Amsterdam,
07
december
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Transformatie naar leidend crossmediaal bedrijf

De kernpunten voor de strategie 2012-2016 zijn: Focus op de drie platformen Print, Online en Radio; Bundeling krachten binnen portfolio; Inzetten van €300 miljoen voor acquisities in print en online;TMG van holding naar uitvoerend bedrijf, nieuwe organisatie. Voor Keesing Media Group geldt dat wordt ingezet op (inter-)nationale groei vanuit huidige kernactiviteiten (o.m. intentie tot overname van Megastar Groupe in Frankrijk).

Kernpunten strategie 2012-2016

Focus op drie platformen: Print, Online en Radio.

 • Print: Versterken leiderschapspositie in consoliderende markt.
 • Online: Versnellen groei op basis van groot bereik en inzetten sociale media, online video en e-commerce.
 • Radio: integreren in portfolio.

Bundeling krachten binnen portfolio.

 • Kapitaliseren op gedeelde content en gedeelde verkooporganisatie via crossmediale aanpak.

Inzetten van €300 miljoen voor acquisities in print en online.

TMG van holding naar uitvoerend bedrijf, nieuwe organisatie.

Keesing Media Group: Inzetten op (inter-)nationale groei vanuit huidige kernactiviteiten (o.m. intentie tot overname van Megastar Groupe in Frankrijk).


Outlook 2011

 • TMG verwacht in 2011 een omzet tussen €570-€590 miljoen en een recurring EBITDA tussen €59-€64 miljoen te realiseren.


Financiële ambities 2016 (inclusief acquisities)

 • Omzetstijging naar €800-€900 miljoen (40% tot 50%) ten opzichte van de verwachte omzet in 2011; ongeveer de helft van de omzet afkomstig uit andere media dan print.
 • Ruime verdubbeling recurring EBITDA naar €120-€135 miljoen ten opzichte van verwachte recurring EBITDA in 2011; circa tweederde van de recurring EBITDA afkomstig uit andere media dan print.
 • Groei van recurring EBITDA marge van 10% naar 15% in 2016.
 • Kostenbesparingsprogramma leidt tot €70 miljoen kostenbesparingen in 2016.
 • In totaal €300 miljoen begroot voor acquisities.
 • Dividend: De komende vijf jaar wordt gestreefd naar een dividendverhoging ten opzichte van 2011 (dividenduitkering in 2011: €0,45 per aandeel).

Financiële guidance 2012 - Investeren in groeiversnelling

 • Onzekere economische omstandigheden.
 • Een overgangsjaar waarin wordt geïnvesteerd in een groeiversnelling.
 • De omzetgroei online is nog onvoldoende om de omzetdaling print op te vangen.
 • Implementeren van voorgenomen maatregelen en organisatieaanpassingen.
 • Circa 20% lagere recurring EBITDA ten opzichte van verwachte recurring EBITDA 2011.

Herman van Campenhout, CEO TMG: “Over de afgelopen maanden hebben we binnen TMG een diepgaand en zorgvuldig proces doorlopen waarin we op basis van onze krachten de kansen voor TMG voor de komende vijf jaren in kaart hebben gebracht. Dit heeft geresulteerd in de strategie die we vandaag presenteren: de transformatie van TMG in een leidend crossmediaal bedrijf in Nederland, resulterend in 2016 in een verdubbeling van de operationele winst, welke voor circa tweederde uit andere media dan print afkomstig is. De inmiddels in gang gezette acties zullen resulteren in een betere propositie naar onze klanten, een versnelling van de groei in online en waardecreatie voor onze aandeelhouders. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze strategie, die bouwt op onze sterktes, een van de meest succesvolle spelers zullen zijn in een dynamische markt.

Eén van deze belangrijke sterktes is onze content creatie zowel in woord als in beeld. Die kracht gaan we in belangrijke mate bundelen en inzetten over meerdere platforms. Tegelijkertijd zetten we meer in op het verrijken van content door aggregatie en personalisatie van informatie. Print houdt een belangrijke aanjaagfunctie binnen de crossmediale strategie. In de ongetwijfeld voortgaande consolidatie van de printmarkt verstevigen we onze positie door kansen te benutten.

