Amsterdam,
30
april
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Trading update TMG eerste kwartaal 2014

Hoofdpunten eerste kwartaal 2014:

  • Genormaliseerd EBITDA-resultaat daalt van € 9,9 miljoen in het eerste kwartaal van 2013 naar € 7,6 miljoen in het eerste kwartaal 2014 (-23,2%) vooral door lagere omzet en hogere verkoopkosten.
  • De  opbrengsten dalen van € 130,7 miljoen naar € 124,0 miljoen (- 5,1%).
  • Hogere verkoopkosten als investering in de vergroting van het totale print en online bereik.
  • De bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en amortisatie dalen van € 121,0 miljoen naar € 116,5 miljoen (- 3,7%); verdere daling van kosten vooral in tweede halfjaar.

TMG brengt een tussentijdse verklaring uit over het eerste kwartaal 2014. Onder ‘normale economische omstandigheden’ zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan gedurende de rest van het jaar. Het vierde kwartaal is het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal sterk hoger.

De gerapporteerde bedrijfsresultaten zijn op basis van voortgezette activiteiten. In 2013 zijn activiteiten beëindigd dan wel aangehouden voor verkoop te weten: Keesing Games, Mobillion, Relatieplanet, Hyves social network, Moviebites en Nobiles. Deze activiteiten zijn derhalve niet in de cijfers opgenomen.

 

Belangrijkste ontwikkelingen

Telegraaf Media Groep had ook in het eerste kwartaal te kampen met de moeilijke economische omstandigheden. Zowel de advertentie- als de oplage-inkomsten zijn gedaald. Om tegenwicht te bieden aan deze ontwikkelingen heeft de onderneming verder geïnvesteerd in verkoop en promoties, in lijn met de eind vorig jaar aangekondigde acties ter ondersteuning van vooral oplage-inkomsten bij de landelijke en regionale media. Alhoewel dit voor het eerste kwartaal nog duidelijk ten koste gaat van de marges, verwacht de onderneming hiermee in de toekomst de trend van dalende omzetten te kunnen keren.

Ook de structurele hervormingen van de organisatie die in het afgelopen jaar zijn doorgevoerd, zullen er aan bijdragen dat de onderneming toekomstbestendig is en succesvol kan opereren in het veranderende medialandschap. De in 2013 getroffen kostenreductiemaatregelen zorgden voor ruim  € 9,9 miljoen lagere bedrijfslasten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. Het totale pakket aan maatregelen zal dit jaar vooral effect hebben op het resultaat vanaf de tweede helft van 2014.

De vorig jaar ingezette strategie om via de merken de medewerkers meer ruimte voor ondernemerschap te bieden, krijgt steeds verder vorm. Alhoewel bij de landelijke media de opbrengsten dalen, beginnen de investeringen hun vruchten af te werpen. Mede in combinatie met de iPad-actie bij De Telegraaf is een stijging van meer dan 50.000 combinatieabonnementen gerealiseerd. Bij de lokale media is de verdere integratie van regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en Dichtbij.nl in voorbereiding. De proef met een betaalmuur met premiumcontent bij het Haarlems Dagblad biedt perspectief om dit ook bij de andere regionale dagbladen uit te rollen. Sky Radio wist de stijging van haar luistercijfers door te zetten in het eerste kwartaal. Voor Radio Veronica, een van de onderdelen van Sky Radio Group, zal 2014 een transitiejaar zijn door de wijziging van het format in het najaar van vorig jaar. Keesing Media Groep boekte goede vorderingen met de reorganisatie in Nederland en de integratie van de activiteiten in Frankrijk. Momenteel worden nieuwe distributiepunten aangesloten in Duitsland en Spanje.

FINANCIELE TOELICHTING EERSTE KWARTAAL 2014

Bedragen in miljoenen Euro'sQ12014Q12013Mutatie
Opbrengsten124,0130,7-5,1%
Genormaliseerd EBITDA-resultaat7,69,9-23,2%
Genormaliseerde EBITDA-marge6,1%7,6% 

Over het eerste kwartaal van 2014 werd een genormaliseerd EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 7,6 miljoen tegenover een genormaliseerd EBITDA-resultaat van € 9,9 miljoen in de vergelijkbare periode in 2013. Dit werd met name veroorzaakt doordat de opbrengsten € 6,7 miljoen lager waren. Ook de hogere verkoopkosten lagen ten grondslag aan de daling van de EBITDA. De structurele bedrijfskosten lieten onder invloed van de kostenbesparingsprogramma’s wel een daling zien.

De oplage-inkomsten daalden met € 2,5 miljoen naar € 66,3 miljoen. Bij dagblad De Telegraaf is sprake van minder abonnementen en een lagere losse verkoop. Sinds het vierde kwartaal doet de onderneming significante extra investeringen met als doel de daling van de oplage te keren.

De advertentie-inkomsten daalden met € 4,7 miljoen. Van negatieve invloed in de vergelijking is dat Pasen, met traditioneel meer advertentie-inkomsten, in 2013 in het eerste kwartaal viel en dit jaar in het tweede kwartaal. Ook werd in het eerste kwartaal van vorig jaar de abdicatie van toenmalige koningin Beatrix aangekondigd, wat een positief effect had op de advertentie-inkomsten.

Inkomsten uit drukwerk voor derden bleven nagenoeg stabiel, terwijl de inkomsten uit distributieactiviteiten voor derden stegen met € 1,4 miljoen, door samenwerking met De Persgroep in Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg. De overige inkomsten daalden, onder meer als gevolg van het faillissement van de Ecommerce fullfilmentpartner. Dit is een eenmalig effect en de transitie naar een andere partner is inmiddels afgerond.

In het eerste kwartaal werd het kostenbesparingsprogramma verder uitgerold. De kostenbesparingen hadden in alle kostencategorieën effect, waarbij een belangrijke daling plaatsvond bij de personeelskosten. Tegenover deze kostendalingen stonden hogere verkoopkosten in verband met de in 2013 aangekondigde acties ter ondersteuning van vooral oplage-inkomsten bij de landelijke en regionale media. De post overige bedrijfskosten was nagenoeg onveranderd. De bedrijfslasten exclusief afschrijving en amortisatie daalden ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 met € 4,5 miljoen naar € 116,5 miljoen (inclusief € 9,9 miljoen kostenbesparingen). Het totaal aantal fte daalde met 87 van 2.515 fte naar 2.428 fte. Wanneer naar de voortgezette activiteiten wordt gekeken, is het aantal fte gedaald naar 2.425.

Financiële positie en kasstroom

Eind maart 2014 bedroeg het saldo liquide middelen bijna € 38 miljoen.

VOORUITZICHTEN

TMG spant zich in om via extra verkoop- en promotieactiviteiten de aanhoudende druk op de oplage- en advertentie-inkomsten zoveel mogelijk te minimaliseren. Naar verwachting zullen deze investeringen niet voor de tweede helft van dit jaar vruchten gaan afwerpen. Ondertussen blijft TMG vol inzetten op de kostenbesparingsprogramma’s, waarbij de effecten vooral in de tweede helft van 2014 zichtbaar zullen worden. Op 1 augustus zal TMG haar resultaten over de eerste helft van 2014 publiceren.