenHet verschil tussen de effectieve belastingdruk (- 9,3%) en de nominale belastingdruk (25%) is in hoofdzaak het gevolg van de vrijgestelde resultaten van de geassocieerde deelneming ProSiebenSat.1.

LiquiditeitenDe nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten was over het eerste halfjaar van 2013 € 5,4 miljoen hoger dan over de vergelijkbare periode in 2012 als gevolg van een hoger bedrijfsresultaat.In het eerste halfjaar 2013 hebben deelbetalingen plaatsgevonden voor de investeringen in de flexibilisering van de drukmogelijkheden van de drukkerij in Amsterdam en Alkmaar. Voorts zijn de servers van Hyves aangekocht (was operational lease) voor een bedrag van € 4,3 miljoen en zijn ontslagvergoedingen uitgekeerd van € 10,1 miljoen inzake het fte-reductieprogramma.Over het boekjaar 2011 werd in het eerste halfjaar 2012 van ProSiebenSat.1 een dividend ontvangen van € 1,15 per aandeel met stemrecht. Het dividend over het boekjaar 2012 is in de tweede jaarhelft van 2013 ontvangen.De daling in de kasstroom uit operationele bedrijfs- en investeringsactiviteiten is met € 29,9 miljoen gefinancierd met bestaande kredietfaciliteiten. De netto bancaire schuld bedroeg per 30 juni 2013 € 93 miljoen, hetgeen € 22 miljoen hoger is dan de stand per 31 december 2012.

Financiële toelichting tweede kwartaal 2013

Over het tweede kwartaal van 2013 heeft Telegraaf Media Groep een genormaliseerd EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 16,5 miljoen, terwijl in de vergelijkbare periode in 2012 een genormaliseerd EBITDA-resultaat werd behaald van € 9,0 miljoen, een stijging van ruim 80%. De genormaliseerde EBITDA-marge bedroeg in het tweede kwartaal 2013 11,7% (tweede kwartaal 2012: 6,3%).

Op­brengsten

Bedragen in miljoenen euro's

Periode

1/4 - 30/6/2013

Periode

1/4 - 30/6/2012

Oplage

69,8

71,8

Advertenties

55,0

58,9

Drukwerk voor derden

0,7

0,9

Distributie voor derden

4,1

2,4

Overige opbrengsten

11,0

10,3

Totaal

140,6

144,3

De opbrengsten daalden in het tweede kwartaal met € 3,7 miljoen vooral als gevolg van lagere advertentieopbrengsten. Tegenover de stijging van de opbrengsten van radio, internet en puzzels stond een daling bij de gedrukte uitgaven. De opbrengsten uit distributie zijn gestegen door gedeeltelijke uitvoering van de gezamenlijke dagbladdistributie van Telegraaf Media Groep en Persgroep.

De forse verbetering in het genormaliseerde EBITDA-resultaat in het tweede kwartaal werd vooral bereikt door verlaging van de bedrijfslasten met € 11,2 miljoen. Hoofdzakelijk namen de kosten van grond- en hulpstoffen, distributie en verkoop af ten opzichte van het tweede kwartaal in 2012. Vóór normalisaties waren de personeelskosten vrijwel gelijk aan vorig jaar vanwege een voorziening van

€ 2,9 miljoen in verband met de geplande sluiting van drukkerij Rotomega in Frankrijk. De afschrijvings- en amortisatielasten namen licht toe door een snellere afschrijving op de merknamen van Sky Radio Group. Het resultaat uit het belang in ProsiebenSat.1 bedroeg € 8,2 miljoen en was daarmee € 3,2 miljoen hoger dan vorig jaar. Het nettoresultaat van Telegraaf Media Groep nam vergeleken met dezelfde periode in 2012 toe met € 3,9 miljoen tot € 11,5 miljoen.

Gewijzigd bestuur en toezicht

Per 5 april jl. is de heer H.M.P. van Campenhout afgetreden als CEO van Telegraaf Media Groep en heeft de heer C.J.J. van Steijn als CEO ad interim zijn verantwoordelijkheden overgenomen. Tevens heeft de Raad van Commissarissen zijn voorzitter, de heer M.A.M. Boersma, benoemd tot gedelegeerd commissaris tot het moment dat een permanente opvolger zal zijn benoemd.

Aandelenkapitaal

Conform het besluit van de aandeelhoudersvergadering van 23 april jl. zijn de 1,4 miljoen ingekochte aandelen van Telegraaf Media Groep ingetrokken. Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat nu derhalve uit 46.350.000 gewone aandelen en 960 prioriteitsaandelen.

Vooruitzichten

Voor de tweede helft van dit jaar wordt geen verbetering van de markt verwacht: zowel advertentie- als oplageopbrengsten zullen onder druk blijven staan. Hoe groot de druk zal zijn is echter onzeker vandaar dat geen concrete winstverwachting voor 2013 wordt afgegeven. In de tweede jaarhelft zullen éxtra inspanningen worden gepleegd vooral gericht op positiebehoud in de oplagemarkt van gedrukte media.

Van bijzondere invloed op het nettoresultaat in de tweede jaarhelft zal zijn een waardestijging op het belang van Telegraaf Media Groep in ProSiebenSat.1 vanwege de aanstaande verandering in waarderingsmethodiek van equity-methode naar marktwaarde. Achtergrond is de komende beursnotering van aandelen met stemrecht, zoals Telegraaf Media Groep die bezit, waarbij de preferente aandelen ook stemrecht verwerven. Na de beursnotering halveert het stemrecht van Telegraaf Media Groep en als gevolg hiervan is geen sprake meer van het uitoefenen van invloed van betekenis. Op basis van de beurskoers van de preferente aandelen per 30 juni 2013 zou de waardestijging € 191,2 miljoen hebben bedragen. De uiteindelijke waardestijging is natuurlijk afhankelijk van de koers op het moment van de conversie.

Daartegenover staan mogelijke afwaarderingen op immateriële activa als gevolg van het verkopen of beëindigen van activiteiten die op dat moment tegen marktwaarde moeten worden gewaardeerd. De omvang van de afwaarderingen wordt geschat op € 40 miljoen tot € 50 miljoen. Tenslotte zullen dotaties aan reorganisatievoorzieningen worden gedaan vanwege kostenreductiemaatregelen die aanvullend zijn op het lopende besparingsprogramma 2012-2016 van € 70 miljoen. Het aanvullende programma zal volgend jaar zijn afgerond en leiden tot een kostenverlaging van circa € 50 miljoen en een reductie van het aantal arbeidsplaatsen met ten minste 350 fte. De bijbehorende reorganisatievoorziening betreft een bedrag in orde van grootte van € 35 miljoen.

De kasstroom wordt in het tweede halfjaar positief beïnvloed door het in juli ontvangen dividend van ProSiebenSat.1 over 2012 van ruim € 62 miljoen en negatief door verwachte uitkeringen uit de reorganisatievoorzieningen in de orde van grootte van € 15 miljoen, alsmede door uitkering van een interim-dividend aan aandeel- en certificaathouders van Telegraaf Media Groep.

Interim-dividend Telegraaf Media Groep

Op basis van het na balansdatum ontvangen dividend van ProSiebenSat.1 is besloten tot uitkering van interim-dividend van € 0,50 per aandeel of certificaat Telegraaf Media Groep. De betaaldatum van het interim-dividend is vastgesteld op 22 augustus aanstaande. Op 19 augustus 2013 zal het aandeel Telegraaf Media Groep ex dividend worden genoteerd.

Bijlage: halfjaarbericht