We gaan met kracht inzetten op de kansen die de sterk groeiende online markt biedt. We begeleiden consumenten in hun zoektocht naar informatie, opinies, producten en diensten en koppelen daaraan de verkoop van producten. De focus is op online bereik, sociale media, video online en de snel groeiende e-commercemarkt. We gaan actief transacties faciliteren, ook voor onze BtoB klanten.

Een ander onderdeel van de strategie is het bundelen van onze krachten en sterke merken. De drie platforms, Print, Online en Radio, gaan we zo inzetten dat ze elkaar daadwerkelijk versterken en een groeiversnelling realiseren. De kracht van content bundelen we met onze sociale netwerkexpertise en zetten we in als integraal onderdeel van onze crossmediale aanpak.

De strategie vertaalt zich in een stevige financiële ambitie. De omzet, inclusief acquisities, zal in 2016 met 40% tot 50% zijn toegenomen ten opzichte van 2011, waarvan ongeveer de helft uit andere media dan print zal komen. De recurring EBITDA zal in 2016 ruim verdubbeld zijn ten opzichte van 2011, waarbij circa tweederde uit andere media dan print afkomstig zal zijn.

Cruciaal binnen de executie van onze strategie zijn natuurlijk onze mensen. Bij de strategie hoort een nieuwe organisatiestructuur: een platte organisatie die ondernemerschap stimuleert. TMG gaat van holding naar uitvoerend bedrijf met executive team. Met de vandaag gepresenteerde strategie, de nieuwe organisatiestructuur en de inzet van onze professionele en gecommitteerde mensen, hebben wij het volste vertrouwen dat wij onze ambities voor 2016 succesvol ten uitvoer kunnen brengen.”

Toelichting strategie 2012-2016

 • Print: Versterken leiderschapspositie in consolide rende markt
 • Bundeling van de verschillende printonderdelen in één krachtige organisatie.
 • Geleidelijke introductie van regionale katernen bij dagblad De Telegraaf.
 • Focus op hoge oplages middels een innovatief retentieprogramma.
 • Belangrijke rol in consoliderende markt

Journalistieke kracht vormt de basis van de content creatie die TMG nu in belangrijke mate via de printtitels vermarkt. Op dit moment vertegenwoordigen die printactiviteiten meer dan 70% van de totale omzet van TMG. Verdere versterking van de printpositie wordt gerealiseerd door strategische initiatieven als onder meer de bundeling van de verschillende printonderdelen in één krachtige organisatie, het geleidelijk toevoegen van regionale katernen aan De Telegraaf en de invoering van een innovatief retentieprogramma voor abonnees. Binnen de strategie heeft Print naast de eigen functie ook een belangrijke aanjaagfunctie voor de crossmediale aanpak van TMG. De strategische initiatieven om de huidige toppositie in print ook in de toekomst te waarborgen zullen tezamen met kostenverlagende maatregelen ervoor zorgen dat Print ook voor de langere termijn een gelijkblijvend rendement behoudt. Als marktleider is TMG daarnaast bij uitstek gepositioneerd om extra waarde te creëren door het realiseren van verdere schaalgrootte dankzij mogelijkheden die voortgaande marktconsolidatie in de printmarkt gaan bieden.

Online: Versnellen groei op basis van groot bereik, en inzetten op sociale media, online video en e-commerce.

 • Versterken leiderschap in bereik door bundeling van activiteiten, inzetten van eigen en geaggregeerde content, de Hyves technologie, online video en introductie van regionale- en thema portals.
 • Kapitaliseren op groot nationaal bereik door uitbreiden webshop activiteiten en creëren van shop-in-shop e-commerce proposities.
 • Leidende positie innemen in geselecteerde Classified categorieën .

In de relatief jonge en snel veranderende online markt ziet TMG volop kansen om een groeiversnelling teweeg te brengen. Deze groeiversnelling kan worden gerealiseerd door het bij elkaar brengen van nu veelal apart georganiseerde online-activiteiten, het uitnutten van synergie en schaalgrootte, inzetten van eigen en geaggregeerde content, de Hyves technologie, en door introductie van regionale- en thema portals. TMG voegt waarde toe aan informatie door deze te duiden, aggregeren en personaliseren. Sociale media, video online en e-commerce zijn belangrijke groeipijlers in de online strategie. Om premium content beter te verzilveren zal TMG in de komende jaren ook verder gaan inzetten op digitale abonnementen en betaalde apps. TMG maakt duidelijke keuzes voor categorieën, gebaseerd op twee criteria: de aantrekkelijkheid van de categorie zelf en het vermogen om een leidende positie te behalen.

Radio: Integreren in portefeuille

 • Content van TMG portefeuille proactief inzetten voor radio.
 • Gezamenlijke advertentieverkoop.

Bij radio ligt de focus op het vergroten van het marktaandeel op de luistermarkt door het verrijken van de content en als gevolg daarvan het vergroten van het bestedingsaandeel in de advertentiemarkt. Radio is een complementair onderdeel van TMG’s crossmediale strategie, waarbij wordt ingezet op het delen van redactionele content op meerdere platforms, personalised radio, crosspromotie van de verschillende TMG titels en gezamenlijke advertentieverkoop.

Bundeling krachten binnen portfolio: Crossmediale aanpak

 • Journalistieke kracht gebundeld in een content organisatie, gescheiden in landelijk en regionaal.
 • TMG-brede verkooporganisatie voor crossmedia klanten.
 • Centraliseren technologische innovatie.

TMG deelt haar content, bereik, sociale netwerk functionaliteit, advertentiekoopkracht en technologie binnen het gehele portfolio. Krachten worden gebundeld door het delen van content en aanjagen van verkeer tussen titels en platforms, het inzetten van sociale media functionaliteit op websites en het verkopen van crossmediale campagnes. TMG zet daarbij versterkt in op technologische innovaties en ontwikkelt nieuwe competenties om in te spelen op markttrends.

Keesing Media Group: Inzetten op internationale groei

Keesing Media Group (KMG) realiseert groei door expansie van de huidige kernactiviteiten naar nieuwe platforms en andere landen of taalgebieden. Bij de nieuwe platforms wordt gewerkt aan productontwikkeling op het digitale vlak. Groei door verdere internationalisering leidt tot meer schaalvoordelen. In Nederland, België en Denemarken is KMG marktleider. In lijn met de strategie heeft KMG de intentie om MegaStar Groupe, een Franse uitgeverij van puzzelbladen met een jaaromzet van €24 miljoen, over te nemen. Met deze overname wordt KMG ook in Frankrijk marktleider.

Toelichting financiële ambities

Met deze strategie ontwikkelt TMG zich in de komende vijf jaar van een voornamelijk op print georiënteerde mediagroep naar een crossmediaal bedrijf. Onderstaande financiële ambities voor 2016 gaan uit van een verwachte omzet in 2011 van €570-€590 miljoen en een recurring EBITDA van €59-€64 miljoen.


Omzet en recurring EBITDA 2016, inclusief acquisities:

 • Omzet toename naar €800-€900 miljoen, en ongeveer de helft uit andere media dan print.
 • Toename recurring EBITDA naar €120-€135 miljoen, met circa tweederde uit andere media dan print.
 • Groei van recurring EBITDA marge van 10% naar 15% in 2016.

Autonome omzet en recurring EBITDA 2016:

 • Omzet toename naar €650-€700 miljoen.
 • Toename recurring EBITDA naar €75-€85 miljoen.

Deze financiële ambities zijn gedreven door de transformatie naar een crossmediaal bedrijf, de implementatie van efficiencymaatregelen en realisatie van synergie tussen de drie platforms. Ook het nieuwe vijfjarig kostenbesparingsprogramma dat tot eind 2016 €70 miljoen in totaal aan kostenbesparingen zal opleveren draagt hieraan bij.

Acquisities maken eveneens onderdeel uit van de strategie. De acquisitie criteria die hierbij gehanteerd worden zijn: Uitsluitend binnen de strategische segmenten, alleen wanneer synergie gerealiseerd kan worden en een ROC van tenminste 12%. Voor acquisities is een bedrag van €300 miljoen begroot, waarvoor naar verwachting €250 miljoen externe financiering is benodigd (minder dan tweemaal recurring EBITDA).

De komende vijf jaar wordt gestreefd naar een dividendverhoging ten opzichte van 2011 (dividenduitkering in 2011 was €0,45 per aandeel over 2010).

Financiële guidance

 • De bruto reorganisatielast van €35 miljoen in verband met de geplande kostenreductiemaatregelen zal voor het grootste deel in 2011 worden genomen.
 • PM Mogelijke impairments ten laste van resultaat over 2011, vooral betrekking hebbend op Sky Radio Group, bedragen maximaal €60 miljoen.